Zmiany w zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

Od 1 stycznia 2013 ulegają zmianie zasady zgłaszania członków rodziny do ubezpieczeń zdrowotnych. Zmiany te wejdą na podstawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2012r. poz.1016) z dnia 27 lipca 2012 r.

Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Jakie zmiany zaszły w przepisach odnośnie zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny?

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny – podstawa prawna

Od 1 stycznia 2013 ulegają zmianie zasady zgłaszania członków rodziny do ubezpieczeń zdrowotnych. Zmiany te wejdą na podstawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2012r. poz.1016) z dnia 27 lipca 2012 r.

Do tej pory ubezpieczony przekazywał płatnikowi składek informację o tym by zgłosił członka rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego.

Przez członka rodziny należy rozumieć zgodnie z art.5 pkt 3 ustawy zdrowotnej:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonek,
 • wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa Zmiany w zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

Termin zgłoszenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych narzucił płatnikowi 7 dniowy termin do zgłoszenia członków rodziny. W nowym roku termin 7 dni na zgłoszenie będzie zapisany w ustawie i będzie to termin obowiązkowy.

Przykład:

Pracownik informuje swojego pracodawcę na odpowiednim oświadczeniu, że od 01.01.2013r. ma podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu jego córka Anna. Podaje płatnikowi dane dziecka, czyli Pesel, datę urodzenia, adres zamieszkania.

Płatnik na zgłoszenie córki pracownika ma 7 dni, czyli do dnia 07.01.2013r. powinien do właściwego dla siebie oddziału ZUS złożyć druk zgłoszeniowy ZCNA.

Jeśli pracodawca zwolni pracownika i go wyrejestruje z ubezpieczeń, to automatycznie członkowie rodziny zostaną również wyrejestrowani z ubezpieczeń. Gdy pracownik podejmie pracę w nowym miejscu u innego pracodawcy (płatnika składek), to ponownie musi zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Zakres podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu

Do stycznia 2013 dzieci miały zapewnione prawo do świadczeń zdrowotnych. Od 1 stycznia prawo zostaje zachowane lecz wymagane jest dopełnienie formalności zgłoszenia dziacka jako członka rodziny pracownika, lub przedsiębiorcy.

Dziecko, które jest członkiem rodziny ubezpieczonego i jest zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku choroby będzie miało zapewnione leczenia na koszt NFZ. Zarówno zgłoszenia jak i wyrejestrowania członka rodziny dokonuje się na druku ZUS ZCNA.

Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo Zmiany w zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

Ubezpieczenie zdrowotne – zasady zgłaszania dzieci

Na podstawie konstytucji  każdy ma prawo do ochrony zdrowia,ale nie każdy ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r., prawo do leczenia i korzystania ze świadczeń na zasadach w niej określonych maja następujący ubezpieczeni:

 •   Dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, wnuki,dzieci obce, dla których ustanowiono opiekę lub dzieci obce w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia przez nie 18. roku życia;
 • Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. roku życia.
 • Osoba, która  ukończyła 26 lat jeśli nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia, powinien na piśmie zwrócić się do sekretariatu szkoły lub dziekanatu uczelni o zgłoszenie do ubezpieczenia w NFZ.W przypadku gdy jest to osoba zamężna, pierwszeństwo w zgłoszeniu jej do ubezpieczenia ma małżonek.
 •  Uczeń, który ukończył np. 19 lat i nadal kształci się w szkole, powinien być zgłoszony jako członek rodziny. W przypadku gdy brak takiej możliwości zgłasza go do ubezpieczenia szkoła na podstawie wniosku, który  uczeń złoży w sekretariacie szkoły.
 •  Student, który ukończy 26lat, sam ma obowiązek złożyć w dziekanacie podanie o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię.

W przypadku, gdy matka lub ojciec nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego i nie są zarejestrowani w Urzędzie Pracy, a mają dziecko, które nie podlega obowiązkowi szkolnemu,  to  dziecko ma prawo do leczenia a rodzic może pójść z takim dzieckiem do lekarza. Lekarza należy  poinformować, że dziecko nie jest ubezpieczone a lekarz nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego. Za leczenie takiego dziecka zapłaci budżet państwa. Rodzice jednak w takim przypadku powinni się zgłosić do Urzędu Pracy jako osoby bezrobotne, gdzie nabyli by prawo do opieki zdrowotnej dla siebie i dzieci.

Dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub inne dzieci, które są tak samo traktowane jak z orzeczeniem podlegają zgłoszeniu do ubezpieczenia bez ograniczenia wiekowego.

Program do faktur – Darmowe konto Zmiany w zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Od 1 stycznia 2013r. obowiązek wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia będzie wynikał z nowego art.76a ustawy zdrowotnej. Przepis ten stanowi, że:

 1.  Osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega wyrejestrowaniu z tego tytułu wraz z członkami rodziny.
 2. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłosiła do Funduszu członków rodziny, jest obowiązana poinformować podmiot właściwy do dokonania wyrejestrowania o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
 3. Wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia.

Na podstawie art.66 ust.2 ustawy zdrowotnej, status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą uprawnioną do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby,o których mowa w art.66 ust.1 pkt 17-20, 26-28, 30 i 33 tej ustawy, czyli:

 • uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 • dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej,
 • dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach, o których mowa wyżej,
 • studentów i uczestników studiów doktoranckich,
 • osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej,
 • osoby, które uzyskały w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny,
 • osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu.

Powyższe nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację prawomocnym wyrokiem sądu (art. 66 ust.3 ustawy zdrowotnej).

Elektroniczny Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ)

W nowym roku zostanie również wprowadzony przez NFZ nowy system Elektroniczny Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

Do tej pory aby skorzystać z usług służby zdrowia należało okazać aktualne RMUA, lub zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu.

Dzięki systemowi eWUŚ podając w placówce służby zdrowia swój numer Pesel, pracownik danej placówki będzie mógł sprawdzić czy podlegamy ubezpieczeniu.

W związku z tym, że nowy system NFZ wchodzi od 1 stycznia 2013, mogą wystąpić komplikacje w systemie. Dlatego udając się na wizytę do przychodni warto wziąć ze sobą dotychczasowy druk RMUA, lub zaświadczenie, że podlegamy ubezpieczeniu zdrowotnemu.

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Podziel się z innymi

Biuro rachunkowe - ifirma.pl
117 komentarzy
 1. Magda

  Ciekawa jestem jak to się ma do mojej sytuacji. Prowadzę jednoosobową firmę i sama opłacam sobie składki. Czy mogłabym ubezpieczyć w takim wypadku męża, który od ponad 10 lat pracuje tylko na umowę o dzieło?

 2. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Magdy

  W przypadku, gdy mąż jest zatrudniony na umowę o dzieło z której nie są odprowadzane składki i mąż nie ma innego tytułu do ubezpieczenia, może Pani zgłosić męża do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie takie proszę dokonać na druku ZUS ZCNA.

 3. Tuchcio

  ZUS narzucił płatnikowi 7 dniowy termin do zgłoszenia. Pracownik podaje płatnikowi dane dziecka, czyli Pesel… ,a nadanie numeru PESEL następuje w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia do USC. Czy ktoś jest w stanie to zrozumieć… Jak mogę zgłosić swoje dziecko do ubezpieczenia w ciągu 7 dni nie mając nadanego numeru.

 4. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Tuchcio

  Jeśli chodzi o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka nowo narodzonego, to sytuacja przedstawia się następująco:
  Dziecko do 3 miesięcy ma prawo do opieki zdrowotnej bez zgłaszania go jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, wystarczy że rodzic ma ważne ubezpieczenie. W chwili, gdy dziecku zostanie nadany numer PESEL, dziecko należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

 5. emw15

  Mój 12-letni syn jest zgłoszony do Ubezpieczenia zdrowotnego jeszcze na druku ZCZA (w 2007roku) i niestety w systemie Ewuś widnieje z symbolem DN (niezgłoszony -nieubezpieczony). Natomiast drugi syn 20-letni został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZCNA w styczniu 2013 i jest wszystko ok. Czy powinnam zgłosić młodszego syna do ubezpieczenia jeszcze raz ale na formularzu ZCNA?

 6. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie emw15

  W tej sytuacji należy wystąpić do oddziału ZUS właściwego dla płatnika składek z zapytaniem o sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów zgłoszeniowych syna.
  Jeżeli chodzi o sprawdzenie poprawności dokumentów można wystąpić z pisemnym zapytaniem na formularzu ZZU bądź osobiście w jednostce ZUS z dowodem osobistym.
  Z takim zapytaniem może wystąpić zarówno płatnik jak i sam ubezpieczony.

 7. zooper

  Jestem żoną emeryta wojskowego. W 1999 mąż zgłosił mnie do ubezpieczenia zdrowotnego. W 2000 r. miałam dwutygodniową umowę o dzieło. Później leczyłam się onkologicznie. W styczniu 2013 r. w EWUŚ pojawiłam się, jako nieubezpieczona. Okazało się, że powinnam była się wyrejestrować na czas umowy o dzieło. Nie wiedziałam, że mam to zrobić. Zarejestrowałam się ponownie ale w lutym 2013 r. Jak będą potraktowane te lata leczenia? Czy będę zwracać koszty leczenia skoro nikt mnie nigdy nie poinformował? Legitymowałam się bezterminową książeczką żony emeryta i nikt mnie nie odesłał. Jakbym wiedziała, to bym szybko ten fakt poprawiła.

 8. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie ZOOPER

  W opisanej przez Panią sytuacji teraz należy postąpić w następujący sposób.
  Proszę się udać do właściwego dla siebie oddziału ZUS z dowodem osobistym i poprosić o zweryfikowanie danych Pani jako członka rodziny, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego. Dobrze by było mieć ze sobą dokument zgłoszenia Pani jako tego członka rodziny tzw. ZUS ZCNA.
  Jeśli chodzi o koszt leczenia to nie będzie Pani nic musiała zwracać, ponieważ była Pani zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego.
  Mimo, że wykonywała Pani umowę o dzieł, to nie miała Pani obowiązku się wyrejestrować i ponownie zarejestrować. Jest tak, ponieważ umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu.

 9. zooper

  Pani Aneto, dostałam właśnie pismo z wojskowego biura emerytalnego, że umowa zlecenie automatycznie zniosła moje ubezpieczenie. Aktualnie jestem ubezpieczona od 1 lutego 2013. To jednak była umowa zlecenie + ubezpieczenie.
  Proszę o pomoc, czy procedura postępowania zostaje taka sama?

 10. Ania

  Witam. W 2008 r. urodził się mój pierwszy syn i został zgłoszony do ubezpieczenia przez mojego ówczesnego pracodawcę. W 2011 r. zmieniłam pracę i podałam nowemu pracodawcy dane do zgłoszenia dziecka. Nie zostało to jednak zrobione, a fakcie tym dowiedziałam się dopiero przy niedawnej wizycie u lekarza. Powiedziano mi, że dziecko jest ubezpieczone, ale w systemie wygląda tak, jakbym nigdzie nie pracowała. W nowym zakładzie pracy powiedzieli, że najpierw mój stary pracodawca musi wyrejestrować dziecko, aby oni mogli je ponownie zgłosić. Czy to prawda? Czy nie wystarczy, aby nowy zakład pracy zgłosił dziecko do ubezpieczenia? Drugi syn urodził się w 2012 r. i został zgłoszony przez nowy zakład pracy od razu po nadaniu numeru pesel, co mam potwierdzone drukiem ZCNA. Proszę podpowiedzieć, co w takiej sytuacji powinnam zrobić w przypadku pierwszego syna?
  Dziękuję i pozdrawiam.

 11. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie zooper

  Wcześniej pisała Pani, że była to umowa o dzieło, a teraz się okazało, że była to umowa zlecenie. Są to dwie różne umowy, umowa o dzieło nie podlega zgłoszeniu do ZUS i od takiej umowy nie opłaca się składek, a przy umowie zlecenie jeśli jest ze składkami, to taka osoba jest zgłaszana do ZUS i są za nią opłacane składki.
  W tym przypadku jeśli umowa zlecenie była ze składkami to została Pani zgłoszona do ZUS i były za Panią opłacane składki. Po zakończeniu umowy mąż powinien Panią ponownie zgłosić do ZUS jako członka rodziny.Proponuje się udać do właściwego dla siebie oddziału ZUS i tam przedstawić cała sytuację i myślę, że uda się to pomyślnie rozwiązać.Trzeba będzie zweryfikować Pani dane jako członka rodziny.

 12. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Ani

  W takiej sytuacji powinna Pani poprosić zakład pracy, który był dla Pani właściwy w 2011 roku o druk zgłoszeniowy dziecka ZUS ZCNA, który był wtedy złożony.
  Z takim drukiem i swoim dowodem osobistym powinna się Pani udać do swojego oddziału ZUS i poprosić o weryfikację danych dziecka, które zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.
  Od tego roku zmieniły się zasady i jak pracownik zostanie wyrejestrowany z ZUS to automatycznie członkowie rodziny też zostaną wyrejestrowani.
  Wtedy kiedy zmieniała Pani zakład pracy pierwszy pracodawca mógł zapomnieć o wyrejestrowaniu dziecka, co wcale nie oznacza, że nowy pracodawca nie mógł dziecka zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.Ponieważ dzieci są małe to nie będzie po stronie ZUS problemów co do tego ubezpieczenia, czyli za korzystanie z opieki zdrowotnej nie trzeba będzie ponosić żadnych kosztów, ale dobrze by było to wyjaśnić.

 13. Daria

  Witam,
  Mam takie pytanie, jestem studentką do tej pory byłam ubezpieczona przez tatę w jego zakładzie pracy, jednak stracił on prace. Czy to jest różnoznaczne z tym że ja straciłam prawo do świadczeń (ubezpieczenie)? Czy ojciec musi zgłosić mnie do ubezpieczania w urzędzie pracy ? czy mogę być też ubezpieczona pod zakład pracy mamy ? w jakim czasie od zgłoszenia do ubezpieczenia mogę zacząć korzystać z usług lekarzy na NFZ? i kiedy ta informacja ewentualnie pojawi sie w systemie ewus?

 14. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Dari

  Jeśli jest Pani studentką i nie ukończyła Pani 26 lat, to tato powinien zgłosić Panią jako członka rodziny w Urzędzie Pracy w chwili kiedy się zarejestrował. Może Panią również zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego mama, jest to obojętne, który z rodziców zgłosi dziecko do ubezpieczenia.
  W przypadku gdyby ukończyła Pani 26 lat, to jeśli nauka jest nadal kontynuowana np. na studiach doktoranckich, to do ubezpieczenia zdrowotnego taka osobę zgłasza uczelnia na podstawie wniosku takiej osoby. Wniosek składa się w dziekanacie uczelni.

 15. Aga

  Witam,
  chciałabym się poradzić. Mam 23 lata, umiarkowany stopień niepełnosprawności. Od zawsze byłam ubezpieczona przy tacie. Pod koniec stycznia tego roku zrezygnowałam ze studiów i w marcu zarejestrowałam się w Urzędzie Pracy. I mam pytanie czy tata musi poinformować o tym swojego pracodawcę?

 16. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Agi

  Jeśli Pani się zarejestrowała w Urzędzie Pracy, to automatycznie z tego tytułu nabywa się prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.Pani tato powinien zgłosić swojemu pracodawcy, żeby wyrejestrował Panią jako członka rodziny, ponieważ w takim przypadku ma Pani dwa tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego.
  Wyrejestrowanie członka rodziny robi się na druku ZUS ZCNA , czyli tak samo jako zgłoszenie.

 17. aneta

  Ubezpieczony członek rodziny przez pracownika w zakładzie pracy.
  Lecz u lekarza świeci sie na czerowno . Gdzie tkwi błag. Prosz e o pomoc , co robić poniewaz niwe wiem gzie jest błąd. Czy ponownie zarejestrować jak nie widzi. S

 18. Sylwia

  Witam Rejestrując dziecko do lekarza zostałam poinformowana, że przy nazwisku dziecka jest znaczek DN. Poszłam do NFZ i zapytałam, jak należy to skorygować. Pani poinformowała mnie – widząc moje dane i przyniesione przeze mnie z zakładu pracy druk ZCNA (na którym jest napisane, że 29.12.2009 zgloszone zostało dziecko do ZUS (co ZUS potwierdzil pisemnie na wysłane przeze mnie na poczatku 2013 r. zapytanie, kogo ubezpieczam)że BYĆ MOŻE przyczyną tego jest fakt, że po moim zatrudnieniu (w 2006 r), a przed urodzeniem mojego dziecka (w 2009 r) mój zakład pracy zmienił regon, czego zakład pracy nie zkorygował w ZUSie odnośnie pracowników. Pani poinformowała mnie, że PRAWDOPODOBNIE system w NFZ widzi rozbieżność między moim regonem (starym, nie skorygowanym przez pracodawcę) a regonem córki (urodzonej już po zmianie regonu, więc widnieje w jej dokumentach nowy regon). Pracodawca był w ZUSie i poinformowano go, że zmiana regonu nie ma znaczenia, ale NFZ upiera sie, że ma i to jest przyczyną DN. Czy to może być ten fakt? Kto ma rację? Dziękuję. Pozdrawiam

 19. Daria

  Witam. 2 tygodnie temu moja mama zgłosiła mnie do ubezpieczenia w swoim zakładzie pracy (jestem studentką nie ukończyłam 26 roku życia). Byłam dziś u lekarza i w systemie widniało że nie jestem ubezpieczona. Od jakiego momentu mogę korzystać z usług NFZ ? Od momentu zgłoszenia do ubezpieczenia czy od momentu gdy taka informacja pojawi się w systemie? Jak długi okres czasu mija od zgłoszenia do ubezpieczenia w zakładzie pracy do widnienia w systemie ewus jako ubezpieczona ?

 20. Aneta Sobkowicz

  Odp. na pytanie Pani Sylwii

  W takiej sytuacji powinna Pani wystąpić z pisemnym wnioskiem do swojego oddziału NFZ z prośba o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego. W takim piśmie powinna Pani
  załączyć kserokopię druku zgłoszeniowego ZCNA. Trzeba podać swoje dane jako osoby ubezpieczonej, czyli podajemy imię, nazwisko, adres i pesel i tak samo dane dziecka.
  Pismo takie można złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym i trzeba czekać na odpowiedź. Jak pani ma druk zgłoszeniowy i na piśmie potwierdzenie z ZUS, że dziecko zostało zgłoszone to najprawdopodobniej w NFZ coś zostało źle wprowadzone. Dziecko ma prawo do opieki zdrowotnej bo formalności zostały spełnione i dziecko było zgłoszone do ZUS.

 21. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Darii

  Jeśli mama Pani ma od swojego zakładu pracy potwierdzenie zgłoszenia, czyli druk ZCNA, to oznacza, że Pani została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego.
  Zakład pracy miał 7 dni na zgłoszenie Pani do ZUS od dnia kiedy mama im złożyła takie oświadczenie, ale na zgłoszeniu powinna być data taka jak na oświadczeniu.
  Prawo do opieki nabywa się z dniem takim jaki jest na zgłoszeniu. W przypadku gdyby była Pani w systemie EWUŚ nadal jako nie zgłoszona, to może Pani podejść z dowodem osobistym do swojego oddziału ZUS i poprosić o zweryfikowanie swoich danych.

 22. myszak

  Sytuację mam następującą:
  Prowadzę DG, żonę zgłosiłem w ZUSie do ubezpieczenia kilka lat temu. W międzyczasie (dwa lata temu) żona była przez krótki czas zarejestrowana jako bezrobotna. Wczoraj okazało się, że w eWUŚ figuruje na czerwono. Pytania mam takie: czy wyrejestrowanie z PUPu spowodowało również utratę ubezpieczenia zdrowotnego od tego momentu, czy też jedynie taki status zapisał się w systemie NFZ, a ubezpieczenie cały czas było, gdyż sam żony nigdy nie wyrejestrowywałem ani nie zgłaszałem ponownie (choć pewnie powinienem).. Po prostu uważałem, że skoro kiedyś raz zgłosiłem, to to zgłoszenie jest cały czas aktualne 🙂
  No i co z tym zrobić? po prostu zgłosić teraz ponownie w ZUSie, czy może tamto stare zgłoszenie da się uznać za nadal obowiązujące?

 23. Angela

  Witam, od kwietnia przechodzę na urlop bezpłatny. Chciałam się dowiedzieć jaki koszt mojego ubezpieczenia w swojej pracy poniesie mój mąż? Czy będzie to taka kwota jaka mu odbijają w pracy?

 24. jaga58

  Jestem żoną emerytowanego żołnierza zawodowego,od 2004 roku zgłoszona do ubezpieczenia przez męża.Wojskowe Biuro Emerytalne poświadczyło moje prawo do leczenia stosownym zaświadczeniem,jednak to nic nie zmieniło.Nadal nie ma mnie w e-wuś.W ZUS-ie mi powiedziano,że załatwienie tej sprawy leży w gestii Biura Emerytalnego,a w Biurze Emerytalnym,że mogą mi wydać nowe oświadczenie o prawie do leczenia.Nic z tego nie rozumiem.Chodzę od Ajfasza do Kajfasza,i zdrowie marnuję – jestem przewlekle chora.Co robić skoro ten doskonały system jest tak nieudolny ?

 25. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie myszak

  Jeśli żona była zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, to z tego tytułu ubezpieczenia miała prawo do opieki zdrowotnej.Pan powinien żonę z datą kiedy zarejestrowała się w PUP wyrejestrować jako członka rodziny.Jeśli to nie zostało zrobione wtedy to należy to zrobić teraz .Jak żona wyrejestrowała się z PUP powinien Pan ponownie zgłosić żonę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny i wtedy ponownie żona będzie mieć prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej , tylko od dnia zgłoszenia.Czyli teraz ponownie powinien Pan zgłosić żonę jako członka rodziny, tylko nie można tego zrobić z datą wstecz. Jeśli żona się leczyła w tym czasie, to NFZ może obciążyć żonę kosztami leczenia.

 26. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Angela

  Jak przejdzie Pani od kwietnia na urlop bezpłatny, to mąż powinien Panią zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS na druku ZUS ZCNA jako członka rodziny.
  Mąż za Panią nie będzie ponosić dodatkowych kosztów, czyli składki za niego będą opłacane takie same jak przed Pani zgłoszeniem do ubezpieczenia.

 27. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie jaga58

  W takim przypadku powinna Pani napisać pismo do swojego oddziału NFZ z wnioskiem o weryfikację praw do opieki zdrowotnej z tytułu zgłoszenia jako członka rodziny.
  W piśmie powinna Pani podać swoje dane: imię i nazwisko, pesel i kopię zgłoszenia ZUS ZCNA. W terminie 30 dni powinna Pani uzyskać odpowiedź z NFZ, który sprawdzi Pani prawo do ubezpieczenia.

 28. Goska

  witam. Bylam na bezrobotnym i mialam zgloszone trojke dzieci nieletnich do ubezp.zdrowotnego.Stracilam rejestracje bo nie stawilam sie na podpis.Mam 3 m.ce kary,czyli niemoznosci zarejestrowania sie.
  Meza na 4 m.cu swiadczenia rehabilitacyjnego zwolniono z pracy.Chcialam ubezpieczyc zdrowotnie dzieci na meza,nie moge ,tak stwierdzila pracowniczka Zusu.Co mozemy zrobic zeby dzieci mialy ubezp.zdrowotne? Pozostaje tylko dobrowolne przystapienie do ubezpieczenia?skladka 350 zl?
  Nie mamy na to pieniedzy. Co teraz? Co gdy zachoruje dziecko???
  Prosze bardzo o pomoc,moze jest jakies rozwiazanie?

 29. wangrafka

  Jestem emerytką. Mam syna pełnoletniego, niepracującego. Syn mieszka razem ze mną(ma ten sam adres zamieszkania). Czy mogę mojego syna zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny?

 30. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie wangrafka

  Jeśli syn Pani jest pełnoletni i się nie uczy, to Pani nie może zgłosić syna do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.
  W takim przypadku jeśli syn się nie uczy powinien on się zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i będzie mieć prawo do opieki zdrowotnej.

 31. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Gośki

  Jeśli babcia lub dziadek zamieszkują z państwem i dziećmi pod tym samym adresem to oni mogą zgłosić dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny.
  Jeśli nie ma takiej możliwości, to dzieci i tak mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej do ukończenia 18 roku życia.
  Jest to zapisane w art. 2 punkt 3a Ustawy o opiece zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
  Art. 2. 1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:

  3) inne, niż wymienione w pkt 1 i 2, osoby posiadające obywatelstwo polskie:
  a) które nie ukończyły 18. roku życia,

 32. Agata

  Witam,
  mam ostatnio problem, ponieważ od momentu pojawienia się eWUŚa widnieje jako nieubezpieczona. Ja jednak jestem ubezpieczona przez mamę, ponieważ mam 21 lat i studiuję. W końcu postanowiłam wyjaśnić tą sprawę i wybrałam się do nfztu, niestety trafiłam na niezbyt miłą osobę, która niewiele mi wyjaśniła i pomogła. Wiem tylko, że od początku 2012 roku jestem nieubezpieczona, ponieważ w tym okresie pracowałam na umowę zlecenie. Nie rozumiem dlaczego pracodawca wysłał za mnie składkę mimo iż jestem studentką, a niestety wcześniej nie dopatrzyłam się, że to jakiś błąd. Co zrobić w tej sytuacji? Proszę o pomoc, bo obawiam się, że będę musiała ponieść koszty leczenia przez cały ten czas. Nie wiem co teraz robić, chodzę na odczulanie, którego nie mogę przerwać i mam do zrobienia kilka ważnych badań, ale teraz się boję o koszty

 33. monika

  Witam! Jestem własnie po urlopie macierzynskim i zarejstrowałam sie w urzedzie pracy aby miec ubezpieczenie dla mnie i mojej pólrocznej corki.Wczesniej prowadziłam działalnosc i po tym urlopie macirzynskim nie przysługuje mi zaden urlop wychowawczy.w urzedzie dowiedziałam sie ze jesli nie przyjmne oferty pracy to zostane wyrzucona z urzedu i strace ubezpieczenie i ich to wogole nie interesuje ze mam malutkie dziecko i ze nie umiem podjac pracy bo nie mam gdzie maluszka zostawic.Moz pracuje w Austrii i do dzis sie stara o ubezpieczenie na rodzine lecz bezskutecznie poniewaz Austria nie niechce dawac ubezpieczenie z tego powodu ze ja z coreczka jestesmy zameldowane w PL i mieszkamy w Polsce a nie u nich.Pytanie moje to skad mam wziasc ubezpieczenie na mnie i malutkie dziecko jesli w urzedzie pracy strace status os. bezrobotnej poniewaz nie przytjelam oferty pracy a Austria tam gdzie pracuje moj maz tez nie da sie ubezpieczenia sciagnac???

 34. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Agnieszki

  W tym przypadku powinna Pani się udać do pracodawcy, z którym miała Pani podpisana umowę zlecenie. Powinna Pani go poinformować, że składki były niesłusznie naliczane, ponieważ jest Pani studentką, a studenci nie podlegają zgłoszeniu do ZUS i za nich nie opłaca się składek do 26 roku życia.Pracodawca powinien zrobić korektę deklaracji ZUS , gdzie była Pani wykazana ze składkami, czyli powinien na korekcie wykazać Panią z podstawa i składkami zerowymi. Następnie pracodawca powinien Panią wyrejestrować z ubezpieczeń z taka sama datą z jaką Panią zgłosił. Jak już te czynności będą wykonane, to na piśmie pracodawca powinien wystąpić do swojego oddziału ZUS z wnioskiem o zwrot nadpłaconych składek. Jak ZUS zwróci te składki pracodawcy to on powinien Pani zwrócić te składki , które są opłacane po stronie Pani, czyli osoby ubezpieczonej.
  Jeśli Pani mama od pierwszego zgłoszenia Pani jako członka rodziny nie wyrejestrowywała Pani, to będzie Pani mieć ciągłość w ubezpieczeniu jako członek rodziny i nie poniesie Pani kosztów za leczenie.

 35. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Moniki

  Dziecko ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej do ukończenia 18 roku życia, mimo że nie zostało zgłoszone przez rodziców do takiego ubezpieczenia.
  Pani aby mieć prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej musi być zgłoszona jako osoba bezrobotna, albo może się Pani zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.
  Wtedy trzeba dokonać takiego zgłoszenia do ZUS, jako do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i trzeba opłacać co miesiąc składkę. Składka ta ulega zmianie co kwartał i za styczeń, luty i marzec 2013 składka miesięcznie wynosi 348,98zł.

 36. KARINA

  Witam
  Jestem od małego ubezpieczona na Mamę w jej zakładzie pracy. W tym czasie 2x miałam umowę o pracę. Co w przypadku jeśli Mama nie zgłosiła tego i mnie nie wyrejestrowała ze swojego ubezpieczenia a następnie po zakończeniu przeze mnie umowy nie zarejestrowała ponownie? (czy trzeba tak zrobić czy to się powiela samo?).

  Pozdrawiam

 37. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Karina

  Jeśli była Pani zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez mamę, to mama powinna zgłosić swojemu pracodawcy, żeby Panią wyrejestrował z datą kiedy została rozpoczęta praca czyli od dnia kiedy pracodawca zgłosił Panią do ZUS. Jak umowa została rozwiązana, to mama powinna Panią ponownie zgłosić do ubezpieczenia.Tak samo powinno się postąpić w przypadku drugiej umowy o pracę, którą Pani miała.Czyli teraz mama Pani powinna poinformować swojego pracodawcę by Panią wyrejestrował z datą kiedy była umowa o pracę i zgłosić kiedy już tej umowy nie było i ponowni wyrejestrować przy tej drugiej umowie i później zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

 38. Agata

  Dziękuje serdecznie za odpowiedź. Niestety pracodawca twierdzi, że nie może nic zrobić, bo na złożenie takiej korekty jest już za późno (praca na zlecenie miała miejsce w 2011 roku).
  Ja z kolei doczytałam się, że na takie sprawy jest 5 lat, czy to prawda? I drugie moje pytanie to czy taka korekta przebiega wg standardowego schematu stosowanego przy korygowaniu dokumentów ubezpieczeniowych czy jest to jakaś wyjątkowa procedura?

 39. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Agaty

  To, że ta umowa zlecenie była w 2011 nie stanowi to problemu, by zrobić korektę, jest to nawet obowiązkiem tego pracodawcy. Korektę robi się tak samo jak korektę, która dotyczy np. aktualnego roku rozliczeniowego. Być może pracodawca naliczał Pani składki, bo nie złożyła mu Pani oświadczenia , że jest Pani studentką. Jeśli oświadczenie takie nie było złożone, to nawet teraz powinno się to złożyć, a pracodawca powinien zrobić korektę, ponieważ w przypadku kontroli będzie to i tak zakwestionowane.

 40. Agata

  Dziękuję ślicznie za pomoc, ogromnie mi to ułatwiło sprawę, bo wiem o czym rozmawiać z pracodawcą 🙂

 41. Basia S

  Mam pytanie. 2 tygodnie urodziłam syna, rozumiem – że teraz albo ja albo mąż musimy ją zgłosić do ubezpieczenia (ja mam działalność gospodarczą, mąż pracuje na etacie)?

  Mam też 3- letnią córkę. Nie pamiętam bym w 2010 ją gdzieś zgłaszała. Jak rozumiem wtedy nie było potrzeby zgłaszania dziecka do ZUS? A jeśli było, to jak mogę to sprawdzić? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 42. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Basi

  Synek, jak będzie mieć już nadany numer PESEL, to należy go zgłosić jako członka rodziny na druku ZUS ZCNA. Zgłoszenia takiego powinien dokonać jeden z rodziców i nie jest tu istotne, który z rodziców tego zgłoszenia dokona. Państwo sami możecie ustalić, które z was dokona takiego zgłoszenia.
  Jeśli chodzi o zgłoszenie córeczki, to powinna się Pani udać ze swoim dowodem osobistym i numerem PESEL córki, do terenowego oddziału ZUS i poprosić w obsłudze klienta o weryfikację ubezpieczenia córki. Jeśli córka nie była zgłoszona, to kosztów leczenia nie trzeba będzie ponosić, ale trzeba będzie dokonać zgłoszenia córki do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

 43. Ewa

  Mój mąż dostał do podpisania umowę o pracę i musi podać oddział NFZ. Na stałe jest zameldowany w woj. mazowieckim, jednak w tamtym roku tymczasowo zameldował się w podlaskim, gdzie był przez jakiś czas zarejestrowany w Urzędzie Pracy, później pracował na umowę-zlecenie oraz na umowę o pracę na pół etatu, gdzie był kolejno ubezpieczony. Nikt wcześniej nie pytał o oddział i nie mówił też do jakiego go podaje. Teraz nie wiemy więc czy przynależy dalej do mazowieckiego czy już ktoś zmienił mu na podlaskie. W każdym razie mąż wolałby przynależeć do podlaskiego, gdyż nie planuje przeprowadzki do innego województwa. Czy w związku z tym wystarczy że poda pracodawcy oddział w podlaskim i jeżeli jednak przynależy do innego to automatycznie mu go zmienią?

 44. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Ewy

  Mąż powinien podać ten oddział NFZ, z którego będzie korzystał. Czyli jak mieszka w podlaskim, to podaje oddział NFZ podlaski do którego ZUS będzie przekazywać składki zdrowotne.Na podstawie tego mąż będzie mógł korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w województwie podlaskim. Zawsze ten oddział NFZ można zmienić np. jak się zmieni miejsce zamieszkania w innym województwie.Powyższy problem był konsultowany z infolinia NFZ.

 45. irena

  maz prowadzi dzialalnosc gospodarcza i nie chce mnie zglosic do ubezpieczenia.nie moge sie zarejestrowac w PUP poniewaz nie mam meldunku

 46. EwKa

  Proszę o przejrzystą odpowiedź w formie TAK lub NIE na następujące pytanie:
  Czy małżonkowie będący w separacji sądowej (wobec których orzeczono separację prawomocnym wyrokiem sądu), mają prawo dopisać do swojego ubezpieczenia zdrowotnego małżonka (nie posiadającego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego)?

 47. beata

  OD ROKU NIE JESTEM UBEZPIECZONA,PUP ODPADA CZY MOGE SIĘ GDZIES UBEZPIECZYC INDYWIDUALNIE? MĄZ PRACUJE WE WŁOSZECH TAK ZE TEZ NIC Z TEGO,KRUS TEZ ODPADA I NIE WIEM CO ROBIC GDZIE NAJLEPIEJ BYŁOBY SIE UBEZPIECZYC NO I W MIARE NIE DROGO

 48. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Beaty

  W tym przypadku jeśli nie może się Pani zarejestrować w PUP, ani mąż nie może Pani zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Może się Pani zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i wtedy co miesiąc należy opłacą składkę. Składka ta wynosi miesięcznie ok 336zł.Więcej informacji na ten temat można otrzymać w swoim oddziale NFZ.

 49. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Ewy

  W świetle przepisów jesteście Państwo nadal małżeństwem, mimo orzeczonej separacji. Czyli jeden z małżonków może zgłosić drugiego małżonka jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Powyższa odpowiedź była konsultowana z NFZ.

 50. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Ireny

  Jedyną osobą, która powinna Panią zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jest mąż.Jeśli maż zgłosi Panią jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, to mąż z tego tytułu nie będzie ponosić dodatkowych kosztów. Inną opcją jest zarejestrowanie się w PUP i wtedy nabędzie Pani prawo do bezpłatnej opieki. Jeśli ani pierwsza ani druga opcja w Pani przypadku jest nie możliwa, to pozostaje tylko dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Wtedy co miesiąc należy opłacać za siebie składkę w wysokości ok. 336zł/miesięcznie.
  Więcej informacji na ten temat można otrzymać w swoim oddziale NFZ.

 51. Maria

  Witam serdecznie
  mam 24 lata i umiarkowany stopien niepelnosprwnosci.Czy moge byc ubezpieczona przy mojej mamie?W obecnej chwili nie pracuje i nie ucze sie.Prosze o odpowiedz.

 52. Mirka

  Syn (skończone 18 lat) przerwał naukę w dotychczasowej szkole i zamierza kontynuować ją od września w innej placówce. Aktualnie nie chodzi do szkoły i nie pracuje. Czy powinnam wyrejestrować go z ubezpieczenia zdrowotnego i zarejestrować ponownie od września?

 53. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Marii

  W tej sytuacji jeśli nie uczy się Pani, to mama nie może Pani zgłosić jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.Prawo takie maja osoby, które uczą się i nie ukończyły 26 roku życia.Pozostaje Pani tylko zarejestrowanie się w PUP, lub dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, za które trzeba samemu opłacać co miesiąc składki ok 336,67zł.

 54. AgaR

  Witam, mój mąż planuje założyć działalność gospodarczą jednoosobową (wcześniej był zatrudniony na etacie i ubezpieczał nasze dziecko, co teraz gdzie ubezpieczyć dziecko? w PUP ponieważ jestem tam zarejestrowana, czy też mąż może to zrobić w swojej firmie?

 55. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Mirki

  Powinna Pani zgłosić swojemu pracodawcy, żeby z dniem z którym syn przerwał naukę wyrejestrował go jako członka rodziny.Syn będzie mieć prawo do bezpłatnej opieki przez okres 4 lub 6 miesięcy w zależności jaka była to szkoła . Mówi o tym art. 67 ust.5 punkt 1 Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

  ” Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę:

  1) ponadgimnazjalną – wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów;

  2) wyższą – wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.”

  Jeśli syn od września podejmie dalszą naukę, to wtedy powinna Pani zgłosić syna ponownie jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.
  Proszę pamiętać, że teraz syn będzie mieć prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, ale w systemie będzie widnieć na czerwono, to korzystając z opieki zdrowotnej będzie musiał wypełnić oświadczenie.W oświadczeniu należy zaznaczyć kwadrat, gdzie jest zapis na podstawie art. 67 ust. 4-7 Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków

 56. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie AgaR

  Dziecko musi być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez jednego z rodziców, który rodzic dokona zgłoszenia nie jest istotne. Ustawa nie mówi wprost, który rodzic ma dokonać takiego zgłoszenia. Państwo musicie sami zdecydować, które z rodziców dokona takiego zgłoszenia. Wydaje mi się, że prościej będzie jak mąż zgłosi dziecko ze swojej działalności. Zgłoszenie dokonuje się na druku ZUS ZCNA, wypełniony druk należy złożyć w swoim oddziale ZUS.Z tytułu zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego nie będzie mąż ponosić dodatkowych kosztów. Natomiast jeśli Pani by chciała zgłosić dziecko do ubezpieczenia, to musi Pani się udać do PUP i tam wypełnić oświadczenie i dopiero wtedy PUP zgłosi dziecko do ZUS jako członka rodziny.

 57. Anna

  Witam. Jestem samotną matką wychowującą 2 letniego synka. Zarejestrowana w urzędzie pracy. Ale urząd chce wyrejestrować mnie bo nie mogę podjąć pracy. Chodzi mi co z ubezpieczeniem dla synka, który jest podopiecznym Centrum Zdrowia Dziecka. Straci ubezpieczenie wiec nie będzie leczony?

 58. Anna

  Czy siostra przyrodnia która mieszka razem z bratem i ich matką może zgłosić u siebie brata do ubezpieczenia zdrowotnego?

 59. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Anny

  Siostra nie może zgłosić brata jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli brat jest pełnoletni i nie jest osobą uczącą się, to powinien się zarejestrować w PUP.
  Po dokonaniu takiego zgłoszenia będzie brat mieć prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej.Inną możliwością jest dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, ale wtedy trzeba samemu opłacać co miesiąc składkę .

 60. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Anny

  Pani synek nie utraci prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej, ponieważ dzieci do ukończenia 18 oku życia z ustawy mają prawo do darmowej opieki.
  Jeśli straci Pani status osoby bezrobotnej, to synka do ubezpieczenia zdrowotnego mogą zgłosić dziadkowie. W przypadku gdy nie będzie takiej możliwości, to może dziecko korzystać z takiej opieki tak jak wspomniałam na podstawie przepisów zamieszczonych w ustawie.
  Jest to zapisane w art. 2 punkt 3a Ustawy o opiece zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
  Art. 2. 1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:

  3)
  a) które nie ukończyły 18. roku życia,

 61. Wioletta

  Mąż pracuje w Austrii. Ja mieszkam z dziećmi w Polsce (nie pracuję i nie jestem zarejestrowana w PUP ), wychowuję 2 małych dziec. Mąż chce nas (jak się uda) zgłosić do ubezpiecz. zdrowotnego w Austrii.
  W polskim NFZ powiedzieli, że należy złożyć druki E-106 z Austrii. Natomiast znalazłam, że są to druki ale dla rodziny mieszkającej tam gdzie osoba pracująca.
  Są podobno jeszcze druki E-109 ale pani w NFZ o nich nie powiedziała, a to chyba one będą właściwe (bo są przeznaczone dla rodziny, gzie mąż mieszka np. w Austrii a żona z dziećmi w Polsce).
  Które druki będą właściwe dla nas?

 62. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Wioletty

  W Państwa przypadku mąż powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie dokument S1, czyli o rejestrację w celu objęcia opieką zdrowotną. Wniosek wypełnia się oddzielnie dla każdego z członków rodziny. Dokument S1, czyli E109 (dotyczy członków rodziny) uprawnia osoby zamieszkujące w państwie UE, do pełnego zakresu opieki zdrowotnej, tak jakby były ubezpieczone w państwie zamieszkania. Dokument S1(E109) należy zarejestrować w Oddziale Wojewódzkim NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania ich posiadaczy w Polsce.
  Okres ważności tych dokumentów określa instytucja, która je wystawia. Każda osoba uprawniona do świadczeń zdrowotnych otrzyma indywidualna kartę EKUZ, jest to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.
  Więcej informacji na ten temat można uzyskać w NFZ lub na Zielonej Lini.

 63. Jasiek

  Witam.
  Jestem studentem zaocznym i pracuję na umowę zlecenie. Byłem(bądź jestem) ubezpieczony na rodziców. Czy podpisując umowę zlecenie automatycznie jestem ubezpieczony indywidualnie, czy dalej na rodziców?
  Pozdrawiam

 64. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pana Jaśka

  Jeśli jest Pan studentem, który nie ukończył 26 roku, to w świetle przepisów podlega Pan do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, jeśli któryś z rodziców dokonał takiego zgłoszenia.Podpisując umowę zlecenie ma Pan obowiązek poinformować zleceniodawcę o tym , że jest Pan studentem.Powinien Pan pracodawcy przedstawić kopie legitymacji studenckiej lub zaświadczenie z uczelni i na tej podstawie zleceniodawca będzie wiedział, że nie będzie Pan wykazywany na deklaracjach do ZUS i nie będą za Pana opłacane składki ZUS.

 65. Magda

  1. Małżonek prowadzi działalność gospodarczą za granicą i opłaca z tego tytułu składki. Czy można/ należy zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce jako członka rodziny osoby zatrudnionej na etatcie w Polsce?. 2.Z jaką datą należy wyrejestrować dziecko, które ukończyło naukę 5 m-cy temu i dopiero teraz ten fakt został zgłoszony pracodawcy? ponadto został zgłoszony do ubezpieczenia w PUP ( ma 21 lat i nie kontynuuje nauki). 3. Czy po ukończeniu przez dziecko 18 lat należy wyrejestrować je z ubezpieczenia i zgłosić ponownie, jeśli kontynuje naukę, czy w przypadku oświadczenia ubezpieczonego pracownika,że dziecko kontynuuje naukę to pierwsze zgłoszenie jest aktualne do momentu wyrejestrowania ( np. gdy ukończy 25 lat)?

 66. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Magdy

  ad1. Pani małżonek posiada swoje ubezpieczenie w państwie, w którym prowadzi działalność gospodarczą i gdzie opłaca za siebie składki. Pani jako żona nie może zgłosić męża do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Tytuł ubezpieczenia męża jest nadrzędny w stosunku do tytułu jaki by powstał, gdyby Pani męża zgłosiła jako członka rodziny. W tym przypadku mąż powinien się udać do zagranicznego odpowiednika polskiego NFZ i tam poprosić o wystawienie druku E106, który należy zarejestrować w swoim polskim oddziale NFZ. Wtedy mąż będzie mógł korzystać z pełnego bezpłatnego pakietu opieki zdrowotnej w naszym kraju. Mąż będzie się posługiwać kartą EKUZ.
  ad.2. Jeśli dziecko po zakończeniu nauki zgłosiło się do PUP, to nabyło swój tytuł ubezpieczenia i ten fakt automatycznie powinien zostać odnotowany w NFZ.
  Może Pani jednak poinformować swojego pracodawcę o tym, że dziecko zakończyło naukę i że posiada swój własny tytuł ubezpieczenia.
  ad.3. Jeśli dziecko po ukończeniu np. nauki w szkole średniej podejmuje dalszą naukę np. na studiach, to nie ma obowiązku wyrejestrowania takiego dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny. Dziecko, takie przez okres 6 miesięcy od zakończenia nauki ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Jak już rozpocznie dalszą naukę, to nadal do ukończenia 26 roku życia będzie korzystać z opieki zdrowotnej jako członek rodziny.

 67. Magda

  Bardzo dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 68. iza

  Witam,

  moja mama choruje. W tej chwili jest ubezpieczona i zarejestrowana w UP bez prawa do zasiłku. Po 90 dniach choroby zostanie wyrejestrowana z UP. Chcę zgłosić mamę do mojego ubezpieczenia i tu pojawia się moje pytanie. Mama jest na moim utrzymaniu. Daję jej pieniądze „na życie”, opłacam rachunki.Wiem, że warunkiem zgłoszenia jest wspólne gosp. domowe. Czy mama musi być u mnie zameldowana? W tej chwili ma inny meldunek.
  Po wyjściu ze szpitala na pewno zamieszka u mnie, ponieważ nie chciałabym zostawiać ją samą bez opieki, ale czy aby zgłosić ją do ubezpieczenia, musi również zmieniać meldunek, czy wystarczy że będzie u mnie mieszkać?
  Jeśli jest taki wymóg, to musi być meldunek stały, czy może być czasowy? W międzyczasie będziemy załatwiać rentę, ale do lekarzy trzeba chodzić z ubezpieczeniem…
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 69. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Izy.

  Może Pani zgłosić swoją mamę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny mimo, że Pani mama ma inny adres zamieszkania niż Pani.Nie ma takiego obowiązku aby osoba zgłaszana do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny miała taki sam adres zameldowania jak osoba, która dokonuje tego zgłoszenia.

 70. iza

  Dzień dobry Pan Aneto,

  ślicznie dziękuję za szybką odpowiedź. Czyli nie musimy zmieniać zameldowania.
  Rozumiem, że warunkiem zgłoszenia (oprócz wspólnej gospodarki finansowej) jest to, że mama fizycznie u mnie będzie mieszkać. Czy też nie ma takiego obowiązku i jeśli mama nie będzie chciała, to nie musi się do mnie przeprowadzać? Dodam, że opłacam wszystkie rachunki mojej mamy, także za mieszkanie, ponieważ pozostała bez środków do życia.

 71. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Izy

  Ponieważ otrzymałam rozbieżne informacje z NFZ, w związku z tym proponuję Pani udać się do swojego oddziału NFZ i tam zasięgnąć informacji, czy może Pani zgłosić swoja mamę do ubezpieczenia zdrowotnego. Ponieważ w jednym oddziale mówią, że mama powinna prowadzić z Panią wspólne gospodarstwo, czyli zamieszkiwać pod jednym adresem.
  W innym oddziale powiedziano, że prowadzenie wspólnego gospodarstwa nie oznacza wspólnego zamieszkania. Dla tego proponuje zasięgnąć informacji w swoim oddziale, bo to ten oddział będzie przyjmować takie zgłoszenie i ten oddział powinien się wypowiedzieć w tej kwestii, jak to będzie u nich traktowane.
  Pani mama po wyrejestrowaniu się PUP, ma jeszcze przez 30 dni od wyrejestrowania prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej.
  Po złożeniu do ZUS dokumentów z wnioskiem o przyznanie renty, też będzie Pani mama mieć prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Warunkiem jaki trzeba spełnić jest, wystąpienie do ZUS o wydanie zaświadczenie o wnioskowaniu przez Pani mamę o przyznanie renty. Podstawa prawna art. 67 ust.7 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  Powyższa odpowiedź była konsultowana z infolinią NFZ w kilku województwach.

 72. iza

  jejku, ślicznie Pani dziękuję.
  W trakcie mamy leczenia, może nawet w przyszłym tygodniu złożymy wniosek o rentę. Wiem już, że taki wniosek można wcześniej złożyć. Nie wiedziałam jednak, że może to również oznaczać, że jednocześnie po wystąpieniu z wnioskiem o zaświadczenie, o którym Pani pisała, będzie ubezpieczona. Człowiek jest taki niedoinformowany. Mama zachorowała niespodziewanie, jest na oddziale histopatologicznym, wcześniej pracowała za granicą i tu w Polsce nie miała ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego ja również znalazłam się w sytuacji, w której muszę jej sprawy, typu renta, ubezp. pozałatwiać a nie do końca wiem jak. Informacje z NFZ są sprzeczne i mało jednoznaczne. Do niedawna nie wiedziałam nawet, że jest taka możliwość, jak podpięcie jej do swojego ubezpieczenia.
  Jak się okazało, że jest, to nagle problem z tym gospodarstwem domowym.
  To czym się również martwię, to to,że mama przez ostatnie 3 lata pracowała za granicą i ten okres ma bezskładkowy. Nie wiem, czy ma to jakiś wpływ na starania o rentę. Tj. pisałam, jest zarejestrowana w UP, bez prawa do zasiłku, ponieważ z ostatniej pracy zwolniła się 3 lata temu. Mama ma 30 – 32 lata pracy i w tym czasie odprowadzała wszystkie składki, ale na wcześniejszą emeryturę nie udało się załapać, bo nie miała wieku. Czy orientuje się Pani, czy o rentę mogą się starać tylko osoby, które mają ciągłość odprowadzania składek, czy też każdy wypadek rozpatrywany jest indywidualnie? Myśli Pani, że ten ostatni okres bezskładkowy może mieć wpływ na otrzymanie renty?

 73. Aneta Sobkowicz

  odp na pytanie Pani Izy

  Pani mama powinna jak najszybciej złożyć wniosek o przyznanie renty i wtedy po złożeniu wniosku do czasu wydania decyzji z ZUS o przyznaniu renty, będzie mieć prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Pisałam o tym w poprzedniej odpowiedzi. Jeśli chodzi o przyznanie renty, to Pani mama ma duży staż pracy i istotną kwestią jest ile jest lat składkowych z tego okresu pracy. Jeśli Pani mama będzie mieć do 25 lat składkowych, to przy ustalaniu prawa do renty najprawdopodobniej nie będą brane pod uwagę ostatnie lata pracy.
  Pani mama powinna dołączyć zaświadczenie o braku zdolności do pracy, takie zaświadczenie może wystawić lekarz, który Pani mamę leczy. Po złożeniu wniosku o przyznanie renty trzeba oczekiwać na wezwanie z ZUS do stawienia się na komisję lekarską. Na takiej komisji lekarz orzecznik wyda decyzję o przyznaniu renty. Może być to renta stała lub czasowa z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.
  We wnioski o przyznanie renty powinny być następujące informacje:

  imiona i nazwisko osoby zainteresowanej,
  datę urodzenia,
  imiona rodziców,
  miejsce zamieszkania – zameldowania na pobyt stały,
  adres pobytu i adres do korespondencji (jeżeli są inne niż adres zamieszkania),
  numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
  wskazanie rodzaju świadczenia, o które osoba zainteresowana się ubiega,
  podpis wnioskodawcy, jej pełnomocnika lub osoby upoważnionej do podpisu,
  jeżeli renta ma być przekazywana na rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej, należy podać nazwę i adres banku (spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej) oraz numer tego konta,

  „Wniosek najlepiej jest zgłosić na odpowiednim formularzu (druk ZUS Rp-1R), zapewnia to bowiem, że podane zostaną wszystkie informacje wymagane do wydania decyzji i podjęcia wypłaty świadczenia.”

  Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2013 wynoszą:

  – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 831,15 zł
  – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 637,92 zł

  Więcej informacji dotyczących sposobu ubiegania się i przyznawania rent można uzyskać bezpośrednio w ZUS.

 74. iza

  Witam Pani Aneto, kolejny raz dziekuje. Postaram sie w przyszlym tyg. zlozyc wniosek w mamy imieniu, mama przebywa caly czas w szpitalu. Niestety w zusie probowano mnie na starcie zniechecic, mowiac ze mama nie spelnia warunku powstania niezdolnosci do pracy (w ciagu 18 miesiecy od momentu zakonczenia pracy). Mama pracowala do 02.01.2010 a wiec minelo 36 miesiecy. Mimo to zloze wniosek. Licze na to, ze czlowiek, ktory ponad 30 lat odprowadzal skladki, ma jeszcze szanse na rente w tym kraju 🙁 i ze rzeczywiscie te ostatnie lata nie beda brane pod uwage.
  Jeszcze raz dziekuje za wsparcie.

 75. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Izy.

  Takie przypadki są indywidualnie rozpatrywane, proszę złożyć wniosek o przyznanie renty i lekarz orzecznik podejmie decyzję czy renta będzie przyznana. Pani mama ma dużą przerwę w podleganiu do ubezpieczenia, a niezdolność do pracy powinna powstać w ciągu 18 miesięcy od zakończenia pracy. Pomimo to każdy przypadek wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Pozdrawiam i życzę powodzenia, by wszystko się udało.

 76. Ola

  Co ma zrobić osoba 19 letnia po liceum ogólnokształcącym , która obecnie nie uczy się(studia od października 2013) cały czas jest zarejestrowana w pracy u mamy
  w ewuś jej nie ma
  do grudnia 2012 była na stypendium za granicą

 77. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Oli

  Jeśli taka osoba była zgłoszona jako członek rodziny, to powinna widnieć w systemie EWUŚ tylko np. bez prawa do opieki zdrowotnej. W takim przypadku osoba taka powinna udać się do swojego oddziału NFZ i podając numer Pesel, zostanie zweryfikowane co jest przyczyna braku danej osoby w systemie. Ewentualnie w swoim oddziale ZUS mama lub sama ta osoba może również poprosić o weryfikację zgłoszonego członka rodziny.
  Jeśli chodzi o prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, to po zakończeniu nauki osoba taka ma jeszcze prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w przypadku szkoły średniej jest to okres 6 miesięcy. Jeśli dobrze zrozumiałam, to nauka zakończyła się w tamtym roku w czerwcu, czyli okres bezpłatnej opieki już się zakończył. Aby mieć prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej do miesiąca października kiedy będzie rozpoczęta dalsza nauka, osoba taka powinna się zgłosić w PUP jako osoba bezrobotna. Od października jak już będzie podjęta nauka można dalej podlegać do ubezpieczeń zdrowotnych z tytułu zgłoszenia jako członek rodziny. Tak można być zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego do ukończenia 26 roku życia jeśli się uczy. W tedy należy wyrejestrować się z PUP jako osoba bezrobotna i mama powinna zgłosić taka osobę jako członka rodziny.

 78. Ola

  P.Aneto,
  Dziękuję bardzo za pomoc

 79. Ola

  Mam jeszcze pytanko:
  Czy jak córka rozpocznie studia zaoczne to czy będzie jej przysługiwało ubezpieczenie zdrowotne. Ona jest zgłoszona u mnie w pracy do ZUS
  Dzisiaj zarejestrowała się w PUP

 80. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Oli

  Jak córka rozpocznie studia zaoczne, to powinna się wyrejestrować z PUP. Pani powinna ponownie zgłosić u pracodawcy, że córka ma być zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Jeśli córka będzie się uczyć, to do ukończenia 26 roku życia może korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej jako członek rodziny.

 81. Kasia

  Mam pytanie odnosnie ubezpieczenia jestem osoba zarejestrowana w urzedzie pracy ale chce sie wyrejestrowac dzieci sa ubezpieczone razem ze mna.Niezglaszalam ich do ZUS po przyjezdzie z Wielkiej Brytani czy musze to zrobic/ na jakiej zasadzie dziala Ubezpieczenie z Urzedu? i tylko w Zus moge sie ubezpieczyc czy sa tez inne placowki.

 82. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Kasi

  Jeśli jest Pani zgłoszona w PUP, to ma Pani prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej i tak samo może Pani zgłosić dzieci do ubezpieczenia. Jeśli wyrejestruje się Pani z urzędu pracy, to straci Pani prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Dzieci mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej do ukończenia 18 roku życia nawet jeśli nie zostały zgłoszone przez rodziców, bo rodzice sami nie maja tytułu do ubezpieczeń. Pani aby mieć prawo do opieki zdrowotnej może się zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wtedy trzeba będzie opłacać samemu składkę co miesiąc w wysokości 336,67zł. Zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego można dokonać w swoim oddziale NFZ.

 83. Kasia

  U nas jest maly oddzial ale pani mnie poinformowala ze musze sie udac do Kilec tam podpisac z NFZ jakas umowe czy cos takiego a potem w ZUS sie indywidualnie ubezpieczyc czy oprocz ZUS sa jeszcze jakies placowki gdzie moge sie ubezpieczyc czy w kazdej napierw musze sie udac do NFZ?

 84. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Kasi

  Jeśli chodzi o prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej to tylko w taki sposób można te prawo nabyć. Czyli najpierw należy podpisać umowę z placówką NFZ w Kielcach i następnie zgłosić się do ZUS i tam co miesiąc opłacać składki.

 85. Kuba

  Witam.
  Mam 20 lat. Od zawsze byłem ubezpieczony u taty w pracy, lecz od pół roku jestem zarejestrowany w PUP jako bezrobotny. Stąd pytanie kto mnie teraz ubezpiecza? I czy są i jakie są konsekwencje że do tej pory tata mnie nie wyrejestrował ???

 86. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pana Kuby

  W takim przypadku Pana tato powinien zgłosić swojemu pracodawcy by wyrejestrował Pana jako członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. Wyrejestrowanie powinno być z datą taką samą z jaką zgłosił się Pan do PUP. Konsekwencji z tego tytułu nie poniesie Pan, ale podczas wizyty u lekarza może Pan widnieć w systemie EWUŚ na czerwono. Prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej Pan ma, ale dobrze by było aby został Pan wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego jak członek rodziny jak najszybciej.

 87. Aga

  Na stale mieszkam w Anglii. Wyszlam za maz za anglika i 3 miesiace temu urodzil nam sie synek. Wybieramy sie do Polski w niedlugim czasie i zastanawiam sie jak wyglada sprawa z ubezpieczeniem malucha. Czy dziadkowie moga go ubezpieczyc? Jezeli tak to w jaki sposob- moj maluszek ma angielski paszport i nie ma polskiego peselu ale przeciez nadal jest wnukiem dla moich rodzicow wiec teoretycznie powinni miec prawo go ubezpieczyc. Prosze o rade jezeli ktos wie jak to rozwiazac

 88. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Agi

  Jeśli Pani i mąż mieszkacie w Anglii, to dziecko również podlega pod system ubezpieczeń w Anglii. Powinniście Państwo udać się w Anglii do Polskiego odpowiednika NFZ i poprosić o wydanie karty EKUZ. Na podstawie tej karty zarówno Państwo jaki i dziecko macie prawo do bezpłatnej opieki na terenie naszego kraju. Dziadkowie nie mogą zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, ponieważ wnuk ma adres zamieszkania w Anglii i podlega do ubezpieczeń w tym kraju. Jeśliby dziadkowie zgłosili wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego, to powstałby zbieg tytułów do ubezpieczeń.

 89. ewa

  witam

  Jestem po rozwodzie, do tej pory moje dzieci mialy ubezpieczenie poniewaz bylam zarejestrowana w UP, obecnie nie pracuje i nie moge sie zarejestrowac w urzedzie, a byly maz nie chce dopisac 18 letniej corki do swojego ubezpieczenia (on pracuje na umowe o prace) co w takiej sytuacji jak ubezpieczyc corke?

 90. ewa

  zapomnialam dodac ze corka jeszcze sie uczy.

 91. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Ewy

  Dziecko, które się uczy do 26 roku życia jest zgłaszane do ubezpieczenia zdrowotnego przez jednego z rodziców jako członek rodziny. Jeśli córki nie może zgłosić Pani, to powinien to zrobić ojciec, który z tego tytułu nie ponosi dodatkowego kosztu. W przeciwnym razie córka może się udać do sekretariatu uczelni i tam poprosić o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Na podstawie takiego zgłoszenia będzie mogła korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej.

 92. Agata

  Witam ,
  Mam pewien problem jestem osobą uczącą się w LO oczywiście pełnoletnią , byłam ubezpieczona przy jednym z rodziców w PUP niestety rodzic został wyrejestrowany a wraz z nim straciłam ubezpieczenie . A ja nie moge zarejestrować się jako osoba bezrobotna ponieważ się uczę . Co robić w takiej sytuacji ? Gdzie szukać miejsca w którym moge się ubezpieczyć ? Proszę o pomoc .

 93. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Agaty

  Jeśli uczy się Pani, to do ukończenia 26 roku życia ma Pani prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. W przypadku jeśli rodzić nie może Pani zgłosić do ubezpieczenia jako członka rodziny, zgłoszenia takiego może dokonać szkoła, bądź uczelnia, w której się Pani uczy. Powinna Pani udać się do sekretariatu szkoły i tam poprosić o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

 94. Nikola

  Witam,
  W sierpniu zeszłego roku (tj.2012r.) podjęłam pracę na podstawie umowy na zlecenie. Mój pracodawca zgłosił mnie w tym czasie do ZUS-u. Była to praca wakacyjna, we wrześniu więc współpraca została rozwiązana, a ja rozpoczęłam studia na pierwszym roku. Ostatnio, udając się do lekarza, stwierdzono, że moja karta NFZ jest nieaktywna. Udając się z rodzicem, który mnie ubezpiecza, dowiedziałam się, że przez to, iż pracodawca zgłosił mnie wtedy do ZUS-u, ubezpieczenie od rodzica przestało mnie obowiązywać, mimo iż w systemie ZUS jest wpisane zupełnie odwrotnie, iż jestem normalnie ubezpieczona. Kazano mi skontaktować się z pracodawcą i powiedzieć mu, aby wyrejestrował mnie z systemu. Pracodawca przekazał mi, że z ostatnim dniem mojej pracy, jego księgowy mnie wyrejestrował. Dziś rano byłam u lekarza – karta dalej nie jest aktywna. Co może być nie tak? Czy rodzic musi ponownie zarejestrować mnie w ZUS-ie? Pozdrawiam

 95. Nikola

  Dodam jeszcze pytanie, czy znaczenie ma to, czy pracodawca wyrejestrował mnie z systemu ZUS w ostatnim dniu pracy, czy miał zrobić to od dnia, w którym tę pracę rozpoczęłam?

 96. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Nicoli

  Jeśli podczas wakacji była Pani zatrudniona i pracodawca zgłosił Panią do ubezpieczenia zdrowotnego, to mama powinna zgłosić swojemu pracodawcy by Panią wyrejestrował jako członka rodziny. W chwili zakończenia umowy, zleceniodawca z dniem następnym po zakończeniu umowy powinien Panią wyrejestrować z ubezpieczeń, a mama powinna ponownie zgłosić swojemu pracodawcy by zgłosił Panią do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.
  Może się Pani udać do swojego oddziału ZUS i poprosić o weryfikację danych swoich jako osoby zgłoszonej do ubezpieczenia zdrowotnego i wtedy będzie Pani mieć informacje czy zleceniodawca Panią wyrejestrował z ubezpieczeń. Jeśli jest Pani osoba uczącą się to ma Pani prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej do ukończenia 26 roku, na podstawie zgłoszenia jako członek rodziny, który nie posiada własnego tytułu do ubezpieczeń.

 97. Danuta

  Witam,
  Mąż pracował do 17czerwca od 18czerwca ma umowę u nowego pracodawcy. U poprzedniego byłam zgłoszona razem z dziećmi do ubezpieczenia u męża w nowym zakładzie pracy księgowa zapomniała nas zgłosić pomimo, że mąż ją informował o tym fakcie. O fakcie iż nie jestem ubezpieczona dowiedziałam się w przychodni na wizycie u lekarza 25lipca i księgowa powiedziała, że zgłosi nas od tego dnia 7 dni wstecz. Moje pytanie, od kiedy powinien zgłosić nas do ubezpieczenia nowy pracodawca czy może to zrobić teraz od dnia zawarcia umowy męża czyli 18czerwca czy tylko te 7 dni wstecz? Jak się to ma do dzieci, pomimo że nie są zgłoszone system ewuś podaje, że są ubezpieczone? Czy mąż może ponieść jakieś konsekwencje z tytułu niezgłoszenia w terminie mnie i dzieci do ubezpieczenia? Mąż poinformował księgową o tym fakcie jednak nie w formie pisemnej i kobieta twierdzi, że nie pamięta tego faktu. Jest to dla nas bardzo ważne ponieważ mamy niepełnosprawne dziecko i co 1,5 miesiąca dostajemy refundacje na bardzo kosztowne leki, gdyby okazało się, że musimy pokryć te koszty nie bylibyśmy wstanie tego zrobić. Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam, Danuta.

 98. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Danuty

  Jeśli mąż pracował do 17 czerwca, to ten były pracodawca powinien wyrejestrować z ubezpieczeń męża i wszystkich zgłoszonych członków rodziny. Na wyrejestrowanie były pracodawca ma 7 dni kalendarzowych, tak samo jak nowy pracodawca na zgłoszenie do ubezpieczeń. Czyli jak nowa umowa jest od 18 czerwca, to do 25 czerwca mąż i członkowie rodziny powinni zostać zgłoszeni do ubezpieczeń. Jeśli pracodawca nie zgłosił członków rodziny z datą rozpoczęcia umowy to może to zrobić tylko na bieżąco lub z data 7 dni wstecz. Czyli np. jak 25 lipca dowiedziała się Pani, że jest nieubezpieczona, to pracodawca może zgłosić członków rodziny z datą 25 lub 18 lipca. Jeśli chodzi o ubezpieczenie dla dzieci do 18 roku życia, to mino braku zgłoszenia do ubezpieczeń maja dzieci prawo do bezpłatnej opieki. Mąż konsekwencji nie poniesie a to pracodawca nie dochował terminu zgłoszenia członków rodziny.

 99. Danuta

  Bardzo dziękuje Pani za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie Danuta.

 100. Graga

  pracuję w dwóch zakładach na umowę o pracę na część etatu. Czy u obydwu pracodawców trzeba zgłosić dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego? czy wystarczy u jednego?

 101. Sylwia

  Dzień dobry,

  Ja pracuję na etat. Mąż nie pracował, ale zaraz zacznie pracę na umowę o dzieło bez żadnych świadczeń. Czy mogę go dodać do mojego ubezpieczenia?

 102. Aneta Sobkowicz

  Odp. na pytanie Pani Graga

  W takim przypadku wystarczy dzieci zgłosić tylko u jednego pracodawcy. Zwykle jest to zgłoszenie u pierwszego pracodawcy.

 103. Aneta Sobkowicz

  Odp. na pytanie Pani Sylwi

  Jeśli mąż nie ma własnego tytułu do ubezpieczeń, to może Pani zgłosić męża do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Zgłoszenia takiego dokonuje się na druku ZUS ZCNA.

 104. Grazyna

  matka chce zgłosić córkę 23 letnią do ubezpieczenia zdrowotnego, bo podjęła naukę. Nadmieniam, że córka jest mężatką. Mąż cudzoziemiec, nie jest nigdzie zarejestrowany

 105. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Grażyny

  W tym przypadku jeden z rodziców może zgłosić córkę 23 letnią, która uczy się. Fakt, że córka zmieniła nazwisko i jest mężatką i nawet jeśli nie mieszka pod tym samym adresem, nie stanowi przeszkody do tego by rodzić dokonał zgłoszenia. Córka może być zgłoszona przez rodzica do ukończenia 26 roku życia.

 106. Angelika

  witam, jestem na urlopie macierzyńskim od 3.08.2013r, umowe miałam do końca sierpnia br. zasiłek macierzyński płaci mi ZUS, i tu moje pytanie- czy i jak mogę zgłosić córkę do mojego ubezpieczenia zdrowotnego?

 107. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Angeliki

  Pani jeśli nie jest już zatrudniona i przebywa Pani na zasiłku macierzyńskim, to nie może Pani zgłosić córki do ubezpieczenia zdrowotnego.
  W takim przypadku drugi z rodziców powinien zgłosić córkę jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli mąż pracuje na podstawie umowy o pracę, to zgłasza swojemu pracodawcy,że chce zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku gdy żaden z rodziców nie może zgłosić dziecka jako członka rodziny, to mogą to zrobić dziadkowie.
  Proszę pamiętać, że dziecko do 18 roku życia ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej nawet jak nie zostało zgłoszone.

 108. Anna

  W 2001 roku zostałam ubezpieczona do ubezpieczenia zdrowotnego przez męża. W połowie roku 2002 zostałam zarejestrowana w Urzędzie Pracy, okres ten wynosił pół roku. Okazało się, że straciłam prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Dowiedziałam się o tym teraz, ponieważ nie jestem w eWUSiu. Sądziłam, że ubezpieczenie męża działa nadal. Nie wiedząc o tym, w tym roku mąż składał druk ZCNA do ZUSu i tam wszystko było w porządku. Dopiero po interwencji w NFZ, odpowiedzieli po dwóch miesiącach od wysłania pisma, otworzyły nam się oczy. Nie jestem ubezpieczona od 2002.Przez lata nie chorowałam prawie wcale, ale jak na złość od ubiegłego roku mam problemy. W ubiegłym roku dwa razy pobyt w szpitalu, w tym pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym. Dziś dostałam pismo z NFZ, o którym wyżej, i jestem zdruzgotana Czy jest jakieś wyjście ? Proszę o radę.

 109. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Anny

  W świetle przepisów o systemie ubezpieczeń zdrowotnych, powinna Pani być ponownie zgłoszona jako członka rodziny po wyrejestrowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy. W momencie kiedy była Pani zarejestrowana jako osoba bezrobotna miała Pani własny tytuł do ubezpieczenia, co oznacza że tytuł własny ma moc silniejsza niż zgłoszenie jako członek rodziny. Wiąże się to z tym, że zgłoszenie Pani jako członka rodziny automatycznie wygasło. Po wyrejestrowaniu z PUP powinien mąż zgłosić Panią ponownie do ubezpieczenia zdrowotnego. W świetle przepisów brak jest takiej instytucji, która by mogła wstecz przywrócić Pani ubezpieczenie zdrowotne. Brak nieznajomości przepisów nie stanowi ochrony przed poniesieniem kary z tego tytułu, taki zapis jest w Konstytucji.
  Proszę się skontaktować z osobą, która podpisała się na tym piśmie i może ona podpowie Pani co zrobić w tej sytuacji.
  Powyższa odpowiedź była konsultowana z prawnikiem.

 110. ANNA

  witam, mam pytanie jestem ubezpieczona w zus przy mamie poniewaz studiuje, ale teraz zarejestrowalam sie w urzedzie pracy musze sie wyrejestrowac z zus i po jakim terminie? czy najpierw moglam isc do zus a potem do pup?

 111. Aneta Sobkowicz

  odpowiedź na pytanie Pani Anny

  Z datą z jaką się Pani zarejestrowała w PUP, mama powinna Panią wyrejestrować jako członka rodziny.Oznacza to, że mama powinna to zgłosić swojemu pracodawcy by Panią wyrejestrował. Pani sama nie może pójść do ZUS i się wyrejestrować jako członek rodziny, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.

 112. ANNA

  własnie byłam w zus i sama sie wyrejestrowałam, tak mi pani urzednik powiedziała

 113. Natalia

  Witam. Od 1 września byłam zarejestrowana w PUP, z dniem 1 listopada podjęłam pracę na umowę o pracę, problem tkwi w w tym, że moja mama zapomniała mnie wyrejestrować ze swojego ubezpieczenia w zakładzie pracy, dopiero jutro to zrobi. Jakie grożą nam konekwencje?? Bardzo proszę o odpowiedź.

 114. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Anny

  Zwykle wyrejestrowanie dokonuje pracodawca na tym samym druku na którym było robione zgłoszenie, czyli na druku ZUS ZCNA. Jeśli w ZUS sami Panią wyrejestrowali, to wszystko powinno być już poprawnie.

 115. Aneta Sobkowicz

  odp. na pytanie Pani Natalii

  Za brak wyrejestrowania członka rodziny nie są nakładane kary. Problemem jest tylko, to że w systemie EWUŚ może się pojawiać komunikat, że występuje błąd bo będzie u Pani zbieg tytułów do ubezpieczenia. Jeśli zostanie zrobione wyrejestrowanie, to wszystko powinno już być poprawnie.

 116. ifirma.pl

  Blog ekspercki dedykowany jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku pytań indywidualnych dotyczących ubezpieczeń zalecany jest kontakt z ZUS. Dane kontaktowe do ZUS podane są na stronie: http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

 117. ifirma.pl

  Artykuł wskazuje kto jest traktowany jako członek rodziny, którego można zgłosić do ZUS do ubezpieczenia. W przypadku wątpliwości co do możliwości zgłoszenia zalecany jest kontakt z ZUS. Dane kontaktowe do ZUS podane są na stronie: http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

Dodaj komentarz

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl
Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie

  Ułatwienia dla e‑commerce

  Wygodne integracje
  Wygodne integracje

  Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

  Sprawdź wszystkie integracje →

  Wygodne integracje
  Płatności w jednym miejscu

  ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

  Wygodne integracje
  Łatwe generowanie faktur

  Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

  allegro integracja ecommerce
  woocommerce integracja ecommerce
  shoper integracja ecommerce
  prestashop integracja ecommerce
  shoplo integracja ecommerce
  magento integracja ecommerce