Blog ifirma.pl

Przekroczenie limitu PIT a ulga dla młodych – omówienie na przykładach

|
|
7 minut czytania
Zastanawiasz się, jak należy postąpić w przypadku przekroczenia limitu PIT w przypadku ulgi dla młodych? W dzisiejszym artykule odpowiemy na to pytanie.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Młode osoby, które nie ukończyły jeszcze 26 lat mają taki przywilej, że nie muszą płacić podatku dochodowego od osiąganych przychodów, jednak obowiązuje limit ustawowy i to zwolnienie z PIT jest jedynie w ramach tego limitu. W dzisiejszej publikacji omówimy na przykładach, w jaki sposób należy postąpić po przekroczeniu limitu PIT obowiązującego w ramach ulgi dla młodych.

Rozliczenie PIT. Przegląd najpopularniejszych ulg podatkowych – najważniejsze informacje w formie video:

Kogo dotyczy ulga dla młodych?

Ulga dla młodych skierowana jest do osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Jednak nie wszystkie przychody mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku PIT. Ustawodawca daje możliwość stosowania ulgi dla młodych dla następujących źródeł przychodów:

 • ze stosunku pracy,
 • od umowy zlecenie,
 • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu studenckiego,
 • z tytułu zasiłku macierzyńskiego.

Limit zwolnienia od podatku dochodowego wynosi 85.528 zł

Z ulgi dla młodych nie skorzystają osoby, które osiągają przychody z:

 • działalności gospodarczej,
 • umowy o dzieło,
 • umowy zlecenie do kwoty 200 zł,
 • z umowy zlecenie ze zbyciem praw autorskich,
 • umowy zlecenie z nierezydentem Polski

Przychody, które korzystają z ulgi dla młodych nie są zwolnione od składek ZUS, o ile z przepisów wynika obowiązek ich zapłaty

Przychodów, do których stosuje się ulgę dla młodych, nie wlicza się do podstawy obliczania zaliczek na PIT ani w trakcie roku ani po jego zakończeniu w zeznaniu rocznym

Osoba, która korzysta z ulgi dla młodych nie musi składać do pracodawcy oświadczenia o stosowaniu ulgi dla młodych, chyba że nie chce, żeby płatnik stosował ulgę dla młodych

Począwszy od 2023 roku rezygnację ze stosowania ulgi dla młodych można złożyć na formularzu PIT-2

Kiedy może dojść do przekroczenia limitu ulgi dla młodych?

Sytuacji, w których dojdzie do przekroczenia limitu ulgi dla młodych może być wiele. Wystarczy, że pracownik osiąga przychody powyżej 85.528 zł, to już mamy do czynienia z taką sytuacją. Przy czym należy pamiętać, że przychody opodatkowane według skali podatkowej korzystają jeszcze z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30.000 zł.

Jeżeli pracownik uzyskuje przychody u jednego płatnika, to nie będzie problemów z pilnowaniem limitu do ulgi dla młodych. Jednak bardzo często osoba uprawniona do ulgi może uzyskiwać przychody z różnych źródeł i od różnych pracodawców.

Przykład 1

Pani Ania jest zatrudniona na umowę o pracę, na ½ etatu u dwóch pracodawców. W takim przypadku, to pani Ania musi pilnować, w którym momencie w trakcie roku podatkowego dojdzie do przekroczenia limitu ulgi dla młodych i odpowiednio wcześniej powiadomić płatników o rezygnacji z ulgi dla młodych. Wówczas płatnicy rozpoczną pobieranie zaliczek na podatek PIT.

Przykład 2

Pan Michał jest zatrudniony na umowę o pracę i umowę zlecenie u różnych płatników. Z umowy o pracę osiąga miesięczne przychody w stałej wysokości 10.000 zł. Natomiast wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie są w różnych wysokościach. Od stycznia do końca czerwca z tytułu umowy zlecenie osiągnął przychód w łącznej wysokości 20.000 zł. W tym samym okresie przychody z umowy o pracę wyniosły 60.000 zł, co daje łączny przychód 80.000 zł. Przychód w lipcu w kwocie 10.000 zł z tytułu umowy o pracę spowoduje przekroczenie limitu 85.528 zł. Oznacza to, że opodatkowana będzie kwota 4.472 zł (90.000 zł – 85.528 zł). Umowa zlecenie za lipiec opiewa na kwotę 3.000 zł. Rozliczenie przychodów miesiąca lipca będzie wymagało częściowego pobrania zaliczki na podatek PIT od umowy o pracę i w całości od umowy zlecenie. Pamiętajmy, że poza limitem ulgi dla młodych jest jeszcze kwota wolna od podatku 30.000 zł. Jeśli pan Michał złożył oświadczenia do obydwu płatników o zmniejszenie podatku o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, to oczywiście zaliczka za lipiec i kolejne miesiące od umowy o pracę i umowy zlecenie będzie obniżona o kwotę 150 zł. Ponieważ do końca roku pozostało jedynie 6 miesięcy licząc z miesiącem lipcem, to pełne odliczenie kwoty wolnej od podatku będzie możliwe dopiero w złożonym zeznaniu rocznym.

Przykład 3

Pan Jakub jest zatrudniony na umowę o pracę z miesięcznymi przychodami na poziomie 12.000 zł i prowadzi jeszcze działalność gospodarczą, z której miesięczne przychody są na poziomie 50.000 zł. W tym przypadku ze zwolnienia od podatku dochodowego będą korzystały jedynie przychody od umowy o pracę do kwoty 85.528 zł. Do przychodów z działalności pan Jakub wybrał opodatkowanie ryczałtem. Co do kwoty wolnej od podatku, to począwszy od 2023 roku można ją odliczać zarówno od wynagrodzeń, jak i w działalności gospodarczej, szczegółowo pisaliśmy na ten temat podwójnej kwoty wolnej od podatku w podlinkowanej publikacji. Na ryczałcie nie ma kwoty wolnej od podatku, a więc nie zdubluje się kwota wolna od podatku. Pan Michał może złożyć oświadczenie do płatnika o pomniejszenie zaliczek na podatek PIT o kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 300 zł miesięcznie (1/12 kwoty zmniejszającej). Po przekroczeniu limitu ulgi dla młodych obliczając zaliczkę na PIT płatnik uwzględni tę dyspozycję. Przy założeniu z przykładu limit 85.528 zł zostanie przekroczony przy wypłacie wynagrodzenia za sierpień, czyli począwszy od wypłaty za sierpień do końca roku płatnik będzie pomniejszał zaliczkę na PIT o 300 zł a pełna kwota wolna od podatku zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym.

Przykład 4

Pani Ilona za cały rok uzyskała przychody z tytułu umowy o pracę w wysokości 50.000 zł i z własnej działalności gospodarczej w wysokości 200.000 zł. W tej sytuacji jedynie przychody z pracy korzystają z ulgi dla młodych a więc jedynie 50.000 zł nie będzie opodatkowane w PIT.

Okoliczności przekroczenia limitu ulgi dla młodych

Z różnych przyczyn może dojść do przekroczenia limitu ulgi dla młodych w trakcie roku. Może to wynikać z winy pracownika lub przeoczenia pracodawcy. W takich przypadkach zaliczki na podatek PIT powinny być pobierane od momentu powiadomienia lub zauważenia pomyłki. Przepisy nie nakładają obowiązku korygowania takich rozliczeń, ponieważ końcowe rozliczenie zobowiązania za cały rok i tak ma miejsce dopiero w zeznaniu rocznym. Oznacza to, że osoba uprawniona do ulgi w rozliczeniu rocznym ostatecznie rozliczy podatek należny za cały rok. Jeśli się okaże, że zaliczki na podatek powinny być potrącane wcześniej, to z zeznania rocznego wyjdzie kwota do zapłaty, chyba że podatnik korzysta z przysługujących mu innych ulg podatkowych.

Przykład 5

Pani Róża jest zatrudniona na umowę o pracę z miesięcznym przychodem 8.000 zł. W miesiącu październiku pracowała jeszcze na umowę zlecenie, za którą uzyskała przychód w wysokości 7.000 zł, co daje przychody łączne narastająco do końca października 87.000 zł (10 x 8.000 zł + 7.000 zł). Pani Róża zapomniała poinformować o tym fakcie płatników odpowiednio wcześniej i obydwaj płatnicy zastosowali ulgę dla młodych i nie pobrali podatku. Jednak pamiętamy, że na skali podatkowej przysługuje jeszcze kwota wolna od podatku w wysokości 30.000 zł. Pani Róża złożyła PIT-2 do pracodawcy, u którego jest zatrudniona na umowę o pracę, zrobiła to dopiero po wypłacie wynagrodzenia za październik, W tej sytuacji zaliczki za listopad i grudzień zostały już obniżone o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, a więc o 300 zł a pełne odliczenie kwoty wolnej od podatku będzie możliwe dopiero w składanym zeznaniu rocznym.

Ulga dla młodych – podsumowanie

Z ulgi dla młodych mogą skorzystać osoby do ukończenia 26 lat, które osiągają przychody z umowy o pracę, umowy zlecenie, z zasiłku macierzyńskiego, z praktyk studenckich i absolwenckich. Pozostałe przychody są opodatkowane na zasadach ogólnych i należy od nich płacić zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli taka osoba prowadzi tylko działalność gospodarczą, to niestety nie skorzysta z ulgi dla młodych. Limit ulgi wynosi 85.528 zł i płatnicy z mocy ustawy nie pobierają zaliczek na podatek PIT. Tak jak napisaliśmy w publikacji osobie uprawnionej do ulgi dla młodych przysługuje jeszcze kwota wolna od podatku w skali roku jest to 30.000 zł. Przy obliczaniu zaliczek na podatek będzie można zmniejszać podatek do zapłaty o kwotę zmniejszającą w wysokości 300 zł, 150 zł lub 100 zł, w zależności od tego do ilu płatników złożymy oświadczenie. Jeśli pracownik osiąga przychody z różnych tytułów i wie, że może dojść do przekroczenia tego limitu, to jego obowiązkiem jest powiadomienie płatnika/płatników i niestosowaniu ulgi. Pobór zaliczek na podatek dochodowy rozpoczyna się w miesiącu przekroczenia. Oznacza to, że część przychodów może jeszcze korzystać ze zwolnienia PIT, a część będzie już opodatkowana. Przekroczenie limitu w trakcie roku nie rodzi obowiązku skorygowania rozliczenia, można to zrobić w zeznaniu rocznym. W takich przypadkach może powstać obowiązek dopłaty podatku, chyba że osoba uprawniona korzysta jeszcze z innych ulg podatkowych, przykładowo na dziecko. Od przychodów, do których stosuje się ulgę dla młodych należne są składki społeczne i składka zdrowotna na ogólnych zasadach wynikających z przepisów ZUS. Oznacza to, że osoba do 26 roku życia w ramach limitów nie zapłaci podatku PIT, ale w przypadku umowy o pracę na pewno zapłaci składki ZUS.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie