Podatek zryczałtowany od małych wynagrodzeń

W związku ze zmianą przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych od stycznia 2009 przedsiębiorcy mają dodatkowy obowiązek. Ustawodawca nakazał im pobierać w niektórych sytuacjach zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Zmiany w przepisach

Nowy przepis ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji gdy umowa zlecenie bądź umowa o dzieło została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem. Ponadto kwota określona w umowie lub umowach zawartych z tym przedsiębiorcą nie przekracza miesięcznie 200 zł. Oznacza to, że gdy pracodawca podpisze ze swoim pracownikiem umowę zlecenie lub umowę o dzieło na kwotę nie przekraczającą 200 zł – to przepis ten nie będzie miał zastosowania. Całe wynagrodzenie pracownika – zarówno z umowy o pracę jaki z tej drugiej umowy – będą opodatkowane według skali. Co więcej, gdy zostanie zawartych kilka umów o tym charakterze z jednym przedsiębiorcą, a ich łączna kwota przekroczy 200 zł – to także nie będzie miał zastosowania powyższy przepis. Inaczej będzie gdy dana osoba zawrze umowy zlecenia czy umowy o dzieło z kilkoma podmiotami. Wtedy nie bierze się pod uwagę łącznej kwoty ze wszystkich umów, ale rozpatruje się je z podziałem na pracodawców.

W maju 2009 Izba Skarbowa w Poznaniu wydała interpretację, że jeżeli umowa nie określa miesięcznego wynagrodzenia kwotowo, a definiuje jego wysokość np. na podstawie stawki godzinowej lub prowizji to wówczas nowe przepisy nie mają zastosowania i wynagrodzenie jest opodatkowane na zasadach ogólnych.

Podatek zryczałtowany – jak go obliczyć?

Przy obliczaniu zryczałtowanego podatku przedsiębiorca nie uwzględnia ani składek społecznych ani kosztów uzyskania przychodów. Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez możliwości jego pomniejszenia. Na obniżenie podatku nie wpływa także składka zdrowotna. Schemat obliczania zryczałtowanego podatku przedstawiają poniższe przykłady. Pierwszy z nich dotyczy umowy zlecenie dla osoby niemającej innego źródła ubezpieczeń, co oznacza, że w tej sytuacji opłacane są z umowy składki społeczne i zdrowotna:

1. kwota brutto wynagrodzenia

200,00

2. składka na ubezpieczenia społeczne (13,71%)

27,42

3. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (1 – 2)

172,58

4. składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%)

15,53

6. podstawa opodatkowania

200,00

5. zaliczka na podatek dochodowy (18%)

36,00

7. kwota do wypłaty (1 – 2 – 4 – 6)

121,05

W kolejnym przykładzie zaprezentowana jest umowa zlecenie dla osoby z innym źródłem ubezpieczenia, co skutkuje opłacaniem z umowy tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne:

1.kwota brutto wynagrodzenia

200,00

2.składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%)

18,00

3.podstawa opodatkowania:

200,00

4.zaliczka na podatek dochodowy (18%)

36,00

5. kwota do wypłaty (1 – 2 – 4)

146,00

Trzeci przykład, to umowa o dzieło, przy której nie opłaca się żadnych składek:

1. kwota brutto wynagrodzenia

200,00

2. zaliczka na podatek dochodowy (18%)

36,00

3. kwota do wypłaty (1 – 2)

164,00

Kwoty opodatkowane zryczałtowanym podatkiem nie są wykazywane w zeznaniu rocznym wraz z przychodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Za to składki społeczne i zdrowotne, o ile były naliczone, mogą zostać przez podatnika wykazane w zeznaniu rocznym i odliczone od pozostałych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

k.b.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK