Refundacja składek ZUS dla rencisty – przedsiębiorcy

Od stycznia 2008 roku renciści- przedsiębiorcy mogą starać się o refundację składki emerytalnej i rentowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). O refundację może starać się przedsiębiorca która posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności.

Refundacja składek ZUS dla rencisty – podstawa prawna

W tym celu każdy rencista który prowadzi działalność gospodarczą musi co miesiąc składać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informacje o podstawie wymiaru składek i ich kwotach oraz wniosek o wypłatę refundacji. Zasadą jest to, że rencista najpierw musi zapłacić składki, a dopiero później może starać się o refundację tych składek. Zasady ubiegania się o refundację składek ZUS dla niepełnosprawnych przedsiębiorców są uregulowane w:
  • ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm. )- art. 25a ust.1
  • oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 8, poz. 42 ze zm. ).

Jakie składki są refundowane

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art. 25a ust.1 pkt 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.) Wg art. 18 ust. 8 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. Natomiast zgodnie z art. 18a ust. 1 tej ustawy, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Co należy zrobić aby otrzymać refundację z PFRON?

Przedsiębiorca- rencista , który chce starać się o refundację składek, wcześniej musi zarejestrować się w PFRON. Dlatego w terminie 30 dni przed przekazaniem po raz pierwszy dokumentów niezbędnych do wypłacenia refundacji, ma obowiązek przekazać do PFRON: Po pierwsze swoje dane: -pełną nazwę firmy oraz skrót (jeśli istnieje), -numery: PESEL, REGON i NIP (jeżeli ich nadanie wynika z przepisów prawa),
  • adres właściwy dla siedziby prowadzonej firmy oraz adres do korespondencji wraz identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju (województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy),
  • mię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON.
Po drugie:
  • kopie aktualnych dokumentów potwierdzających nazwę oraz numery identyfikacyjne REGON i NIP.
Po trzecie:
  • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą.
Refundacja składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe przysługuje pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek oraz złożenia w PFRON odpowiednich wniosków.

Jakie wnioski składamy do PFRON?

Rencista-przedsiębiorca który chce otrzymać refundację składek ZUS musi co miesiąc składać do PFRON wniosek o refundację na formularzu Wn -U-G. Formularze te są dostępne na stronie PFRON. Wniosek Wn-U-G może być składany do PFRON w formie elektronicznej lub papierowej. Wniosek w formie elektronicznej Jeżeli rencista-przedsiębiorca chce składać wnioski Wn-U-G w formie elektronicznej musi najpierw otrzymać z PFRON identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez PFRON. Przedsiębiorca przekazujący wniosek Wn-U-G w formie elektronicznej uwierzytelnia te dokumenty podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm., albo certyfikatem dostarczonym przez Fundusz. Wniosek Wn-U-G należy złożyć w PFRON w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął terminie do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych ( np. wniosek o refundację składek za październik 2010 r. powinien być złożony do końca listopada 2010 r. ).
Ważne!
PFRON w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy należną kwotę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz informuje wnioskodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku. Przedsiębiorca który skorzystał z refundacji takich składek ma obowiązek przechowywania dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z obowiązującymi przepisami przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy. Małgorzata Michalak
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań