Sezon na PIT-y – Ulgi

Kwiecień to “gorący okres” rozliczeń podatkowych za poprzedni rok. Wielu małych podatników zwleka z obowiązkiem sporządzenia zeznania rocznego. Jednakże fakt sporządzenie zeznania wcześniej nie łączy się z obowiązkiem wcześniejszej zapłaty podatku. Ma za to kilka korzyści – uniknięcie kolejek w urzędach, zaoszczędzony czas, a często wręcz szybsze odzyskanie nadpłaconego podatku dochodowego – w szczególności, jeżeli korzystaliśmy z nielicznych, ale wciąż popularnych ulg podatkowych. Ulga na krew i ulga na internet są jednymi z częściej wykorzystywanych ulg przez podatników. Tymczasem pomimo prostej konstrukcji, rozliczenie ich często przynosi wiele wątpliwości.

I. Ulga na krew.

Ulga na krew jest ulgą należącą do katalogu ulg z tytułu darowizn. Aby z niej skorzystać, należy spełnić kilka warunków jednocześnie:

  • podatnik osiągnął dochód lub przychód w roku podatkowym (z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku)
  • oddał honorowo krew na terenie Polski (nieodpłatnie)
  • może udokumentować fakt honorowego krwiodawstwa – posiada oświadczenie ze stacji krwiodawstwa o nie pobieraniu ekwiwalentu za oddaną przez niego krew oraz oświadczenie tejże stacji o przyjęciu krwi

Ulgę na krew obliczamy mnożąc ilość oddanej krwi (lub jej składników) przez wartość ekwiwalentu za krew. Obecnie wynosi on 130 zł.

Ulgi z tytułu darowizn są limitowane. Nie możemy odliczyć więcej niż 6% osiągniętego dochodu, łącznie ze wszystkich darowizn. Przykładowo, podatnik osiągnął dochód w wysokości 30 000zł w 2008 roku. Limit dla darowizn wyniesie u niego 1800zł. Jeżeli więc oddał honorowo w roku 1,5 litra krwi i 5 litrów jej składników – ma prawo odliczyć wartość całej darowizny na cele krwiodawstwa od dochodu w wysokości 845zł. Inny podatnik, który osiągnął dochód w wysokości 10000 zł, oddał taką samą ilość krwi i jej składników – nie może odliczyć więcej niż 600zł.

W celu rozliczenia darowizny, do zeznania rocznego PIT-28, PIT-36 lub PIT-37, należy dołączyć załącznik PIT/O (wypełniamy część B.1 i część D). Do zeznania rocznego nie trzeba dołączać dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z ulgi. Jednak tak jak wszystkie dokumenty wpływające na ustalenie opodatkowanego dochodu, podatnik musi przechowywać zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez pięć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku – dla celów kontroli. Urząd skarbowy może sprawdzać, czy podatnik oddał krew, w jakiej ilości oraz czy oddał ją bez wynagrodzenia.

II. Ulga na internet.

Podobnie jak ulgę na cele krwiodawstwa, ulga na internet możliwa jest do rozliczenia tylko w zeznaniach PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Podatnicy dołączają PIT/O do zeznania i wykazują ulgę w polu B.5.

Ulga na internet ma podobną konstrukcję. Od dochodu możemy odjąć poniesione w roku podatkowym wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet w miejscu zamieszkania podatnika, w kwocie nie większej niż 760 zł dla jednego podatnika.

Warunki skorzystania z ulgi:

1. Wysokość wydatków musi być udokumentowana:
– imienną fakturą VAT w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług na świadczenie usług dostępu do internetu oraz
– dowodem zapłaty należności wynikającej z tej faktury (ponieważ odliczeniu podlegają tylko poniesione wydatki).
2. Wydatki na internet nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
3. Podatnik nie otrzymał zwrotu w jakiejkolwiek formie wydatków na internet (np. z tytułu telepracy).
4. Usługa dostępu do internetu jest świadczona w miejscu zamieszkania podatnika (najlepiej potwierdzone fakturą). Nie jest ono tożsame z miejscem zameldowania. Miejsce świadczenia usługi musi być zgodne z danymi zgłoszonymi na formularzach NIP-1 albo NIP-3.
5. Ulga nie obejmuje kosztów instalacji usługi, a jedynie wydatki na usługę dostępu.
6. Odliczeniu mogą podlegać wydatki zarówno na łącze stałe, jak i np. za pomocą sieci komórkowych, o ile podatnik korzysta z sieci w miejscu swojego zamieszkania.

Oboje małżonkowie mogą skorzystać z własnego limitu odliczeń, jeżeli spełniają warunki określone w pkt. 1. Dla przykładu:
* Usługa dostępu do internetu kosztuje małżonków 150zł miesięcznie (1800zł rocznie), faktura jest wystawiona na oboje małżonków. Opłaty za faktury były dokonywane ze wspólnego konta.
Każde z małżonków skorzysta z odliczenia 760zł od dochodu.
* Usługa dostępu do internetu kosztuje małżonków 100zł miesięcznie (1000zł rocznie), faktura jest wystawiona na oboje małżonków. Opłaty za faktury były dokonywane ze wspólnego konta.
Każde z małżonków skorzysta z odliczenia 500zł od dochodu.
* Usługa dostępu do internetu kosztuje małżonków 100zł miesięcznie (1000zł rocznie), faktura jest wystawiona na jedno z małżonków. Opłaty za faktury były dokonywane ze wspólnego konta.
Jedno z małżonków skorzysta z odliczenia 760zł od dochodu.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK