Samochody służbowe użytkowane przez pracowników – zmiany PIT od 2015 roku

Pracownicy niejednokrotnie mają możliwość nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego korzystania prywatnie z pojazdów służbowych. Obecne przepisy określają, iż w ten sytuacji u pracownika powstaje przychód – zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wartość nieodpłatnych świadczeń polegających na udostępnieniu samochodu do celów prywatnych ustala się:

  1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
  2. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi zakupione – według cen zakupu,
  3. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W praktyce wysokość i zasady ustalania przychodu u pracownika dot. korzystania z aut służbowych były przyczyną wielu wątpliwości. Od 1 stycznia 2015 część z nich została usunięta dzięki art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. Poz. 1662).

Od 1 stycznia 2015 wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalamy w następujących wysokościach:

  • 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 – oznacza to 45 zł podatku / m-c,
  • 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 – oznacza to 72 zł podatku / m-c.

Część miesiąca

Powyższe kwoty dotyczą całego miesiąca. W przypadku, gdy pracownik korzysta z auta przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 z kwoty powyższych świadczeń.

Częściowa odpłatność

Częściowa odpłatność ze strony pracownika za możliwość korzystania z auta służbowego prywatnie, powoduje iż przychodem pracownika będzie różnica pomiędzy wartością określoną według powyższych zasad i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Przykład: pracownik uiszcza ryczałt 250 zł za korzystania z auta służbowego o pojemności silnika 2000 cm 3- wartość świadczenia ustala się w kwocie 150 zł/m-c.

Problem kosztów eksploatacyjnych

Zmiana ustawy pdof nie zlikwidowała jednego ważnego problemu: uregulowano tylko przychód z tytułu używania auta przez pracownika do celów innych niż służbowe. Użytkowania auta do takich celów powoduje, że auto nie służy w 100% prowadzeniu działalności przez właściciela (leasingobiorcę), a więc w całości nie jest wykorzystywane do osiągania przychodu lub zabezpieczenia źródła przychodu. Nie określono w przepisach, w jakim wówczas stopniu przedsiębiorca będzie mógł zaliczać do kosztów podatkowych wartość auta i wydatki na jego eksploatację.

Pewnym rozwiązaniem może być np. spisywanie liczników i zobowiązanie pracownika do pokrycia częściowego wydatków np. paliwa w oparciu o wskazania licznika czy inne możliwe organizacyjnie przesłanki. Ważne, by zasady obowiązywały wszystkich pracowników korzystających z aut służbowych, były jednolite i np. spisane w porozumieniu z pracownikiem (mogą być np. w warunkach odpowiedzialności materialnej).

Autor: Joanna Pindelska – Biuro Rachunkowe ifirma.pl.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK