Zwolnienie z VAT – powrót do zwolnienia w 2017 roku

Moment powrotu do zwolnienia z VAT

Zgodnie z art.113 ust. 11 ustawy o VAT podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub z niego zrezygnował może ponownie skorzystać z tego zwolnienia nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił to prawo lub z niego zrezygnował.

Aby podatnik mógł powrócić do zwolnienia, o którym mowa musi dodatkowo spełniać następujące warunki:

 • nie może wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT
 • wartość sprzedaży nie może przekroczyć łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).
 • od końca roku, w którym nastąpiła utrata zwolnienia lub rezygnacja z niego, musi minąć co najmniej rok

Ważne
W 2017 roku nastąpiła zmiana limitu VAT, obecnie limit wynosi 200 000 zł, do końca roku 2016 limit wynosił 150 000 zł.

Przy czym, do wartości sprzedaży o której mowa nie wlicza się kwoty podatku. Ponadto, nie uwzględnia się czynności takich jak:

  1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
  2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
    1. transakcji związanych z nieruchomościami,
    2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
    3. usług ubezpieczeniowych,
    • jeżeli czynności wymienione w podpunktach a,b,c nie mają charakteru transakcji pomocniczych,
  3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Pojawiały się wątpliwości co do ustalenia momentu powrotu do zwolnienia. Organy podatkowe stały na stanowisku, że powrót do zwolnienia z VAT jest możliwy wyłącznie od początku roku podatkowego, tj. od 1 stycznia, wskazując, że nie jest możliwy wybór zwolnienia od dowolnego miesiąca w trakcie roku podatkowego.

Z kolei, zgodnie z opinią sądów administracyjnych, przepis art. 113 ust. 11 ustawy o VAT mówi tylko o najwcześniejszym momencie, z chwilą którego podatnik może powtórnie skorzystać ze zwolnienia i nie określa żadnego maksymalnego terminu.

W związku z tym, w celu zapewnienia jednolitego stanowiska przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dnia 29 kwietnia 2015 roku została wydana interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie określenia terminu ponownego skorzystania ze zwolnienia. W wydanej interpretacji MF stwierdza, iż należy uwzględnić orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2014 roku, w którym NSA wyjaśnia, że „Ustawodawca nie wprowadził (…) dodatkowego warunku w postaci ponownego skorzystania ze zwolnienia w pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po roku podatkowym, w którym podatnik nie przekroczył limitu sprzedaży. Wyznaczył jedynie początkowy moment, od którego podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia. (…) Objęcie zwolnieniem może mieć zatem miejsce od początku dowolnego miesiąca, następującego po wyznaczonym w art. 113 ust. 11 Uptu okresie karencji.”

Pełna treść interpretacji jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów.

Zwolnienie z VAT – przykłady powrotu do zwolnienia z VAT

Podatnik w październiku 2014 roku utracił prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT i stał się czynnym podatnikiem VAT. Wartość sprzedaży w 2015 roku wyniosła 100 000 zł. Podatnik może powrócić do zwolnienia podmiotowego z VAT w 2016 roku, od początku dowolnego miesiąca w trakcie 2016 roku. Przy założeniu, że podatnik ten nie wykonuje czynności, które zobowiązują go do pozostania podatnikiem VAT czynnym.

Podatnik w 2014 roku zrezygnował ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W 2015 roku wartość sprzedaży wyniosła 50 000 zł. W tym samym roku podatnik rozszerzył działalność o świadczenie usług doradczych. Podatnik chciałby powrócić do zwolnienia z VAT od 2016 roku, jednak pomimo obrotu nie będzie to możliwe, z uwagi na świadczenie usług, które zobowiązują go do bycia podatnikiem VAT czynnym.

Podatnik w 2014 roku otworzył działalność gospodarczą i skorzystał ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W 2015 roku wartość sprzedaży wyniosła 180 000 zł i podatnik obligatoryjnie stał się podatnikiem VAT czynnym. Może on powrócić do zwolnienia z VAT nie wcześniej niż od 2017 roku, pod warunkiem, że w 2016 nie przekroczy limitu zwolnienia z VAT (150 000 zł) i nie będzie wykonywał czynności, które zobowiązują go do pozostania podatnikiem VAT czynnym.

Zwolnienie VAT – aktualizacja formularza VAT-R

Decydując się na powrót do zwolnienia z VAT podatnik ma obowiązek w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpi zmiana złożyć do właściwego urzędu skarbowego aktualizację VAT-R, wskazując od którego miesiąca będzie korzystał ze zwolnienia. W części C.1. formularza VAT-R(13) należy zaznaczyć punkt 30 „podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy”, natomiast w pozycji 38 „Data” – wskazać datę, od której podatnik będzie korzystał z ww. zwolnienia.

Zwolnienie z VAT – powrót do zwolnienia a korekta podatku naliczonego

Przy powrocie do zwolnienia z VAT dochodzi do zmiany przeznaczenia wyposażenia, środków trwałych, jak również towarów handlowych, które wcześniej były związane z działalnością opodatkowaną, a po przekształceniu będą dotyczyły działalności zwolnionej z VAT.

Zgodnie z art. 91 ustawy o VAT, w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, których wartość początkowa przekracza 15 000 zł podatnik zobowiązany jest dokonać korekty w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. Korekty należy dokonać w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku, następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty.

Przy środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Korekta nie wystąpi, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym przedmioty te zostały oddane do użytkowania upłynęło 12 miesięcy.

Towary handlowe, przy zakupie których przysługiwało prawo do odliczenia VAT również podlegają korekcie, jeżeli nie zostały sprzedane i będą służyć działalności zwolnionej z VAT. W przypadku towarów handlowych korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana, czyli za miesiąc lub kwartał, w którym podatnik powrócił do zwolnienia z VAT.

Więcej informacji na temat korekty podatku naliczonego przy powrocie do zwolnienia z VAT w artykule na stronie: Powrót do zwolnienia z VAT – skutki podatkowe


Autor: Iwona Derbisz – ifirma.pl


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

 • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
 • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)

dowiedz się więcej