Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy dla bezrobotnego

Przedsiębiorca, który chce zatrudnić nowego pracownika może starać się o zwrot kosztów. Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy może mieć miejsce w określonych przypadkach i pod pewnymi warunkami. Co należy więc zrobić? Dowiedz się więcej na ten temat.

Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy – na jakich warunkach?

Refundację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy:

1. prowadzą działalność gospodarczą minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku i w tym czasie nie korzystali z możliwości zawieszenia działalności,
2. na dzień składania wniosku nie zalegają z:

 • wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom,
 • opłacaniem w terminie składek ZUS,
 • opłacaniem podatków,
 • innymi zobowiązaniami o charakterze cywilnoprawnym,

3. nie byli karani za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
4. nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.
5. nie rozwiązali w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem – nie ma tu znaczenia, czy wypowiedzenie jest dokonane z winy pracownika,
6. nie otrzymali w okresie ostatnich 3 lat pomocy publicznej (licząc razem z wnioskowanymi środkami) w wysokości, która przekracza wartość pomocy de minimis (obecnie jest to kwota równowartości 200 tys. euro, dla sektora transportowego 100 tys. euro).

Środki są przekazywane po rozliczeniu i udokumentowaniu poniesionych kosztów w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Maksymalna wysokość dofinansowania na jedno stanowisko pracy, to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Na co można wydać pieniądze

1. zakup środków trwałych,
2. zakup maszyn i urządzeń, narzędzi, osprzętu do wyposażenia tworzonego stanowiska pracy,
3. zakup środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bhp.

Na co nie można wydać pieniędzy

1. remont pomieszczenia dla tworzonego miejsca pracy,
2. wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracownika.

Jak należy udokumentować wydatki, o których refundację ubiega się przedsiębiorca?  Dopuszczalne rodzaje dokumentów to rachunki, faktury lub umowy cywilnoprawne, rozliczane w kwocie brutto.

Wniosek składamy do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy przez bezrobotnego.

Zakres informacji przedstawionych we wniosku

Prawidłowo wypełniony wniosek, poza oświadczeniami, powinien zawierać:
1. informacje na temat wnioskującego podmiotu (tj. REGON, NIP, datę rozpoczęcia działalności, oznaczenie PKD, formę prawną),
2. liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
3. kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania,
4. wnioskowaną kwotę refundacji,
5. szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii,
6. rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych,
7. wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinni spełniać skierowani bezrobotni,
8. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji.

Formy zabezpieczenia ewentualnego zwrotu refundacji

Dopuszczalne formy zabezpieczenia to:

 • poręczenie
 • weksel z poręczeniem wekslowym (awal)
 • gwarancja bankowa
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada rachunku bankowego
 • akt notarialny, w którym przedsiębiorca wyraża zgodę na poddanie się egzekucji komorniczej

Zobowiązania przedsiębiorcy

Firma otrzymująca refundację zobowiązuje się do:

1. zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy na cały etat,
2. utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją,
3. zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku:

 • złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą,
 • naruszenia innych warunków umowy,

4. zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku likwidacji stworzonych miejsc pracy.

Księgowanie otrzymanych pieniędzy

Część refundacji przeznaczona na zakup lub wytworzenie środków trwałych albo zakup wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym. Natomiast kwoty przeznaczone na zakup składników, które nie podlegają amortyzacji, są przychodem z działalności gospodarczej.
Jest to wynikiem tego że przedsiębiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup składników niepodlegających amortyzacji, ale nie zaliczy do kosztów odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która została pokryta z refundacji.
Podatnicy mogą natomiast zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki, jakie mają obowiązek zapłacić w razie obowiązku zwrotu refundacji.

Opodatkowanie VAT

Przedsiębiorca, czynny podatnik VAT, może odliczyć VAT z faktur dotyczących wydatków sfinansowanych refundacją. Jeżeli służą one czynnościom opodatkowanym VAT, a przedsiębiorca posiada prawidłowo wystawioną fakturę VAT.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK