Umowy cywilne do 200 zł – zmiany w 2011 r.

Stan prawny na koniec 2010

Od 2009 roku przy umowach zlecenia i umowach o dzieło zawieranych do kwoty 200 zł kosztów uzyskania przychodów się nie odlicza. Gdy miesięczny przychód płatnika z umów zlecenia i o dzieło nie przekroczy 200 zł, zapłacimy 18-proc. podatek bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu.
Do tej pory było tak, że jeżeli suma należności określonych w umowie zleceniu lub kilku umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem danego przedsiębiorcy z tego samego tytułu nie przekroczyła miesięcznie od tego samego przedsiębiorcy kwoty 200 zł – pobierany był zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 % przychodu.
Natomiast, mogło się zdążyć tak, że w jednym miesiącu dany przedsiębiorca zawarł z osobą niebędącą jego pracownikiem kilka umów zleceń, z których każda była niższa niż 200 zł, ale razem wartość tę przekroczyły. Czyli przychód musiał już być opodatkowany na zasadach ogólnych, a to dlatego, że łączna suma przychodów z tego tytułu za dany miesiąc przekroczyła kwotę 200 zł.

Zmiany w 2011

Od 2011 r. to się zmieni nie będzie obowiązywał limit miesięczny, czyli nie będzie miało znaczenia ile umów zlecenia albo o dzieło w danym miesiącu zostanie podpisanych oraz jaka będzie ich łączna wartość. Każda z tych umów będzie objęta tym samym ryczałtem jeżeli jej wartość nie przekroczy 200 zł.
Zmianę tę wprowadza art. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 226, poz. 1478 ).

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK