Refundacja składek ZUS dla rencisty – przedsiębiorcy

refundacja składek ZUS dla rencisty

Od stycznia 2008 roku renciści – przedsiębiorcy mogą starać się o refundację składki emerytalnej i rentowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PFRON ). O refundację może starać się przedsiębiorca, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności.

Od stycznia 2008 roku renciści- przedsiębiorcy mogą starać się o refundację składki emerytalnej i rentowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). O refundację może starać się przedsiębiorca która posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności.

Refundacja składek ZUS dla rencisty – podstawa prawna

W tym celu każdy rencista który prowadzi działalność gospodarczą musi co miesiąc składać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informacje o podstawie wymiaru składek i ich kwotach oraz wniosek o wypłatę refundacji. Zasadą jest to, że rencista najpierw musi zapłacić składki, a dopiero później może starać się o refundację tych składek. Zasady ubiegania się o refundację składek ZUS dla niepełnosprawnych przedsiębiorców są uregulowane w:
 • ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm. )- art. 25a ust.1
 • oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 8, poz. 42 ze zm. ).

Jakie składki są refundowane

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art. 25a ust.1 pkt 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.) Wg art. 18 ust. 8 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. Natomiast zgodnie z art. 18a ust. 1 tej ustawy, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Co należy zrobić aby otrzymać refundację z PFRON?

Przedsiębiorca- rencista , który chce starać się o refundację składek, wcześniej musi zarejestrować się w PFRON. Dlatego w terminie 30 dni przed przekazaniem po raz pierwszy dokumentów niezbędnych do wypłacenia refundacji, ma obowiązek przekazać do PFRON: Po pierwsze swoje dane: -pełną nazwę firmy oraz skrót (jeśli istnieje), -numery: PESEL, REGON i NIP (jeżeli ich nadanie wynika z przepisów prawa),
 • adres właściwy dla siedziby prowadzonej firmy oraz adres do korespondencji wraz identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju (województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy),
 • mię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON.
Po drugie:
 • kopie aktualnych dokumentów potwierdzających nazwę oraz numery identyfikacyjne REGON i NIP.
Po trzecie:
 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą.
Refundacja składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe przysługuje pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek oraz złożenia w PFRON odpowiednich wniosków.

Jakie wnioski składamy do PFRON?

Rencista-przedsiębiorca który chce otrzymać refundację składek ZUS musi co miesiąc składać do PFRON wniosek o refundację na formularzu Wn -U-G. Formularze te są dostępne na stronie PFRON. Wniosek Wn-U-G może być składany do PFRON w formie elektronicznej lub papierowej. Wniosek w formie elektronicznej Jeżeli rencista-przedsiębiorca chce składać wnioski Wn-U-G w formie elektronicznej musi najpierw otrzymać z PFRON identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez PFRON. Przedsiębiorca przekazujący wniosek Wn-U-G w formie elektronicznej uwierzytelnia te dokumenty podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm., albo certyfikatem dostarczonym przez Fundusz. Wniosek Wn-U-G należy złożyć w PFRON w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął terminie do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych ( np. wniosek o refundację składek za październik 2010 r. powinien być złożony do końca listopada 2010 r. ).
Ważne!
PFRON w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy należną kwotę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz informuje wnioskodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku. Przedsiębiorca który skorzystał z refundacji takich składek ma obowiązek przechowywania dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z obowiązującymi przepisami przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy. Małgorzata Michalak
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

7 komentarzy

 1. JANJARZYŃSKI

  Czy ta ulga obowiązuje w 2011 roku

 2. M. Michalak

  W chwili obecnej obowiązują, ale ulegną zmianie od czerwca 2011 r.
  Kwota przysługującej refundacji składek będzie uzależniona od posiadanego stopnia niepełnosprawności. I tak:
  100 proc kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie w przypadku osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  60 proc w przypadku osób zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ;
  30 proc w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 3. Zbigniew Świło

  Mam pytanie.Dlaczego zróżnicowano refundację?W moim przypadku wychodzi na to że sam sobie wypłacam swiadczenie rentowe.wpłacam składkę na ZUS,potem dostaję rentę

 4. M.Michalak

  W 2011 r. zmieniły się przepisy dotyczące refundacji składek niepełnosprawnym przedsiębiorcom.
  Od 1 czerwca 2011 r. zwrot w wysokości 100 proc. kwoty składek emerytalnych i rentowych otrzymają wyłącznie przedsiębiorcy o znacznym stopniu niepełnosprawności. Natomiast osoby o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (prowadzące własną działalność gospodarczą) otrzymają z PFRON odpowiednio 60 proc i 30 proc kwoty składek ZUS.
  Zmiany te reguluje art. 1 i 14 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 226, poz. 1475).
  Aby dostać refundację składki niepełnosprawny przedsiębiorca musi opłacać składki w całości i terminowo.
  Musi też złożyć do PFRON wniosek o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc. A w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku PFRON przekazuje na rachunek bankowy niepełnosprawnego przedsiębiorcy kwotę refundacji oraz informuje go o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od tej wskazanej we wniosku.

 5. A.Jagiełło

  A co jeśli ktoś nie dotrzymał teminu? Mam taką sytuację, że nie wiedziałam o możliwości uzyskania zwrotu. Chciałabym ubiegać się o zwrot składek od stycznia 2011. Co powinnam napisać do PFRON żeby uzyskać zwrot?

 6. A.Jagiełło

  Co powinnam napisać do PFRON jeśli nie składałam wniosków a chcę uzyskać zwrot składek od stycznia 2011?

 7. M.Michalak

  Refundacja składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe przysługuje pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek oraz złożenia w PFRON odpowiednich wniosków.
  Nie może się Pani ubiegać o zwrot refundacji składek wstecz np. od stycznia 2011 r. ale dopiero od momentu dokonania zgłoszenia do PFRON. Jak dokonać zgłoszenia, na jakich drukach, o wysokości refundacji i o warunkach ubiegania się o refundację oraz terminie, rodzaju i formie składania dokumentów do Funduszu w sprawie refundacji składek można bezpośrednio dowiedzieć się na stronach PFRON albo oddziałach PFRON.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość