Obowiązki podatnika na koniec roku podatkowego 2017 (ryczałt)

firma zagraniczna a rejestracja do VAT

Przedstawiamy wszystkie obowiązki związane z końcem roku, jakie ma podatnik rozliczający się na zasadzie ryczałtu.

W poniższym artykule przedstawiamy wszystkie najważniejsze obowiązki podatnika związane z końcem roku podatkowego. Jakie ma podatnik rozliczający się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego.

Spis z natury

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałt ewidencjonowany) mają obowiązek sporządzić spis z natury w określonych okolicznościach:
 • na dzień zaprowadzenia ewidencji,
 • na koniec każdego roku podatkowego,
 • w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki,
 • na dzień likwidacji działalności,
 • w trakcie roku, jeżeli podatnik zobowiązany będzie do zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na na zasady ogólne (KPiR).
Obowiązek sporządzania spisu z natury przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynika z art. 20 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Spis z natury można zapisać w ewidencji na dwa sposoby:
 • według poszczególnych rodzajów jego składników,
 • jedną sumą – jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników.
Wartości wynikającej ze spisu z natury nie należy sumować z przychodami wynikającymi z ewidencji. Mając na uwadze, że wartość sporządzonego spisu nie ma wpływu na wysokość przychodu, nie należy jego wartości wykazywać w składanym po zakończeniu roku zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pomimo tego, że remanent nie ma wpływu na wysokość zobowiązania u podatnika opłacającego podatek w formie ryczałtu, okoliczność ta nie zwalnia z obowiązku jego sporządzenia, zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ust. 2 ww. ustawy.
Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:
 • nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • klauzulę „spis zakończono na pozycji…”,
 • podpis osób sporządzających spis,
 • podpis właściciela zakładu (wspólników).

Wycena towarów i innych składników majątku ujęta w remanencie:

Wycenę towarów i innych składników majątku należy przeprowadzić najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury. Przepis art. 20 ust. 3 uzpd dopuszczają w tym celu stosowanie dwóch rodzajów cen:
 • cen zakupu, czyli cen jakie nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, podlegających odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie – powiększonych o należne cło i podatek akcyzowy, opłaty wyrównawcze oraz opłaty celne dodatkowe,
 • cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, czyli cen stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności stanu i stopnia zużycia.
W praktyce towary wyceniamy według cen zakupu. Jeżeli cena rynkowa z dnia sporządzenia spisu z natury jest niższa od cen zakupu wyceny dokonujemy według cen rynkowych. Ceny rynkowe stosujemy również, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu.

Zryczałtowany podatek dochodowy za grudzień 2017

Kwotę podatku za grudzień 2017r. wpłacamy na rachunek bankowy US nie później, niż do 31 stycznia 2018 r. na podstawie zeznania rocznego PIT-28.
Rozliczenie roczne
31 stycznia 2018 r. upływa termin składania deklaracji rocznej PIT-28.
Pracownicy
Przedsiębiorca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło powinien złożyć do urzędów skarbowych deklaracje roczne: PIT-4R, PIT 8AR i PIT-11. PIT-4R za 2017 r. składamy do urzędu skarbowego, do którego wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników, nie później niż 31 stycznia 2018 r. Kopię wysłanego do urzędu PIT-4R podatnik przechowuje u siebie. W przypadku zmiany właściwości US dla podatku dochodowego w trakcie roku, deklaracje PIT-4R składamy do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia 2017 r. PIT-8AR za 2017 r. informacja o wysokości odprowadzonego zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń do 200 zł brutto – deklaracje składamy nie później niż do 31 stycznia 2018 r. do urzędu skarbowego, do którego wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników przy umowach zlecenie oraz o dzieło do kwoty 200 zł brutto. Kopię wysłanego do urzędu PIT-8R podatnik przechowuje u siebie.
Uwaga!
W tym przypadku pracownikowi nie wystawiamy deklaracji PIT 11. Na życzenie pracownika wystawiamy zaświadczenie o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za 2017 r. W przypadku zmiany właściwości US dla podatku dochodowego w trakcie roku, deklaracje PIT-4R, PIT-8AR składamy do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia 2017 r. PIT-11 za 2017 r. składamy w jednym z dwóch terminów. PIT-11 w formie papierowej mogą składać wyłącznie firmy zatrudniające w 2017 r nie więcej niż 5 pracowników. Deklaracje PIT w formie papierowej trzeba złożyć do końca stycznia 2018 r. do urzędu skarbowego, w którym rozlicza się pracownik. Przedsiębiorcy składający PIT-11 elektronicznie składają PIT-11 do końca lutego. Drugi egzemplarz deklaracji PIT-11 należy przekazać pracownikowi do końca lutego. Deklaracje można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. PIT-11 można również przekazać pracownikowi drogą elektroniczną, np. mailem pod warunkiem, że pracodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny. Pracownik może odebrać deklaracje osobiście – wówczas na kopii dokumentu konieczne będzie naniesienie przez pracownika daty odbioru oraz czytelny podpis. Trzeci egzemplarz PIT-11 przedsiębiorca przechowuje w aktach osobowych pracownika.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Do 31 stycznia 2018 r. niektórzy płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe mają obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS informacje ZUS IWA. Informację ZUS IWA za 2017 r. ma obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS płatnik składek, który spełnił łącznie następujące warunki:
 • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz przez co najmniej jeden dzień stycznia 2018 r.,
 • w roku podatkowym, którego dotyczy ZUS IWA (2017), zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
 • na 31 grudnia 2017 r. jest wpisany do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem REGON”.
Jeżeli płatnik składek nie spełni chociaż jednego z tych warunków, nie wysyła do ZUS informacji ZUS IWA za 2017 r.
Składki ZUS – terminy zapłaty
Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki do 15 stycznia 2018 r. Przedsiębiorcy którzy nie zatrudniają pracowników z pełnymi składkami ZUS, opłacają składki ZUS nie później, niż do 10 stycznia 2018 r.  
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wygodne
integracje i ułatwienia

Sprawdź wszystkie integracje

Program do faktur ifirma.pl w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e-commerce, jak Shoper, Shoplo czy PrestaShop.

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur - wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.