Blog ifirma.pl

Czym jest ulga mieszkaniowa?

|
Ulga mieszkaniowa jest rodzajem ulgi podatkowej, która oznacza nic innego jak pomniejszenie podstawy opodatkowania, kwoty podatku lub stawki podatkowej. Pamiętaj, że sprzedaż nieruchomości w ciągu 5 lat od końca roku, w którym została ona nabyta albo wybudowana oznacza konieczność zapłaty podatku dochodowego. Jednakże opodatkowania można jednak uniknąć na mocy ulgi na własne cele mieszkaniowe.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Więcej na ten temat przeczytasz w niniejszym artykule.

Kiedy przysługuje ulga mieszkaniowa?

W przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie:

 • w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,
 • w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,
 • w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza

– nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

Tym samym ulga mieszkaniowa przysługuje w przypadku nabycia:

 • własności (współwłasności) budynku mieszkalnego;
 • własności (współwłasności) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie;
 • spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie.

WAŻNE – nabycie budynku niemieszkalnego lub lokalu użytkowego oraz gruntu nie są objęte ulgą mieszkaniową.

Aby móc skorzystać z ulgi mieszkaniowej należy spełnić następujące warunki dotyczące:

 • przedmiotu nabycia;
 • podstawy nabycia;
 • dotyczące relacji pomiędzy nabywcą a osobą, po której lub od której nabywa on budynek lub lokal;
 • zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych;
 • okresu zamieszkiwania i zameldowania na pobyt stały w nowo nabytym budynku lub lokalu.

Kto może skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Z ulgi mieszkaniowej mogą skorzystać osoby, które spełniają następujące warunki:

 • nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 • nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 • nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 • będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:
  • od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
  • od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Możliwość skorzystania z ulgi zależy też od grupy podatkowej, do której należy podatnik (nabywca):

 • I grupa podatkowa – ulga przysługuje, gdy budynek, lokal czy spółdzielcze własnościowe prawo zostały nabyte w drodze:
  • dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu;
  • polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy.
 • II lub III grupy podatkowej– ulga przysługuje jedynie w przypadku nabycia budynku, lokalu czy spółdzielczego własnościowego prawa zostały nabyte w drodze:
  • dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu;
  • windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego

I grupa podatkowa – najbliższa rodzina, tj.:

 • mąż lub żona;
 • dzieci (również adoptowane);
 • wnuki, prawnuki;
 • rodzice (również adopcyjni);
 • dziadkowie, pradziadkowie;
 • brat lub siostra;
 • ojczym i macocha;
 • pasierbice, pasierbowie;
 • zięciowie, synowe;
 • teściowie.

II grupa podatkowa – dalsza rodzina, tj.:

 • dzieci, wnuki i prawnuki rodzeństwa;
 • rodzeństwo rodziców, na przykład siostra twojego ojca;
 • małżonkowie rodzeństwa, na przykład mąż twojej siostry;
 • małżonkowie rodzeństwa małżonka – na przykład masz żonę, która ma brata, chodzi wtedy o jego żonę;
 • rodzeństwo małżonka;
 • małżonkowie wnuków i prawnuków;
 • dzieci, wnuki, prawnuki, małżonkowie pasierbów i pasierbic.

III grupa podatkowa – reszta rodziny i osoby spoza niej.

WAŻNE – za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów). Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m – powierzchnię tę pomija się.

Pożyczyłeś pieniądze od członka rodziny i zastanawiasz się jakie niesie to za sobą skutki podatkowe oraz jakie czynności formalne powinieneś wykonać? Jeśli tak, to przejdź do tego artykułu.

Kiedy nie ma podstawy do ustalenia zobowiązania podatkowego?

Nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji lub ustalenia zobowiązania podatkowego:

 • zbycie udziału w budynku lub lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych, albo
 • zbycie budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu) albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia i łączny okres zamieszkiwania w zbytym i nabytym albo wybudowanym budynku lub lokalu, potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały, wynosi 5 lat.

Warunek ten uważa się za spełniony również wtedy, gdy budynek lub lokal mieszkalny (udział w budynku lub lokalu) albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (udział w takim prawie) został zbyty przed rozpoczęciem zamieszkiwania, ze względu na konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia.

Zgłoszenie ulgi mieszkaniowej

Pamiętać należy, że jeśli podatnik spełnia warunki do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, to zamiar skorzystania z tejże ulgi należy zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Taką informację składa się na formularzu zeznaniu SD-3 w polu: uwagi.

Natomiast jeśli nabywasz budynek, lokal lub spółdzielcze prawa w formie aktu notarialnego, to zamiar skorzystania z ulgi należy zgłosić notariuszowi sporządzającemu akt notarialny.

Podsumowanie

Aby móc skorzystać z ulgi mieszkaniowej należy spełnić następujące warunki, tj.:

 • nabywca nie może być właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który stanowi odrębną nieruchomość;
 • nabywcy nie może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym;
 • nabywca nie może być najemcą lokalu lub budynku;
 • nabywca musi zamieszkiwać i być jednocześnie zameldowany na pobyt stały, w nabytym lokalu lub budynku przez okres 5 lat;
 • nabywca nie może zbyć budynku lub lokalu przez 5 lat.

Ulga ta przysługuje po spełnieniu wszystkich powyższych warunków, a niespełnienie chociażby jednego warunku uniemożliwia skorzystanie z ulgi mieszkaniowej.

Chcesz wiedzieć czym jest darowizna i jakie elementy powinna zawierać jej umowa ? Jeśli tak, to przeczytaj ten artykuł.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie