Nowa wysokość składki KRUS dla rolników prowadzących działalność gospodarczą

Z dniem 1 października 2009 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz.U.z 2009 r. Nr 79 poz. 667). Wprowadzono nową wysokość składki KRUS dla rolników prowadzących działalność gospodarczą. Dowiedz się więcej na ten temat.

Co wprowadza nowelizacja

Od 1 października 2009 r. rolnicy będą podlegać rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu na innych niż obecnie zasadach.

KRUS jak ZUS

Przede wszystkim nowelizacja wprowadza to, że składki będą rozliczane co miesiąc tak jak w ZUS. Dzięki temu, jeśli okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników będzie krótszy niż pełny miesiąc, składki zostaną policzone proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu.

10%

Składki na KRUS wyniosą 10 proc. emerytury podstawowej co dopowiada kwotom:
  • 68 zł jeżeli rolnik posiada do 50 hektarów;
  • 149 zł jeżeli posiada do 100 hektarów
  • 230 zł jeżeli posiada do 150 hektarów;
  • 311 zł jeżeli posiada do 300 hektarów;
  • 392 zł jeżeli posiada 300 hektarów.

Sprzedaż gospodarstwa

Ubezpieczeniu rolnicy będą podlegać jedynie w okresie, w którym faktycznie spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniem. Jeżeli np. rolnik sprzeda swoje gospodarstwo, to zgodnie z nowymi przepisami będzie on ubezpieczony w KRUS tylko do dnia, kiedy był jeszcze właścicielem gospodarstwa. Czyli w praktyce oznacza to, że nie będzie już płacił składek od dnia następującego po tym, w którym ustaną okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu rolniczemu.

Okres składkowy

Zmienił się sposób obliczania okresu składkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego wymaganego do uzyskania prawa do świadczeń. Od 1 października staż będzie podawany w latach , a nie w kwartałach, jak było do tej pory. Prawo do emerytury rolniczej ( 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) uzyska osoba mająca co najmniej 25 lat składkowych ( obecnie 100 kwartałów).

Składki emerytalno-rentowe

Rolnik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowiązany do opłacania miesięcznej składki emerytalno-rentowej w podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka będzie opłacana w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadzą. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe płacona przez rolnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą wyniesie:
  • 136 zł jeżeli rolnik posiada do 50 hektarów;
  • 298 zł jeżeli posiada do 100 hektarów
  • 460 zł jeżeli posiada do 150 hektarów;
  • 622 zł jeżeli posiada do 300 hektarów;
  • 784 zł jeżeli posiada 300 hektarów.

Domownicy

Składka za domownika rolnika będzie niezależna od powierzchni gospodarstwa i wyniesie 68 zł miesięcznie, a za domownika osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą 136 zł miesięcznie.

Ubezpieczenie 

Ubezpieczenie będzie obejmowało rolnika od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia złożenia wniosku. Ustanie natomiast od dnia wskazanego w oświadczeniu złożonym przez ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym oświadczenie zostało złożone albo od pierwszego dnia okresu, za który składka nie została opłacona.

Terminy opłacania składek KRUS

Ważną rzeczą jest to, że nowelizacja ustawy nie zmienia dotychczasowych terminów opłacania składek. Składka za każdy miesiąc w danym kwartale będzie do zapłaty w nieprzekraczalnym terminie do końca pierwszego miesiąca kwartału. Wyjątek stanowi przesunięty zgodnie z przepisem ustawy termin płatności składek należnych za miesiące: październik, listopad i grudzień 2009 r., który przypada 31 grudnia 2009 r.

Informacja o nowym wymiarze składki

Do 30 listopada 2009 r. KRUS poprzez swoje terenowe jednostki doręczy rolnikom obowiązanym do opłacenia składek informację o wysokości miesięcznych należnych składkach do zapłaty w czwartym kwartale 2009 r. KRUS wyda także rolnikom posiadającym gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 50 hektarów decyzje stwierdzające obowiązek opłacania i ustali wymiar dodatkowej składki miesięcznej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W sytuacji, gdy po wejściu w życie ustawy, czyli po 1 października 2009 r. rolnik opłaci składki za cały czwarty kwartał, a w trakcie kwartału przestanie podlegać temu ubezpieczeniu, powstała nadpłata zostanie zaliczona na poczet zaległych składek. W przypadku braku zaległości rolnik musi złożyć wniosek o ich zwrot. Prawo do zwrotu składek przedawnia się po 10 latach i wówczas składki nie podlegają zwrotowi.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI