Blog ifirma.pl

Umowa sponsoringu – skutki podatkowe

|
|
8 minut czytania
Pojęcie sponsoringu nie jest uregulowane przepisami podatkowymi ani przepisami kodeksu cywilnego. Istota i cechy sponsoringu zostały określone przez praktykę gospodarczą. Sponsoring jest umową regulującą wzajemne świadczenia stron czyli sponsora, będącego najczęściej podmiotem gospodarczym i sponsorowanego. Z racji obustronności świadczeń stron umowę taką należy odróżnić od umowy darowizny
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Pojęcie sponsoringu nie jest uregulowane przepisami podatkowymi ani przepisami kodeksu cywilnego. Istota i cechy sponsoringu zostały określone przez praktykę gospodarczą. Sponsoring jest umową regulującą wzajemne świadczenia stron czyli sponsora, będącego najczęściej podmiotem gospodarczym i sponsorowanego. Z racji obustronności świadczeń stron umowę taką należy odróżnić od umowy darowizny.

Umowa sponsoringu

Sponsoring jest formą pozyskiwania środków na działalność przez takie podmioty jak np. kluby sportowe, stowarzyszenia czy fundacje.

Jakie zatem świadczenia mogą wynikać z umowy sponsoringu?

Świadczenia sponsora:

 • przekazanie pieniędzy na działalność statutową sponsorowanego lub na organizowaną przez niego imprezę,
 • przekazanie sprzętu mającego służyć działalności statutowej sponsorowanego (np. sprzętu medycznego czy sprzętu sportowego dla klubu sportowego),
 • świadczenie usług na rzecz sponsorowanego mających służyć jego działalności statutowej czy też wspomagać organizowane przez niego imprezy/akcje,
 • przekazanie towarów/zakup rzeczy z przeznaczeniem na nagrody w grach czy konkursach,
Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa

Świadczenia sponsorowanego:

 • rozpowszechnianie informacji o sponsorze, oferowanych przez niego produktach czy usługach,
 • publikacja podziękowań dla sponsora np. w prasie,
 • umieszczenie nazwy sponsora na liście sponsorów dostępnej np. na ulotkach czy plakatach,
 • umieszczanie nazwy sponsora/jego logo na tablicach reklamowych podczas organizowanych imprez.

Rodzaj świadczeń do jakich zobowiązują się strony wpływa na sposób ich rozliczenia zarówno w podatku dochodowym jak i podatku VAT. W ramach umowy sponsoringu sponsorowany zobowiązuje się do świadczenia na rzecz sponsora usługi reklamowej otrzymując za to zapłatę w formie pieniędzy lub świadczeń rzeczowych. Sponsor zakupuje usługę reklamową i płaci za nią.

▲ wróć na początek

Skutki w podatku dochodowym

Ważnym elementem w umowie sponsoringu jest ustalenie wzajemnej wartości świadczeń. Wzajemne świadczenia stron powinny być równe co do wartości. Jeśli wartość świadczenia sponsora przekroczyłaby wartość usługi reklamowej świadczonej przez sponsorowanego wówczas nadwyżka świadczenia sponsora stanowiłaby darowiznę dla drugiej strony a tym samym nie będzie kosztem sponsora.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje”. Taka sytuacja dotyczy głównie przekazywania środków pieniężnych. W przypadku kiedy sponsor przekazuje np. towary i ich wartość będzie wyższa niż wartość świadczenia sponsorowanego, wówczas wartość przekazywanych towarów w części przekraczającej wartość usługi sponsorowanego nie jest kosztem (jest bowiem darowizną).

Warunkiem zaliczenia wydatków poniesionych przez sponsora do kosztów jest związek z działalnością – muszą one zostać poniesione w celu uzyskania przychodu, zachowania lub zabezpieczenia jego źródła oraz nie mogą być wymienione na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. W przypadku kiedy sponsor kupuje usługę reklamową taki wydatek może zaliczyć do kosztów. Kosztem nie będzie jednak wydatek o charakterze reprezentacji. Za taki wydatek organy podatkowe uznają organizowane np. eventów w klubach czy teatrach dla wyselekcjonowanej grupy odbiorców.

Należy dodatkowo pamiętać, iż aby taki wydatek mógł zostać ujęty jako koszt musi być właściwie udokumentowany (fakturą lub rachunkiem na dane firmy). W przypadku kiedy sponsor przekazuje np. towary jego kosztem oprócz faktury za usługę reklamową od sponsorowanego, są również faktury za zakup przekazywanych towarów.

Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo

W sytuacji kiedy sponsorowany prowadzi działalność jego przychodem jest wartość usługi reklamowej świadczonej na rzecz sponsora. Inaczej będzie kiedy sponsorowany nie jest przedsiębiorcą. Organy podatkowe przyjmują, iż przychód ze świadczonej przez niego usługi reklamowej należy wykazać jako inne przychody. Sponsor nie pełni wówczas roli płatnika, jednak ma obowiązek do końca lutego roku następnego przekazać sponsorowanemu i jego urzędowi skarbowemu informacje podatkową PIT-8C.

Skutki w podatku VAT

W przypadku sponsora sposób rozliczenia jego świadczeń zależny jest od ich charakteru. W sytuacji kiedy sponsor przekazuje pieniądze wówczas nie podlega to rozliczeniu w podatku VAT. Przekazanie towarów czy wykonanie usług na rzecz sponsorowanego jest traktowane tak jak sprzedaż. Sposób rozliczenia VAT – np. termin powstania obowiązku podatkowego, wystawienia faktury czy też podstawa opodatkowania oraz stawka VAT ustalane są właściwie dla danego rodzaju sprzedaży. Zgodnie z art. 29a ust. 1 podstawą opodatkowania jest wszystko to co stanowi zapłatę. Zapłatą w tej sytuacji jest wartość usługi reklamowej wykonywanej przez sponsorowanego na rzecz sponsora. Sponsorowany jeśli otrzyma fakturę wystawioną przez sponsora może odliczyć VAT na zasadach ogólnych – odlicza VAT jeśli wydatek ma związek ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle podatku VAT podatnikiem jest każdy podmiot prowadzących działalność gospodarczą. Z kolei zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 ustawy o VAT „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.” Sponsorowany świadczący usługi reklamowe na rzecz sponsora prowadzi działalność gospodarczą, nawet jeśli działa on jako organizacja nie prowadząca działalności w celach zarobkowych np. fundacja, stowarzyszenie, gmina czy klub sportowy.

Świadczenie usług reklamowych nie wymaga od sponsorowanego bezwzględniej rejestracji do VAT. Może on w zakresie świadczonych przez siebie usług korzystać ze zwolnienia podmiotowego wskazanego w art. 113 ustawy o VAT (od 2017 r. limit zwolnienia wynosi 200 tys. zł). Nie wystawia on wówczas faktury o ile sponsor nie zwróci się do niego z takim żądaniem. Sponsorowany podatnik podmiotowo zwolniony z VAT ma obowiązek wystawić fakturę na żądanie sponsora, jeśli żądanie zostanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę, bądź otrzymano część lub całość zapłaty.

Sponsorowany będący czynnym podatnikiem podatku VAT wystawia fakturę w standardowym terminie czyli do 15-stego dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi. Podstawą opodatkowania jest kwota określona w umowie. Powinna być w niej informacja czy jest to kwota netto czy brutto.

W sytuacji kiedy sponsorowany jest czynnym podatnikiem podatku VAT i wystawi fakturę wówczas sponsor może odliczyć VAT od otrzymanej faktury. Warunkiem odliczenia jest związek wydatku z czynnościami opodatkowanymi. W sytuacji kiedy wydatek dotyczy również prowadzonej przez sponsora działalności zwolnionej odliczenie VAT będzie przysługiwało w takiej części, w jakiej wydatek dotyczy działalności opodatkowanej.

Problemem dla sponsora jest sytuacja, kiedy kontrahent mimo ciążącego na nim obowiązku nie zarejestruje się do VAT i nie wystawi faktury z naliczeniem VAT a np. ze stawką ZW. W sytuacji kiedy sponsorowany powinien był zarejestrować się do podatku VAT ujęcie przez sponsora całej wartości faktury w kosztach będzie błędem. Kosztem nie może być podatek VAT, który sponsor może odliczyć, nawet jeśli prawo odliczenia pojawiłoby się w momencie otrzymania przez niego prawidłowego dokumentu.

Program do faktur – Darmowe konto

W sytuacji kiedy umowa sponsoringu przewiduje przekazanie nagród osobom fizycznym (np. w ramach organizowanych konkursów) na sponsorowanym lub sponsorze mogą ciążyć obowiązki związane z rozliczeniem podatku oraz złożeniem odpowiednich deklaracji. O tym, na której ze stron ciążą te obowiązki, decyduje umowa. Jeśli w umowie ustalone zostanie, że sponsor przekaże nagrody sponsorowanemu a ten następnie rozdysponuje nimi dalej, wówczas obowiązanym do dopełnienia tych obowiązków jest sponsorowany.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ust. 68 i 68a wolne od podatku dochodowego są:

 • „wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności;”
 • „wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.”

W przypadku, gdy do przekazanych nagród nie można zastosować jednego z powyższych zwolnień przekazujący nagrody ma następujące obowiązki:

▲ wróć na początek

 • obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku w wysokości 10% – w pierwszym z wymienionych przypadków,
 • obowiązek przekazania druku PIT-8C osobie otrzymującej nagrodę i jego US w terminie do końca lutego roku następnego, w drugiej z sytuacji.

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Autor ifirma.pl

Ifirma

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie