Certyfikat rezydencji

Certyfikat rezydencji jest dokumentem wydanym osobie fizycznej. Dokument potwierdza posiadanie przez daną osobę fizyczną miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium danego kraju. Posiadając taki certyfikat rezydencji podlega się nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie, którego administracja podatkowa certyfikat wydała.

Co zawiera?

  • datę wydania,
  • w niektórych przypadkach wskazana jest data na jaką następuje potwierdzenie rezydencji podatkowej,
  • cel w jakim dokument został wydany,
  • powołanie na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania,
Certyfikat rezydencji potwierdza określony stan faktyczny na dzień jego wydania oraz w niektórych przypadkach na przyszłość.

Kiedy można otrzymać?

Zaświadczenie jakim jest certyfikat rezydencji nie może być wydane, ani dotyczyć przyszłości. Nie wydaje się go na podstawie przewidywanych zdarzeń w przyszłości, które dopiera mogą nastąpić. Certyfikat musi obejmować dzień dokonania wypłaty, potwierdzonej przez osobę zagraniczną.

Na jaki okres jest wydawany?

Certyfikat rezydencji może być wydany na czas zamieszkania danej osoby fizycznej za granicą. Uzyskanie potwierdzenia zamieszkania wiąże się oczywiście z dopełnieniem wszelkich formalności wymaganych przez prawo miejscowe, z reguły wiąże się to przede wszystkim z udowodnieniem odpowiednio długiego czasu zamieszkania na danym terenie. Tak więc, aby uzyskać certyfikat musi upłynąć odpowiedni czas, by zyskać miano rezydenta. Jest to swoista gwarancja, że certyfikat rezydenta nie zostanie wydany osobie niespełniającej określonych wymogów, zawartych w prawie miejskim oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Czy certyfikat należy aktualizować?

Certyfikat służy przede wszystkim płatnikowi podatku dochodowego, to na płatniku ciąży odpowiedzialność i obowiązek ustalenia stanu faktycznego w kwestii rezydencji podatnika i opodatkowanych na terytorium Polski należności. Przepisy podatkowe, nie precyzują wymogów co do częstotliwości aktualizacji certyfikatu rezydenta. Dotyczy to np. opodatkowania należności otrzymanych od płatnika polskiego i opodatkowanych w Polsce zryczałtowanych podatkiem dochodowym. To płatnik powinien przedstawić certyfikat rezydencji swoich kontrahentów w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie na każdorazowe żądanie organów podatkowych.

Jakie są skutki braku certyfikatu rezydencji?

Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych jaki i ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że zagraniczni podatnicy uzyskujący dochody z polskich źródeł mogą stosować ulgowe zasady opodatkowania wynikające z umów międzynarodowych, jeżeli posiadają certyfikat rezydencji. Warunkiem jest posiadanie certyfikatu rezydenta, brak certyfikatu powoduje co do zasady automatycznie utratę możliwości skorzystania z preferencyjnych regulacji podatkowych umów międzynarodowych.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań