Ulga podatkowa na dzieci w 2010 r.

Kwota ulgi

W 2009 zmianie uległy zasady wyliczania ulgi na dzieci. Ulga obecnie wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko (1112,04 za cały rok). Prawo do ulgi mają oboje rodzice. Kwotę ulgi może odliczyć jedno z rodziców, albo oboje, w dowolnym podziale (decydują małżonkowie).
Odliczeniu podlega kwota miesięczna (92,67 zł) za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik:

  • wykonywał władzę rodzicielską,
  • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
  • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą

Okres rozliczania ulgi

W niektórych przypadkach przysługuje odliczenie za cały miesiąc a w innych odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem.

  1. Dziecko urodzone 31-05-2009, ulga przysługuje za cały miesiąc maj i pozostałe miesiące do końca roku.
  2. Dziecko 02-06-2009 osiągnęło pełnoletność, ulga przysługuje za cały czerwiec i miesiące wcześniejsze.
  3. Dziecko 05-05-2009 na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, ulga przysługuje za cały kwiecień (i miesiące wcześniejsze) a za maj w ogóle nie przysługuje ponieważ ulga trwa do końca miesiąca poprzedzającego ww zdarzenie
  4. Dziecko wstąpiło w związek małżeński 07-08-2009, ulga przysługuje za cały lipiec (i miesiące wcześniejsze) a za sierpień w ogóle nie przysługuje, ponieważ ulga trwa do końca miesiąca poprzedzającego ww zdarzenie
  5. Jeżeli w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana była władza rodzicielska (pełniona funkcja opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej) przez kilku podatników, to za ten miesiąc każdy z podatników może odliczyć 1/30 za każdy dzień z kwoty 92,67 zł . Na przykład dziecko przebywa u matki od 01-01-2009 do 20-06-2009 oraz od 01-09-2009 do 31-12-2009. A u ojca od 21-06-2009 do 31-08-2009. Matka odliczy ulgę za pełne miesiąca (1,2,3,4,5,9,10,11,12) oraz 20 dni czerwca. Ojciec odliczy za pełne miesiące (7,8) oraz za 10 dni czerwca.

Na odpowiednio takich samych zasadach ulga przysługuje w stosunku do dzieci pełnoletnich:

  • dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny;
  • dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach – Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI