Blog ifirma.pl

Działalność nierejestrowana a usługi gastronomiczne – czy takie usługi trzeba zgłaszać do sanepidu?

|
Każda działalność, która związana jest z żywnością, musi zostać zgłoszona do sanepidu. Nie ma zatem znaczenia, czy taka działalność jest działalnością gospodarczą, czy działalnością nierejestrowaną, albowiem wymogi w tym zakresie są jednoznaczne i należy ich przestrzegać, aby uniknąć kary pieniężnej.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana uregulowana jest w przepisie art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i określana jest jako działalność nieewidencjonowana.

WAŻNE – wszystkich informacji czym dokładnie jest działalność nierejestrowana dowiesz się tutaj.

Usługi gastronomiczne a działalność nierejestrowana

Świadczenie usług gastronomicznych może nastąpić zarówno w ramach działalności gospodarczej, jak i w ramach działalności nierejestrowanej. Jednakże w zakresie działalności nieewidencjonowanej wciąż należy pamiętać o konieczności spełniania wszystkich warunków dotyczących prowadzenia takiej działalności.

Fakt, że pomiędzy działalnością gospodarczą a działalnością nierejestrowaną zachodzą zasadnicze różnice, to jednak w przedmiocie świadczenia usług gastronomicznych, czyli usług, które koncertują się na żywności, należy spełnić te same wymagania stawiane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Jeśli w ramach działalności nierejestrowanej planowane jest prowadzenie działalności na rynku spożywczym w postaci przykładowo świadczenia usług gastronomicznych (pieczenie ciast, przygotowanie cateringu żywieniowego, okolicznościowego, itp.), to należy pamiętać, że istotne jest uzyskanie wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Sanepid a działalność nierejestrowana – procedura

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia określa wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463).

Zgodnie z przepisem art. 61 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny są organami właściwymi w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzenia, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które:

 • produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego;
 • wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej;
 • produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego;
 • działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem.

Należy zapamiętać, że zatwierdzenie i rejestracja zakładu odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowany podmiot. Tym samym zakłady, o których mowa powyżej, mogą rozpocząć działalność dopiero po zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu przez właściwy organ.

Jednakże istnieje również katalog zakładów, które zatwierdzenia nie wymagają i są nimi zakłady dotyczące:

 • działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;
 • urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności;
 • obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 • gospodarstw agroturystycznych;
 • podmiotów będących drobnymi producentami wina z upraw własnych;
 • przedsiębiorców określonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich;
 • aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego;
 • sklepów zielarskich;
 • przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;
 • producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;
 • zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;
 • zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem;
 • podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną;
 • podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego;
 • podmiotów działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu.

W powyższych przypadkach podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów bez uprzedniego uzyskania zatwierdzenia.

Mając na uwadze powyższe, jeśli chodzi o usługi gastronomiczne, przykładowo w postaci pieczenia ciast, to należy uzyskać wpis i zatwierdzenie zgodnie z przepisem art. 61 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wniosek o wpis i zatwierdzenie zakładu podlegającego urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy złożyć na co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że podczas kontroli związanej z zatwierdzeniem zakładu wymagana jest następująca dokumentacja, tj.:

 • aktualny wynik mikrobiologicznego badania wody dla zakładów nowo otwartych lub dokonujących zmiany/przebudowy instalacji wodnej zakładu, który będzie spełniał wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawa;
 • umowa najmu lokalu dla podmiotów, które zarejestrowane są w KRS;
 • aktualny dokument, który potwierdzi sprawność wentylacji występującej w zakładzie;
 • opracowane Instrukcje Dobrej Praktyki Higienicznej.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy musisz posiadać kasę fiskalną, jeśli pieczesz ciasta w domu, to przejdź tutaj.

Wniosek do sanepidu – wymogi formalne

Podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia działalności.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
 • numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
 • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Do wniosku dołącza się w przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych wykaz tych urządzeń zawierający typ urządzenia, nazwę producenta i rok jego produkcji oraz datę uruchomienia.

WAŻNE – wniosek należy złożyć do właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia przez ten zakład działalności państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

Wpis do rejestru zakładów następuje na podstawie:

 • wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • decyzji o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładów, jeżeli są spełnione określone wymagania.

Z kolei wykreślenie z rejestru zakładów następuje na podstawie:

 • wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
 • decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, jeżeli zakład zaprzestał działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością lub materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, a podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością nie złożył wniosku;
 • braku aktualizacji wykazu urządzeń dystrybucyjnych.

Dodatkowo warto wskazać, że rejestr zakładów zawiera następujące dane:

 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • w przypadku osoby fizycznej – numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli numer taki został nadany;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer wpisu do ewidencji gospodarstw rolnych;
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
 • termin rozpoczęcia działalności objętej wpisem do rejestru;
 • informacje o przeprowadzonych urzędowych kontrolach zakładu;
 • decyzje w sprawie wykreślenia z rejestru.

Przykładowo:

Alina postanowiła sprzedawać swoje torty w ramach działalności nierejestrowanej. Do ich wyrobu zakupuje składniki nieodzwierzęce i odzwierzęce w zwykłym supermarkecie. Ciasta piecze w kuchni mieszkania, które wynajmuje i używa do tego celu dostępnych sprzętów np. piekarnika, miksera, zlewozmywaka. Aby mogła sprzedawać takie ciasta w ramach działalności nierejestrowanej, Alina musi:

 1. co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności udać się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i zgłosić zamiar podjęcia działalności nierejestrowanej w zakresie pieczenia tortów w domu w postaci złożenia wniosku o wpis i zatwierdzenie zakładu podlegającego urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 2. dostosować pomieszczenie mieszkania, w którym będzie piec i sprzedawać torty, będzie do wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319);
 3. mieć przygotowane dokumenty, które będą podlegały weryfikacji przez sanepid podczas kontroli, tj.: umowę najmu lokalu, umowę na wywóz śmieci, wyniki badań wody, księgę HACCP, dokumentację GHP/GMP (dobre praktyki higieniczne i produkcyjne).

Podsumowanie

Prowadzenie działalności – niezależnie od tego czy w formie działalności gospodarczej czy działalności nierejestrowanej – której przedmiotem jest żywność, wymaga wpisu do rejestru podmiotów, które podlegają kontroli Inspekcji Sanitarnej. Tym samym należy mieć na uwadze, że w pierwszej kolejności trzeba złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli sanitarnej, a następnie po przejściu pozytywnej kontroli i otrzymaniu takiego zatwierdzenia i wpisania do rejestru można rozpocząć działalność związaną, przykładowo z usługami gastronomicznymi.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie