Jak nie płacić ZUSu w czasie urlopu?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i wybierają się w tym roku na dłuższy urlop, mogą uniknąć obowiązku płacenia składek ZUS, a tym samym oszczędzić nawet 1 000 zł. Wystarczy, że na czas urlopu zawieszą działalność. Zawieszenie działalności jest bardzo proste i nie jest tożsame z jej zamknięciem. Powód zawieszenia działalności gospodarczej jest dla urzędu nieistotny – nie trzeba go podawać we wniosku.

Kto może zawiesić działalność?

Prawo do zawieszania działalności gospodarczej przysługuje przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę. Jeśli więc przedsiębiorca zatrudnia osoby w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło, to może zawiesić działalność – o ile nie będą one wykonywać usług w ramach tych umów podczas okresu zawieszenia.

Czy zawieszona firma może zarabiać?

W trakcie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z tego tytułu bieżących przychodów. Może jednak osiągać przychody finansowe, które wynikają z umów podpisanych przed zawieszeniem działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo:
  1. wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  2. przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  3. zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  4. albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  6. osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Na jak długo można zawiesić działalność?

Działalność można zawiesić na czas od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku. Wniosek należy złożyć najpóźniej dzień przed datą rozpoczęcia zawieszenia. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca chce zawiesić działalność na pół miesiąca, to nie ma takiej możliwości.

Jak zawiesić działalność?

Aby zawiesić działalność należy złożyć w Urzędzie Miasta/Gminy formularz CEIDG-1. Można to zrobić osobiście, listownie, za pośrednictwem lub drogą elektroniczną na stronie ceidg.gov.pl (posiadając profil zaufany ePUAP). Nie trzeba dodatkowo informować Urzędu Skarbowego lub ZUSu. We wniosku wskazuje się m.in. numer PESEL, adres przedsiębiorcy i okres, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Firmę można odwiesić w dowolnym momencie, po upływie 30 dni od dnia jej zawieszenia.

Zaliczki, składki i deklaracje

ZUS

W czasie gdy działalność jest zawieszona, przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS. Jeżeli zawieszenie następuje w trakcie miesiąca, to składki społeczne za ten miesiąc ulegają proporcjonalnie obniżeniu (a także składka na Fundusz Pracy, jeśli jest opłacana przez przedsiębiorcę) – każdy kolejny dzień zawieszenia oznacza więc oszczędność na składkach. Inaczej jest ze składką zdrowotną. W przypadku zawieszenia działalności na pełen okres rozliczeniowy nie trzeba jej płacić, jednak jeśli zawieszenie obejmie niepełny miesiąc kalendarzowy, to składkę za dany miesiąc należy opłacić w pełnej wysokości. Jeśli firma została zawieszona na początku miesiąca, to nie trzeba składać deklaracji ZUS. Jeśli jednak została zawieszona w trakcie miesiąca, to wówczas należy złożyć deklarację ZUS DRA za miesiąc, w którym działalność została zawieszona. W przypadku płacenia preferencyjnych składek ZUS również można zawiesić działalność. Okres preferencji nie będzie wydłużony o okres, na który zostanie zawieszona działalność.

Urząd Skarbowy

Przedsiębiorca nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy za pełne miesiące okresu zawieszenia. Jeśli osiągnie przychód w trakcie zawieszenia działalności, to zaliczkę może zapłacić po wznowieniu działalności. Jeśli jednak działalność prowadzona jest choć jeden dzień w danym okresie rozliczeniowym, to zaliczkę należy obliczać i odprowadzać na bieżąco. W czasie zawieszenia należy prowadzić KPiR. W księdze trzeba zapisywać przychody i wydatki powstałe w trakcie zawieszenia. Przychody i koszty z okresu zawieszenia należy uwzględnić w zeznaniu rocznym. W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Deklarację należy złożyć, jeśli zawieszenie nie trwało pełnego okresu rozliczeniowego. Brak obowiązku składania deklaracji w zakresie VAT nie dotyczy jednak podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary, w zakresie których są podatnikami, a także podatników, którzy uzyskali dozwolone w okresie zawieszenia przychody. Zawieszenie działalności gospodarczej na czas długiego urlopu to dobry sposób na to, aby uniknąć obowiązku płacenia obowiązkowych składek ZUS – dzięki temu przedsiębiorca może oszczędzić miesięcznie od 446 do 1092 zł, w zależności od tego, czy płaci mały czy duży ZUS. Złożenie wniosku jest proste i nie podlega żadnym opłatom, podobnie jak wznowienie.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań