Blog ifirma.pl

Fundacja rodzinna w 2024 roku – wszystko, co musisz wiedzieć!

|
|
7 minut czytania
Fundacja rodzinna od 2023 roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem. O tym, co odpowiada za jej atrakcyjność, przeczytasz w poniższym artykule.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Czym jest fundacja?

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach nie zawiera definicji fundacji, lecz określa jej najważniejsze cele oraz procedurę jej założenia i dalszej działalności.

Fundacja jest instytucją (organizacją pozarządową) ustanowioną w celu realizacji zadań społecznie lub gospodarczo użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, czyli z zakresu:

 • ochrony zdrowia,
 • rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania,
 • kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej,
 • ochrony środowiska,
 • opieki nad zabytkami.

Co więcej, w przedmiocie fundacji należy wiedzieć, że:

 • mogą ją ustanawiać osoby fizyczne albo osoby prawne (osoby, które tworzą fundację, nazywane są fundatorami);
 • siedziba fundacji powinna znajdować się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • fundacja powstaje poprzez sporządzenie w formie aktu notarialnego, aktu fundacyjnego (w akcie tym wskazuje się cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację);
 • fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • fundacja uzyskuje osobowość prawną po jej zarejestrowaniu w KRS-ie;
 • fundacja działa nie tylko w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach, ale również na podstawie opracowanego przez założycieli statutu, który powinien określać:
  • nazwę,
  • siedzibę,
  • majątek,
  • cele,
  • zasady,
  • formy,
  • zakres działalności fundacji,
  • skład i organizację zarządu,
  • sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków;
  • dodatkowe postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także
  • przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji,
 • fundacja może prowadzić działalność gospodarczą (jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000 zł);
 • fundacja może zostać zlikwidowana na dwa sposoby:
  • sposób określony w statucie, gdy fundacja osiągnie cel, na który została ustanowiona lub jeśli zostaną wyczerpane środki finansowe fundacji i jej majątek;
  • sposób przymusowy, gdy statut fundacji nie przewiduje jej likwidacji lub gdy jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane, wówczas likwidacji dokonuje się przed sądem.

WAŻNE – założenie fundacji rozpoczyna się od ustanowienia aktu fundacyjnego w formie aktu notarialnego, następnie należy opracować statut, a na końcu dokonać rejestracji fundacji w KRS.

Czym jest fundacja rodzinna?

Czym jest i jak ją założyć?

Fundacja rodzinna to stosunkowo nowy instrument prawny, który został uregulowany w odrębnym akcie prawnym, tj. w ustawie z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej.

Cel fundacji rodzinnej nieco różni się od celu zwykłej fundacji przede wszystkim tym, że zadaniem fundacji rodzinnej jest gromadzenie i zarządzenie mieniem w interesie beneficjentów oraz spełnianie świadczeń na ich rzecz.

Zalety fundacji rodzinnej:

 • skuteczna sukcesja w firmach rodzinnych;
 • rzetelne zarządzanie majątkiem rodzinnym;
 • odseparowanie majątku rodzinnego od prywatnego;
 • gwarancja prowadzenia firmy w sposób ciągły;
 • akumulacja i ochrona kapitału;
 • możliwość poczynienia nowych inwestycji;
 • zabezpieczenie beneficjentów poprzez wypłacanie im świadczeń.

Aby założyć fundację rodzinną, należy poczynić cztery najważniejsze kroki:

 1. Złożyć oświadczenie – dokument o ustanowieniu fundacji rodzinnej należy złożyć przed notariuszem, w akcie założycielskim i w formie aktu notarialnego albo w testamencie.
 2. Sporządzić statut – należy sporządzić dokument w formie aktu notarialnego przed notariuszem.
 3. Posiadać majątek – majątek fundacji powinien wynosić co najmniej 100 tys. zł.
 4. Zgłosić do rejestru fundacji rodzinnych – fundacja rodzinna musi zostać zgłoszona do rejestru fundacji rodzinnych.

Fundator

Fundatorem fundacji rodzinnej może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Fundacja rodzinna może być utworzona przez więcej niż jednego fundatora, jednakże należy pamiętać, że fundacja tworzona w testamencie może mieć tylko jednego fundatora.

Beneficjent

Beneficjentem fundacji rodzinnej będzie mogła zostać:

 • osoba fizyczna,
 • organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego,
 • fundator.

Fundacja rodzinna w przypadku beneficjenta będącego osobą fizyczną może w szczególności pokrywać koszty jego utrzymania lub kształcenia, a w przypadku beneficjenta będącego organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącą działalność pożytku publicznego – wspierać działalność pożytku publicznego.

Zarząd

Głównymi zadaniami zarządu fundacji rodzinnej są:

 • prowadzenie spraw fundacji rodzinnej oraz reprezentowanie jej;
 • realizacja celów fundacji rodzinnej określonych w statucie;
 • podejmowanie czynności związanych z zapewnieniem płynności finansowej i wypłacalności fundacji rodzinnej;
 • tworzenie, prowadzenie i aktualizowanie listy beneficjentów zgodnie z przepisami ustawy oraz zasadami zawartymi w statucie;
 • informowanie beneficjenta o przysługującym mu świadczeniu;
 • spełnianie świadczenia przysługującego beneficjentowi.

Podatki w fundacji rodzinnej

W przedmiocie podatków należy zapamiętać, że:

 • nie ma konieczności składania PCC i CIT-u w przypadku przekazania majątku do fundacji rodzinnej;
 • nie ma uprawnienia do korzystania z tzw. małego CIT-u;
 • CIT 15% pobierany jest w momencie przekazywania środków finansowych beneficjentom;
 • beneficjenci:
  • z zerowej grupy podatkowej są zwolnieni z PIT-u z tytułu otrzymanych świadczeń albo mienia pozostawionego im do dyspozycji po rozwiązaniu fundacji rodzinnej;
  • z pierwszej i drugiej grupy podatkowej będą płacić PIT 10% z tytułu otrzymanych świadczeń albo mienia pozostawionego im do dyspozycji po rozwiązaniu fundacji rodzinnej.

Fundacja a fundacja rodzinna – różnice

FUNDACJA FUNDACJA RODZINNA
Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej
Cel Cele społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami Gromadzenia mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej
Założyciele Osoby fizyczne lub osoby prawne Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
Powstanie Akt fundacyjny w formie aktu notarialnego albo ustanowienie jej w testamencie Akt fundacyjny w formie aktu notarialnego albo ustanowienie jej w testamencie
Rejestracja KRS Rejestr fundacji rodzinnych
Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej Może, ale nie musi prowadzić działalności gospodarczej Może prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko w zakresie:
 • zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
 • najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;
 • przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;
 • nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
 • udzielania pożyczek:
  • spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje,
  • spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,
  • beneficjentom;
 • obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;
 • produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;
 • gospodarki leśnej.
Majątek Nie mniej niż 1000 zł (gdy fundacja chce prowadzić działalność gospodarczą) Nie mniej niż 100 000 zł (fundusz założycielski)
Organy Zarząd Zarząd, rada nadzorcza oraz zgromadzenie beneficjentów
Likwidacja Jest możliwa na dwa sposoby:
 • w sposób określony w statucie, tj. gdy fundacja osiągnie cel, na który została ustanowiona lub jeśli zostaną wyczerpane środki finansowe fundacji i jej majątek,
 • w sposób przymusowy, tj. gdy statut fundacji nie przewiduje jej likwidacji lub gdy jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane, to wówczas likwidacji dokonuje się przed sądem.
Jest możliwa tylko wtedy, gdy:
 • zaszły okoliczności wskazane w statucie, w szczególności upłynął okres, na jaki fundacja rodzinna została powołana, zrealizowany został cel fundacji rodzinnej, nie ma możliwości dalszej realizacji celu fundacji rodzinnej lub jego realizacja wiąże się z nadmiernymi trudnościami, a usunięcie przeszkód nie może nastąpić bez konieczności poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów;
 • jest zarządzana w sposób oczywiście sprzeczny z jej celem lub interesami beneficjentów;
 • z innych ważnych powodów kontynuowanie działalności fundacji rodzinnej jest niecelowe;
 • zakończone zostało postępowanie upadłościowe fundacji rodzinnej prowadzącej działalność gospodarczą;
 • zaszły okoliczności, o których mowa w art. 105 ustawy o fundacji rodzinnej.

Podsumowanie

Fundacja rodzinna, to niewątpliwie nowe narzędzie w przedmiocie sukcesji. Fundacji rodzinnej nie należy kojarzyć ani ze zwykłą fundacją, ani ze spółką kapitałową bądź firmą rodzinną. Stanowi ona zupełnie odrębny instrument, którego zadaniem jest utworzenie wielopokoleniowego biznesu.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie