Ulga na złe długi – zmiany w 2015 roku

Ustawa o podatku od towarów i usług umożliwia podatnikowi skorygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Co to oznacza w praktyce? Czym jest tzw. ulga na złe długi? Dowiedz się więcej.

Ulga na złe długi

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Procedura ta nazywana jest ulgą na złe długi i stosuje się ją gdy spełnione są następujące warunki:

1. dostawa towaru lub świadczenie usługi jest dokonane na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty
– wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
– dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
3. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Zmiany w prawie dotyczące ulgi

Ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy. Prawo zamówień publicznych wprowadzono zmiany w rozliczaniu ulgi.

Mechanizm ulgi na złe długi umożliwia wierzycielowi, obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w sytuacji, gdy dłużnik w określonym terminie nie zapłaci za zakupione towary i usługi. Dłużnik jest wówczas zobowiązany do odpowiedniego zmniejszenia odliczonego podatku zgodnie z art. 89b ustawy o VAT. Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości skorzystania z ulgi przez wierzyciela w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, podczas gdy dłużnik w takiej sytuacji musiał dokonać stosownej korekty. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, nastąpi wyłączenie obowiązku dokonywania korekty podatku naliczonego, gdy dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Ustawa o zmianie przewiduje również możliwość skorzystania z ulgi na złe długi przez podmioty, między którymi istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4. Związek ten istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u  kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze:

  • rodzinnym (małżeństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia),
  • z tytułu przysposobienia,
  • kapitałowym,
  • majątkowym
  • wynikające ze stosunku pracy.

Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów. Istnienie zatem wskazanych powiązań nie będzie przeszkodą do skorzystania z ulgi.

VAT

Uregulowana została również sytuacja, w której podatnik zwolniony od podatku VAT obowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej, tylko wskutek wystąpienia obowiązku dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego, w przypadku nieuregulowania należności w ustawowo wskazanym terminie. Obecnie w przypadku wystąpienia u podatnika VAT zwolnionego, obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego, odliczonego za okres posiadania przez tego podatnika statusu podatnika VAT czynnego podatnik ten, zobowiązany jest tylko do wpłaty tego podatku na podstawie art. 103 ust. 1 ustawy o VAT. Jednorazowy obowiązek złożenia deklaracji na potrzeby korekty będzie wynikał z art. 99 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 lipca 2015 roku. Mogą mieć zastosowanie do wierzytelności powstałych przed dniem 1 lipca 2015 r., których nieściągalność zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy o VAT została uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2012 roku.

Autor: Teresa Poślednicka – ifirma.pl

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK