Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b

Import usług z Unii Europejskiej

Świadczenie usług na rzecz kontrahentów z innych krajów należących do Unii Europejskiej nakłada na polskich przedsiębiorców nie tylko obowiązki związane z właściwym udokumentowaniem transakcji, ale również wymaga rejestracji na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. W takiej sytuacji, zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest nabywca usługi, jeżeli usługa świadczona jest w trybie art. 28b ustawy o VAT.

Zasady określania miejsca opodatkowania usług na rzecz podatników

Generalna zasada ustalania miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników jest zawarta w art. 28b ustawy o VAT. Zgodnie z treścią przepisu, miejscem świadczenia usług na rzecz podatników jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, które znajduje się w innym miejscu niż siedziba podatnika, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Od zasady ogólnej ustawodawca przewiduje pewne wyjątki, które dotyczą m.in. świadczenia usług:

 • związanych z nieruchomościami,
 • transportowych,
 • w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług,
 • restauracyjnych i cateringowych,
 • krótkoterminowego wynajmu środków transportu,
 • turystyki.

W przypadku świadczenia usług, dla których zostały przewidziane szczególne zasady ustalania miejsca ich opodatkowania, podatnik powinien każdorazowo sprawdzić obowiązujące przepisy dla celów właściwego rozliczenia transakcji. Informacje na ten temat zostały uregulowane w kolejnych art. 28c – 28o ustawy o VAT.

▲ wróć na początek

Świadczenie usługi dla kontrahenta z Unii Europejskiej – dodatkowe obowiązki

Przedsiębiorca decydujący się na świadczenie usług na rzecz kontrahentów z innych krajów Unii Europejskiej ma obowiązek dokonania rejestracji dla celów transakcji wewnątrzunijnych oraz składania informacji podsumowujących VAT-UE. Rejestracji należy dokonać poprzez złożenie lub aktualizację formularza VAT-R (w części C.3. „Informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych”) we właściwym ze względu na podatek VAT urzędzie skarbowym.

Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b

Po dokonaniu rejestracji, podatnik otrzymuje status czynnego podatnika VAT-UE oraz prawo do posługiwania się prefiksem kraju przed numerem NIP w transakcjach wewnątrzunijnych, czyli literami „PL”.

Moment powstania obowiązku podatkowego

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają odrębnych zapisów określających moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług zgodnie z art. 28b. W takiej sytuacji należy stosować zasady ogólne określone w art. 19a ww. ustawy, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi.

Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b
Przykład 1.

Polska firma Alfa wykonała projekt strony internetowej dla firmy z Wielkiej Brytanii posiadającej aktywny numer VAT-UE. Zgodnie z ustaleniami usługa została wykonana w dniu 13 maja 2016 r., co zostało potwierdzone odpowiednim protokołem. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi powstał w dacie wykonania usługi.

Jeżeli przed wykonaniem usługi sprzedawca otrzyma całość lub część zapłaty (przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, itp.), wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania. W związku z powyższym podatnik powinien każdorazowo określać, jakie zdarzenie miało miejsce w pierwszej kolejności, ponieważ obowiązek podatkowy powstanie przed wykonaniem usługi, jeżeli wcześniej otrzyma zapłatę całej należności.

Przykład 2.

Polska firma Alfa podpisała umowę z firmą z Niemiec, na wykonanie strony internetowej. Zgodnie z ustaleniami niemiecka firma wpłaciła zaliczkę na połowę wartości zamówienia w dniu 13 maja 2016 r. Usługa została wykonana 11 czerwca 2016 r., a niemiecki kontrahent ma 14 dni od daty wykonania usługi na zapłatę pozostałej kwoty należności.

Program do faktur – Darmowe konto Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b

W takiej sytuacji u polskiej firmy Alfa powstał obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej zaliczki w dniu 13 maja i w tej dacie należy wykazać wartość otrzymanej kwoty w ewidencji sprzedaży VAT. Pozostałą wartość sprzedaży podatnik wykaże dopiero w dacie wykonania usługi, czyli 11 czerwca 2016 r.

UWAGA!

Obecnie w serwisie ifirma.pl nie ma możliwości wystawienia faktury zaliczkowej dokumentującej świadczenie usług zgodnie z art. 28b ustawy o VAT. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, zalecamy kontakt z BOK serwisu ifirma.pl w celu uzyskania instrukcji postępowania.

Faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

W przypadku usług, których miejsce świadczenia zostało określone na terytorium innego państwa członkowskiego, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca, to fakturę wystawiamy według krajowych przepisów. Ogólne elementy, jakie powinna zawierać faktura wystawiana zgodnie z przepisami ustawy o VAT, zostały wymienione w art. 106e ust. 1.

Co ważne, faktura dotycząca świadczenia usług w trybie art. 28b na rzecz podatników VAT-UE:

 1. może nie zawierać danych dotyczących: – kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, – stawki podatku, – sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, – kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 2. powinna zawierać: – adnotację „odwrotne obciążenie”, – numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL, – numer, za pomocą którego nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod państwa członkowskiego.

Warto dodatkowo podkreślić istotną kwestię, iż w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, zarówno sprzedawca, jak i nabywca powinni posiadać aktywny status podatnika zarejestrowanego na potrzeby informacji VAT-UE.

Jeżeli miejscem opodatkowania usług jest terytorium innego kraju, to na fakturze sprzedaży nie powinno wykazywać się w ogóle stawki oraz kwoty podatku VAT. Faktura wówczas wystawiana jest na ogólną kwotę sprzedaży, jaka pobierana jest od nabywcy.

W przypadku usług wewnątrzwspólnotowych ustawodawca nie przewidział wyjątków w kwestii terminów, w których podatnik ma obowiązek wystawić fakturę. Wobec tego należy posługiwać się zasadą ogólną, gdzie fakturę należy wystawić nie później, niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce wykonanie usługi.

Przykład 3.

Polska firma Alfa wykonała projekt strony internetowej dla podatnika VAT-UE z Holandii. Zgodnie z protokołem usługa została wykonana w dniu 20 maja 2016 r., a zgodnie z ustaleniami płatność za usługę ma nastąpić w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. W takim przypadku firma Alfa ma obowiązek wystawić fakturę najpóźniej do 15 czerwca 2016 r.

W serwisie ifirma.pl na koncie czynnych podatników VAT fakturę dokumentującą świadczenie usług dla podatników VAT-UE zgodnie z art. 28b można wystawić po wcześniejszym oznaczeniu opcji „Firma złożyła w Urzędzie Skarbowym VAT-R rejestrujący ją jako podatnika VAT na terenie Unii Europejskiej”, która znajduje się po przejściu do zakładki Pulpit > Konfiguracja > Dane firmy.

Natomiast fakturę wystawiamy poprzez zakładkę Faktury > Lista faktur > pozostałe rodzaje > Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b.

Dodając do serwisu nowego kontrahenta unijnego należy wprowadzić dane samodzielnie, a następnie dokonać weryfikacji aktywności posiadanego numeru VAT-UE nabywcy. Po wybraniu prefiksu kraju oraz wprowadzeniu numeru podatkowego nabywcy należy użyć opcji „weryfikuj”. Wówczas serwis ifirma.pl przekieruje użytkownika na stronę systemu VIES pokazując obecny status podatnika z informacją o aktywności numeru VAT.

Jedynie po pozytywnej weryfikacji kontrahenta w systemie VIES i uzyskaniu potwierdzenia, że jest zarejestrowany na potrzeby VAT-UE możemy skorzystać z formularza faktury „Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b”. W przypadku negatywnej weryfikacji kontrahenta zalecamy kontakt z konsultantami BOK serwisu ifirma.pl w celu uzyskania dalszych instrukcji postępowania.

Podczas wystawiania faktury mamy możliwość wybrania waluty oraz języka obcego, w którym ma zostać wystawiony dokument. Przy wystawieniu faktury w walucie obcej serwis automatycznie pobiera kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień sprzedaży, wystarczy tylko kliknąć w przycisk „pobierz kurs” przy informacjach o płatności.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług w deklaracjach

W przypadku świadczenia usług wewnątrzwspólnotowych zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, oprócz deklaracji VAT-7/VAT-7K, podatnik ma obowiązek złożyć również informację podsumowującą VAT-UE.

Z uwagi na to, że świadczenie usług jest opodatkowane w kraju nabywcy, w deklaracji VAT-7/VAT-7K sprzedaż wykazujemy w pozycji 11. „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju” oraz w pozycji 12. „w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy”.

W serwisie ifirma.pl, po wystawieniu faktury „Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b”, informację podsumowującą można wygenerować w zakładce Deklaracje> Deklaracje. Wśród dostępnych przycisków do generowania deklaracji pojawi się również „VAT-UE kwartalny” lub „VAT-UE miesięczny”. Wartość usług w podziale na poszczególnych kontrahentów zagranicznych wykazana zostanie w części E. „Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług”.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Usługa świadczona w trybie art. 28b - kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

  Przepisy ustawy o VAT nie zawierają odrębnych zapisów określających moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług zgodnie z art. 28b. W takiej sytuacji należy stosować zasady ogólne określone w art. 19a ww. ustawy, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi.

 2. 🔸Usługa świadczona w trybie art. 28b - jakie są zasady określania miejsca opodatkowania usług na rzecz podatników?

  Miejscem świadczenia usług na rzecz podatników jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, które znajduje się w innym miejscu niż siedziba podatnika, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wygodne
integracje i ułatwienia

Sprawdź wszystkie integracje

Program do faktur ifirma.pl w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e-commerce, jak Shoper, Shoplo czy PrestaShop.

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur - wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.