Blog ifirma.pl

Refundacja składek ZUS dla rencisty – przedsiębiorcy

|
|
4 minut czytania
Od stycznia 2008 roku renciści – przedsiębiorcy mogą starać się o refundację składki emerytalnej i rentowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PFRON ). O refundację może starać się przedsiębiorca, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Od stycznia 2008 roku renciści- przedsiębiorcy mogą starać się o refundację składki emerytalnej i rentowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). O refundację może starać się przedsiębiorca która posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności.

Refundacja składek ZUS dla rencisty – podstawa prawna

W tym celu każdy rencista który prowadzi działalność gospodarczą musi co miesiąc składać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informacje o podstawie wymiaru składek i ich kwotach oraz wniosek o wypłatę refundacji. Zasadą jest to, że rencista najpierw musi zapłacić składki, a dopiero później może starać się o refundację tych składek. Zasady ubiegania się o refundację składek ZUS dla niepełnosprawnych przedsiębiorców są uregulowane w:
 • ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm. )- art. 25a ust.1
 • oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 8, poz. 42 ze zm. ).

Jakie składki są refundowane

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art. 25a ust.1 pkt 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.) Wg art. 18 ust. 8 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. Natomiast zgodnie z art. 18a ust. 1 tej ustawy, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Co należy zrobić aby otrzymać refundację z PFRON?

Przedsiębiorca- rencista , który chce starać się o refundację składek, wcześniej musi zarejestrować się w PFRON. Dlatego w terminie 30 dni przed przekazaniem po raz pierwszy dokumentów niezbędnych do wypłacenia refundacji, ma obowiązek przekazać do PFRON: Po pierwsze swoje dane: -pełną nazwę firmy oraz skrót (jeśli istnieje), -numery: PESEL, REGON i NIP (jeżeli ich nadanie wynika z przepisów prawa),
 • adres właściwy dla siedziby prowadzonej firmy oraz adres do korespondencji wraz identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju (województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy),
 • mię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON.
Po drugie:
 • kopie aktualnych dokumentów potwierdzających nazwę oraz numery identyfikacyjne REGON i NIP.
Po trzecie:
 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą.
Refundacja składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe przysługuje pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek oraz złożenia w PFRON odpowiednich wniosków.

Jakie wnioski składamy do PFRON?

Rencista-przedsiębiorca który chce otrzymać refundację składek ZUS musi co miesiąc składać do PFRON wniosek o refundację na formularzu Wn -U-G. Formularze te są dostępne na stronie PFRON. Wniosek Wn-U-G może być składany do PFRON w formie elektronicznej lub papierowej. Wniosek w formie elektronicznej Jeżeli rencista-przedsiębiorca chce składać wnioski Wn-U-G w formie elektronicznej musi najpierw otrzymać z PFRON identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez PFRON. Przedsiębiorca przekazujący wniosek Wn-U-G w formie elektronicznej uwierzytelnia te dokumenty podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm., albo certyfikatem dostarczonym przez Fundusz. Wniosek Wn-U-G należy złożyć w PFRON w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął terminie do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych ( np. wniosek o refundację składek za październik 2010 r. powinien być złożony do końca listopada 2010 r. ).
Ważne!
PFRON w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy należną kwotę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz informuje wnioskodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku. Przedsiębiorca który skorzystał z refundacji takich składek ma obowiązek przechowywania dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z obowiązującymi przepisami przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy. Małgorzata Michalak

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 30 kwietnia 2011 o 09:51
   JANJARZYŃSKI

   Czy ta ulga obowiązuje w 2011 roku

  2. 17 maja 2011 o 14:33
   M. Michalak

   W chwili obecnej obowiązują, ale ulegną zmianie od czerwca 2011 r.
   Kwota przysługującej refundacji składek będzie uzależniona od posiadanego stopnia niepełnosprawności. I tak:
   100 proc kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie w przypadku osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
   60 proc w przypadku osób zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ;
   30 proc w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

  3. 17 września 2011 o 21:10
   Zbigniew Świło

   Mam pytanie.Dlaczego zróżnicowano refundację?W moim przypadku wychodzi na to że sam sobie wypłacam swiadczenie rentowe.wpłacam składkę na ZUS,potem dostaję rentę

  4. 19 września 2011 o 14:12
   M.Michalak

   W 2011 r. zmieniły się przepisy dotyczące refundacji składek niepełnosprawnym przedsiębiorcom.
   Od 1 czerwca 2011 r. zwrot w wysokości 100 proc. kwoty składek emerytalnych i rentowych otrzymają wyłącznie przedsiębiorcy o znacznym stopniu niepełnosprawności. Natomiast osoby o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (prowadzące własną działalność gospodarczą) otrzymają z PFRON odpowiednio 60 proc i 30 proc kwoty składek ZUS.
   Zmiany te reguluje art. 1 i 14 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 226, poz. 1475).
   Aby dostać refundację składki niepełnosprawny przedsiębiorca musi opłacać składki w całości i terminowo.
   Musi też złożyć do PFRON wniosek o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc. A w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku PFRON przekazuje na rachunek bankowy niepełnosprawnego przedsiębiorcy kwotę refundacji oraz informuje go o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od tej wskazanej we wniosku.

  5. 23 września 2011 o 10:50
   A.Jagiełło

   A co jeśli ktoś nie dotrzymał teminu? Mam taką sytuację, że nie wiedziałam o możliwości uzyskania zwrotu. Chciałabym ubiegać się o zwrot składek od stycznia 2011. Co powinnam napisać do PFRON żeby uzyskać zwrot?

  6. 23 września 2011 o 10:52
   A.Jagiełło

   Co powinnam napisać do PFRON jeśli nie składałam wniosków a chcę uzyskać zwrot składek od stycznia 2011?

  7. 27 września 2011 o 11:20
   M.Michalak

   Refundacja składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe przysługuje pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek oraz złożenia w PFRON odpowiednich wniosków.
   Nie może się Pani ubiegać o zwrot refundacji składek wstecz np. od stycznia 2011 r. ale dopiero od momentu dokonania zgłoszenia do PFRON. Jak dokonać zgłoszenia, na jakich drukach, o wysokości refundacji i o warunkach ubiegania się o refundację oraz terminie, rodzaju i formie składania dokumentów do Funduszu w sprawie refundacji składek można bezpośrednio dowiedzieć się na stronach PFRON albo oddziałach PFRON.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie