Faktury elektroniczne – VAT 2011

Od 1 stycznia 2011 roku obowiązują bardzo ważne zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego. Liberalizują one poprzednio obowiązujące rozwiązania tak, aby faktury papierowe i faktury elektroniczne były traktowane jako równorzędne.

 

Odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie zostało wydane przez Ministra Finansów w dniu 17 grudnia 2010 roku. Dotyczyło ono kwestii wysyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Docelowo, wprowadzone zmiany skutkować mają uproszczeniem obrotu fakturami oraz uczynieniem ich realną alternatywą dla faktur papierowych. Aby to osiągnąć za konieczne uznano:

  • dopuszczenie gwarantowania autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur według metod określonych przez podatnika;
  • utrzymanie dotychczasowych metod gwarantowania autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur elektronicznych – kwalifikowany podpis elektroniczny lub wymiana danych elektronicznych (EDI);
  • wprowadzenie obowiązku zapewnienia czytelności faktur przez cały okres przechowywania;
  • wprowadzenie definicji autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur; możliwość wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych w dowolnym formacie elektronicznym ( PDF, doc. i inne bądź udostępnianie ich na serwerze wystawcy, jak również przesyłane mailem);
  • dopuszczenie przechowywania faktur zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej, niezależnie od sposobu wystawienia faktury (np. dopuszczenie możliwości drukowania jednego egzemplarza faktury „papierowej” dla nabywcy i przechowywania takiej faktury w formie elektronicznej przez dostawcę);
  • możliwość ustalenia przez strony innego niż określony w rozporządzeniu terminu utraty prawa do wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych – nie dłuższego jednak niż 30 dni w przypadku cofnięcia akceptacji tego sposobu wystawiania faktur przez odbiorcę;
  • dopuszczenie możliwości wystawiania i przesyłania faktur korygujących w dowolnej postaci, np. wystawianie „papierowych” faktur korygujących do faktur elektronicznych;
  • dopuszczenie przechowywania faktur poza terytorium kraju (niezależnie od formy przesyłu), pod warunkiem zapewnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostępu online do tych faktur.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK