Eksport towarów – prawo do zastosowania stawki VAT 0%

Kiedy w przypadku eksportu towarów można zastosować stawkę VAT 0%? Czym różni się eksport pośredni i eksport bezpośredni? Poznaj wszystkie najważniejsze informacje w najnowszym artykule.

Definicja ogólna eksportu towaru

Eksportem towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie z art.2 pkt 8 jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7, jeżeli wywóz jest dokonany przez:
  • dostawcę lub na jego rzecz, lub
  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, ( z pewnymi wyłączeniami).
Tak więc muszą zaistnieć następujące przesłanki:
  • wywóz towarów musi być potwierdzony przez urząd celny wyjścia,
  • wywóz nastąpić musi poza terytorium Wspólnoty, tzn. poza terytoria Państw Członkowskich Wspólnoty Europejskiej; eksportem dla celów VAT jest także wywóz towarów na terytoria wyłączone z terytorium Wspólnoty Europejskiej,
  • wywóz towarów musi nastąpić w wykonaniu czynności spełniające kryteria zaliczenia do pojęcia odpłatnej dostawy w rozumieniu tego przepisu (art.7) , jak również czynności nieodpłatnego przekazania towarów wywożonych poza terytorium wspólnoty, przy czym spełniający te warunki wywóz towarów musi być zrealizowany przez ściśle określone podmioty:
przez dostawcę lub na jego rzecz, tzw. eksport bezpośredni, lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju (Polski), lub na jego rzecz, tzw eksport pośredni

Eksport bezpośredni definicja

Tak więc w przypadku kiedy eksporter sam dokonuje wywozu z Polski poza terytorium UE i na jego są dokumenty eksportowe jako zgłaszającego towar do odprawy celnej -jest to eksport bezpośredni (art.2 pkt 8 lit. a) Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług w eksporcie bezpośrednim towarów stawka podatku wynosi 0%. Przepis ten obwarowano dodatkowymi warunkami, aby zastosować stawkę 0% czyli wykazać w ewidencji i deklaracji VAT należy przed terminem otrzymania deklaracji za dany miesiąc posiadać dokument potwierdzający wywóz (wystawiony przez urząd celny określony w przepisach celnych ) towaru poza terytorium Wspólnoty. Gdy podatnik nie posiada potwierdzenia wywozu towarów, może wykazać sprzedaż eksportową w rozliczeniu za następny okres rozliczeniowy, pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego wywóz towarów przed upływem terminu złożenia deklaracji za ten drugi okres rozliczeniowy (art. 41 ustawy). W razie gdyby nie otrzymał tego dokumentu również w tym drugim terminie, zastosowanie mają stawki krajowe. Przykład: Firma rozlicza się za okresy miesięczne, w marcu dokonała dostawy eksportowej (wystawiła fakturę) na rzecz kontrahenta z Chin:
  • Jeżeli dokument potwierdzający wywóz towaru poza wspólnotę wpłynie do firmy przed upływem terminu do złożenia deklaracji ( do 25.04), wówczas obowiązek podatkowy wg stawki 0% zostanie wykazany w deklaracji za marzec.
  • Jeżeli do tego czasu nie wpłynie, a firma posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu -to nie wykazuje tej dostawy w swojej ewidencji za ten miesiąc
  • Jeżeli ww dokument wpłynie do firmy przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za kwiecień ( do 25 maja), wówczas firma dostawę tę ze stwaką 0% wykazuje w deklaracji za kwiecień.
Tak więc jeżeli ten dokument nie wpłynie do podatnika przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za kwiecień (do 25 maja) wówczas podatnik jest zobowiązany do wykazania dostawy według stawki krajowej w deklaracji za kwiecień. Późniejsze otrzymanie dokumentów uprawnia do dokonania korekty podatku należnego za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Eksport pośredni definicja

Ma miejsce gdy wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu dostawy towarów jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju (Polski) lub na jego rzecz. Definicja eksportu pośredniego towarów znajduję się w art 2 pkt 8 lit.b ustawy o VAT. Zgodnie z art 41 ust.11 ustawy o VAT, prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% przysługuje, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty. Z tego dokumentu mysi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. W tym przypadku nabywca -podmiot zagraniczny otrzymuje potwierdzenie dokonania wywozu towarów. W przypadku gdy zgłoszenie celne jest obsługiwane w systemie ECS, właściwy urząd celny powinien potwierdzić wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty przez fizyczne wydanie podatnikowi nieposiadającemu siedziby na terytorium kraju potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty, polegające na wydruku komunikatu IE 599 oraz zamieszczeniu na nim pieczęci i podpisu. Zasada wykazywania dostawy eksportowej ze stawką 0% w przypadku eksportu pośredniego jest taka sama jak w eksporcie bezpośrednim. Podstawowa różnica w przypadku eksportu pośredniego w stosunku do eksportu bezpośredniego w kwestii dokumentowania odnosi się do formy dokumentu celnego. W eksporcie bezpośrednim podatnik, aby mógł wykazać daną transakcję ze stawką 0%, zobowiązany jest posiadać oryginał dokumentu celnego. Natomiast w przypadku eksportu pośredniego wystarczającym dokumentem jest jego kopia
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań