Blog ifirma.pl

Skutki wpłaty podatku po terminie lub na niewłaściwe konto urzędu skarbowego

|
|
6 minut czytania
Obowiązkiem podatkowym podatników, płatników, inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich jest opłacanie podatków w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego. Zgodnie z art.51 ustawy Ordynacja podatkowa zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek lub ratę podatku.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Obowiązkiem podatkowym podatników, płatników, inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich jest opłacanie podatków w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego.

Skutki wpłaty podatku po terminie

Zgodnie z art. 51 ustawy Ordynacja podatkowa zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek lub ratę podatku.

Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

 • przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta
 • w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu lub zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego, zwanego dalej “innym instrumentem płatniczym”.

Tak więc jeżeli podatek VAT za marzec 2016 r. należało uregulować do 25 kwietnia 2016 r. to najpóźniej w tym dniu powinno nastąpić obciążenie rachunku bankowego podatnika lub dokonanie wpłaty w kasie organu podatkowego. W sytuacji, gdy bank wykona operację lub dokonamy wpłaty w dniu następnym, to podatek zostanie uiszczony z opóźnieniem. Wiąże się to przede wszystkim z konsekwencjami odsetkowymi.

Naliczanie odsetek za zwłokę

Odsetki za zwłokę są wpłacane bez wezwania organu podatkowego. Dokonaną wpłatę urząd skarbowy musi zaliczyć proporcjonalnie na zaległość podatkową i odsetki za zwłokę. Zarachowania dokonuje się w takim stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek. Zgodnie z art. 54 ustawy Ordynacja podatkowa nie nalicza się jednak odsetek za zwłokę, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł.

Przedstawiając to na przykładzie:

Jeżeli kwota wyliczonych odsetek wynosi 10,00 zł to kwotę podatku powiększamy o wartość wyliczonych odsetek i wpłacamy w łącznej wartości. Gdy kwota odsetek wynosi 7,00 zł, to wpłacamy tylko kwotę podatku bez odsetek. W sytuacji gdy posiadamy zaległość w podatku za różne okresy na przykład w podatku dochodowym za miesiąc styczeń, kwiecień i wrzesień oraz w podatku od towarów i usług za miesiąc luty i marzec, to odsetki za zwłokę wyliczamy od każdego zobowiązania oddzielnie i doliczamy do podatku za dany miesiąc.

Należy pamiętać, że zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców może nastąpić również w gotówce.

Odpowiedzialność karno-skarbowa

Za nieuiszczenie podatku w terminie podatnikowi grozi odpowiedzialność karno-skarbowa pod warunkiem, że takie zachowanie można nazwać uporczywym. Zgodnie z art. 57 § 1 Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Kodeks karno skarbowy nie definiuje słowa “uporczywość“. Na podstawie orzecznictwa sądowego przyjmuje się, że uporczywość polega na cyklicznie powtarzającym się wpłacaniu podatku po terminie. Lub długotrwałym zaniechaniu zapłaty podatku. Okresy opóźnienia nie muszą być długie a ich liczba wskazuje jednak na lekceważenie obowiązku terminowego uiszczania zobowiązań podatkowych. Nie ma znaczenia kwota niewpłacanego uporczywie podatku.

Wpłata na niewłaściwe konto urzędu

Wpłaty podatku trzeba dokonać na właściwe konto urzędu skarbowego. Konta bankowe do wpłaty poszczególnych podatków są dostępne na stronach internetowych urzędów. Dyspozycję przelewu lub wpłaty podatku należy tak sporządzić, żeby nie wystąpiły problemy z zaksięgowaniem wpłaty. Na przelewie lub dowodzie wpłaty podajemy nazwę urzędu, właściwy dla danego podatku numer rachunku bankowego, dane podatnika czyli imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres i numer identyfikacji podatkowej, kwotę wpłacanego podatku, okres rozliczeniowy, którego dotyczy wpłata oraz symbol formularza. W przypadku dokonywania wpłaty podatku określonego lub ustalonego decyzją lub postanowieniem podajemy numer tego dokumentu.

Obecnie zapłata podatku może nastąpić także przez:

 • małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma o macochę
 • aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
 • inny podmiot

w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1 000 zł.

W wymienionych przypadkach uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika, jeżeli treść dowodu nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.

Złożenie wyjaśnień

Zdarzają się przypadki wpłaty na niewłaściwe konto w danym urzędzie, wystarczy wtedy wyjaśnienie telefoniczne lub na piśmie, aby wpłata została właściwie zaksięgowana. Problemem niestety jest wpłata do niewłaściwego urzędu skarbowego. W takiej sytuacji nie następuje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, powstaje zaległość podatkowa i naliczone są odsetki za zwłokę. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest jak najszybsze złożenie bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty wniosku, o przeksięgowanie mylnie uiszczonej wpłaty na prawidłowe subkonto urzędu skarbowego. Wniosek składamy do niewłaściwego miejscowo urzędu, na konto którego trafiła wpłata, jednocześnie zawiadamiając właściwy miejscowo urząd o mylnie dokonanej wpłacie. Wniosek o przeksięgowanie wpłaty powinien zawierać dane wnioskodawcy czyli imię i nazwisko bądź nazwę podatnika, adres zamieszkania (siedziby) oraz numer identyfikacji podatkowej, datę dokonania wpłaty, zapłaconą kwotę podatku i rodzaj podatku. Wskazujemy w nim urząd skarbowy, do którego ma być przekazana wpłata i przedstawiamy wyczerpująco zaistniały stan faktyczny.

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej i jest rozpatrywany niezwłocznie. Podatnik informowany jest o przekazaniu podatku do właściwego urzędu.

▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie