Przekazanie towarów na potrzeby reklamy

Obok gratisów niemieszczących się w definicji „prezentów o małej wartości”, które od 1 kwietnia 2011 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, należy przypomnieć również, że podatek VAT naliczany jest także w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy.

Nieodpłatne przekazanie

Nowelizacja ustawy w tym zakresie ujednoliciła zasady opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów/świadczenia usług na potrzeby reklamy i reprezentacji. Dotychczas stanowiska w tym zakresie były podzielone – organy podatkowe uznawały, że transakcje te muszą być obciążone podatkiem VAT, przeciwne temu były sądy administracyjne. Obecnie nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, art. 7 ust. 2 (z wyłączeniem drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przy ich nabyciu podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego), oraz odpłatne świadczenie usług określone w art. 8 ust. 2 (przepis rozszerzony został o użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, a także wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Od 1 kwietnia zmiana ta powoduje opodatkowanie większej ilości przypadków nieodpłatnego świadczenia usług, czy dostawy towarów, m.in  przy przekazaniu lub zużyciu przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reklamy i reprezentacji.

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania pod warunkiem prawa do odliczenia podatku przy nabyciu towaru lub usługi

W przypadku przekazania towarów zarówno w art. 7 ust. 2 jak i art. 8 ust. 2 pkt 1 taka transakcja podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Oznacza to, że w przypadku nabycia towaru od osoby, która do sprzedaży nie naliczyła podatku VAT (np. sprzedawca był nievatowcem i wystawił rachunek) nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Przy usługach nie ma wzmianki o prawie do odliczenia podatku VAT przy ich nabyciu – art. 8 ust. 2 pkt 2, stąd też zarówno przy nabyciu usługi od nievatowca jak i płatnika VAT, a następnie świadczenia tej usługi nieodpłatnie na cele związane z reprezentacją i reklamą, transakcja podlega opodatkowaniu VAT.

Dokumentowanie transakcji – faktura wewnętrzna

Nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy podatnik dokumentuje fakturą wewnętrzną (art. 106 ust. 7). W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (art. 29 ust. 10). W przypadku świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2, podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika (art. 29 ust. 12).

Za danym okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą czynności określone w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 , fakturę wystawia w jednym egzemplarzu. Należny podatek VAT z faktury wewnętrznej wykazuje po stronie ewidencji sprzedaży VAT, oraz w deklaracji VAT-7.

Należny VAT kosztem uzyskania przychodów

Podatnik, który przekazuje lub zużywa towary lub świadczy usługi na potrzeby reprezentacji i reklamy obliczony podatek należny ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów.

Podstawa prawna:
Art. 23 ust. 1 pkt 43: kosztem uzyskania przychodów jest podatek należny – w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI