Stawka ryczałtu 2% – zmiany od 2017 r.

Zmiany w powyższym zakresie wprowadziła ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Zmiany dotyczą między innymi handlu detalicznego oraz ewidencji sprzedaży. Stawka ryczałtu oraz zmiany z nim związane – dowiedz się więcej.

Co się zmieniło?

Zmieniona została definicja przychodów z innych źródeł o których mowa w art. 20 ust. 1c. Zgodnie z nowym brzmieniem wskazanego przepisu za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 9, uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych (usunięto „pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu”) z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów.

Zmianie uległy również warunki uznania powyższych przychodów za przychód z innych źródeł, a mianowicie:

  • w punkcie 2 dodano informację, iż ograniczenie dotyczące zatrudnia pracowników nie dotyczy „uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego”;
  • w punkcie dotyczącym miejsc, gdzie artykuły produkty mogą być sprzedawane określenie „na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach;” zostało zmienione na „miejsce przeznaczone do prowadzenia handlu”;
  • punkt piąty uległ całkowitej zmianie – wyłączenie dotyczące podatników uzyskujących przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej zostało zmienione na zapis dotyczący ilości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1c pkt. 5 ich udział powinien stanowić co najmniej 50 % produktu, z wyłączeniem wody. Zgodnie z uzasadnieniem projektu zmiana ta ma „umożliwić producentom rolnym produkcję jak najszerszego asortymentu żywności, w tym produktów zbożowych, takich jak np. gołąbki, naleśniki czy ciasta, przez wprowadzenie rozwiązań pozwalających na nabywanie produktów spoza gospodarstwa i jednoczesnym ograniczeniu ich ilości”.

Zmiany w ewidencji sprzedaży

Z kolei w ust. 1 e dodano jeszcze jeden obowiązkowy element ewidencji sprzedaży – informację o ilości i rodzaju przetworzonych produktów. Analogiczny wymóg znajduje się w art. 15 ust. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowo w art. 21 ust. 1 pkt dodano pkt 71a zgodnie, z którym przychody o których mowa w art. 20 ust. 1c do kwoty 20 tys. zł rocznie po spełnieniu określonych warunków mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Warunkami korzystania ze zwolnienia oprócz nieprzekroczenia limitu 20 tys. jest sprzedaż produktów w ilości nieprzekraczającej ilości, która może być zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Podatnik uzyskujący takie przychody po przekroczeniu limitu 20 tys. zł w danym roku może wybrać jako formę opodatkowania ryczałt ewidencjonowany. Zgłoszenia wyboru tej formy opodatkowania należy dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu przekroczenia limitu. Jeśli przekroczenie miało miejsce w grudniu zgłoszenia należy dokonać do końca roku.

Handel detaliczny

Do końca 2016 r. w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia nie było definicji rolniczego handlu detalicznego. Definicja taka została wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

Zgodnie z pkt. 29b nowo dodanym do art. 3 ust. 3 „rolniczy handel detaliczny to handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust 7 rozporządzenia 178/2002, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002, bez udziału pośrednika żywności pochodzącej w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym”.

Ustawa zmieniająca nie określa ilości sprzedawanych produktów uprawniających do skorzystania ze zwolnienia. Ilości te mają zostać określone odrębnym rozporządzeniem.

Nastąpiła jeszcze jednak ważna zmiana. Podatnik, który utraci prawo do ryczałtu w trakcie roku podatkowego poprzez niespełnienie warunków określonych w art. 20 ust. 1 c ustawy o PIT a jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem wówczas utrata prawa do ryczałtu dotyczy również prowadzonej działalności gospodarczej.

Ułatwieniem w sprzedaży żywności przez rolników ma być również zmiana w zakresie nadzoru weterynaryjnego nad sprzedażą. Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej przejęte zostały przez Inspekcję Weterynaryjną. W zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zawierających jednocześnie środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego. W zakresie wyrobów pochodzenia niezwierzęcego przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolnych i spożywczych.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI