Blog ifirma.pl

Kasa fiskalna

|
|
10 minut czytania
Firmy świadczące usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dla rolników indywidualnych są zobowiązane, po przekroczeniu określonego obrotu, do założenia kasy rejestrującej (fiskalnej).
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Firmy świadczące usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dla rolników indywidualnych są zobowiązane, po przekroczeniu określonego obrotu, do założenia kasy rejestrującej (fiskalnej). Obrót jest liczony jedynie dla sprzedaży dla ww. podmiotów i nie sumuje się z obrotem na rzecz podmiotów gospodarczych.

Kasa fiskalna – limity

Od 1 stycznia 2013 roku limit obrotów uprawniający do zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej wynosi 20 000 zł. Kwota ta dotyczy zarówno przedsiębiorców kontynuujących jak i rozpoczynających działalność. Dla podatników rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku, limit wyliczany jest proporcjonalnie. Do określenia limitu brany jest moment rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, a nie sam fakt rozpoczęcia działalności czy dokonania sprzedaży na rzecz innego podmiotu. U vatowców do limitu wliczane są kwoty netto.
Przykład 1
Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą w 2014 roku. Pierwsza sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych nastąpiła 13 stycznia. Limit jaki obowiązuje podatnika w 2014 roku wynosi 19 400 zł.
 • Kwota limitu = 20 000 zł x A/B
 • A – ilość dni prowadzenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych do końca roku,
 • B – ilość dni w roku podatkowym.
 • Kwota limitu = 20 000 x 353/365 = 19 400 zł
Przykład 2
Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą w 2013 roku. Pierwsza sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych nastąpiła 15 lutego 2013. Limit jaki obowiązywał podatnika w 2013 roku wyliczany jest proporcjonalnie (analogicznie jak w przykładzie 1). Wynosi on 17 600 zł.

Zliczanie limitu przez serwis ifirma.pl

Serwis sumuje sprzedaż wchodzącą do limitu i informuje, o zbliżaniu się do wyczerpania limitu i o jego przekroczeniu. Sumowana jest sprzedaż zaksięgowana jako:
 • utarg miesięczny,
 • przychód uniwersalny oznaczony jako wchodzący do limitu lub, jeżeli pole nie jest zaznaczone, wystawiony na kontrahenta oznaczonego jako “osoba fizyczna”,
 • faktura wystawiona kontrahentowi oznaczonemu jako “osoba fizyczna”,
 • faktura korygująca wystawiona kontrahentowi oznaczonemu jako “osoba fizyczna”,
 • sprzedaż wysyłkowa nieudokumentowana i anulowanie sprzedaży wysyłkowej.
Wyżej wymienione limity nie obowiązują w przypadku:
1) dostaw:
 • gazu płynnego,
 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej “ustawą”,
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo),
 • dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów, z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. B-l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia.
2) świadczenia usług w zakresie:
 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia, doradztwa podatkowego,
 • związanym z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, – z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.
W powyższych przypadkach kasa musi być założona przed wykonaniem pierwszej sprzedaży.

Rejestrowanie sprzedaży z kasy fiskalnej w ifirma.pl

Raport dobowy z kasy rejestrującej wprowadzamy w zakładce “kasa fiskalna” ➡ “wydruk dobowy z kasy fiskalnej”.

Korekta sprzedaży zarejestrowanej na kasie – zwroty i reklamacje

Po wystawieniu paragonu może zaistnieć potrzeba korekty wystawionego dokumentu. Przepisy opisują 2 rodzaje dodatkowych ewidencji, które podatnik powinien prowadzić w przypadku zwrotu towarów i uznanych reklamacji towarów i usług, jak również w przypadku popełnienia oczywistej pomyłki. Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności z tytułu sprzedaży, ujmuje się w ewidencji zawierającej:
 1. datę sprzedaży,
 2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,
 3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi,
 4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,
 5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży,
 6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży,
 7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.
Aby ująć zwrot lub reklamację w w/ ewidencji, należy wystawić w serwisie protokół anulowania sprzedaży:
 • protokół wystawiamy w miesiącu księgowym zgodnym z datą zwrotu/reklamacji,
 • przechodzimy do zakładki “kasa fiskalna” ➡ “protokół anulowania sprzedaży”,
 • uzupełniamy formularz,
 • klikamy “zatwierdź”.
Błędnie wystawiony protokół można edytować lub usunąć po kliknięciu na numer dokumentu. Wystawiony protokół drukujemy po kliknięciu na ikonkę “drukuj” na dole strony. Opcja wydruku dostępna jest także na liście protokołów anulowania sprzedaży w zakładce “kasa fiskalna”, po prawej stronie w kolumnie “operacje” przy każdym protokole. Miesięczną ewidencję zwrotów i reklamacji drukujemy także z zakładki “kasa fiskalna”, po prawej stronie w kolumnie “operacje” ikonka wydruku.

Korekta sprzedaży zarejestrowanej na kasie – oczywiste pomyłki

Ewidencja stosowana w przypadku oczywistej pomyłki zawierać powinna dane:
 1. błędnie zewidencjonowaną sprzedaż (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego),
 2. opis przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.
Aby dodać pomyłkę ww. ewidencji, należy wystawić w serwisie protokół anulowania sprzedaży:
 • protokół wystawiamy w miesiącu księgowym zgodnym z datą sprzedaży (wystawienia paragonu),
 • przechodzimy do zakładki “kasa fiskalna” ➡ “błąd lub pomyłka”, uzupełniamy formularz,
 • klikamy “zatwierdź”.
Błędną pozycję ewidencji można usunąć po kliknięciu na numer miesięcznej ewidencji – pojawia się lista pozycji ewidencji z danego okresu. Ewidencję można wydrukować klikając na ikonkę “drukuj”, opcja wydruku dostępna jest także w zakładce “kasa fiskalna”, po prawej stronie w kolumnie “operacje” obok miesięcznej ewidencji.

Pozostałe korekty do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej

W pozostałych przypadkach (np. zaliczki, nieoczywiste pomyłki) przepisy nie regulują, w jaki sposób wprowadzać dane do ewidencji lub korygować zapisy dokonane na kasie fiskalnej. Podatnik powinien jednak posiadać dokumentację, będącą podstawą do rejestrowania w ewidencjach innych wartości niż wykazanych w raportach fiskalnych.

Warunki skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej

Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi, muszą być spełnione następujące warunki:
 • rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie zgodnym z Ustawą,
 • zapłata całej kwoty z tytułu faktury za zakup kasy fiskalnej,
 • zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego o liczbie kas i miejscu ich używania do ewidencjonowania. Zawiadomienie w formie pisemnej musi nastąpić przed rozpoczęciem ewidencjonowania.
O instalacji kasy zarówno serwisant kasy jak i podatnik mają obowiązek powiadomić właściwy urząd skarbowy w terminie 7 dni od daty instalacji. Po otrzymaniu zawiadomienia, urząd nadaje kasie numer ewidencyjny, który należy w sposób trwały nanieść na kasę. Prawo do ulgi przysługuje jedynie na zakup “pierwszych” kas. Tzn. tych które zostały zakupione w momencie powstania obowiązku ewidencjonowania i wówczas zgłoszone do US. Jeżeli z czasem przedsiębiorca rozszerzy ilość punktów sprzedaży, to zakup kas do ich obsłużenia nie daje prawa do ulgi. Podobnie jak zakup kas mających zastąpić kasy wycofane z użytku. Ale w pierwszym miesiącu ewidencjonowania nie trzeba jednorazowo kupować kas dla wszystkich, zgłoszonych do US stanowisk sprzedaży. Firma ma obowiązek postawić minimum 1/5 przewidzianych kas, a kolejne (w ilości nie mniejszej niż również 1/5) w miesiącach kolejnych.

Obliczenie ulgi

Kwota odliczenia z tytułu zakupu urządzenia fiskalnego wynosi obecnie 90% wartości kasy (dotyczy to jedynie kwoty netto z faktury zakupu). Maksymalnie można odliczyć 700 zł. Kwota ta jest rozliczana przez vatowców w deklaracji VAT-7(17)/7K(11). Ulgę można rozliczyć na dwa sposoby:
 1. zmniejszając podatek do zapłaty wynikający z deklaracji,
 2. występując o zwrot ulgi na rachunek bankowy.
Ad 1. Kwotę odliczaną w danej deklaracji należy podać w polu 52 („Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym”). Co ważne, kwota w nim wpisana nie może być wyższa od wartości pola 54 („Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego”). Jeżeli w ten sposób nie odliczyliśmy całej przysługującej nam ulgi, to identycznie możemy odliczyć ją w kolejnych okresach aż do wyczerpania kwoty ulgi. Ad 2. O zwrot ulgi na rachunek bankowy możemy ubiegać się tylko jeśli w danej deklaracji VAT-7/7K nie mamy do zapłaty podatku (pole 54 jest równe 0). Niestety nie otrzymamy od razu całej kwoty ulgi. Zwrot w tym przypadku następuje w ratach. W polu 55 („Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym”) na 4 kolejnych deklaracjach miesięcznych wykazuje się 1/4 kwoty ulgi (lub w przypadku deklaracji kwartalnych – na 2 kolejnych, wpisując 1/2 kwoty ulgi).

Rozliczenie ulgi w serwisie:

 • generujemy deklarację VAT-7 za miesiąc, w którym przysługuje nam prawo do wykorzystania ulgi,
 • wchodzimy na deklarację klikając na jej numer,
 • następnie klikamy “Szczegóły” ➡ “Edytuj”,
 • w polu 55 deklaracji wpisujemy kwotę odliczenia równą 1/4 ulgi, gdy jest to deklaracja miesięczna lub 1/2 dla deklaracji kwartalnej,
 • kwotę z pola 55 wpisujemy również w polu 57 i 59,
 • klikamy “Zatwierdź”.

Ulga u nievatowców

Zwrot ulgi odbywa się na pisemny wniosek podatnika. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę podatnika, dane adresowe i NIP. Do wniosku należy dołączyć:
 • dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał jej fiskalizacji oraz dokument potwierdzający rozpoczęcie ewidencjonowania za pomocą kasy (np. kopię paragonu),
 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,
 • numer rachunku bankowego podatnika, na który US ma dokonać zwrotu.
US dokonuje zwrotu w terminie 25 dni od złożenia wniosku.

Sankcje za niezałożenie kasy w terminie

Brak możliwości rozliczenia ulgi. Naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.  

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie

  Ułatwienia dla e‑commerce

  Wygodne integracje
  Wygodne integracje

  Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

  Sprawdź wszystkie integracje →

  Wygodne integracje
  Płatności w jednym miejscu

  ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

  Wygodne integracje
  Łatwe generowanie faktur

  Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

  allegro integracja ecommerce
  woocommerce integracja ecommerce
  shoper integracja ecommerce
  prestashop integracja ecommerce
  shoplo integracja ecommerce
  magento integracja ecommerce