Obowiązki podatnika na koniec roku podatkowego 2015 (ryczałt)

Przedstawiamy wszystkie obowiązki związane z końcem roku, jakie ma podatnik rozliczający się na zasadzie ryczałtu.

Spis z natury

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałt ewidencjonowany) mają obowiązek sporządzić spis z natury w określonych okolicznościach:

 • na dzień zaprowadzenia ewidencji,
 • na koniec każdego roku podatkowego,
 • w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki,
 • na dzień likwidacji działalności,
 • niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia),
 • w trakcie roku, jeżeli podatnik zobowiązany będzie do zmiany formy opodatkowania przejście z ryczałtu na książkę przychodów i rozchodów.

Obowiązek sporządzania spisu z natury przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynika z art. 20 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Spis z natury można zapisać w ewidencji na dwa sposoby:

 • według poszczególnych rodzajów jego składników,
 • jedną sumą – jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników.

Wartości wynikającej ze spisu z natury nie należy sumować z przychodami wynikającymi z ewidencji. Mając na uwadze, że wartość sporządzonego spisu nie ma wpływu na wysokość przychodu, nie należy jego wartości wykazywać w składanym po zakończeniu roku zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Pomimo tego, że remanent nie ma wpływu na wysokość zobowiązania u podatnika opłacającego podatek w formie ryczałtu, okoliczność ta nie zwalnia z obowiązku jego sporządzenia, zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ust. 2.

 

Spis z natury musi zawierać co najmniej następujące dane:

 • nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • klauzulę „spis zakończono na pozycji…”,
 • podpis osób sporządzających spis,
 • podpis właściciela zakładu (wspólników).

 

Wycena towarów i innych składników majątku ujęta w remanencie:

Wycenę towarów i innych składników majątku należy przeprowadzić najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury – art. 20 ust. 4 ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przepisy art. 20 ust. 3 uzpd dopuszczają w tym celu stosowanie dwóch rodzajów cen:

 • cen zakupu, czyli cen jakie nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, podlegających odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie – powiększonych o należne cło i podatek akcyzowy, opłaty wyrównawcze oraz opłaty celne dodatkowe,
 • cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, czyli cen stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności stanu i stopnia zużycia.

W praktyce towary wyceniamy według cen zakupu, jeżeli cena rynkowa z dnia sporządzenia spisu z natury jest niższa od cen zakupu wyceny dokonujemy według cen rynkowych. Ceny rynkowe stosujemy również jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu.

Przeterminowane płatności z tyt. niezapłaconych faktur za zakup towarów handlowych ujętych w remanencie.

W remanencie ujmujemy wszystkie towary jakie widnieją na stanie firmy na dzień sporządzenia spisu z natury. Nie ma znaczenia w tym przypadku czy faktury za zakupione towary ujęte w remanencie zostały opłacone. Wartość remanentu nie wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego dla działalności opodatkowanej w formie ryczałtu. Sytuacja się zmieni jeżeli przechodzimy z ryczałtu na zasady ogólne (podatkowa książka przychodów i rozchodów). Jeżeli do sporządzenia remanentu na koniec roku podatkowego faktury za zakupione towary ujęte w remanencie na koniec roku nadal nie zostaną opłacone to mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące sporządzania remanentów w przypadku nieopłaconych faktur zakup towarów.

 

Zryczałtowany podatek dochodowy za grudzień 2015

Kwotę podatku za grudzień 2015 r. wpłacamy na rachunek bankowy US nie później niż do 1 lutego 2016 r. na podstawie zeznania rocznego PIT 28.

 

Rozliczenie roczne

1 lutego 2016 r. upływa termin składania deklaracji rocznej PIT-28.

 

Pracownicy

Przedsiębiorca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło powinien złożyć do urzędów skarbowych deklaracje roczne: PIT-4R, PIT 8AR i PIT-11.

PIT-4R za 2015 r. składamy nie później niż do 1 lutego 2016 r. do urzędu skarbowego, do którego wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników. Kopię wysłanego do urzędu PIT-4R podatnik przechowuje u siebie.

W przypadku zmiany właściwości US dla podatku dochodowego w trakcie roku, deklaracje PIT-4R składamy do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia 2015 r.

PIT-8AR za 2015 r. informacja o wysokości odprowadzonego zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń do 200 zł brutto – deklaracje składamy nie później niż do 1 lutego 2016 r. do urzędu skarbowego, do którego wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników przy umowach zlecenie oraz o dzieło do kwoty 200 zł brutto. Kopię wysłanego do urzędu PIT-8R podatnik przechowuje u siebie.

Uwaga:

W tym przypadku pracownikowi nie wystawiamy deklaracji PIT 11.

Na życzenie pracownika wystawiamy zaświadczenie o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za 2015 r.

W przypadku zmiany właściwości US dla podatku dochodowego w trakcie roku, deklaracje PIT-4R, PIT-8AR składamy do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia 2015 r.

PIT-11 za 2015 r. składamy w jednym z dwóch terminów. PIT-11 w formie papierowej mogą składać wyłącznie firmy zatrudniające w 2015 r nie więcej niż 5 pracowników. Deklaracje PIT w formie papierowej trzeba złożyć do końca stycznia 2016 r. do urzędu skarbowego, w którym rozlicza
się pracownik. Przedsiębiorcy składający PIT-11 elektronicznie składają PIT-11 do końca lutego.

Drugi egzemplarz deklaracji PIT-11 należy przekazać pracownikowi do końca lutego.

Deklaracje można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. PIT-11 można również przekazać pracownikowi drogą elektroniczną, np. mailem pod warunkiem, że pracodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny.

Pracownik może odebrać deklaracje osobiście – wówczas na kopii dokumentu konieczne będzie naniesienie przez pracownika daty odbioru oraz czytelny podpis.

Trzeci egzemplarz PIT-11 przedsiębiorca przechowuje w aktach osobowych pracownika.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Do 31 stycznia 2016 r. niektórzy płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe mają obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS informacje ZUS IWA.

Informację ZUS IWA za 2015 r. ma obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS płatnik składek, który spełnił łącznie następujące warunki:

 • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. oraz przez co najmniej jeden dzień stycznia 2016 r.,
 • w 2015 r., którego dotyczy ZUS IWA, zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego w przeliczeniu na miesiące co najmniej 10 ubezpieczonych,
 • na 31 grudnia 2015 r. jest wpisany do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem REGON”.

Jeżeli płatnik składek nie spełni chociaż jednego z tych warunków, nie wysyła do ZUS informacji ZUS IWA za 2015 r.

 

Składki ZUS – terminy zapłaty

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki do 15 stycznia 2016 r. Przedsiębiorcy którzy nie zatrudniają pracowników z pełnymi składkami ZUS, opłacają składki ZUS nie później niż do 10 stycznia 2016 r.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK