Powrót

Powrót do zwolnienia z VAT po wcześniejszej rezygnacji – czy jest to możliwe?

powrót do zwolnienia z vat

Podatniku, zastanawiasz się czy pomimo uprzedniej rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w ubiegłych latach podatkowych będziesz mógł ponownie skorzystać z takiego zwolnienia?

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

W niniejszym artykule odpowiemy na powyższe pytania.

Zwolnienia z podatku VAT a przepisy prawa

Zgodnie z przepisem art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) zwolnieniu od podatku VAT podlega sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z kolegi w myśl przepisu art. 113 ust. 2 ustawy o VAT do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
 • sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
 • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  • transakcji związanych z nieruchomościami,
  • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  • usług ubezpieczeniowych
  • – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z kolei zgodnie z przepisem art. 113 ust. 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł.

A jeśli korzystasz ze zwolnienia z VAT, to w tym artykule sprawdzisz, czy odsprzedaż mediów jest wliczana do limitu tego zwolnienia.

Podmioty mogący skorzystać ze zwolnienia z VAT

Ze zwolnienia z podatku VAT mogą skorzystać mali przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie za poprzedni rok podatkowy wartości 200 000 zł.

Tym samym zgodnie z przepisem art. 113 ust. 13 ustawy o VAT zwolnień nie stosuje się do podatników:

 • dokonujących dostaw:
 • a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

  b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

  – energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

  – wyrobów tytoniowych,

  – samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji;

 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b;
 • terenów budowlanych;
 • nowych środków transportu;
 • następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
 • – preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

  – komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

  – urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),

  – maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28);

 • hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:
 • – pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),

  – motocykli (PKWiU ex 45.4);

 • świadczących usługi:
 • a) prawnicze,

  b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

  c) jubilerskie,

  d) ściągania długów, w tym factoringu;

 • nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Świadczysz usługi finansowe i chcesz zrezygnować ze zwolnienia z VAT? W tym artykule sprawdzisz o czym powinieneś pamiętać.

Utrata prawa do zwolnienia i rezygnacja z niego a przepisy prawa

Zgodnie z przepisem art. 113 ustawy o VAT:

 • Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem zawiadomienia na piśmie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności [por. ustęp 4]
 • Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę [por. ustęp 5].

Zarówno w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, jak i w razie utraty prawa do niego podatnikom przysługuje uprawnienie do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy oraz dokumentów celnych dokumentujących import, które to czynności (nabycie, zakupy, import) zostały dokonane przed dniem utraty lub rezygnacji ze zwolnienia [tak A. Bartosiewicz [w:] VAT. Komentarz, wyd. XVI, Warszawa 2022, art. 113].

Powrót do zwolnienia z VAT

Zgodnie z przepisem art. 113 ustawy o VAT:

 • Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 [por. ustęp 11];
 • Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 [por. ustęp 11a].

Jak wynika zatem z przepisu art. 113 ust. 11 ustawy o VAT, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Warunkiem powrotu do zwolnienia jest nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym wartości sprzedaży w kwocie 200 000 zł oraz niewykonywanie czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji z 21 października 2022 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.575.2022.5.MSU stwierdził, że:

 • podatnik zrezygnował ze zwolnienia wiele lat temu, zatem spełnia warunek wskazujący, iż ponownego zwolnienia można dokonać nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia. Organ wskazał, że podatnik spełnia także warunki dotyczące limitu, bowiem jego wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł. Wartość sprzedaży podatnika w roku 2022 także nie przekracza tej wartości.

W podobnym brzmieniu wypowiedziano się również w interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2012 r., nr ITPP1/443-529/12/KM, w której wskazano, że:

 • pod warunkiem, że podatnik nie wykonuje czynności o których mowa w art. 13 ust. 13, może on korzystać ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie i według zasad określonych przepisami art. 113 ust. 1-12 ustawy. Podkreślić należy, że prawo do ponownego korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przysługuje wyłącznie od początku danego roku podatkowego, tj. od dnia 1 stycznia;
 • na powyższe wskazuje – wbrew Pana ocenie – zapis w art. 113 ust. 11 ustawy: „po upływie roku, licząc od końca roku”. Zatem nie jest możliwy wybór zwolnienia od początku dowolnego miesiąca w danym roku podatkowym.

Przepisy ustawy o VAT nie wprowadzają ograniczeń, jeśli chodzi o wybór miesiąca, od którego podatnik może korzystać ze zwolnienia. Mówią one tylko o tym, że może to nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku [por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2014 r., sygn. akt I FSK 1463/13].

Zakończyłeś działalność gospodarczą ale masz zamiar znowu założyć firmę? Przeczytaj ten artykuł, aby wiedzieć na co zwrócić uwagę jeżeli chodzi o podatek VAT.

Podsumowanie

Jak wynika z analizy przepisów VAT, w szczególności art. 113, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Co więcej podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Pamiętaj, że w 2023 roku wszedł w życie pakiet SLIM VAT 3, czyli zestaw zmian, które mają ułatwić funkcjonowanie firmy w kwestii VAT. Tutaj sprawdzisz, czego dotyczy nowelizacja i czy jest korzystna dla Ciebie.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość