Blog ifirma.pl

DSA czyli Akt o usługach cyfrowych – co reguluje nowa konstytucja Internetu?

|
|
7 minut czytania
Zapoznaj się z istotnymi regulacjami wpływającymi na wszystkich użytkowników internetu, a w szczególności na osoby, które posiadają swoje strony internetowe.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Od dnia 17 lutego 2024 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE, tzw. akt o usługach cyfrowych. DSA reguluje m.in. kwestię związaną z bezpieczeństwem w Internecie oraz odpowiedzialność dostawców usług za rozpowszechniane przez nich treści.

Założenia reprezentowane przez akt o usługach cyfrowych (DSA)

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na główne założenia aktu o usługach cyfrowych, które prawodawca europejski zamieścił w motywach do omawianego rozporządzenia, tj.:

 • […] Konieczna jest harmonizacja warunków świadczenia usług pośrednich na całym rynku wewnętrznym, aby zapewnić przedsiębiorstwom dostęp do nowych rynków i możliwości czerpania korzyści z rynku wewnętrznego przy jednoczesnym zapewnieniu większego wyboru konsumentom i innym odbiorcom usług. Do celów niniejszego rozporządzenia za „odbiorców usługi” uważa się użytkowników biznesowych, konsumentów i innych użytkowników [por. motyw 2];
 • Odpowiedzialne zachowanie i działanie z należytą starannością dostawców usług pośrednich ma zasadnicze znaczenie dla bezpiecznego, przewidywalnego i godnego zaufania środowiska internetowego oraz dla umożliwienia obywatelom Unii i innym osobom korzystania z przysługujących im praw podstawowych zagwarantowanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”), w szczególności z wolności wypowiedzi i informacji, wolności prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do niedyskryminacji, a także z wysokiego poziomu ochrony konsumentów [por. motyw 3];
 • Dlatego też, w celu ochrony rynku wewnętrznego i poprawienia jego funkcjonowania należy ustanowić zestaw jednolitych, skutecznych i proporcjonalnych obowiązkowych zasad na poziomie Unii. Niniejsze rozporządzenie zapewnia warunki umożliwiające wprowadzanie innowacyjnych usług cyfrowych na rynku wewnętrznym i zwiększanie ich skali […] [por. motyw 4];
 • Niniejsze rozporządzenie w pełni harmonizuje przepisy mające zastosowanie do usług pośrednich na rynku wewnętrznym w celu zapewnienia bezpiecznego, przewidywalnego i budzącego zaufanie środowiska internetowego, przeciwdziałania rozpowszechnianiu nielegalnych treści w internecie oraz zagrożeniom społecznym, jakie może stwarzać rozpowszechnianie dezinformacji lub innych treści, w którym to środowisku prawa podstawowe zapisane w Karcie są skutecznie chronione, a innowacje są wspierane [por. motyw 9].

Wobec powyższego, akt o usługach cyfrowych ma zagwarantować odbiorcom usług cyfrowych bezpieczne, przewidywalne i budzące zaufanie środowiska internetowego korzystanie z dostępnych w Internecie usług cyfrowych.

Z treścią aktu o usługach cyfrowych zapoznasz się tutaj.

Co reguluje akt o usługach cyfrowych?

W przepisie art. 1 aktu o usługach cyfrowych wskazano, że celem rozporządzenia jest przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego usług pośrednich poprzez ustanowienie zharmonizowanych przepisów dotyczących bezpiecznego, przewidywalnego i budzącego zaufanie środowiska internetowego, które ułatwia innowacje i w którym skutecznie chronione są prawa podstawowe zapisane w karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym zasada ochrony konsumentów.

Dodatkowo prawodawca europejski w rozporządzeniu ustanowił zharmonizowane przepisy dotyczące świadczenia usług pośrednich na rynku wewnętrznym. Przede wszystkim ustanowiono w szczególności:

 • ramy warunkowego wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług pośrednich;
 • przepisy dotyczące szczególnych obowiązków w zakresie należytej staranności dostosowane do określonych szczególnych kategorii dostawców usług pośrednich;
 • przepisy dotyczące wdrażania i egzekwowania niniejszego rozporządzenia, w tym w odniesieniu do współpracy i koordynacji między właściwymi organami.

Kolejne rozdziały regulują kwestie związane z następującymi zagadnieniami, tj.:

 • odpowiedzialnością dostawców usług pośrednich;
 • obowiązkami w zakresie należytej staranności na potrzeby przejrzystego i bezpiecznego środowiska internetowego;
 • wdrażaniem, współpracą, sankcjami i egzekwowaniem przestrzegania przepisów aktu o usługach cyfrowych.

Odpowiedzialność dostawców usług cyfrowych

W zakresie usług pośrednich wymienia się trzy podstawowe kategorie, tj.:

 • zwykły przekaz;
 • „caching”;
 • „hosting”.

Zwykły przekaz:

 • dotyczy transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi lub na zapewnieniu dostępu do sieci telekomunikacyjnej;
 • dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane lub uzyskiwane informacje, pod warunkiem że:
  • nie jest inicjatorem transmisji;
  • nie wybiera odbiorcy transmisji;
  • nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w transmisji.

„Caching”:

 • polega na transmisji w sicie telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi;
 • dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności z tytułu automatycznego, pośredniego i krótkotrwałego przechowywania tej informacji, dokonywanego wyłącznie w celu usprawnienia lub lepszego zabezpieczenia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców usługi, pod warunkiem że dostawca:
  • nie modyfikuje informacji;
  • przestrzega warunków dostępu do informacji;
  • przestrzega zasad dotyczących aktualizowania informacji określonych w sposób szeroko uznany i stosowany w branży;
  • nie zakłóca zgodnego z prawem posługiwania się technologią szeroko uznaną i stosowaną w branży w celu uzyskania danych o korzystaniu z informacji;
  • podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia przechowywanych informacji lub uniemożliwienia dostępu do nich, gdy uzyska faktyczną wiedzę, że informacje zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo gdy organy sądowe lub administracyjne nakazały usunięcie informacji lub uniemożliwienie dostępu do niej.

Hosting:

 • polega na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi dostawca usług;
 • dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za informacje przechowywane na wniosek odbiorcy usługi, pod warunkiem że dostawca:
  • nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych treściach, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych treściach;
  • podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści, gdy uzyska taką wiedzę.

Obowiązki dostawców usług cyfrowych

Do najważniejszych obowiązków dostawców usług pośrednich należą:

 • wyznaczenie punktów kontaktowych dla organów państw członkowskich, Komisji i Rady Usług Cyfrowych;
 • wyznaczanie punktów kontaktowych dla odbiorców usług;
 • wyznaczenie na piśmie osoby prawnej lub fizycznej do działania w charakterze przedstawiciela prawnego danego dostawcy usług pośrednich, który nie ma siedziby w Unii Europejskiej;
 • sporządzenie warunków korzystania z oferowanych usług;
 • wykonywanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie przejrzystości spoczywających na dostawcach usług pośrednich.

Obowiązki dostawców usług hostingu, w tym platform internetowych:

 • wdrażanie mechanizmów zgłaszania obecności w ich usłudze określonych informacji i działania, które uważane są za nielegalne treści;
 • zawiadamianie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Obowiązki dostawców platform internetowych:

 • zapewnienie dostępu do wewnętrznego systemu rozpoznawania skarg;
 • zapewnienie możliwości do pozasądowego rozstrzygania sporów;
 • wyznaczenie zaufanych podmiotów sygnalizujących;
 • podejmowanie środków przeciwko nadużywaniu i ochronie przed nadużywaniami;
 • wykonywanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie przejrzystości spoczywających na dostawcach platform internetowych;
 • projektowanie i organizacja interfejsów internetowych;
 • prezentowanie reklam na platformach internetowych w taki sposób, że odbiorca będzie w stanie stwierdzić, że przykładowo dana treść stanowi reklamę oraz w kogo imieniu jest prezentowana reklama;
 • zapewnienie przejrzystości systemu rekomendacji;
 • zapewnienie ochrony małoletnich w Internecie.

Obowiązki dostawców platform internetowych umożliwiających konsumentom zawieranie z przedsiębiorcami umów zawieranych na odległość:

 • identyfikowalność przedsiębiorców;
 • zapewnienie zgodności w fazie projektowania;

Obowiązki dostawców bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych w zakresie zarządzania ryzykiem systemowym:

 • ocena ryzyka;
 • zmniejszanie ryzyka;
 • zastosowanie mechanizmu reagowania kryzysowego;
 • przeprowadzenie niezależnego audytu;
 • zapewnienie systemu rekomendacji;
 • dodatkowa przejrzystość reklam internetowych;
 • dostęp do danych i kontrola danych;
 • ustanowienie komórki nadzoru przestrzegania niniejszego rozporządzenia;
 • pełnienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie przejrzystości;
 • uiszczanie opłata nadzorcza.

Sankcje

Zadaniem państw członkowskich jest ustanowienie regulacji dotyczących sankcji mających zastosowanie w razie naruszeń przepisów aktu o usługach cyfrowych przez dostawców usług pośrednich podlegających ich kompetencji oraz przyjmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich wykonania.

Dodatkowo prawodawca europejski przewiduje następujące możliwości, tj.:

 • prawo do wniesienia skargi – zgodnie z art. 53 aktu o usługach cyfrowych:
 • Odbiorcom usługi, a także wszelkim podmiotom, organizacjom i zrzeszeniom upoważnionym do wykonywania w ich imieniu praw przyznanych niniejszym rozporządzeniem, przysługuje prawo do wniesienia skargi na dostawców usług pośrednich w związku z zarzucanym naruszeniem niniejszego rozporządzenia do koordynatora ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego, w którym znajduje się lub ma siedzibę odbiorca usługi.

 • odszkodowanie – zgodnie z art. 54 aktu o usługach cyfrowych:
 • Odbiorcy usługi mają prawo dochodzić od dostawców usług pośrednich, zgodnie z prawem Unii i prawem krajowym, odszkodowania za wszelkie szkody lub straty poniesione w wyniku naruszenia przez tych dostawców ich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.

 • grzywny – zgodnie z art. 74 ust. 1 aktu o usługach cyfrowych:
 • Komisja może w drodze decyzji, o której mowa w art. 73, nałożyć na danego dostawcę bardzo dużej platformy internetowej lub bardzo dużej wyszukiwarki internetowej grzywny, których wysokość nie może przekraczać 6% jego łącznego światowego rocznego obrotu uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, jeżeli Komisja stwierdzi, że dostawca ten umyślnie lub w wyniku zaniedbania:

  • narusza odpowiednie przepisy niniejszego rozporządzenia;
  • nie zastosował się do decyzji zarządzającej środki tymczasowe, wydanej na podstawie art. 70; lub
  • nie wykonał zobowiązania, które uznano za wiążące w drodze decyzji na podstawie art. 71.

Podsumowanie

Akt o usługach cyfrowych (DSA) obowiązuje od dnia 17 lutego 2024 roku i swoim zakresem regulacji nakłada na dostawców usług cyfrowych szereg obowiązków. Kwestia związana z bezpieczeństwem w Internecie jest w dzisiejszych czasach bardzo istotna, dlatego akt o usługach cyfrowych reguluje również kwestie związane z odpowiedzialnością dostawców usług cyfrowych za publikowane treści, gdy treści te będą miały charakter nielegalny i zagrażający bezpieczeństwu cyfrowemu.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie