Blog ifirma.pl

Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy dla bezrobotnego

|
|
4 minut czytania
Przedsiębiorca, który chce zatrudnić nowego pracownika może starać się o zwrot kosztów. Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy może mieć miejsce w określonych przypadkach i pod pewnymi warunkami. Co należy więc zrobić? Dowiedz się więcej na ten temat.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Przedsiębiorca, który chce zatrudnić nowego pracownika może starać się o zwrot kosztów. Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy może mieć miejsce w określonych przypadkach i pod pewnymi warunkami. Co należy więc zrobić? Dowiedz się więcej na ten temat.

Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy – na jakich warunkach?

Refundację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy: 1. prowadzą działalność gospodarczą minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku i w tym czasie nie korzystali z możliwości zawieszenia działalności, 2. na dzień składania wniosku nie zalegają z:
 • wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom,
 • opłacaniem w terminie składek ZUS,
 • opłacaniem podatków,
 • innymi zobowiązaniami o charakterze cywilnoprawnym,
3. nie byli karani za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku, 4. nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. 5. nie rozwiązali w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem – nie ma tu znaczenia, czy wypowiedzenie jest dokonane z winy pracownika, 6. nie otrzymali w okresie ostatnich 3 lat pomocy publicznej (licząc razem z wnioskowanymi środkami) w wysokości, która przekracza wartość pomocy de minimis (obecnie jest to kwota równowartości 200 tys. euro, dla sektora transportowego 100 tys. euro). Środki są przekazywane po rozliczeniu i udokumentowaniu poniesionych kosztów w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego. Maksymalna wysokość dofinansowania na jedno stanowisko pracy, to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Na co można wydać pieniądze

1. zakup środków trwałych, 2. zakup maszyn i urządzeń, narzędzi, osprzętu do wyposażenia tworzonego stanowiska pracy, 3. zakup środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bhp.

Na co nie można wydać pieniędzy

1. remont pomieszczenia dla tworzonego miejsca pracy, 2. wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracownika. Jak należy udokumentować wydatki, o których refundację ubiega się przedsiębiorca?  Dopuszczalne rodzaje dokumentów to rachunki, faktury lub umowy cywilnoprawne, rozliczane w kwocie brutto. Wniosek składamy do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy przez bezrobotnego.

Zakres informacji przedstawionych we wniosku

Prawidłowo wypełniony wniosek, poza oświadczeniami, powinien zawierać: 1. informacje na temat wnioskującego podmiotu (tj. REGON, NIP, datę rozpoczęcia działalności, oznaczenie PKD, formę prawną), 2. liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, 3. kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania, 4. wnioskowaną kwotę refundacji, 5. szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii, 6. rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych, 7. wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinni spełniać skierowani bezrobotni, 8. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji.

Formy zabezpieczenia ewentualnego zwrotu refundacji

Dopuszczalne formy zabezpieczenia to:
 • poręczenie
 • weksel z poręczeniem wekslowym (awal)
 • gwarancja bankowa
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada rachunku bankowego
 • akt notarialny, w którym przedsiębiorca wyraża zgodę na poddanie się egzekucji komorniczej

Zobowiązania przedsiębiorcy

Firma otrzymująca refundację zobowiązuje się do: 1. zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy na cały etat, 2. utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją, 3. zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku:
 • złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą,
 • naruszenia innych warunków umowy,
4. zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku likwidacji stworzonych miejsc pracy.

Księgowanie otrzymanych pieniędzy

Część refundacji przeznaczona na zakup lub wytworzenie środków trwałych albo zakup wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym. Natomiast kwoty przeznaczone na zakup składników, które nie podlegają amortyzacji, są przychodem z działalności gospodarczej. Jest to wynikiem tego że przedsiębiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup składników niepodlegających amortyzacji, ale nie zaliczy do kosztów odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która została pokryta z refundacji. Podatnicy mogą natomiast zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki, jakie mają obowiązek zapłacić w razie obowiązku zwrotu refundacji.

Opodatkowanie VAT

Przedsiębiorca, czynny podatnik VAT, może odliczyć VAT z faktur dotyczących wydatków sfinansowanych refundacją. Jeżeli służą one czynnościom opodatkowanym VAT, a przedsiębiorca posiada prawidłowo wystawioną fakturę VAT.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 23 kwietnia 2010 o 10:30
   Jarek

   Nieprawdziwy jest zapis:
   ” Na co nie można wydać pieniędzy
   (…)
   2. zakup środków transportu, nawet jeżeli będą służyły wykonywaniu pracy na danym stanowisku ”
   Przeciwskazanie do zakupu środka transportu dedykowane jest dla przedsiębiorstw, których to transport jest żródłem zarobkowania

  2. 23 kwietnia 2010 o 16:28
   Hanna Liczner

   Przygotowując artykuł szukaliśmy informacji w różnych źródłach, mi.in w regulaminach przyznawania refundacji przez PUP. Proszę spojrzeć na § 15 regulaminu dostępnego tu http://pup.opole.pl/index.php?grupa=10#prac. Oczywiście zdarzyć się mogą sytuacje w których PUP pozwoli na zakup środka transportu, ale będzie to raczej wyjątek niż reguła.

  3. 27 kwietnia 2010 o 13:46
   Jarek

   Jeżeli artykuł kierowany był do odbiorców w Opolu to oczywiście wg cytowanego regulaminu moja uwaga jest bezzasadna. Jeżeli natomiast artykuł ma charakter ogólny to wracamy do punktu wyjścia. Wytyczne UE oraz polskie prawodawstwo wyznacza pewne ramy dla refundacji kosztów(…) i nie ma w nich wspomnianego przeze mnie zapisu. Regulamin PUP w Opolu nie jest taki sam jak w innych podobnych jednostkach organizacyjnych, a co więcej jego posiadanie nie jest obligatoryjne.

  4. 26 sierpnia 2010 o 18:20
   Bea

   Zgadzam się z Jarkiem, dostałam refundację i bez problemu mogłam kupić samochód dla pracownika, więc uważam że publikowane tutaj informacje niestety nie są wiarygodne. Radzę bardziej przykładać się autorom do publikowanych treści. Nie można ludzi wprowadzać w błąd, trzeba sprawdzać informacje przed ich publikacją, jeden urząd w Opolu to nie 350 pozostałych urzędów pracy w Polsce. Proszę zapoznać się z regulaminami PUP w pozostałyc 349.

  5. 27 sierpnia 2010 o 17:23
   Hanna Liczner

   Treść artykułu została poprawiona. Nie było naszym celem wprowadzać w błąd.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie