Powrót do zwolnienia z VAT po wcześniejszej rezygnacji – czy jest to możliwe?

powrót do zwolnienia z vat

Podatniku, zastanawiasz się czy pomimo uprzedniej rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w ubiegłych latach podatkowych będziesz mógł ponownie skorzystać z takiego zwolnienia?

W niniejszym artykule odpowiemy na powyższe pytania.

Zwolnienia z podatku VAT a przepisy prawa

Zgodnie z przepisem art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) zwolnieniu od podatku VAT podlega sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z kolegi w myśl przepisu art. 113 ust. 2 ustawy o VAT do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
 • sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
 • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  • transakcji związanych z nieruchomościami,
  • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  • usług ubezpieczeniowych
  • – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z kolei zgodnie z przepisem art. 113 ust. 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł.

A jeśli korzystasz ze zwolnienia z VAT, to w tym artykule sprawdzisz, czy odsprzedaż mediów jest wliczana do limitu tego zwolnienia.

Podmioty mogący skorzystać ze zwolnienia z VAT

Ze zwolnienia z podatku VAT mogą skorzystać mali przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie za poprzedni rok podatkowy wartości 200 000 zł.

Tym samym zgodnie z przepisem art. 113 ust. 13 ustawy o VAT zwolnień nie stosuje się do podatników:

 • dokonujących dostaw:
 • a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

  b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

  – energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

  – wyrobów tytoniowych,

  – samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji;

 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b;
 • terenów budowlanych;
 • nowych środków transportu;
 • następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
 • – preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

  – komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

  – urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),

  – maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28);

 • hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:
 • – pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),

  – motocykli (PKWiU ex 45.4);

 • świadczących usługi:
 • a) prawnicze,

  b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

  c) jubilerskie,

  d) ściągania długów, w tym factoringu;

 • nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Świadczysz usługi finansowe i chcesz zrezygnować ze zwolnienia z VAT? W tym artykule sprawdzisz o czym powinieneś pamiętać.

Utrata prawa do zwolnienia i rezygnacja z niego a przepisy prawa

Zgodnie z przepisem art. 113 ustawy o VAT:

 • Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem zawiadomienia na piśmie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności [por. ustęp 4]
 • Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę [por. ustęp 5].

Zarówno w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, jak i w razie utraty prawa do niego podatnikom przysługuje uprawnienie do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy oraz dokumentów celnych dokumentujących import, które to czynności (nabycie, zakupy, import) zostały dokonane przed dniem utraty lub rezygnacji ze zwolnienia [tak A. Bartosiewicz [w:] VAT. Komentarz, wyd. XVI, Warszawa 2022, art. 113].

Powrót do zwolnienia z VAT

Zgodnie z przepisem art. 113 ustawy o VAT:

 • Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 [por. ustęp 11];
 • Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 [por. ustęp 11a].

Jak wynika zatem z przepisu art. 113 ust. 11 ustawy o VAT, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Warunkiem powrotu do zwolnienia jest nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym wartości sprzedaży w kwocie 200 000 zł oraz niewykonywanie czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji z 21 października 2022 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.575.2022.5.MSU stwierdził, że:

 • podatnik zrezygnował ze zwolnienia wiele lat temu, zatem spełnia warunek wskazujący, iż ponownego zwolnienia można dokonać nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia. Organ wskazał, że podatnik spełnia także warunki dotyczące limitu, bowiem jego wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł. Wartość sprzedaży podatnika w roku 2022 także nie przekracza tej wartości.

W podobnym brzmieniu wypowiedziano się również w interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2012 r., nr ITPP1/443-529/12/KM, w której wskazano, że:

 • pod warunkiem, że podatnik nie wykonuje czynności o których mowa w art. 13 ust. 13, może on korzystać ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie i według zasad określonych przepisami art. 113 ust. 1-12 ustawy. Podkreślić należy, że prawo do ponownego korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przysługuje wyłącznie od początku danego roku podatkowego, tj. od dnia 1 stycznia;
 • na powyższe wskazuje – wbrew Pana ocenie – zapis w art. 113 ust. 11 ustawy: „po upływie roku, licząc od końca roku”. Zatem nie jest możliwy wybór zwolnienia od początku dowolnego miesiąca w danym roku podatkowym.

Przepisy ustawy o VAT nie wprowadzają ograniczeń, jeśli chodzi o wybór miesiąca, od którego podatnik może korzystać ze zwolnienia. Mówią one tylko o tym, że może to nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku [por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2014 r., sygn. akt I FSK 1463/13].

Zakończyłeś działalność gospodarczą ale masz zamiar znowu założyć firmę? Przeczytaj ten artykuł, aby wiedzieć na co zwrócić uwagę jeżeli chodzi o podatek VAT.

Podsumowanie

Jak wynika z analizy przepisów VAT, w szczególności art. 113, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Co więcej podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Pamiętaj, że w 2023 roku wszedł w życie pakiet SLIM VAT 3, czyli zestaw zmian, które mają ułatwić funkcjonowanie firmy w kwestii VAT. Tutaj sprawdzisz, czego dotyczy nowelizacja i czy jest korzystna dla Ciebie.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość