Zakup waluty w kantorze a różnice kursowe

Waluta z kantoru a różnice kursowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy powinni prowadzić ewidencje (księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów etc.) w polskich złotych. Dlatego też obrót walutą w ramach przedsiębiorstwa będzie „przeliczany” na złotówki.

Nabywając walutę w kantorze jej wartość na złotówki należy przeliczyć według kursu faktycznie zastosowanego. Najczęściej jest to standardowy kurs kantorowy z dnia zakupu, ale może się też zdarzyć, że będzie to niższy, wynegocjowany przez przedsiębiorcę kurs.

Uwaga! Dla celów rozliczeniowych warto zachować dokument zakupu waluty w kantorze w dokumentacji firmy – dzięki temu uzyskujemy dowód, na jakiej podstawie został przyjęty dany kurs waluty.

Samo nabycie waluty nie generuje jeszcze różnic kursowych. Dopiero rozchód waluty – zapłata za zobowiązanie, sprzedaż (za złotówki lub inną walutę obcą) do banku lub kantoru spowoduje powstanie różnicy. Rozchód będzie przeliczany po innym kursie niż zakup – najczęściej:

  • Po kursie faktycznie zastosowanym, lub (w przypadku jego braku)
  • Po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji.

 

Uwaga! Rozchodem nie będzie przemieszczenie waluty, czyli np. wpłacenie gotówki nabytej w kantorze na konto walutowe (w tej samej walucie) lub wypłata gotówki z takiego konta. W tym wypadku dysponujemy nadal taką samą ilością waluty, różni się jedynie forma.

Waluta z kantoru – wyliczenie różnic kursowych

Różnice kursowe od środków własnych mogą stanowić przychód lub koszt podatkowy – w zależności od tego, który z kursów walut będzie wyższy. Zatem:

  • Różnica ujemna, koszt podatkowy – gdy wpływ (zakup) był po kursie wyższym, niż wypływ
  • Różnica dodatnia, przychód podatkowy – gdy wpływ (zakup) był po kursie niższym, niż wypływ.

 

Różnicę kursową od środków własnych kupionych w kantorze wyliczymy zatem według wzoru: RK = W*KS – W*KZ, gdzie:

RK – różnica kursowa

W – ilość waluty

KS – kurs sprzedaży

KZ – kurs zakupu.

Przykład. Przedsiębiorca nabył w kantorze 400 euro po kursie 2,0. Środki wpłacił następnie na konto walutowe w euro – nie powstały tu różnice kursowe.

Następnie przedsiębiorca zdecydował się przelać 400 euro na konto złotówkowe – czyli sprzedał walutę bankowi. Bank zastosował kurs sprzedaży 4,0. Zatem:

RK = 400 euro * 4,0 – 400 euro * 2,0

RK = 1600 – 800

RK = 800 zł

Różnica kursowa (dodatnia) wynosi 800 zł. Będzie ona stanowiła przychód podatkowy.

Zapłata z przychodów po różnych kursach? Sprawdź, jak stosować metody FIFO i LIFO!
 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Darmowy e-book z poradami księgowymi