Czym jest remont, a czym ulepszenie środka trwałego

Zdarza się, że mimo posiadania w firmie sprawnie działających środków trwałych ponosimy wydatki w celu zachowania, rozszerzenia lub zmiany ich funkcjonalności. Przepisy podatkowe ściśle regulują księgowanie tego typu wydatków i wymagają precyzyjnego określenia ich charakteru. Poniesione wydatki możemy zakwalifikować do jednej z dwóch kategorii: ulepszenie środka trwałego lub jego remont. Kwalifikacja pociąga za sobą konsekwencje odnośnie sposobu księgowania wydatku.

Ulepszenie środka trwałego

Dotyczy wyłącznie środków trwałych stanowiących własność lub współwłasność podatnika. W jego wyniku następuje wzrost wartości użytkowej danego środka w stosunku do wartości z dnia przyjęcia do używania, który może być mierzony: okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych oraz kosztami eksploatacji.

Ulepszenie powstaje wskutek przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji oraz modernizacji. Przebudowa oznacza zmianę istniejącego stanu środka trwałego na inny. Rozbudowa to powiększenie składników majątkowych, w szczególności budynków, budowli i linii technologicznych. Rekonstrukcja – czyli odtworzenie zużytych całkowicie lub częściowo składników majątku. Adaptacja polega na przystosowaniu składnika majątku do wykorzystania go w innym celu niż ten, do którego był pierwotnie przeznaczony. Modernizacja to inaczej unowocześnienie środka trwałego. Jako ulepszenie należy potraktować również wydatki na zakup części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena przekracza 3500 zł, o ile zwiększają one wartość użytkową środka trwałego.

Poniesione wydatki mające charakter ulepszenia są księgowane w zależności od ich wartości. Gdy ich suma w trakcie roku podatkowego nie przekroczy 3500 zł księgujemy je jako bieżący koszt prowadzenia działalności. Gdy kwota ulepszenia przekracza podany próg konieczne jest amortyzowanie ulepszenia. Ulepszenie nie jest samodzielnym środkiem trwałym i nie podlega oddzielnej amortyzacji. Wartość ulepszenia dodaje się do wartości początkowej ulepszonego środka trwałego i od nowej (większej) wartości nalicza się comiesięczne odpisy.

Możemy mieć też w trakcie roku podatkowego do czynienia z sytuacją, gdy wydatki na posiadany środek trwały początkowo – do momentu przekroczenia progu 3500 zł – są księgowane jako koszt prowadzenia działalności w dacie jego poniesienia, ale kolejny zakup powoduje przekroczenie progu. Wówczas, w miesiącu, w którym suma poniesionych wydatków przekroczy 3500 zł musimy zmienić sposób ich księgowania i odnosi się to również do wydatków już zaksięgowanych.

Przykład:

W styczniu wydaliśmy 2 000 zł na ulepszenie środka trwałego o wartości 10 000 zł i zgodnie z przepisami kwota ta została jednorazowo zaksięgowana jako koszt prowadzenia działalności. W kwietniu dokonujemy kolejnego zakupu na kwotę 3 000 zł. Mimo, że żaden z wydatków samodzielnie nie przekroczył limitu, to ich suma (5 000 zł) wymusza na przedsiębiorcy amortyzację ulepszenia. W kwietniu przedsiębiorca pomniejsza dotychczas zaksięgowane wydatki o kwotę zaksięgowaną w styczniu (- 2 000 zł), a sumę dotychczasowych wydatków (+ 5 000 zł) dodaje do wartości początkowej środka trwałego. Począwszy od maja odpisy amortyzacyjny wzrosną bo będą naliczane od wartości początkowej równej 15 000 zł.

Remont

To ogół czynności zmierzających do zachowania środka w należytym stanie (jego konserwacja) oraz przywrócenie pierwotnego stanu technicznego (w stosunku do wartości z dnia przyjęcia do używania) wraz z wymianą zużytych składników technicznych. Prace związane z remontem nie zmieniają sposobu używania maszyn, ich przeznaczenia oraz konstrukcji. Remont jest przeprowadzany w związku z eksploatacją danego środka trwałego przez podatnika oraz w trakcie eksploatacji.
Wydatki ponoszone z tytułu remontu zaliczane są od razu w koszty w całości bez względu na ich wysokość.
Dla podatnika korzystniejszym rozwiązaniem jest wykazanie poniesionych wydatków jako remont. Daje to możliwość ujęcia danego wydatku od razu w koszty uzyskania przychodu. Należy jednak pamiętać, że remont jedynie przywraca pierwotną wartość użytkową, natomiast ulepszenie zwiększa wartość użytkową środka trwałego. W każdej sytuacji należy uwzględnić również postęp technologiczny. Oczywiście, przez US może być zakwestionowane zakwalifikowanie jako remontu wydatków o charakterze ulepszenia dlatego w przypadkach wątpliwych warto jest zasięgnąć rady specjalisty z danej dziedziny lub wystąpić o interpretację do Ministerstwa Finansów.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK