Blog ifirma.pl

Czy przedsiębiorca musi mieć konto firmowe?

|
|
6 minut czytania
Konto firmowe czy konto osobiste? Zastanawiasz się jakie konto bankowe musisz posiadać jako przedsiębiorca jednoosobowej działalności gospodarczej?
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Jeśli tak, to przeczytaj niniejszy artykuł.

Konto firmowe a działalność gospodarcza

Zgodnie z przepisem art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

WAŻNE – przepis art. 19 Prawa przedsiębiorców nie wprowadza obowiązku posiadania przez przedsiębiorcę firmowego rachunku płatniczego, albowiem wymienia on wyłącznie dwie sytuacje, kiedy to za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy należy dokonać lub przyjąć płatność związaną z działalnością gospodarczą.

Wskazać należy, że z analizowanego przepisu nie wynika obowiązek posiadania konta firmowego, albowiem stwierdzono wyłącznie, iż ma to nastąpić za pomocą rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Tym samym, aby dokonać rozróżnienia rachunków bankowych należy odnieść się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, a w szczególności art. 49 ust. 1-3:

Banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:

 1. rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, oraz prowadzone dla nich na zasadach określonych w rozdziale 3a rachunki VAT;
 2. rachunki lokat terminowych;
 3. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, w tym rachunki rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych;
 4. rachunki powiernicze [por. ustęp 1].

Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:

 1. osób prawnych;
 2. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;
 3. osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami [por. ustęp 2].

Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:

 1. osób fizycznych;
 2. szkolnych kas oszczędnościowych;
 3. kas zapomogowo-pożyczkowych;
 4. rad rodziców [por. ustęp 3].

Tym samym przedsiębiorca nie musi posiadać firmowego rachunku bankowego poza przypadkami, gdy:

 • jest stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Gdy nie zachodzi któraś z powyższych okoliczności, to płatności mogą być realizowane za pomocą rachunku osobistego albo i formie gotówkowej. W literaturze przedmiotu wprost się wskazuje, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną może posłużyć się w celu spełnienia przedmiotowego obowiązku rachunkiem, który wykorzystywany jest przez niego także do celów prywatnych, niezwiązanych z wykonywaną działalnością gospodarczą [tak M. Zdyb, G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn-Cichocka, Prawo przedsiebiorców. Komentarz, Warszawa 2019].

WAŻNE – niedopełnienie obowiązku dokonania lub przyjęcia płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego nie jest zagrożone sankcją karną ani sankcją wykroczeniową.

Prowadzisz działalność bez rejestracji lub zamierzasz ją otworzyć? Kliknij tutaj i dowiedz się, w jakich sytuacjach przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrowaną powinien wystąpić z wnioskiem o nadanie NIP.

Obowiązek zapłaty podatku przelewem

Zgodnie z przepisem art. 61 §1 Ordynacji podatkowej zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje:

 • w formie polecenia przelewu lub
 • za pomocą innego instrumentu płatniczego – w przypadku gdy zapłata jest dokonywana za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym
 • .

W formie gotówkowej może nastąpić:

 • zapłata opłaty skarbowej przez podatników;
 • zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców.

Składki ZUS

Zgodnie z przepisem art. 47 ust. 4b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

Biała lista podatników VAT

Zgodnie z przepisem art. 87 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT):

 • W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy [por. ustęp 1];
 • Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 5b, 6, 6a i 6d, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, sporządzonego na piśmie, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty [por. ustęp 2].

Z powyższej regulacji ustawy o VAT wynika, iż zwrot różnicy podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu.

Tak zwana biała lista podatników VAT, to inaczej wykaz podatników VAT, który został wprowadzony w 2019 roku i zawiera spis podmiotów zarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Jeśli zatem przedsiębiorca znajduje się na tej liście, to musi posiadać konto firmowe. Przed dokonaniem płatności powyżej 15 000 zł na rachunek kontrahenta, który jest czynnym podatnikiem VAT należy sprawdzić czy jego rachunek bankowy na białej liście podatników VAT.

WAŻNE – obowiązek posiadania firmowego konta bankowego będzie jednak obowiązkowe dla spółek praw handlowego oraz podmiotów korzystających z mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Podsumowanie

Niewątpliwie przedsiębiorcy nie muszą posiadać firmowego rachunku bankowego jeśli nie będą wykonywać przelewów do innego podmiotu niż przedsiębiorca oraz w wysokości 15 000 zł i więcej. Dodatkowo obowiązek posiadania firmowego konta bankowego będzie również obowiązkowy dla spółek praw handlowego oraz podmiotów korzystających z mechanizmu podzielonej płatności. W pozostałych przypadkach przepisy prawa nie precyzują czy przedsiębiorca musi posiadać konto firmowe, dlatego korzystanie z konta osobistego również będzie stało w literze prawa.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie