Refundacja kosztów zatrudnienia osoby poniżej 30 lat

Od 1 stycznia 2016 roku przedsiębiorcy mogą starać się o refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych, skierowanych przez urząd pracy, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia. Okres refundacji ma obejmować 12 pierwszych miesięcy zatrudnienia. Po upływie tego czasu pracodawca będzie zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracownika przez kolejne 12 miesięcy, ale już na własny koszt.

Dla kogo refundacja

O refundację może ubiegać się przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku Oraz  nie posiada żadnych zaległości podatkowych. Co ważne, z dofinansowania nie mogą skorzystać firmy, które w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku zmniejszyły zatrudnienie. W ten sposób państwo chce uniknąć sytuacji, w której pracodawca zwolnił pracownika, aby otrzymać refundację.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie przysługuje co miesiąc przez rok. Dokładna kwota określana jest w umowie, nie może jednak przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Refundacja kosztów zatrudnienia – zasady

Po skierowaniu z PUP osoby bezrobotnej do pracy i zaakceptowaniu jej przez przedsiębiorcę podpisywana jest umowa. Po podpisaniu umowy urząd wypłaca przez rok ustaloną kwotę na rachunek bankowy przedsiębiorcy, na podstawie składanego co miesiąc wniosku.

Przedsiębiorca, który otrzyma dofinansowanie, jest zobowiązany do utrzymania pracownika w zatrudnieniu w czasie refundacji. Jak również przez kolejne 12 miesięcy, tym razem już na własny koszt. Łączny okres zatrudnienia bezrobotnego wynosi 24 miesiące. Ustawa wymaga, aby zatrudnienie było w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeśli przedsiębiorca nie wywiąże się z umowy, będzie musiał zwrócić otrzymane środki. Kwota będzie proporcjonalna do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami.

Niektóre urzędy pracy mogą posiadać własny regulamin uczestnictwa w programie.. Przed złożeniem wniosku warto zajrzeć na stronę internetową i dokładnie się z nim zapoznać.

Co, jeśli pracownik się nie sprawdzi?

W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego pracownika, wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego lub jeśli bezrobotny sam rozwiąże umowę o pracę, urząd pracy skieruje na dane stanowisko nową osobę. Jeśli przedsiębiorca odmówi przyjęcia na zwolnione stanowisko nowej osoby, będzie musiał zwrócić otrzymane środki.

Gdzie i jak zgłosić się po refundację?

Aby skorzystać z refundacji konieczne jest znalezienie właściwego terytorialnie urzędu pracy i złożenie dokumentów zgłoszeniowych. Dokumenty można znaleźć także na stronie internetowej urzędu. Wnioski o dofinansowanie można składać Od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017 roku.

Przeczytaj także: Zatrudnienie stażysty z urzędu pracy

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK