Jak wyliczyć wynagrodzenie netto

Na samym początku należy określić czym jest wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto.

Otóż, podpisując umowę o pracę z pracownikiem zgodnie z art. 29 par. 1 Kodeksu pracy w umowie tej podajemy wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Ponieważ przepisy o wynagrodzeniach wprost nie określają jaka kwota powinna znaleźć się na takiej umowie podajemy tutaj kwotę brutto, czyli kwotę wynagrodzenia od której pracodawca będzie nam potrącał należne świadczenia ( daniny publiczne ), takie jak składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast wynagrodzenie netto, to wynagrodzenie, które otrzymuje faktycznie pracownik do swojej dyspozycji.

Reasumując:

Wynagrodzenie brutto jest to kwota wynagrodzenia od której pracodawca potrąca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast wynagrodzenie netto to wynagrodzenie po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli to co pracownik otrzymuje na rękę.

Przykład:

Teraz przedstawimy i omówimy etapami na przykładzie z najniższą krajową (obowiązującą w 2019 r.) – 2250,00 zł brutto po kolei co należy zrobić aby z kwoty brutto wyliczyć kwotę netto.

 • Kwota brutto – 2250,00 zł.
 • Koszty uzyskania przychodu – 111,25 zł.
 • Kwota wolna od podatku – 46,33 zł.

 

Etap pierwszy:

W pierwszym etapie ustalamy wynagrodzenie brutto. W naszym przypadku jest to 2250,00 zł brutto.

Należy tutaj pamiętać, że wynagrodzenie brutto może składać się nie tylko z wynagrodzenia zasadniczego ale też z innych składników które tworzą wynagrodzenie brutto. Są to np. różnego rodzaju premie, dodatki za godziny nocne czy nadliczbowe, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za urlop czy ekwiwalent za urlop. Niektóre z tych składników są oskładkowane np. premia uznaniowa czy ekwiwalent za urlop, a niektóre są zwolnione ze składek ZUS, takie jak np. odprawy emerytalno- rentowe.

 

Etap drugi:

Mamy już kwotę brutto, czyli podstawę wymiaru od której będziemy odliczać składki na ubezpieczenie społeczne. Od podstawy 2250,00 zł brutto odliczamy składki :emerytalną – 9,76 % podstawy, rentową – 1,5 % podstawy i chorobową – 2,45 % podstawy.

Wynagrodzenie brutto – 2250,00 zł

obliczamy:

 • składka emerytalna: 2250,00 * 9,76 % = 219,60 zł
 • składka rentowa: 2250,00 * 1,5 % = 33,75 zł
 • składka chorobowa: 2250,00 * 2,45 % = 55,13 zł

suma: 308,48 zł.

 

Etap trzeci:

Teraz musimy obliczyć wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru tej składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika.

 • Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, które policzyliśmy wcześniej wynosi – 308,48 zł
 • Wynagrodzenie brutto to – 2250,00 zł
 • 2250,00 zł – 308,48 zł = 1941,52 zł
 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 1941,52 zł.

 

Etap czwarty:

Znamy już podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne i teraz możemy policzyć składkę na zdrowotne, która wynosi 9%.

 • Podstawa tej składki wynosi: 1941,52 zł.
 • Od tej podstawy liczymy – 9 %.
 • 1941,52 zł * 9 % = 174,74 zł.

 

Etap piąty:

W następnym etapie musimy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy.

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania ( 111,25, czyli zwykłe, dla pracowników pracujących i mieszkających w tej samej miejscowości i 139,06 dla pracowników mieszkających poza miejscowością gdzie znajduje się zakład pracy ). W naszym przypadku -koszty wynoszą 111,25. Przychodem natomiast jest płaca brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne.

 • Wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosi: 1941,52 zł.
 • Koszty uzyskania: 111,25 zł.
 • 1941,52 zł – 111,25 zł = 1830,27. Zaokrąglamy do 1830,00 zł.

Jeśli dochód danej osoby nie przekracza 85 528 zł rocznie to znajduje się ona w pierwszym progu podatkowym. Czyli, w tym przypadku stawka podatku dochodowego wynosi 18 %. Teraz musimy od dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy odjąć kwotę wolną od podatku. Kwota wolna od podatku jest ustawowa i wysokość jej w danym miesiącu wynosi -46,33 zł.

 • Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest – 1830,00 zł.
 • Jest tu pierwszy próg podatkowy i podatek wynosi 18%.
 • 1830,00 * 18 % = 329,40 zł.
 • Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 46,33 zł.
 • 329,40 – 46,33 = 283,07 zł.

W wyniku tych wyliczeń otrzymaliśmy zaliczkę na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki zdrowotnej.

Teraz obliczamy składkę zdrowotną według stawki -7,75%.

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi – 1941,52 zł.
 • 1941,52 * 7,75 % = 150,47 zł.

I dopiero teraz możemy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania, czyli zaliczkę na podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej, musimy o tę składkę pomniejszyć.

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wyniosła – 283,07 zł.
 • Od tego odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 7,75%.
 • 283,07 – 150,47 = 132,60 zł.

Kwotę tę musimy zaokrąglić do pełnych złotych, czyli w tym przypadku będzie to 133,00 zł.

I nasza zaliczka na podatek dochodowy do pobrania dla tej osoby będzie wynosiła 133,00 zł.

 

Etap szósty:

Ostatnim etapem jest obliczenie wynagrodzenia netto.

W celu jego wyliczenia musimy od wynagrodzenia brutto odjąć składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

Kwota brutto: 2250,00 zł.

Odejmujemy:

 • 308,48 zł – składki na ubezpieczenia społeczne (219,60 – emerytalne, 33,75 – rentowe, 55,13 – chorobowe),
 • 174,74 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 133,00 zł -zaliczka na podatek dochodowy.

2250,00 – 308,48 – 174,74 – 133,00 = 1633,78 zł

Wynagrodzenie netto, czyli to co wypłacamy pracownikowi, w naszym przypadku wynosi – 1633,78 zł.

Obliczyliśmy kwotę netto jaką wypłacamy pracownikowi. Zostały tutaj obliczone składki jakie opłaca ze swojej strony pracownik, które są potrącane z wynagrodzenia. Ale pracodawca też jest obciążony składkami po swojej stronie.

Przy wynagrodzeniu 2250,00 zł brutto będzie to:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% * 2250 zł = 219,60 zł
 • składka na ubezpieczenie rentowe w wysokości 6,50% * 2250 zł = 146,25 zł
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% * 2250= 37,58 zł
 • składka na Fundusz Pracy – 2250 * 2,45% = 55,13 zł
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2250 zł * 0,10% = 2,25 zł

Razem – 460,81 zł.

Polecamy nasz artykuł: Całkowite koszty pracodawcy związane z wynagrodzeniem pracownika.

 

Jeszcze jedna ważna rzecz:

Często zdarza się, że przy wyliczaniu wynagrodzenia nie naliczy się nam zaliczka na podatek i składka zdrowotna. Dzieje się tak w przypadku gdy umowa o pracę jest na część etatu np. na ¼ etatu.

Przedstawimy i omówimy to na przykładzie gdzie podatek i składka zdrowotna wynosi 0,00 zł.

Przykład:

 • Zatrudniamy pracownika na ¼ etatu na kwotę – 400,00 zł brutto.
 • Koszty uzyskania -111,25 zł.
 • kwota wolna od podatku- 46,33 zł.

 

Etap pierwszy:

W pierwszym etapie ustalamy wynagrodzenie brutto. W tym przypadku jest to 400,00 zł brutto.

 

Etap drugi:

Mamy już kwotę brutto, czyli podstawę wymiaru od której będziemy odliczać składki na ubezpieczenie społeczne. Od podstawy 400,00 zł brutto odliczamy składki :emerytalną -9,76 % podstawy, rentową -1,5 % podstawy i chorobową – 2,45 % podstawy.

Wynagrodzenie brutto- 400,00 zł

obliczamy:

 • składka emerytalna: 400,00 * 9,76% = 39,04 zł,
 • składka rentowa: 400,00* 1,5 % = 6,00 zł,
 • składka chorobowa: 400,00 * 2,45% = 9,80 zł,
 • suma: 54,84 zł.

 

Etap trzeci:

Teraz musimy obliczyć wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru tej składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika.

 • Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, które policzyliśmy wcześniej wynosi – 54,84 zł,
 • wynagrodzenie brutto to- 400,00 zł,
 • 400,00 zł – 54,84 zł = 345,16 zł,
 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 345,16 zł.

 

Etap czwarty:

Znamy już podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne i teraz możemy policzyć składkę na zdrowotne, która wynosi 9%.

 • Podstawa tej składki wynosi: 345,16 zł,
 • od tej podstawy liczymy – 9%,
 • 345,16 zł * 9 % = 31,06 zł.

 

Etap piąty:

W następnym etapie musimy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy.

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania ( 111,25, czyli zwykłe, dla pracowników pracujących i mieszkających w tej samej miejscowości i 139,06 dla pracowników mieszkających poza miejscowością gdzie znajduje się zakład pracy ). W naszym przypadku -koszty wynoszą 111,25. Przychodem natomiast jest płaca brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne.

 • Wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosi: 345,16 zł,
 • koszty uzyskania: 111,25,
 • 345,16 zł – 111,25 zł = 233,91. Zaokrąglamy do 234,00 zł.

Jeśli dochód danej osoby nie przekracza 85 528 zł rocznie to znajduje się ona w pierwszym progu podatkowym. Czyli, w tym przypadku stawka podatku dochodowego wynosi 18 %. Teraz musimy od dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy odjąć kwotę wolną od podatku. Kwota wolna od podatku jest ustawowa i wysokość jej w danym miesiącu wynosi -46,33 zł.

 • Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest – 234,00 zł,
 • jest tu pierwszy próg podatkowy i podatek wynosi 18%,
 • 234,00 * 18% = 42,12 zł,
 • od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 46,33 zł,
 • 42,12 – 46,33 = 0,00 zł.

W wyniku tych wyliczeń otrzymaliśmy zaliczkę na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki zdrowotnej. Wynosi ona – 0,00 zł.

Teraz obliczamy składkę zdrowotną według stawki – 7,75%.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi – 345,16 zł.

345,16 * 7,75 % = 26,75 zł

I dopiero teraz możemy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania, czyli zaliczkę na podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej, musimy o tę składkę pomniejszyć.

Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wyniosła – 0,00 zł.

Od tego odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 7,75%/

0,00 – 26,75 = 0,00 zł.

Kwotę tę musimy zaokrąglić do pełnych złotych, czyli w tym przypadku będzie to 0,00 zł.

I nasza zaliczka na podatek dochodowy do pobrania dla tej osoby będzie wynosiła -0,00 zł.

 

Etap szósty:

Ostatnim etapem jest obliczenie wynagrodzenia netto.

W celu jego wyliczenia musimy od wynagrodzenia brutto odjąć składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

Kwota brutto: 400,00 zł

Odejmujemy:

 • 54,84 zł -składki na ubezpieczenia społeczne – (39,04 -emerytalne, 6,00 -rentowa, 9,80 – chorobowa)
 • 0,00 zł- składka na ubezpieczenie zdrowotne

Składkę zdrowotną w wysokości 9%, która jest wyższa od zaliczki na podatek, obniżamy do wysokości tej zaliczki, czyli w tym przypadku do 0,00 zł bo podatek w naszym przypadku wynosi 0,00 zł.

400,00 – 54,84– 0,00 – 0,00 = 345,16 zł.

Wynagrodzenie netto, czyli to co wypłacamy pracownikowi, w naszym przypadku wynosi -345,16 zł.

Obliczyliśmy kwotę netto jaką wypłacamy pracownikowi. Zostały tutaj obliczone składki jakie opłaca ze swojej strony pracownik które są potrącane z wynagrodzenia. Ale pracodawca też jest obciążony składkami po swojej stronie.

Przy wynagrodzeniu 400,00 zł brutto będzie to:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% *400,00 zł = 39,04 zł
 • składka na ubezpieczenie rentowe w wysokości 6,50% *400,00 zł = 26,00 zł
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,93% * 400,00= 7,72 zł
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -400,00 zł * 0,10% = 0,40 zł
 • Razem -73,16 zł.

To, że w powyższym przykładzie nie naliczył się nam podatek i składka na ubezpieczenie zdrowotne regulują następujące przepisy:

 

WAŻNE

Jeżeli składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy o PDOF, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) – art. 79, art. 81 ust. 1, ust. 5, ust. 6, art. 83, art. 95, zwana dalej ustawą zdrowotną,
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – art. 27, art. 27b, art. 31, art. 32, zwana dalej ustawą PDOF,
 • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) – art. 18 ust. 1 – ust. 3, art. 21, zwana dalej ustawą systemową.”

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK