Główny Urząd Statystyczny

Urząd Statystyczny jest organem, który dokonuje wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, czyli nadaje numer REGON – dziewięciocyfrowy identyfikator przedsiębiorcy. Jeśli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej, REGON jest nadawany spółce.

Jak uzyskać wpis?

Zgodnie z zasadą „jednego okienka” wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1, składany w Urzędzie Gminy (Miasta), jest przekazywany do Urzędu Statystycznego i na tej podstawie firma uzyskuje numer identyfikacyjny REGON. Cały proces dokonywania wpisu bądź jego zmiany w rejestrze REGON zakłada brak konieczności bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z urzędami statystycznymi. Urząd Statystyczny przesyła do przedsiębiorcy zaświadczenie o nadanym mu numerze identyfikacyjnym REGON.

Numer REGON

Od 19 grudnia 2008 r. został zniesiony wymóg posługiwania się w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON. Niezbędne też nie jest podawanie tego numeru w pieczęciach firmowych oraz drukach urzędowych. Spółki cywilne chcąc uzyskać numer REGON muszą udać się do Urzędu Statystycznego osobiście, gdzie należy przedstawić (oryginał i kserokopię):
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników,
  • umowę spółki.
W urzędzie spółka składa druk RG-1. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON jest wydawane od razu. Baza internetowa REGON znajduje się tutaj.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI