Blog ifirma.pl

Sprzedaż składników majątku pozostałych po zamknięciu działalności gospodarczej a podatek dochodowy

|
|
19 minut czytania
Przedsiębiorca, który po zamknięciu działalności sprzeda składniki majątku pozostałe po działalności, ma obowiązek zakwalifikować uzyskany przychód jako przychód z działalności i opodatkować w sposób zgodny z tym jak rozliczał się w momencie likwidacji działalności. Będzie to dotyczyło wszystkich składników majątku – nie ma tu znaczenia czy był to towar handlowy czy wyposażenie lub środek trwały. Sprawdź szczegóły!
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych:

“Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

  a) pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie,

  b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki; ”

Powyższy przepis dotyczy nie tylko podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, ale również ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wynika to z brzmienia art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z nim opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa m. inn. w art. 14 ustawy o PIT.

Na podstawie powyższych przepisów przedsiębiorca, który po zamknięciu działalności sprzeda składniki majątku pozostałe po działalności, ma obowiązek zakwalifikować uzyskany przychód jako przychód z działalności i opodatkować w sposób zgodny z tym jak rozliczał się w momencie likwidacji działalności. Będzie to dotyczyło wszystkich składników majątku – nie ma tu znaczenia czy był to towar handlowy czy wyposażenie lub środek trwały. Wskazanego obowiązku nie będzie, jeśli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zamknięcia działalności do dnia sprzedaży składników majątku pozostałych po likwidacji działalności upłynęło 6 lat oraz odpłatne zbycie nie występuje w wykonywaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (art. 14 ust. 3 pkt 12 PIT).

Poniżej zostaną wskazane zasady rozliczenia sprzedaży pozostałych po działalności składników majątku. Informacje zostaną wskazane oddzielnie dla przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o KPiR jak i ryczałtem ewidencjonowanym. Pominięta zostanie sytuacja kiedy przedsiębiorca sprzedaje składniki majątku po upływie wskazanego wyżej okresu 6 lat. Wynika to z brzmienia art 14 ust. 3 pkt 12 zgodnie, z którym przychód sprzedaż składników majątku pozostałych po zakończeniu działalności gospodarczej nie jest zaliczany do przychodów z działalności gospodarczej – pod warunkiem upływ wskazanego okres 6 lat. W tej sytuacji rozpatrywane przypadki nie będą miały zastosowania.

1. Podatnik rozliczający się na podstawie KPiR

a) ustalenie kwoty przychodu

Kwotę przychodu ze sprzedaży ustalamy zgodnie z art. 14 ust. 1. Zgodnie z nim “przychodem z działalności uważa się kwoty należne choćby nie zostały otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont”. 

W przypadku sprzedaży składników majątku po likwidacji działalności kwotą przychodu będzie kwota za jaką przedsiębiorca sprzedał składnik majątku (kwota wynikająca z zawartej umowy kupna sprzedaży). 

▲ wróć na początek

b) ustalenie kwoty kosztu uzyskania przychodu

Przedsiębiorcy zamykający działalność gospodarczą sporządzają spis składników majątku na dzień likwidacji działalności. 

W spisie tym ujmowane są wszystkie składniki majątku jakie zostały w firmie na dzień jej likwidacji. Będą w nim zarówno środki trwałe, wyposażenie, towary handlowe czy składniki majątku o wartości poniżej 1500 zł nie ujęte w żadnej z ewidencji (zaliczone bezpośrednio do kosztów). 

Dla ujmowanych składników majątku przedsiębiorcy wskazują szereg informacji. Pośród nich są te, które będą potrzebne do ustalenia kosztu uzyskania przychodu w razie sprzedaży składnika po zamknięciu działalności. 

Rodzaj składnika majątku Dane wykazane dla niego w spisie składników majątku Ustalenie kosztu 
Towary handlowe, materiały
 • kwota wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku,
kwota wydatków poniesionych na nabycie 
Składniki majątku zaliczone bezpośrednio do kosztów (nie ujęte w ewid. ŚT lub rejestrze wyposażenia) Brak kosztu 
Wyposażenie 
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne  – wartość początkowa,
– suma odpisów amortyzacyjnych
Różnica między wartością początkową a sumą odpisów amortyzacyjnych
 

W przypadku towarów handlowych kosztem będzie kwota wydatkowana na jego nabycie. Będzie to właściwe ponieważ w drodze sporządzenia remanentu do zamknięcia księgi przychodów i rozchodów wartość towarów została wyłączona z kosztów. 

W sytuacji kiedy przedsiębiorca nie miał prawa do zaliczenia do kosztów wydatków na zakup składnika majątku z racji jego opłacenia gotówką (zgodnie z art. 22p ustawy o PIT), w momencie sprzedaży kwota kwota niezamortyzowana – w całości będzie kosztem (zarówno w części opłaconej przelewem jak i gotówką).

Warto pamiętać, iż w przypadku samochodów osobowych o wartości wyższej niż 150 tys. zł nie zawsze pełna niezamortyzowana wartość pojazdu będzie kosztem. Więcej na ten temat tutaj.


c) zapłata podatku

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o PIT podatnicy osiągających dochody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Przepis ten dotyczy także przedsiębiorców, którzy po zamknięciu działalności sprzedają składniki majątku. Sposób ustalenia zaliczki z kolej regulują ust 3, 3f-3h.

Wyliczenie zaliczki następuje analogicznie jak to miało miejsce w przypadku prowadzenia działalności. Przedsiębiorca po zamknięciu działalności gospodarczej traci status przedsiębiorcy w związku z tym nie będzie miał możliwości dokonywania wpłaty zaliczki kwartalnie. Podatek wpłaca w terminie do 20-stego dnia miesiąca po miesiącu sprzedaży składnika majątku.

Przykład 1.

Przedsiębiorca zakończył działalność 30.03.2018 r. W maju 2018 r. sprzedał następujące składniki majątku pozostałe po działalności:

 • towary handlowe,
 • wyposażenie,
 • firmowy środek trwały (inny niż samochód osobowy).
Wartość uzyskana ze sprzedaży: 18 000 zł. Kosztem uzyskania przychodów będzie:
 • cena nabycia sprzedanych towarów: 3 000 zł,
 • niezamortyzowana wartość początkowa środka trwałego: 5 000 zł.

Przedsiębiorca w ostatniej deklaracji PIT-5 (za marzec 2018 r.) wykazał następujące wartości:

 • przychód: 65 500 zł 
 • koszt: 45 800 zł 
 • suma odliczonych składek na ubezpieczenie społeczne: 3094,74 zł
 • suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne: 1082,52 zł
 • suma należnych zaliczek od początku roku: 1 350 zł

Kwoty uzyskane ze sprzedaży składników majątku są przychodami z działalności. Ustalając zaliczkę do wpłaty przedsiębiorca uwzględnia kwoty jakie były w ostatnim rozliczeniu z działalności. 

 • przychód: 83 500 zł (65 500 + 18 000)
 • koszt: 56 800  zł (45 800 + 3 000 + 5 000)
 • dochód: 26 700 zł 
 • suma odliczonych składek na ubezpieczenie społeczne: 3094,74 zł
 • suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne: 1082,52 zł
 • podatek od początku roku początku roku: 2 610 zł

Podatek od początku roku wyliczony w sposób opisany tutaj: 2 610 zł 

Należna zaliczka za miesiąc: podatek od początku roku (2610 zł) – suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące (1350 zł) = 1260 zł

W powyższym przykładzie przedsiębiorca składki ZUS za miesiąc marzec zapłacił do końca marca w związku z tym, zostały one uwzględnione w zaliczce za marzec. Jeśli ich zapłata nastąpiła by np. w kwietniu (po zamknięciu działalności) podatnik miałby prawo do ich rozliczenia w momencie wyliczania zaliczki w związku ze sprzedażą firmowych składników majątku. W przypadku braku takiej sprzedaży w danym roku – składki zapłacone po zamknięciu działalności przedsiębiorca rozlicza w zeznaniu rocznym.

▲ wróć na początek
Przykład 2.

Przedsiębiorca zamknął działalność w 2018 r. W roku 2018 rozliczał się liniowo, zaliczki wpłacał miesięcznie. W trakcie roku 2019 sprzedał następujące składniki pozostałe po zamknięciu działalności:

 • a) styczeń 2019: towary handlowe
 • b) kwiecień 2019: towary handlowe, wyposażenie, środek trwały, składnik majątku, który ze względu na niską wartość nie został ujęty w koszty jako wyposażenie.

Wartości uzyskane ze sprzedaży, ceny nabycia i kwoty zaliczone do kosztów dla poszczególnych przedmiotów sprzedaży zawiera poniższa tabela.

Miesiąc sprzedaży Rodzaj składnika majątku Cena nabycia/ wartość początkowa Wartość zaliczona do kosztów/ dotychczasowa amortyzacja Przychód ze sprzedaży  Koszt sprzedaży
01/2019 towary handlowe 5 000 zł 5 000 zł* 3 000 zł 5 000 zł*
04/2019 towary handlowe 5 000 zł 5 000 zł* 3 000 zł 5 000 zł*
wyposażenie  2 000 zł 2 000 zł 500 zł
środek trwały 15 000 zł 9 000 zł 10 000 zł 6 000 zł
niskocenny składnik majątku 1 200 zł  1 200 zł 200 zł
Suma 19 200 zł 16 000 zł

* kosztem w przypadku towarów handlowych jest cena nabycia. Poprzez wykazanie towarów w ostatnim sporządzonym remanencie towary zostały “wyłączone z kosztów”,  a tym samym ostatecznie nie zostały rozliczone w działalności.

W momencie sprzedaży w miesiącu styczniu przedsiębiorca na sprzedaży poniósł stratę: 2 000 zł (3 000 – 5 000). Efektem sprzedaży z miesiąca kwietnia jest dochód w wysokości 5 200 zł. Sumarycznie od początku roku daje to dochód w wysokości 3200 zł (19 200 zł – 16 000 zł). 

Taka kwota dochodu powoduje konieczność wpłaty zaliczki.

Kwota należnej zaliczki: 608 zł (3 200 zł * 19% = 608 zł)

Zaliczkę należy uiścić do 20 maja 2019 r. 

Przykład 3.

Przedsiębiorca zakończył działalność w 2018 r. W zeznaniu rocznym za 2018 r. (PIT-36) wykazał stratę w kwocie 50 tys. zł. W 2019 r. sprzedał środek trwały (samochód ciężarowy) za kwotę 15 tys. zł. Pojazd do momentu zakończenia działalności był całkowicie zamortyzowany. Przedsiębiorca na sprzedaży osiągnął dochód w wysokości 15 tys. zł. 

Co do zasady dochód powoduje konieczność wpłaty zaliczki. 

Nie będzie jednak takiego obowiązku z racji możliwości rozliczenia straty przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca w roku 2019 r. może rozliczyć połowę straty z 2018 r. (25 tys. zł). Dopiero kiedy dochód z sprzedaży firmowych składników majątku tą kwotę przekroczy podatnik może mieć obowiązek wpłaty zaliczki.

d) wykazanie sprzedaży w zeznaniu rocznym

Podatnik, który po zamknięciu działalności sprzedaje składniki majątku ma obowiązek złożyć zeznanie roczne właściwe dla prowadzonej działalności (PIT-36 lub PIT-36L).

Uzyskane przychody i koszty z nim związane, a także wpłacone zaliczki, przedsiębiorca wykazuje tak, jakby w danym roku prowadził działalność.

Zostanie to pokazane na podstawie założeń z wcześniejszych przykładów. 

Przykład 4

Założenia zgodnie z przykładem nr 1

Przedsiębiorca nie korzysta z ulg. W roku 2018 nie miał innych źródeł przychodów.

Wyliczone zaliczki wpłacał terminowo.

W zeznaniu za 2018 r. (PIT-36 v 26) zostaną wykazane następujące kwoty:

a) część D: Pozarolnicza działalność gospodarcza: 
 • pole 53: 83 500 zł (przychód)
 • pole 54: 56 800 zł (koszty uzyskania przychodów)
 • pole 55: 26 700 zł (dochód)
 • pole 57:   2 610 zł (należna zaliczka)

b) część E: Odliczenia od dochodu: pole 165: 3 094,74 zł (składki na ubezpieczenie społeczne)

c) część I: Odliczenia od podatku: pole: 207: 1 082,52 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne)

d) część K: Zaliczki o których mowa w art. 44 ust. 1 oraz kwoty podatku, o którym mowa w art. 30g.: pola: 219-221 (zaliczki za miesiące od stycznia do marca), pole: 223: 1 260 zł (należna zaliczka za maj) oraz pola 237-239 (wpłacone zaliczki od stycznia do marca) i pole 241: 1 260 zł (wpłacona zaliczka za maj).

e) część M: Kwota do zapłaty/nadpłata/łączna kwota do zwrotu: pole 328: 2 610 zł (kwota wpłaconych zaliczek).

Dodatkowo w załączniku PIT/B w części B (dochody/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej) w polach 10-12 przedsiębiorca wykazuje kwoty kosztów, przychodów oraz dochód.

▲ wróć na początek
Przykład 5.

Założenie zgodnie z przykładem nr 2. podatnik wpłacił wyliczoną zaliczkę w terminie.

Wskazane poniżej pola na podstawie zeznania PIT-36L obowiązującego właściwego dla roku 2018.

W zeznaniu za 2019 r. (PIT-36L v 15) zostaną wykazane następujące kwoty:

a) część D: Pozarolnicza działalność gospodarcza:

 • pole 13: 19 200 zł (przychód)
 • pole 14: 16 000 zł (koszt uzyskania przychodów)
 • pole 15:   3 200 zł (dochód) 
 • pole 17:      608 zł (należna zaliczka) 

b) część J: Zaliczki o których mowa w art. 44 ust. 1 oraz kwoty podatku, o którym mowa w art. 30g: 608 zł w polach 59 (należna zaliczka za miesiąc kwiecień) i 77 (wpłacona zaliczka za kwiecień)

c) część K: Kwota do zapłaty/ nadpłata: pole 108: 608 zł (suma wpłat dokonanych przez podatnika).

Dodatkowo w załączniku PIT/B w części  B (dochody/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej) w polach 10-12 przedsiębiorca wykazuje kwoty kosztów, przychodów oraz dochód. 

Przykład 6

Na podstawie założeń z przykładu nr 3. Wskazane pola na podstawie zeznania PIT-36 właściwego dla roku 2018.

Mimo, iż przedsiębiorca nie miał obowiązku zapłaty podatku z tytułu sprzedaży pojazdu (rozliczenie straty z poprzedniego roku), ma obowiązek złożyć zeznanie za rok 2019.

W zeznaniu za 2018 r. (PIT-36 v 26 ) zostaną wykazane następujące kwoty:

a) część D: Pozarolnicza działalność gospodarcza: 

 • pole 53: 15 000 zł (przychód)
 • pole 55: 15 000 zł (dochód)
 • pole 57: 0 zł (należna zaliczka)

c) część I: Odliczenia od podatku: pole: 162: 15 000 zł (kwota rozliczanej w danym roku straty).

Dodatkowo w załączniku PIT/B w części  B (dochody/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej) w polach 10-12 przedsiębiorca wykazuje kwoty kosztów, przychodów oraz dochód.

2. Podatnik rozliczających się na podstawie ewidencji przychodów

a) ustalenie kwoty przychodu

Analogicznie jak to miało miejsce w przypadku przedsiębiorców rozliczających się na księdze przychodów i rozchodów, tak samo w przypadku podmiotów rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym, kwota przychodu ustalana jest na podstawie art. 14 ust 1 ustawy o PIT. Kwotą przychodu jest więc kwota jaką sprzedający ma uzyskał lub ma uzyskać ze sprzedaży składnika majątku pozostałego po prowadzonej działalności.  

Przedsiębiorcy rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych likwidujący działalność, zgodnie z art. 20 ust. 6 mają obowiązek sporządzić spis składników majątku dla celów podatku dochodowego, o którym mowa w art. 24 ust. 3a. Jednym z elementów tego spisu jest informacja o kwocie wydatków na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym pole to będzie zawsze zerowe. 

W odróżnieniu od przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o KPiR, ewentualne wydatki poniesione na nabycie składnika majątku, niezaliczone do kosztów przy sprzedaży nie będą zmniejszały kwoty, od której wyliczony zostanie podatek.

b) ustalenie stawki ryczałtu oraz kwoty podatku

Wysokości stawek ryczałtu reguluje art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z nim do sprzedaży składników majątku z działalności zastosowania mają stawki 3 % i 10%. Szczegóły w tabeli.

Stawka 3% 

Stawka 10%

Ma zastosowanie do przychodu z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, będących:
 • środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1.500 zł,
 • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.
Ma zastosowanie do przychodu z odpłatnego zbyć praw majątkowych lub nieruchomości będących:
 • środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1.500 zł,
 • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku przedsiębiorstwa w spadku.
 

Zgodnie z powyższą tabelą sprzedaż firmowej nieruchomości (np. budynku firmowego) będzie podlegała opodatkowaniu wg stawki 10%. Z kolei sprzedaż firmowego komputera lub pojazdu będzie opodatkowana stawką 3%. 

Wyliczenie zryczałtowanego podatku wygląda analogicznie jak w przypadku kiedy przedsiębiorca nadal prowadził działalności. Zostanie to przedstawione na poniższych przykładach.

Przykład 7.

Przedsiębiorca zakończył działalność 31.03.2019 r. W maju 2019 r. sprzedał następujące składniki majątku pozostałe po działalności:

 • towary handlowe,
 • wyposażenie.
 • firmowy środek trwały (samochód osobowy).

Wartość  uzyskane ze sprzedaży: 18 000 zł

Przedsiębiorca w ostatniej miesięcznej deklaracji PIT-28 (za marzec 2019 r.) wykazał następujące wartości nierozliczonych składek na ubezpieczenie:

 • zdrowotne: 174,65 zł

Przedsiębiorca składki za miesiąc marzec zapłacił w 01.04.2019 r. w kwocie: 834,55 zł (składka na ubezpieczenie społeczne), 342,32 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne).

Przedsiębiorca będzie mógł uwzględnić następujące kwoty przy obliczaniu ryczałtu:

 • składki społeczne: 834,55 zł
 • składki zdrowotne: 174,65 zł + 294,78 zł = 469,43 zł

Kwoty uzyskane ze sprzedaży składników majątku są przychodami z działalności. Są to rzeczy ruchome w związku z tym są opodatkowane stawką 3%. Ustalając kwotę ryczałtu przedsiębiorca wylicza następująco podatek:

Przychód – nierozliczona składka społeczna: 18 000 – 834,55 zł = 17 165,45 zł. Po zaokrągleniu do pełnych złotych 17 165 zł

Zryczałtowany podatek: 17 165  zł *3% = 514,95 zł

Podatek należny: 514,95 zł – składka zdrowotna 469,43 zł = 45,53 zł. Po zaokrągleniu do pełnych złotych daje to kwotę 46 zł.

Podatek należy wpłacić do 21 czerwca 2019 r. (termin przesunięty z racji tego, iż 20 czerwiec jest dniem wolnym – niedziela)

▲ wróć na początek
Przykład 8.

Przedsiębiorca zamknął działalność w 2018 r. W roku 2018 rozliczał się ryczałtem ewidencjonowanym, podatek wpłacał miesięcznie. W trakcie roku 2019 sprzedał następujące składniki pozostałe po zamknięciu działalności:

 • a) styczeń 2019: firmowy budynek niemieszkalny – za kwotę 300 000 zł 
 • b) kwiecień 2019: towary handlowe, samochód – łącznie za kwotę 25 000 zł

Przedsiębiorca wylicza następująco kwoty ryczałtu:

 • za sprzedany budynek: 300 000 zł *10 % = 30 000 zł
 • za sprzedane towary handlowe i samochód: 25 000 zł * 3% =  750 zł.

Wyliczone kwoty będzie zobowiązany wpłacić odpowiednio do 20 lutego (30 000 zł) i do 20 maja (750 zł).

Przykład 9.

Przedsiębiorca zakończył działalność w 2018 r. W roku 2017 rozliczał się na zasadach ogólnych i wykazał w zeznaniu stratę w wysokości 50 tys. zł. W roku 2018 r. rozliczał się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W 2019 r. sprzedał środek trwały (samochód ciężarowy) za kwotę 15 tys. zł. Co do zasady przychód  powoduje konieczność wpłaty podatku. 

Nie będzie jednak takiego obowiązku z racji możliwości rozliczenia straty przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca w roku 2019 r. może rozliczyć połowę straty z 2017 r. (25 tys. zł). Dopiero kiedy przychód z sprzedaży firmowych składników majątku tą kwotę przekroczy podatnik może mieć obowiązek wpłaty ryczałtu.

c) zapłata podatku

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przedsiębiorcy są zobowiązani obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a w przypadku ryczałtu za grudzień – w terminie złożenia zeznania (począwszy od 2019 r. termin ten został przesunięty z końca stycznia roku kolejnego na 15 luty roku kolejnego). Jak wynika z art. 12 ust. 10b powyższy przepis ma zastosowanie również do przychodów opodatkowanych stawką 10%.

Osoba fizyczna, po zamknięciu działalności nie ma już statusu przedsiębiorcy, nie może korzystać z kwartalnego opłacania ryczałtu, w związku z tym dokonuje w terminie do 20-stego dnia miesiąca po danym miesiącu.

d) wykazanie w zeznaniu rocznym 

Przedsiębiorca, który po zamknięciu działalności sprzedaje składniki majątku ma obowiązek złożyć zeznanie roczne właściwe dla prowadzonej działalności PIT-28. 

Uzyskane przychody, a także kwoty wpłaconego ryczałtu, przedsiębiorca wykazuje tak, jakby w danym roku prowadził działalność.

Sposób wykazania kwot zostanie przedstawiony na podstawie przykładów i deklaracji PIT-28 w wersji 21.

Przykład 10

Przedsiębiorca zakończył działalność 31.03.2019 r. W maju 2019 r. sprzedał składniki majątku pozostałe po działalności o łącznej wartości 18 000 zł (ruchomości opodatkowane stawką ryczałtu 3%). 

Wyliczona kwota ryczałtu wyniosła 46 zł. (szczegółowe wyliczenia w przykładzie nr 7).

Przedsiębiorca do końca marca 2019 r. 

 • uzyskał przychody opodatkowane stawką 5,5% w kwocie 15 000 zł
 • zapłacił składki społeczne w kwocie: 2447,24 zł
 • zapłacił składki zdrowotne w kwocie: 1004,60 zł
 • wpłacił ryczałt w kwocie: 0 zł

Łącznie kwoty do wykazania w PIT-28:

 • przychód: 18 000 zł (stawka 3%) i 15 000 zł (stawka 5,5%),
 • zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne: 3 281,79 zł (składki zapłacone do końca marca i składka zapłacona w kwietniu),
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie: 1346,92 zł (składki zapłacone do końca marca i składka zapłacona w kwietniu), co daje kwotę do odliczenia 1159,85 zł 
 • kwoty wpłaconego ryczałtu: 46 zł.

Wskazane kwoty zostaną wykazane w polach:

a) część C: Przychody podatnika objęte ryczałtem
 • pole 20: 18 000 zł 
 • pole 21: 15 000 zł
b) część D: Odliczanie od przychodów
 • pole 74: 3 281,79 zł (składki na ubezpieczenie społeczne)
c) część H: Odliczenia od ryczałtu
 • pole 114: 1 159,85 (składki na ubezpieczenie zdrowotne z prawem do odliczenia) 
d) część K: Obliczenie kwoty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, do zapłaty/ nadpłata,
 • pole 123: 46 zł (kwota wpłaconego ryczałtu)
 • pole 124: 23 zł (kwota do zapłaty)
e) część L: Kwoty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, obliczane i wykazywane przez podatnika w ewidencji przychodów w poszczególnych miesiącach (kwartałach), a także obliczone przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy
 • pole 130: 46 zł (ryczałt za miesiąc maj).

Powyższa informacja nie zawiera wskazań wszystkich pól w trakcie których następuje wyliczenie ryczałtu, a jedynie dane będące podstawą do wyliczenia.

Dodatkowo przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia załącznika PIT-28/A, na którym w części B.2 (Dane dotyczące przychodów opodatkowanych wg poszczególnych stawek) wykaże kwoty przychodu przy stawce 3% i 5,5% – odpowiednio pola 8 i 9).

Z wyliczenia wynika, iż mimo, że przedsiębiorca dokonywał wpłat wyliczonych kwot ryczałtu to po złożeniu zeznania ma obowiązek dopłacić brakującą kwotę. Różnica wynika, z faktu uzyskiwania przychodów w różnych stawkach.Brakującą kwotę należy dopłacić w terminie złożenia zeznania za 2019 r. czyli do 17 lutego 2020 r. (termin ulega przesunięciu z racji tego, iż 15 luty jest dniem wolnym).

▲ wróć na początek
Przykład 11 

Przedsiębiorca zamknął działalność w 2018 r. W roku 2018 rozliczał się ryczałtem ewidencjonowanym, podatek wpłacał miesięcznie. W trakcie roku 2019 sprzedał następujące składniki pozostałe po zamknięciu działalności 

 • firmowy budynek niemieszkalny – za kwotę 300 000 zł 
 • towary handlowe, samochód – łącznie za kwotę 25 000 zł

Wyliczenie kwot ryczałtu wskazane zostało w przykładzie nr 8. Przedsiębiorca wpłacił wyliczone kwoty podatku: 30 750 zł.

Wskazane kwoty zostaną wykazane w polach:

a) część C: Przychody podatnika objęte ryczałtem
 • pole 20: 25 000 zł 
 • pole 23: 300 000 zł
b) część K: Obliczenie kwoty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, do zapłaty/ nadpłata,
 • pole 123: 30 750 zł (kwota wpłaconego ryczałtu)
c) część L: Kwoty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, obliczane i wykazywane przez podatnika w ewidencji przychodów w poszczególnych miesiącach (kwartałach), a także obliczone przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy
 • pole 126: 30 000 zł (ryczałt za miesiąc styczeń).
 • pole 129: 750 zł (ryczałt za miesiąc kwiecień)  

Z zeznania kwota do zapłaty wyniesie 0 zł.

Powyższa informacja nie zawiera wskazań wszystkich pól w trakcie których następuje wyliczenie ryczałtu a jedynie dane będące podstawą do wyliczenia.

Dodatkowo przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia załącznika PIT-28/A na którym w części B.2 (Dane dotyczące przychodów opodatkowanych wg poszczególnych stawek). Wykaże kwoty przychodu przy stawce 3% i 10 % – odpowiednio pola 8 i 11.

Przykład 12

Przedsiębiorca zakończył działalność w 2018 r. W roku 2017 rozliczał się na zasadach ogólnych i wykazał w zeznaniu stratę w wysokości 50 tys. zł. W roku 2018 r. rozliczał się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W 2019 r. sprzedał środek trwały (samochód ciężarowy) za kwotę 15 tys. zł.

Przedsiębiorca nie zapłacił podatku z tego tytułu. Informacja o ustaleniu kwoty podatku w przykładzie nr 9.

Kwoty do wykazania w zeznaniu rocznym:

 • przychód opodatkowany stawką 3%: 15 000 zł
 • strata z roku 2017 do rozliczenia w 2018: 25 000 zł.

Wskazane kwoty zostaną wykazane w polach:

a) część C: Przychody podatnika objęte ryczałtem
 • pole 20: 15 000 zł 
b) część D: Odliczenia od przychodów
 • pole 73: 15 000 zł (kwota straty z 2017 r.)
d) część K: Obliczenie kwoty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, do zapłaty/ nadpłata,
 • pole 123: 0 zł (kwota wpłaconego ryczałtu)

Z zeznania kwota do zapłaty wyniesie 0 zł.

W polu 73 wykazana jest kwota 15 000 zł – zamiast 25 000 zł gdyż kwota straty może zostać rozliczona tylko do kwoty przychodu. 

Powyższa informacja nie zawiera wskazań wszystkich pól w trakcie, których następuje wyliczenie ryczałtu a jedynie dane będące podstawą do wyliczenia.

Dodatkowo przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia załącznika PIT-28/A na którym w części B.2 (Dane dotyczące przychodów opodatkowanych wg poszczególnych stawek) Wykaże kwotę  przychodu przy stawce 3% w polu nr 8.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie