Jak wyliczyć wynagrodzenie netto

jak wyliczyć wynagrodzenie netto

Wynagrodzenie brutto to kwota wynagrodzenia od której pracodawca potrąca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast wynagrodzenie netto to wynagrodzenie po potrąceniu tych składek, czyli to, co pracownik otrzymuje na rękę.

Jak obliczyć wynagrodzenie netto? Na samym początku należy określić czym jest wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto. Otóż, podpisując umowę o pracę z pracownikiem zgodnie z art. 29 par. 1 Kodeksu pracy w umowie tej podajemy wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia.

Wynagrodzenie brutto a netto

Ponieważ przepisy o wynagrodzeniach wprost nie określają jaka kwota powinna znaleźć się na takiej umowie podajemy tutaj kwotę brutto, czyli kwotę wynagrodzenia od której pracodawca będzie nam potrącał należne świadczenia (daniny publiczne), takie jak składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast wynagrodzenie netto to wynagrodzenie, które otrzymuje faktycznie pracownik do swojej dyspozycji.

Reasumując

Wynagrodzenie brutto jest to kwota wynagrodzenia od której pracodawca potrąca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast wynagrodzenie netto to wynagrodzenie po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli to co pracownik otrzymuje na rękę.

Jak obliczyć wynagrodzenie netto

Teraz przedstawimy i omówimy etapami na przykładzie z najniższą krajową (obowiązującą w 2019 r.) – 2250,00 zł brutto po kolei co należy zrobić aby z kwoty brutto wyliczyć kwotę netto.

 • Kwota brutto – 2250,00 zł.
 • Koszty uzyskania przychodu – 111,25 zł.
 • Kwota wolna od podatku – 46,33 zł.

Etap pierwszy:

W pierwszym etapie ustalamy wynagrodzenie brutto. W naszym przypadku jest to 2250,00 zł brutto.

Należy tutaj pamiętać, że wynagrodzenie brutto może składać się nie tylko z wynagrodzenia zasadniczego ale też z innych składników które tworzą wynagrodzenie brutto. Są to np. różnego rodzaju premie, dodatki za godziny nocne czy nadliczbowe, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za urlop czy ekwiwalent za urlop. Niektóre z tych składników są oskładkowane np. premia uznaniowa czy ekwiwalent za urlop, a niektóre są zwolnione ze składek ZUS, takie jak np. odprawy emerytalno- rentowe.

Etap drugi:

Mamy już kwotę brutto, czyli podstawę wymiaru od której będziemy odliczać składki na ubezpieczenie społeczne. Od podstawy 2250,00 zł brutto odliczamy składki :emerytalną – 9,76 % podstawy, rentową – 1,5 % podstawy i chorobową – 2,45 % podstawy.

Wynagrodzenie brutto – 2250,00 zł

Obliczamy:

 • składka emerytalna: 2250,00 * 9,76 % = 219,60 zł
 • składka rentowa: 2250,00 * 1,5 % = 33,75 zł
 • składka chorobowa: 2250,00 * 2,45 % = 55,13 zł

suma: 308,48 zł.

Etap trzeci:

Teraz musimy obliczyć wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru tej składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika.

 • Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, które policzyliśmy wcześniej wynosi – 308,48 zł
 • Wynagrodzenie brutto to – 2250,00 zł
 • 2250,00 zł – 308,48 zł = 1941,52 zł
 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 1941,52 zł.

Etap czwarty:

Znamy już podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne i teraz możemy policzyć składkę na zdrowotne, która wynosi 9%.
 • Podstawa tej składki wynosi: 1941,52 zł.
 • Od tej podstawy liczymy – 9 %.
 • 1941,52 zł * 9 % = 174,74 zł.

Etap piąty:

W następnym etapie musimy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy.

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania ( 111,25, czyli zwykłe, dla pracowników pracujących i mieszkających w tej samej miejscowości i 139,06 dla pracowników mieszkających poza miejscowością gdzie znajduje się zakład pracy ). W naszym przypadku -koszty wynoszą 111,25. Przychodem natomiast jest płaca brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne.

 • Wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosi: 1941,52 zł.
 • Koszty uzyskania: 111,25 zł.
 • 1941,52 zł – 111,25 zł = 1830,27. Zaokrąglamy do 1830,00 zł.

Jeśli dochód danej osoby nie przekracza 85 528 zł rocznie to znajduje się ona w pierwszym progu podatkowym. Czyli, w tym przypadku stawka podatku dochodowego wynosi 18 %. Teraz musimy od dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy odjąć kwotę wolną od podatku. Kwota wolna od podatku jest ustawowa i wysokość jej w danym miesiącu wynosi -46,33 zł.

 • Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest – 1830,00 zł.
 • Jest tu pierwszy próg podatkowy i podatek wynosi 18%.
 • 1830,00 * 18 % = 329,40 zł.
 • Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 46,33 zł.
 • 329,40 – 46,33 = 283,07 zł.

W wyniku tych wyliczeń otrzymaliśmy zaliczkę na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki zdrowotnej.

Teraz obliczamy składkę zdrowotną według stawki -7,75%.

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi – 1941,52 zł.
 • 1941,52 * 7,75 % = 150,47 zł.

I dopiero teraz możemy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania, czyli zaliczkę na podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej, musimy o tę składkę pomniejszyć.

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wyniosła – 283,07 zł.
 • Od tego odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 7,75%.
 • 283,07 – 150,47 = 132,60 zł.

Kwotę tę musimy zaokrąglić do pełnych złotych, czyli w tym przypadku będzie to 133,00 zł.

I nasza zaliczka na podatek dochodowy do pobrania dla tej osoby będzie wynosiła 133,00 zł.

Etap szósty:

Ostatnim etapem jest obliczenie wynagrodzenia netto.

W celu jego wyliczenia musimy od wynagrodzenia brutto odjąć składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

Kwota brutto: 2250,00 zł.

Odejmujemy:

 • 308,48 zł – składki na ubezpieczenia społeczne (219,60 – emerytalne, 33,75 – rentowe, 55,13 – chorobowe),
 • 174,74 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 133,00 zł -zaliczka na podatek dochodowy.

2250,00 – 308,48 – 174,74 – 133,00 = 1633,78 zł

Wynagrodzenie netto, czyli to co wypłacamy pracownikowi, w naszym przypadku wynosi – 1633,78 zł.

Obliczyliśmy kwotę netto jaką wypłacamy pracownikowi. Zostały tutaj obliczone składki jakie opłaca ze swojej strony pracownik, które są potrącane z wynagrodzenia. Ale pracodawca też jest obciążony składkami po swojej stronie.

Przy wynagrodzeniu 2250,00 zł brutto będzie to:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% * 2250 zł = 219,60 zł
 • składka na ubezpieczenie rentowe w wysokości 6,50% * 2250 zł = 146,25 zł
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% * 2250= 37,58 zł
 • składka na Fundusz Pracy – 2250 * 2,45% = 55,13 zł
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2250 zł * 0,10% = 2,25 zł

Razem – 460,81 zł.

Polecamy nasz artykuł: Całkowite koszty pracodawcy związane z wynagrodzeniem pracownika.

Jak obliczyć wynagrodzenie netto przy umowie na część etatu

Jeszcze jedna ważna rzecz: często zdarza się, że przy wyliczaniu wynagrodzenia nie naliczy się nam zaliczka na podatek i składka zdrowotna. Dzieje się tak w przypadku gdy umowa o pracę jest na część etatu np. na ¼ etatu.

Przedstawimy i omówimy to na przykładzie gdzie podatek i składka zdrowotna wynosi 0,00 zł.

Przykład:
 • Zatrudniamy pracownika na ¼ etatu na kwotę – 400,00 zł brutto.
 • Koszty uzyskania -111,25 zł.
 • kwota wolna od podatku- 46,33 zł.

Etap pierwszy:

W pierwszym etapie ustalamy wynagrodzenie brutto. W tym przypadku jest to 400,00 zł brutto.

Etap drugi:

Mamy już kwotę brutto, czyli podstawę wymiaru od której będziemy odliczać składki na ubezpieczenie społeczne. Od podstawy 400,00 zł brutto odliczamy składki :emerytalną -9,76 % podstawy, rentową -1,5 % podstawy i chorobową – 2,45 % podstawy.

Wynagrodzenie brutto- 400,00 zł

Obliczamy:

 • składka emerytalna: 400,00 * 9,76% = 39,04 zł,
 • składka rentowa: 400,00* 1,5 % = 6,00 zł,
 • składka chorobowa: 400,00 * 2,45% = 9,80 zł,
 • suma: 54,84 zł.

Etap trzeci:

Teraz musimy obliczyć wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru tej składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika.

 • Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, które policzyliśmy wcześniej wynosi – 54,84 zł,
 • wynagrodzenie brutto to- 400,00 zł,
 • 400,00 zł – 54,84 zł = 345,16 zł,
 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 345,16 zł.

Etap czwarty:

Znamy już podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne i teraz możemy policzyć składkę na zdrowotne, która wynosi 9%.

 • Podstawa tej składki wynosi: 345,16 zł,
 • od tej podstawy liczymy – 9%,
 • 345,16 zł * 9 % = 31,06 zł.

Etap piąty:

W następnym etapie musimy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy.

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania ( 111,25, czyli zwykłe, dla pracowników pracujących i mieszkających w tej samej miejscowości i 139,06 dla pracowników mieszkających poza miejscowością gdzie znajduje się zakład pracy ). W naszym przypadku -koszty wynoszą 111,25. Przychodem natomiast jest płaca brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne.

 • Wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosi: 345,16 zł,
 • koszty uzyskania: 111,25,
 • 345,16 zł – 111,25 zł = 233,91. Zaokrąglamy do 234,00 zł.

Jeśli dochód danej osoby nie przekracza 85 528 zł rocznie to znajduje się ona w pierwszym progu podatkowym. Czyli, w tym przypadku stawka podatku dochodowego wynosi 18 %. Teraz musimy od dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy odjąć kwotę wolną od podatku. Kwota wolna od podatku jest ustawowa i wysokość jej w danym miesiącu wynosi -46,33 zł.

 • Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest – 234,00 zł,
 • jest tu pierwszy próg podatkowy i podatek wynosi 18%,
 • 234,00 * 18% = 42,12 zł,
 • od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 46,33 zł,
 • 42,12 – 46,33 = 0,00 zł.

W wyniku tych wyliczeń otrzymaliśmy zaliczkę na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki zdrowotnej. Wynosi ona – 0,00 zł.

Teraz obliczamy składkę zdrowotną według stawki – 7,75%.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi – 345,16 zł.

345,16 * 7,75 % = 26,75 zł

I dopiero teraz możemy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania, czyli zaliczkę na podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej, musimy o tę składkę pomniejszyć.

Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wyniosła – 0,00 zł.

Od tego odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 7,75%/

0,00 – 26,75 = 0,00 zł.

Kwotę tę musimy zaokrąglić do pełnych złotych, czyli w tym przypadku będzie to 0,00 zł.

I nasza zaliczka na podatek dochodowy do pobrania dla tej osoby będzie wynosiła -0,00 zł.

Etap szósty:

Ostatnim etapem naszych działań jest wyliczenie wynagrodzenia netto.

W celu jego wyliczenia musimy od wynagrodzenia brutto odjąć składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

Kwota brutto: 400,00 zł

Odejmujemy

 • 54,84 zł -składki na ubezpieczenia społeczne – (39,04 -emerytalne, 6,00 -rentowa, 9,80 – chorobowa)
 • 0,00 zł- składka na ubezpieczenie zdrowotne

Składkę zdrowotną w wysokości 9%, która jest wyższa od zaliczki na podatek, obniżamy do wysokości tej zaliczki, czyli w tym przypadku do 0,00 zł bo podatek w naszym przypadku wynosi 0,00 zł.

400,00 – 54,84– 0,00 – 0,00 = 345,16 zł.

Wynagrodzenie netto, czyli to co wypłacamy pracownikowi, w naszym przypadku wynosi -345,16 zł.

Obliczyliśmy kwotę netto jaką wypłacamy pracownikowi. Zostały tutaj obliczone składki jakie opłaca ze swojej strony pracownik które są potrącane z wynagrodzenia. Ale pracodawca też jest obciążony składkami po swojej stronie.

Przy wynagrodzeniu 400,00 zł brutto będzie to:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% *400,00 zł = 39,04 zł
 • składka na ubezpieczenie rentowe w wysokości 6,50% *400,00 zł = 26,00 zł
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,93% * 400,00= 7,72 zł
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -400,00 zł * 0,10% = 0,40 zł
 • Razem -73,16 zł.

To, że w powyższym przykładzie nie naliczył się nam podatek i składka na ubezpieczenie zdrowotne regulują następujące przepisy:

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) – art. 79, art. 81 ust. 1, ust. 5, ust. 6, art. 83, art. 95, zwana dalej ustawą zdrowotną,
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – art. 27, art. 27b, art. 31, art. 32, zwana dalej ustawą PDOF,
 • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) – art. 18 ust. 1 – ust. 3, art. 21, zwana dalej ustawą systemową.”
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wygodne
integracje i ułatwienia

Sprawdź wszystkie integracje

Program do faktur ifirma.pl w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e-commerce, jak Shoper, Shoplo czy PrestaShop.

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur - wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.