Blog ifirma.pl

Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

|
|
7 minut czytania
Zastanawiasz się co oznacza umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania? W dzisiejszym artykule napiszemy kilka informacji na ten temat.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Wiele osób decyduje się na podjęcie aktywności zawodowej poza granicami Polski. Na chwilę obecną nie ma żadnych ograniczeń z tym związanych. Można podjąć pracę na umowę, ale część osób decyduje się również na zakładanie własnej działalności gospodarczej. W dzisiejszej publikacji opiszemy czym są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i wskażemy z jakimi krajami są podpisane.

Rezydencja podatkowa

Kluczowe w całej sprawie będzie wyjaśnienie co ma wspólnego rezydencja podatkowa z umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Otóż każda osoba, która w danym roku podatkowym uzyska dochód zarówno w Polsce, jak poza granicami kraju musi wiedzieć czy podlega w Polsce pod nieograniczony czy ograniczony obowiązek podatkowy. Tym samym zostanie ustalona rezydencja podatkowa.

Rezydencja podatkowa odnosi się do zasad ustalania miejsca zamieszkania do celów podatkowych
Z pojęciem rezydencji podatkowej wiążą się pojęcia nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego
Nieograniczony obowiązek podatkowy
Oznacza, że dana osoba fizyczna, jeśli ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.
W takim przypadku jest polskim rezydentem podatkowym
Ograniczony obowiązek podatkowy
Oznacza to, że osoba fizyczna, nie ma na terytorium Polski miejsca zamieszkania, dlatego musi zapłacić podatek tylko od dochodów osiąganych na terytorium Polski.
W takim przypadku mówi się o nierezydencie podatkowym

Na temat rezydencji podatkowej i obowiązków podatkowych osób fizycznych w 2024 roku powstała obszerna publikacja, która znajduje się pod linkiem.

Cel tworzenia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeśli zdecydujemy się na pracę w innym niż Polska kraju zawsze powinno się sprawdzić, jakie to będzie miało konsekwencje fiskalne. Nawet jeśli będzie to osoba, która podlega pod nieograniczony obowiązek podatkowy, to i tak powinna się liczyć z tym, że uzyskane dochody najprawdopodobniej zostaną opodatkowane w kraju, w którym je uzyskuje. Dodatkowo w momencie złożenia zeznania rocznego w Polsce należy wykazać sumę dochodów osiągniętych w Polsce jak i za granicą, a to oznacza ponowne opodatkowanie tego samego dochodu w Polsce.

Źródłem powszechnie obowiązującego prawa w Polsce są ratyfikowane umowy międzynarodowe
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy dwoma krajami, o ile jest ratyfikowana stanowi źródło prawa w Polsce
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania są tworzone w oparciu o Konwencję Modelową OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Na komentarze do tej Konwencji powołują się wnioskodawcy i organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych
W każdej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania znajdą się bardzo zbliżone informacje m.in. na temat:
 • wykazu podatków, których dotyczy umowa,
 • definicji podstawowych pojęć związanych z rozliczeniami podatkowymi,
 • zasad rozliczania dochodów np.: z dywidend, odsetek, należności licencyjnych, ze sprzedaży majątku,
 • rozliczania dochodów z różnych tytułów np.: z pracy najemnej, z działalności gospodarczej, z wolnych zawodów, z rent i emerytur, pracowników sektora publicznego, studentów

Na szczęście w Polsce wypracowane zostały dwie metody unikania podwójnego opodatkowania, co pozwala na uniknięcie zapłaty podatku dochodowego w podwójnej wysokości. Napiszemy o nich poniżej, ale najpierw napiszemy na temat niektórych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Na stronie podatki.gov.pl znajduje się pełen katalog umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Na dzień 08.01.2024 r. na wykazie znajduje się 91 takich umów w zestawieniu tabelarycznym.

Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania znajduje się na stronach rządowych, łącznie jest ich 91
Każda umowa jest dwujęzyczna
Na wykazie odnotowana jest informacja o dacie wejścia w życie i dacie obowiązywania, która mogą być różne. Podane są również publikatory ustaw
Dodatkowo na wykazie pojawia się informacja o konwencji MLI , której nadrzędnym celem jest ograniczenie unikania opodatkowania, zapobieganie nadużyciom z tym związanych
W Polsce obowiązuje jeszcze ustawa o umowach międzynarodowych, która określa zasady oraz tryb:
 • zawierania,
 • ratyfikowania,
 • zatwierdzania,
 • ogłaszania,
 • wykonywania,
 • wypowiadania,
 • zmian zakresu obowiązywania

umów międzynarodowych

Nie sposób opisywać wszystkich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, bo byłoby to niecelowe, tym bardziej, że kluczowe kwestie przewijają się w każdej z nich. Poniżej wymienione zostaną tylko niektóre dla zobrazowania zagadnienia.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami zaczęła obowiązywać od 01.01.2005 r. i obejmuje podatki od dochodu i od majątku. Umowa ma zastosowanie do dochodów osób fizycznych i osób prawnych.

Rozliczanie dochodów uzyskanych tylko w Niemczech
Dochód, który może być opodatkowany w Niemczech jest wyłączony z podstawy opodatkowania w Polsce. Jeśli w roku podatkowym zostały osiągnięte tylko dochody w Niemczech, to nie ma obowiązku składania w Polsce zeznania rocznego
Rozliczenie dochodów uzyskanych zarówno w Niemczech jak i w Polsce
Dochód niemiecki jest zwolniony z podatku w Polsce, ale w celu ustalenia stawki podatku do rozliczenia polskiego dochodu należy obliczyć stawkę podatku dla całego dochodu, łącznie z dochodem niemieckim. W tym celu w zeznaniu rocznym rozliczającej podatek korzysta się z metody wyłączenia z progresją

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Czechami

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Czechami pierwotnie zaczęła obowiązywać od 01.01.1994 r., a po zmianie ustawy od 01.01.2013 r. Umowa obejmuje podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych, jakie obowiązują w danym kraju. Podobnie, jak w przypadku Niemiec dochody uzyskane w Czechach są wyłączone z podstawy opodatkowania w Polsce. Z tym, że jeśli dochody w trakcie roku zostaną osiągnięte zarówno w Polsce, jak w Czechach, to podatek w Polsce oblicza się według metody wyłączenia z progresją.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Holandią

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Holandią zaczęła obowiązywać od 01.01.2004 r. Podobnie jak w innych umowach obejmuje podatki dochodowe, w takim kształcie, w jakim obowiązują w danym kraju. W przypadku Holandii polski rezydent podatkowy przyjmie do rozliczenia metodę proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, że dochody uzyskane w Holandii będą również opodatkowane w Polsce, z tym że od ustalonego podatku w Polsce można odliczyć podatek zapłacony za granicą.

Dochody zagraniczne w zeznaniu rocznym

Z uwagi na to, że przy omawianiu umów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania pojawiła się informacja o dwóch metodach rozliczania dochodów zagranicznych, poniżej napiszemy kilka słów na czym one polegają.

Metoda wyłączenia z progresją
Metoda proporcjonalnego odliczenia
Z założenia do tej metody wynika, że dochód uzyskany za granicą jest wyłączony z opodatkowania w Polsce.
 1. Jeśli polski rezydent uzyskuje tylko dochody za granicą, to nie musi składać zeznania rocznego w Polsce.
 2. Jeśli polski rezydent uzyskuje dochody za granicą i w Polsce, to dla sumy dochodów musi ustalić indywidualną stawkę podatku według, której zapłaci podatek w Polsce
Metoda proporcjonalnego odliczenia zakłada, że podatek dochodowy należy obliczyć od sumy dochodów polskich i zagranicznych, przy czym od należnego podatku w Polsce można odliczyć podatek zapłacony za granicą
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwalają na rozliczenie dochodów zagranicznych metodą wyłączenia z progresją m.in. od dochodów uzyskanych w Niemczech, we Francji, w Czechach, Chorwacji, Turcji Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwalają na rozliczenie dochodów zagranicznych metodą proporcjonalnego odliczenia m.in. od dochodów uzyskanych W Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Norwegii. Tę metodę stosuje się również do krajów, z którymi Polska nie ma zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Dochody uzyskane za granicą należy wykazać w zeznaniu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG

Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania – podsumowanie

W dzisiejszej publikacji opisaliśmy czym są i jaki jest cel tworzenia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polska jest stroną 91 takich umów,. Można powiedzieć, że z większością krajów atrakcyjnych pod kątem migracji zarobkowej Polska ma podpisane takie umowy. Najczęściej umowy były zawierane jeszcze w latach 70, 80 XX wieku, a więc ich założenia obowiązują od wielu dekad. Nadrzędnym celem takich umów jest obniżenie obciążeń fiskalnych osób, które uzyskują dochody za granicą. W przeciwnym razie rezydencji podatkowi musieliby zapłacić podatek zarówno w Polsce, jak i za granicą w kraju, w którym uzyskali dochód. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dwie metody rozliczania dochodów zagranicznych – metodę wyłączenia z progresją i metodę proporcjonalnego odliczenia. W artykule napisano ogólnie, jaka jest pomiędzy nimi różnica. Każda osoba, która osiągnęła dochody zagraniczne najczęściej ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Polsce na druku PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie