Blog ifirma.pl

Czym jest działalność regulowana?

|
|
8 minut czytania
Zastanawiasz się, czy działalność gospodarczą można prowadzić w każdym zakresie i bez żadnych ograniczeń? Otóż nie! Niekiedy wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny wymaga uzyskania koncesji, a wykonywanie zawodu przykładowo fizjoterapeuty albo technika dentystycznego wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

O tym, kiedy trzeba uzyskać wpis do działalności regulowanej i jakie zawody takiego wpisu wymagają, przeczytasz w poniższym artykule.

Działalność regulowana jako jedna z form reglamentacji

Działalność regulowana jest jedną z form reglamentacji działalności gospodarczej. Poza bowiem działalnością regulowaną wyróżnić należy działalność koncesjonowaną i działalność wymagającą uzyskania zezwolenia. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Dodatkowo warto wskazać, że jeśli według przepisów prawa dany rodzaj działalności stanowi działalność regulowaną, to przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, o ile spełnia warunki określone tymi przepisami i uzyska wpis do właściwego rejestru działalności regulowanej.

Warunki do uzyskania wpisu do rejestru przez przedsiębiorcę, tj.:

 • przedsiębiorca musi spełnić określone warunki prowadzenia działalności;
 • przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej;
 • przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności.

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez niego do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może złożyć taki wniosek wraz z oświadczeniem również w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.

WAŻNE – przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej zobowiązany jest do prowadzenia akt rejestrowych, obejmujących w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz decyzje dotyczące wykreślenia wpisu, oraz przechowywania wszystkich dokumentów niezbędnych do wykazania spełniania warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej.

Wykaz zawodów regulowanych i działalności regulowanych

Wykaz zawodów regulowanych znajduje się w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.

W §1 ww. rozporządzenia wskazano, że w akcie tym Określa się wykaz zawodów regulowanych i działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, których wykonywanie przez usługodawców nieposiadających odpowiednich kwalifikacji zawodowych mogłoby narażać usługobiorców na poważne niebezpieczeństwo lub powstanie poważnej szkody dla zdrowia, w przypadku których właściwy organ, o ile jest to niezbędne, może wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, jeżeli usługodawca zamierza świadczyć daną usługę transgraniczną po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Poniżej przedstawiamy listę zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji:

 • architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności
  • architektonicznej,
  • konstrukcyjno-budowlanej;
 • asystentka stomatologiczna;
 • diagnosta laboratoryjny;
 • dietetyk;
 • dozór ruchu elektrowni jądrowej na zmianie roboczej;
 • elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych:
  • napięciu do 1 kV: pod ziemią w podziemnych zakładach górniczych, czy w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla;
  • napięciu powyżej 1 kV: pod ziemią w podziemnych zakładach górniczych, czy w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla;
 • fizjoterapeuta;
 • geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji;
 • geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych;
 • geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych;
 • geolog:
  • górniczy,
  • strzałowy;
 • higienistka:
  • stomatologiczna,
  • higienistka szkolna;
 • inspektor ochrony radiologicznej:
  • w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych,
  • z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych;
 • instruktor terapii uzależnień;
 • inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej:
  • w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  • w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
 • inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej:
  • architektonicznej,
  • drogowej,
  • hydrotechnicznej,
  • kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
  • kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
  • mostowej,
  • wyburzeniowej;
 • Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • kierowanie rozruchem i eksploatacją elektrowni jądrowej;
 • kierownik i zastępca kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych, albo zakładów;
 • kierownik i zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych, albo zakładów;
 • kierownik jednostki ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik:
  • oddziału terenowego jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik zawodowych pogotowi specjalistycznych – w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze;
  • okręgowej stacji ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych oraz kierownik zawodowych pogotowi specjalistycznych – w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych;
 • konserwator:
  • dźwignic,
  • dźwigów,
  • kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych,
  • specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych,
  • wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia;
 • koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
 • kwalifikowany pracownik:
  • ochrony fizycznej,
  • zabezpieczenia technicznego;
 • logopeda;
 • maszynista:
  • kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych,
  • lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągowych pod ziemią,
  • maszyn wyciągowych,
  • obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
  • (obsługujący) specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych;
 • mechanik sprzętu ratowniczego;
 • mierniczy górniczy;
 • monter rusztowań;
 • napełniający zbiorniki przenośne;
 • obsługujący:
  • dźwigi,
  • dźwignice;
 • operator:
  • agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego albo składowania dwutlenku węgla w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla,
  • maszyn do robót strzałowych oraz pojazdów do przewozu osób lub środków strzałowych pod ziemią,
  • maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych,
  • sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych,
  • wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
  • urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych;
 • Opiekun
  • medyczny,
  • dziecięcy;
 • ortoptystka;
 • osoba dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego;
 • osoba wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych, albo zakładów;
 • pirotechnik;
 • protetyk słuchu;
 • przewodnik górski;
 • ratownik górniczy;
 • ratownik medyczny;
 • rewident:
  • systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa,
  • urządzeń wyciągowych;
 • rusznikarz;
 • rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu górniczego;
 • specjalista:
  • do spraw oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych,
  • psychoterapii uzależnień;
 • Stanowiska pracy związane z:
  • dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną,
  • dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe;
  • dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych,
  • eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną,
  • eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe,
  • eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
 • Stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o specjalności:
  • operator reaktora badawczego,
  • dozymetrysta reaktora badawczego,
  • starszy dozymetrysta reaktora badawczego,
  • specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych,
  • operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego,
  • operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów,
  • operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii,
  • operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi;
 • Sterowanie:
  • sterowanie reaktorem jądrowym i jądrowym blokiem energetycznym,
  • wykonywanie operacji z paliwem jądrowym w reaktorze jądrowym i w basenie przeładunkowym paliwa;
 • Strzałowy w:
  • odkrywkowych zakładach górniczych,
  • zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla;
 • sygnalista szybowy;
 • Technik:
  • analityki medycznej,
  • dentystyczny,
  • elektroradiolog,
  • farmaceutyczny,
  • masażysta,
  • oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych,
  • ortopeda,
  • zajęciowy;
 • Wydawca środków strzałowych w:
  • podziemnych zakładach górniczych,
  • odkrywkowych zakładach górniczych,
  • zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla;
 • Zarządzanie jednostką organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej i zarządzanie elektrownią jądrową.

Podsumowanie

Wykaz zawodów regulowanych i działalności regulowanych jest niewątpliwie długi. Dlatego, jeśli zastanawiasz się, czy zawód, który zechcesz wykonywać czy też działalność gospodarcza, którą planujesz prowadzić, podlega jakimś ograniczeniom, np. wpisowi do rejestru działalności regulowanej, to w pierwszej kolejności musisz zapoznać się z przepisami prawa, które rozwieją wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Pamiętaj jednak, że jeśli Twój zawód będzie wymagał wpisu do rejestru i taki też wpis następnie uzyskasz, to będziesz uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na terenie całego kraju i przez czas nieokreślony, chyba że odrębnych przepisów będzie wynikać inaczej.

A jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną i chcesz wiedzieć, czy możesz zatrudniać pracowników, to przeczytaj ten artykuł.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie