Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu emerytalno-rentowym

Od 1 września 2009 roku zmieniły się zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Osoby, które będą chciały dobrowolnie kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będą mogły do nich przystąpić w dowolnym, dogodnym dla siebie terminie.

Dobrowolne ubezpieczenie emerytalno-rentowe kogo dotyczy?

Prawo do dobrowolnej kontynuacji podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przysługuje osobom które:

  • nie posiadają innych tytułów rodzących obowiązku ubezpieczeń,
  • były objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (np. pracownicy po ustaniu stosunku pracy)
  • są obywatelami Polski, którzy podlegali dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym w okresie wykonywania pracy za granicą w podmiotach zagranicznych lub na terytorium Polski w podmiotach zagranicznych nieposiadających w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa.

Jak było przed zmianą

Do 31.08.2009 r. osoby które chciały być objęte tymi ubezpieczeniami koniecznie musiały złożyć wniosek o kontynuowanie ubezpieczeń w terminie 30 dni od daty ustania ubezpieczeń.

Co się zmieniło

Od 1 września 2009 r. nie będzie w powyższym zakresie żadnych ograniczeń czasowych. Osoba, która wyrazi wolę kontynuacji ubezpieczeń emerytalnego i rentowych będzie mogła złożyć wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami w dowolnym terminie. Może to być zarówno jeden dzień po ustaniu np. stosunku pracy jak i 3 miesiące później.

Ważne!

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób dobrowolnie podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym stanowi zadeklarowana kwota. Nie niższa jednak niż kwota najniższego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2009 r. wynosi 1276 zł.

Wniosek należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń/ zmiany danych osoby ubezpieczonej. Najczęściej podaje się kod 190000 – jest to kod osoby kontynuującej ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Dobrowolne ubezpieczenie emerytalno-rentowe nakłada na osoby mu podlegające obowiązek złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Muszę one również opłacać składki ubezpieczenia za dany miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

Osoby ubezpieczone składają deklarację rozliczeniową za każdy miesiąc kalendarzowy. Nawet gdy w stosunku do poprzedniego miesiąca nie zaszły żadne zmiany.

 

Zobacz również: Kary stosowane przez organy podatkowe i ZUS

Małgorzata Michalak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK