Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

Amortyzacja środków trwałych

Firmy rozliczające się na podstawie KPiR mają prawo do zaliczenia w koszty wartości zakupionych, wytworzonych lub otrzymanych składników majątku.

Jednak w wypadku składników majątkowych kosztem nie jest bezpośrednio cena nabycia lub wytworzenia, lecz odpis amortyzacyjny.

Amortyzacja to zaliczenie w koszty prowadzenia działalności gospodarczej wartości zakupionych lub posiadanych środków trwałych w postaci odpisów miesięcznych. Amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty,

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.

W “Ewidencji środków trwałych” muszą znaleźć się wszystkie składniki majątku firmy o wartości powyżej 10 000 zł. (dla płatników VAT liczy się cena netto z faktury). Przedmioty o niższej wartości mogą być ujęte w tej ewidencji, ale nie jest to wymagane.

Dodatkowo amortyzacji podlegają: spółdzielcze prawo własności, prawa majątkowe i autorskie oraz licencje, które wprowadza się do “Ewidencji wartości niematerialnych i prawnych”.

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu wprowadzenia środka trwałego do “Ewidencji”. Wyjątkiem jest metoda amortyzacji “Odpis jednorazowy w miesiącu zakupu”.

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które są amortyzowane wg metody amortyzacji innej niż “odpis jednorazowy w miesiącu zakupu” rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu wprowadzenia środka trwałego do “Ewidencji”.

Metody amortyzacji

1. Odpis jednorazowy

Prawo do jednorazowej amortyzacji do kwoty ograniczonej limitem mają podatnicy rozpoczynający w danym roku działalność oraz tzw. mali podatnicy, czyli podmioty których przychód w 2017 roku nie przekroczył (z kwotą należnego VAT) sumy 5.176.000 zł.

Zgodnie art. 22k ust. 10 ustawy o PIT – jednorazowa amortyzacja to pomoc de minimis, która udzielana jest w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy de minimis. Limit wspomnianej pomocy dla przedsiębiorcy wynosi 200.000 euro w okresie trzech lat podatkowych. Uwzględnia się przy tym całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat. Wyjątkiem jest transport drogowy towarów, gdzie limit dla tej branży wynosi 100.000 euro.

Limit jednorazowej amortyzacji wynosi 50.000 euro i jest przeliczany wg średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W 2017 roku limit jednorazowej amortyzacji wynosił 215.000 zł. W roku 2018 limit ten będzie wynosił 216.000 zł. Oznacza to, że suma wszystkich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których wartość początkowa przekraczała 3.500 zł oraz od nowego roku 2018 – 10 000 zł, nie może być większa, niż kwota limitu. Ta metoda amortyzacji nie dotyczy środków trwałych sklasyfikowanych w grupie 1 i 2 KŚT (np. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej) oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ujętych w grupie 7 samochodów osobowych.

Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa- nie ma prawa do skorzystania z amortyzacji jednorazowej (art. 22k ust. 11 updof).

2. Amortyzacja liniowa

Polega na równych odpisach miesięcznych przez cały czas trwania amortyzacji.

3. Amortyzacja degresywna

Jest przyśpieszoną metodą amortyzacji, którą można objąć środki trwałe należące do 3, 4, 5, 6 i 8 grupy KŚT oraz środki transportu, oprócz samochodów osobowych.

Przy wprowadzaniu takiego środka do “Ewidencji” w serwisie:

 • wybieramy z listy “Metoda amortyzacji” – Degresywna;
 • w polu “Współczynnik” wpisujemy współczynnik nie większy niż 2,00. Oznacza to że podstawowa stawka amortyzacyjna zostanie podniesiona dwukrotnie.

4. Amortyzacja liniowa dla środków trwałych używanych i ulepszonych

Środek trwały używany – przed nabyciem był używany przynajmniej przez 6 miesięcy (60 miesięcy w przypadku budynków i budowli).

Środek trwały ulepszony – jeżeli nakłady użytkownika na jego ulepszenie, poniesione przed wprowadzeniem środka do “Ewidencji środków trwałych” przekroczyły 20% jego wartości początkowej (30% w przypadku budynków i budowli).

Dla takich środków trwałych można zastosować wyższe, indywidualne stawki amortyzacyjne według zasady:

A) dla środków trwałych z grup 3, 4, 5, 6 i 8 KŚT:

 • 24 miesiące, jeżeli wartość początkowa środka nie przekracza 25 000 zł,
 • 36 miesięcy, jeżeli wartość początkowa środka zawiera się w przedziale 25 000 – 50 000 zł,
 • 60 miesięcy dla droższych,

B) dla pojazdów – 30 miesięcy,

C) dla budynków i budowli 10 lat,

D) dla kiosków, budek, domków kempingowych – 36 miesięcy.

Przy wprowadzaniu takiego środka do “Ewidencji środków trwałych” w serwisie:

1. wybieramy z listy “Metoda amortyzacji” – “Liniowa indywidualna dla środków używanych i ulepszonych”,

2. w polu “Stawka amortyzacji” wprowadzamy:

 • 50%, jeżeli środek będzie amortyzowany 24 miesiące,
 • 40%, jeżeli środek będzie amortyzowany 30 miesięcy,
 • 33%, jeżeli środek będzie amortyzowany 36 miesięcy,
 • 20%, jeżeli środek będzie amortyzowany 60 miesięcy,
 • 10%, jeżeli środek będzie amortyzowany 10 lat.

Wprowadzanie Środka Trwałego do Ewidencji

Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych znajduje się w zakładce “Majątek” i przez tę zakładkę wprowadzamy je do serwisu. Wyjątkiem są wszystkie samochody i inne pojazdy, które nawet gdy mają być wpisane do ewidencji środków trwałych muszą być wprowadzone przez zakładkę “Pojazdy”.

Sposób wprowadzania środków trwałych do serwisu jest uzależniony od dokumentu, na jaki został zakupiony oraz od faktu, czy był amortyzowany już wcześniej w naszym przedsiębiorstwie:

 1. Zakup środka trwałego na fakturę VAT – dotyczy wprowadzanych po raz pierwszy składników majątku do ewidencji środków trwałych zakupionych na fakturę VAT.
 2. Zakup środka trwałego na dokument inny niż faktura VAT – dotyczy wprowadzanych po raz pierwszy składników majątku do ewidencji środków trwałych zakupionych na dokument inny niż faktura VAT, np. umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT-Marża.
 3. Dodanie środka trwałego – formularz wypełniamy w dwóch przypadkach:

a) gdy jako nowy użytkownik serwisu ifirma wprowadzamy środki trwałe, które w naszej firmie są już amortyzowane – czyli gdy przepisujemy “Ewidencję środków trwałych” do systemu ifirma.pl,

b) gdy postanawiamy przekazać firmie środek będący do tej pory naszą (lub współmałżonka) własnością prywatną i chcemy wciągnąć go do “rejestru środków trwałych” lub gdy rozpoczynamy amortyzację środka trwałego wytworzonego w firmie lub ulepszonego.

Środek trwały sfinansowany z dotacji

Przepisy ustawy o podatku dochodowym nie pozwalają na zaliczenie w koszty prowadzenia działalności kwot odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których zakup był sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji. Przy wprowadzaniu takiego środka trwałego należy zaznaczyć opcję “Zakup był finansowany z dotacji” i w polu “Wkład własny” podać kwotę środków własnych przeznaczonych na zakup. Jeżeli dotacja pokryła w całości koszty zakupu to wówczas wartość wkładu własnego wynosi 0 zł.

Odpisy amortyzacyjne są zawsze wyliczane od podanej wartości początkowej, ale w koszty wliczana jest tylko ich część wyliczona od wkładu własnego.


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


 • Paulina

  czy od samochodu niefirmowego można odliczyć amortyzację? czy na taki ciężarowy niefirmowy też trzeba mieć dodatkowe badanie techniczne?

 • Bartłomiej

  Witam, popełniłem błąd w dacie przy dodawaniu środka trwałego. jest to akurat jedyne pole którego nie można edytować po wejściu do edycji. co zrobić w takim przypadku??

  • Kinga

   Jest jakaś odpowiedź na to pytanie? Ucząc się obsługi programu wpisałam niepoprawnie środki trwałe i muszę je usunąć albo edytować.

  • Należy usunąć środek trwały i wprowadzić go ponownie. Napisz na bok@ifirma.pl maila z prośbą o udostępnienie opcji usunięcia środka trwałego. Pozdrawiam.

 • Grzegorz Przystalski

  Witam :) Pytanie nieco z innej beczki : Stworzyłem stronę internetową własnej firmy – czy mogę dodać ją, jako własność intelektualną wraz z przeniesieniem praw autorskich na swoją firmę? Szacuje swoją “robociznę” powiedzmy na 2000 zł (wliczając czas potrzebny na jej realizację itd – czyli składowe wykonania witryny). Czy wobec powyższego mogę wprowadzić WWW, jako środek trwały, czy będę musiał sporządzić dodatkową dokumentację, jak przeniesienie praw autorskich etc.? Dziękuję za odpowiedź :)

  • Niestety zgodnie z przepisami do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika. Więc w tym przypadku wykonanie strony internetowej na potrzeby swojej firmy nie będzie podlegało wpisowi do wartości niematerialnych i prawnych, a co za tym idzie amortyzacji. Jedynie wydatki na które posiadasz dowody zakupu, np. domena, mogą być zaliczone bezpośrenio w koszty firmy.

   • Grzegorz Przystalski

    Dziękuje ślicznie za odpowiedź :)

   • Mateusz Potalej

    A jak to wygląda w przypadku odsprzedaży takiej strony (wraz z prawami autorskimi) innej firmie ?

 • Czy ewidencja środków trwałych musi być drukowana i przechowywana w wersji papierowej?

 • Damian

  Witam, chciałem dodać pojazd jako środek trwały. Niestety w zakładce pojazdy nie ma możliwości ustalenia jego wartości. Czy to znaczy, że pojazdy należy dodać zarówno w zakładce pojazdy, jak i majątek ?

  • W serwisie ifirma.pl samochody dodaje się jedynie przez zakładkę “Pojazdy”. Dana opcja również powoduje dodanie samochodu na rejestr środków trwałych. Na pytania użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon. W sprawie wprowadzenia pojazdu proszę skontaktować się z BOK serwisu ifirma.pl. Dane do kontaktu podane są na stronie: https://www.ifirma.pl/kontakt

 • Jacob

  Co z planem amortyzacyjnym, który firma jest zobowiązana prowadzić? Czy iFirma umożliwia wydruk takiego planu?

  • Nie istnieje jednolity wzorzec planu amortyzacyjnego. Przedsiębiorca ma w kwestii jego sporządzenia pełną swobodę. W serwisie dane, które składają się na taki plan widoczne są w zakładce Majątek:
   – Majątek > Dowody umorzenie środków trwałych po wybraniu miesiąca na dole strony pojawi się opcja wydruku dowodu,
   – Majątek > Rejestr środków trwałych na dole strony widoczna jest opcja wydrukuj, poprzez którą pobiera się Ewidencję Środków trwałych,
   – Majątek > Rejestr środków trwałych po wybraniu konkretnego środka trwałego w jego widoku w części Amortyzacja widać dane dot. amortyzacji konkretnego środka.

   • Jacob

    Dziękuję za odpowiedź. Bardzo przydatną funkcją był by jednak druk planu amortyzacyjnego w formie tabeli zawierającej poniższe dane:
    – liczbę porządkową,
    – symbol KŚT,
    – numer inwentarzowy,
    – nazwę środka trwałego,
    – wartość początkową i wartość netto środka trwałego,
    – stawkę amortyzacyjną wyrażoną w procentach,
    – roczną i miesięczną (lub też inną w zależności od przyjętej częstotliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych) kwotę amortyzacji,
    – wartość umorzenia,
    – podsumowanie

    To, że nie istnieje jednolity wzorzec powinno właśnie ułatwić implementację.

    Bardzo proszę o rozważenie wprowadzenia takiej funkcji.

    • Sugestia zostanie zgłoszona do stosownego działu. W przypadku jeżeli jest Pan klientem serwisu i ma Pan uwagi co do funkcjnalności zachęcamy do ich przesyłania na adres bok@ifirma.pl. Komentarz pod artykułem nie jest standardowym miejscem na zgłaszanie sugestii.

Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ