Blog ifirma.pl

Właściwość Urzędu Skarbowego – który US jest właściwy?

|
|
7 minut czytania
Podatnik ma obowiązek ustalenia, do którego organu podatkowego jest zobowiązany złożyć odpowiednie deklaracje oraz gdzie dokonywać ich rozliczeń. Czyli posługując się językiem Ordynacji Podatkowej –  ustalić tzw. właściwość Urzędu Skarbowego. Ponieważ Przepisy inaczej regulują te kwestie dla podatku VAT i PIT więc wyjaśniamy gdzie  przedsiębiorca rozlicza się  z dwóch głównych podatków.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Podatnik ma obowiązek ustalenia, do którego organu podatkowego jest zobowiązany złożyć odpowiednie deklaracje oraz gdzie dokonywać ich rozliczeń. Czyli posługując się językiem Ordynacji Podatkowej –  ustalić tzw. właściwość Urzędu Skarbowego. Ponieważ Przepisy inaczej regulują te kwestie dla podatku VAT i PIT więc wyjaśniamy gdzie  przedsiębiorca rozlicza się  z dwóch głównych podatków. PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz VAT (podatek od towarów i usług).

Który US jest właściwy?

PIT – Miejsce zamieszkania

Ogólny przepis regulujący właściwość organów podatkowych został zawarty w Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. art. 17, §1 określa:

jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.”

Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa

Rozpatrując problem pod kątem małej firmy, czyli osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, należy odnieść się do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych, który uściśla powyższy artykuł. Mianowicie § 4 ww. rozporządzenia stanowi, iż właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się według miejsca zamieszkania. Zagłębiając się bardziej w przepisy, ustawa o PIT również określa, w art. 45 ust. 1b, właściwość Urzędu Skarbowego wg miejsca zamieszkania. Analogicznie jest w przypadku firm opodatkowanych na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, art. 9, ust. 1.

Wyjątek stanowi opodatkowanie w formie karty podatkowej, wówczas podatnik rozlicza się według Urzędu Skarbowego właściwego według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu CEIDG-1, (podstawa prawna: ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, art. 29, ust. 3).

Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo

Dodatkowo należy również stwierdzić, że w przypadku prowadzenia działalności w formie jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, czyli: spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, podatek dochodowy od osób fizycznych będą opłacali wspólnicy według swojego miejsca zamieszkania.

Zmiana miejsca zamieszkania a właściwość urzędu skarbowego

Jeżeli w trakcie roku Podatnik zmieni miejsce zamieszkania, wskutek czego zmieni się również Urząd Skarbowy. Właściwość organu podatkowego należy określić według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych, §12 pkt. 1. Zmianę miejsca zamieszkania oraz zmianę właściwego Urzędu Skarbowego należy zaktualizować na wniosku CEIDG-1. W ciągu 7 dni od zaistniałej zmiany w Urzędzie Miasta bądź Gminy.

Przykład 1.

Podatnik zmienił miejsce zamieszkania 20 grudnia 2012 roku, przeprowadzając się z Krakowa do Warszawy. Przedsiębiorca opłaci zaliczkę na podatek dochodowy za listopad do Urzędu Skarbowego w Krakowie, natomiast zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień opłaci zgodnie z właściwością według nowego miejsca zamieszkania. Również zeznanie roczne Podatnik złoży w Urzędzie Skarbowym w Warszawie.

Program do faktur – Darmowe konto
Przykład 2.

Podatnik spóźnił się z zapłatą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych a w między czasie zmienił miejsce zamieszkania oraz tym samym Urząd Skarbowy. Gdzie Podatnik powinien dokonać zapłaty zaległej zaliczki?

▲ wróć na początek

Przepisy Ordynacji podatkowej art. 18a określają, że

„jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń, z zastrzeżeniem art. 18b.”
Wniosek: Podatnik zapłaci zaliczkę w „nowym” US.
 Przykład 3.

Podatnik złożył zeznanie roczne za 2011 rok do US zgodnie z miejscem zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego. Następnie w styczniu 2012 roku zmienił miejsce zamieszkania oraz Urząd Skarbowy. Ponieważ popełnił błąd w zeznaniu rocznym, zorientował się i postanowił złożyć korektę zeznania rocznego. Do jakiego US podatnik powinien złożyć korektę deklaracji rocznej? Przypadek ten również określa art. 18a Ordynacji podatkowej, (patrz wyżej) czyli korektę złoży w „nowym” US.

Jednak gdyby zostało wszczęte postępowanie, czyli to Urząd Skarbowy wezwałby Podatnika do złożenia wyjaśnień oraz korekty pita rocznego, wtedy Podatnik złożyłby korektę zeznania do tego US, w którym złożył zeznanie roczne, zastosowanie ma art. 18b, Ordynacji podatkowej:

„organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej pozostają właściwe w sprawie, której to postępowanie lub kontrola dotyczy, chociażby w trakcie postępowania lub kontroli nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości.”

VAT – miejsce prowadzenia działalności

Ustalenie właściwego Urzędu Skarbowego do rozliczania Podatnika z podatku VAT reguluje art. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) zgodnie, z którym odpowiednim Urzędem Skarbowym jest US właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z przytoczonego artykułu należy stwierdzić, że podstawowym kryterium ustalania właściwości miejscowej Urzędu Skarbowego w sprawie podatku VAT jest miejsce wykonywania działalności gospodarczej, które podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Prowadzenie działalności pod wieloma adresami

Podatnik może prowadzić działalność w wielu miejscach, a tym samym czynności opodatkowane podatkiem VAT będą wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej Urzędów Skarbowych. Przypadek ten określa art. 3, ust. 2 ustawy o VAT zgodnie, z którym właściwość miejscową ustala się w przypadku osób fizycznych – ze względu na miejsce zamieszkania, natomiast dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, (np. spółka cywilna) – ze względu na adres siedziby.

Zmiana właściwości Urzędu Skarbowego

Zmianę Urzędu Skarbowego należy aktualizować na deklaracji VAT-R niezależnie od aktualizacji danych wykonanej poprzez złożenie CEIDG-1. Deklarację VAT-R należy złożyć w ciągu 7 dni od zaistniałej zmiany do „nowego” US.

W przypadku zajścia, w okresie podatkowym, zdarzenia powodującego zmianę właściwego Urzędu Skarbowego, odpowiednim organem podatkowym jest Urząd Skarbowy właściwy dla Podatnika z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług w ostatnim dniu tego okresu, (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. z § 13 ust. 1).

Przykład 1.

Podatnik mieszka w Warszawie, posiada hotel w Krakowie, nie wykonuje żadnych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w miejscu zamieszkania, czyli w Warszawie. Gdzie Podatnik rozliczy podatek PIT oraz VAT?

Jeżeli miejsce wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT znajduje się tylko i wyłącznie w Krakowie to w tym wypadku, deklarację VAT-7, należy złożyć w Krakowie a PIT wg miejsca zamieszkania. Gdyby przedsiębiorca prowadził czynności związane z prowadzoną działalnością również w Warszawie to wtedy, podatek VAT opłacałby wg miejsca zamieszkania.

▲ wróć na początek
 Przykład 2.

Spółka cywilna rozlicza się z podatku VAT w trybie kwartalnym. 20 kwietnia 2012 roku zmieniono siedzibę firmy a tym samym Urząd Skarbowy. Gdzie spółka ma złożyć deklarację VAT-7?

Deklarację VAT-7 za I kwartał należy złożyć w poprzednim US natomiast deklaracja za II kwartał będzie składana w „nowym” US. Podatnik złoży aktualizację VAT-R w terminie do 27 kwietnia również w „nowym” US.

E-deklaracje

Coraz częstszym zjawiskiem jest składanie deklaracji elektronicznie. Przedsiębiorcy dokonują tego za pomocą e-podpisu bądź za pośrednictwem innej firmy składając wcześniej upoważnienie do Urzędu Skarbowego (UPL-1). Zmiana właściwości miejscowej US nie nakłada obowiązku ponownego złożenia UPL-1 do „nowej”placówki.

Podatnik jest zobowiązany do wykazania organom podatkowym wszystkich miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli Przedsiębiorca poda niezgodne dane ze stanem faktycznym lub nie wskaże wszystkich placówek (oddziałów) może narazić się na grzywnę za wykroczenie skarbowe.

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Dodaj komentarz

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce