Wprowadzenie pojazdu z majątku prywatnego do działalności gospodarczej oraz jego sprzedaż

Podatnik sam decyduje o zaliczeniu składników stanowiących majątek prywatny osoby fizycznej do środków trwałych w firmie. Majątek prywatny można wnieść do firmy z dniem rozpoczęcia działalności lub w trakcie jej prowadzenia. Przedsiębiorca, który chce przekazać z majątku prywatnego na majątek firmy pojazd sporządza oświadczenie. Na dokumencie tym podatnik określa wartość przekazywanego pojazdu. Jeśli posiada dokument zakupu ma prawo posługiwać się wartością pojazdu wykazaną na tym dokumencie przy ustalaniu wartości początkowej środka trwałego. Jeżeli nie posiada dokumentu zakupu powinien ustalić wartość rynkową pojazdu.

Cena początkowa

Wartość początkową nabytego w drodze kupna samochodu, zgodnie z zasadą określoną w art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi jego cena nabycia. Natomiast, zgodnie z zapisem art. 22g ust. 8 updof, jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, o których mowa w art. 22n, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia. Jeśli cena zakupu jest znana, gdyż podatnik dysponuje dokumentem zakupu, to posługuje się ceną z tego dokumentu. Nie można zastosować wartości rynkowej, gdyż cena jest znana. Nawet, jeśli podatnik przekazuje pojazd w roku 2013 i jego wartość rynkowa jest znacznie niższa, a posiada dokument zakupu z roku 2006, to podaje na oświadczeniu cenę z tego dokumentu. Oświadczenie wraz z umową lub materiałami na podstawie których została ustalona wartość rynkowa przechowujemy w dokumentacji firmy. Pojazd wprowadza podatnik do ewidencji środków trwałych, a odpisy amortyzacyjne dokonywane są od kwoty wskazanej na oświadczeniu.

Sprzedaż pojazdu

Podatnik sprzedając pojazd wystawia dokument sprzedaży w ramach prowadzonej działalności. Płatnik podatku VAT wystawia fakturę, a podatnik niezarejestrowany do VAT-u rachunek. Sprzedaż pojazdu podlega zwolnieniu z VAT (zgodnie z art. 43 ustęp 1 pkt. 2), jeśli przy zakupie nie odliczono podatku VAT i w momencie sprzedaży upłynęło co najmniej 6 miesięcy używania pojazdu w firmie. W przeciwnym wypadku trzeba naliczyć podatek VAT w stawce 23%. Przychód ze sprzedaży samochodu jest przychodem z działalności gospodarczej. W przypadku, gdy pojazd nie został w całości zamortyzowany, to niezamortyzowana wartość pojazdu stanowi koszt uzyskania przychodu.

Podsumowanie

Sytuacja przedstawiona powyżej jest niewątpliwie korzystna dla podatnika. W kosztach firmy znajduje się wartość pojazdu określona na oświadczeniu, często o wiele wyższa niż wartość rynkowa pojazdu na dzień wprowadzenia go do działalności. Natomiast sprzedaż pojazdu następuje po cenie rynkowej w dniu sprzedaży, czyli niższej niż na oświadczeniu. AUTOR: Monika Kobylak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI