Blog ifirma.pl

Jak wypełnić formularz IN-1 krok po kroku

|
|
5 minut czytania
Wraz z nabyciem nieruchomości po stronie nabywcy aktualizuje się obowiązek podatkowy wraz z wszelkimi związanymi z tym formalnościami. W szczególności konieczne jest dokonanie zgłoszenia zawarcia transakcji organowi podatkowemu. Następuje to w drodze wypełnienia formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – w skrócie IN-1. Nierzadko zdarza się jednak, że wiąże się to z pewnymi trudnościami po stronie zgłaszającego, które mogą z kolei skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami, takimi jak nałożenie grzywny, a nawet pozbawienie wolności.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Jak wypełnić formularz IN-1? Jaki termin jest w tym zakresie wiążący? Gdzie znaleźć wzór wypełnienia druku IN-1? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym postaramy się odpowiedzieć na wszelkie związane z tym tematem pytania. 

Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania – jak to zrobić? 

Zgłoszenia nabycia nieruchomości dokonuje się u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wyłącznym sposobem na dokonanie tego jest uzupełnienie ujednoliconego dla danego urzędu formularza IN-1, który znaleźć można na stronie internetowej właściwego urzędu.

Formularz ten stanowi podstawę do ustalenia wysokości podatku należnego od konkretnej nieruchomości. Wszelkie zgłoszenia dokonane z pominięciem tej formy są równoznaczne z brakiem dokonania zgłoszenia, z czym wiążą się określone dolegliwości przewidziane dla odpowiedzialności karno-skarbowej. 

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? 

Zgodnie z art. 2. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty;

2) budynki lub ich części;

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wraz z wyjątkami przewidzianymi od tej zasady, które znaleźć można w kolejnych punktach art. 2. (m.in. użytki rolne i lasy niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej).

Kto i kiedy dokonuje zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania i uiszczenia podatku? 

Do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a więc m.in. od dnia nabycia nieruchomości, podatnik (również zwolniony z opodatkowania) zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia tego zdarzenia do odpowiedniego urzędu podatkowego.

Może to zrobić: 

 • osobiście w urzędzie, 
 • w liście poleconym wysłanym na poczcie, 
 • na skrzynkę podawczą urzędu online.

W odpowiedzi na tę informację urząd przesyła do podatnika decyzję o wysokości podatku i terminie jego uiszczenia. 

Zgodnie z art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoba fizyczna (ale też prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) będąca właścicielem (ale też posiadaczem samoistnym, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem zależnym nieruchomości Skarbu Państwa) nieruchomości zobowiązana jest do uiszczenia podatku od nieruchomości. Czyni to w 4 ratach, przypadających na kolejno:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września oraz
 • 15 listopada roku podatkowego, o ile nie opłaciła całości podatku jednorazowo do 15 marca. 

Dokonuje tego stacjonarnie – w kasie urzędu bądź w formie online – przelewem na wskazany w decyzji o wysokości podatku numer konta bankowego. 

Jak wypełnić formularz IN-1?

Jak zostało wspomniane, informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) może stwarzać pewne wątpliwości co do prawidłowości jej wypełnienia. Aby zapobiec związanym z tą kwestią nieścisłościom, wyjaśniamy jak wypełnić druk IN-1 krok po kroku. 

Przed przystąpieniem do wypełniania druku informacji o nieruchomościach należy pozyskać pewne dane.

 1. Pierwszy krok stanowi pobranie odpowiedniej dokumentacji: formularza IN-1 wraz z niezbędnymi załącznikami: załącznikiem ZIN-1, w którym wykazuje się dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, załącznikiem ZIN-2 służącym wykazaniu danych odnośnie do przedmiotów zwolnionych z opodatkowania oraz załącznikiem ZIN-3, w którym można wskazać dane pozostałych podatników, w przypadku składania wspólnego formularza IN-1 przez współwłaścicieli.
 2.  W następnej kolejności należy przygotować dokumentację związaną ze zgłoszoną nieruchomością, w szczególności: akt notarialny, dane z księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków, umowę dzierżawy nieruchomości, a w razie posiadania statusu przedsiębiorcy również ewidencję środków trwałych, umowy najmu nieruchomości, dokumentację architektoniczno-budowlaną
 3. Jeżeli informacje te nie są dotychczas znane, konieczne jest dokonanie pomiarów powierzchni użytkowej nieruchomości oraz części wspólnych (w przypadku, gdy nieruchomość stanowi budynek).

Przechodząc do wypełniania formularza, należy postępować wedle kolejnych kroków:

Poz. 1.

Nr PESEL wpisują osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej oraz niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT-u, które objęto rejestrem PESEL, podczas gdy NIP – pozostali; poz. 2. – wypełnia organ;

in-1 zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania

Część A

Przeznaczona jest na wskazanie miejsca oraz celu składania deklaracji. Należy w niej wskazać dane organu właściwego ze względu na przedmiot opodatkowania, cel składania formularza – odpowiednio złożenie deklaracji po raz pierwszy lub jej korekta oraz okres obowiązywania deklaracji – miesiąc i rok, w którym powstał obowiązek podatkowy (zgodnie z ustawą jest to pierwszy dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające jego powstanie).

In-1 część A

Część B

Przeznaczona na wskazanie statusu prawnego podmiotu składającego deklarację względem przedmiotu opodatkowania – kolejno może to być status: właściciela, użytkownika wieczystego, posiadacza nieruchomości, współwłaściciela, współposiadacza wieczystego oraz współposiadacza nieruchomości.

In-1 część B

Część C

Przewidziana na wskazanie danych podatnika, takich jak dane identyfikacyjne, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń w sytuacji, gdy ten jest odmienny od wskazanego jako adres zamieszkania.

In-1 część C

Część D

Przeznaczona jest na wskazanie danych odnośnie do przedmiotu opodatkowania.

in-1 część D.1

zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania in-1 część D.1.1. inne

Podzielona jest na podgrupy przypisane do poszczególnych rodzajów nieruchomości: gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

in-1 część D.2 budynki

Sekcję tę należy wypełniać za kolejnością, wedle przedmiotu opodatkowania, których dotyczy składana deklaracja.

Podstawą opodatkowania gruntów jest ich powierzchnia, budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa, zaś budowli lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – wartość, określona zgodnie z regulacjami o podatkach dochodowych.

Segmenty “inne grunty”, “inne budynku lub ich części” oraz “inne budowle lub ich części” przeznaczone są dla nieruchomości, których rodzaj określono w uchwale gminy w sposób odmienny względem tego ustawowego.

zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania formularz-in-1 część D inne budynki

in-1 część D3

Część E

To informacja o załącznikach – miejsce na ujęcie ilości załączników dołączonych do deklaracji – oddzielnie dla załączników ZIN-1, ZIN-2 oraz ZIN-3.

część E

Część F

Jej wypełnienie nie jest obowiązkowe, jednak może przyspieszyć załatwienie sprawy. Można w niej wskazać swoje dane kontaktowe/ dane kontaktowe osoby reprezentującej podatnika oraz dodatkowe informacje, np. odnośnie do zdarzenia, które spowodowało obowiązek złożenia deklaracji lub jej korekty.

część F

Część G

Przeznaczona dla podpisów podatnika lub osoby go reprezentującej.

część G

Część H

Tę część wypełnia organ.

In-1 część H

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Co to jest formularz IN-1?

   Jest to informacja na podatek od nieruchomości, znana również jako informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, na której podstawie organ podatkowy wylicza podatek należny od danej nieruchomości.
  2. Kto składa druk in-1?

   Druk IN-1 składany jest przez podatników podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.
  3. Jak zapłacić podatek od nieruchomości przez internet?

   Podatek od nieruchomości można zapłacić przelewem na wskazany w decyzji o wysokości podatku numer konta bankowego. Również IN-1 można uzupełnić online, przesyłając dostępny na stronie urzędu podatkowego formularz na jego elektroniczną skrzynkę podawczą. 
  Komentarze czytelników
  1. 29 listopada 2022 o 11:27
   Jerzy

   Czy w przypadku otrzymania mieszkania od babci w ramach darowizny, w celu zaktualizowania danych (z danych babci na moje) do podatku od nieruchomości też powinienem wypełnić informację IN-1 oraz załącznik ZIN-1?

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie