Blog ifirma.pl

Gospodarowanie odpadami – nowa opłata za opakowania jednorazowe

|
Interesuje cię zmiana przepisów w zakresie gospodarowania odpadami? W takim razie koniecznie przeczytaj naszą publikację.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Konsumpcja z roku na rok wzrasta a to pociąga za sobą narastający problem z gromadzeniem i utylizacją odpadów. Sytuacja ta niepokoi zarówno rządzących, ale również zwykłych obywateli, którzy tęsknią za czystymi rzekami i lasami. Na przestrzeni ostatnich lat zauważalna jest poprawa sytuacji, ale jeszcze daleka droga do stanu, który można określić mianem dobrego. W dzisiejszej publikacji napiszemy kilka słów na temat zmiany ustawy o gospodarowaniu odpadami i wprowadzeniu nowej opłaty za opakowania jednorazowe.

Gospodarowanie odpadami – przepisy

Przepisy dotyczące gospodarowania odpadami są wprowadzane na całym świecie. W ramach Unii Europejskiej został wytyczony wspólny cel ograniczenia odpadów, które w sposób nieodwracalny obciążają środowisko naturalne. Surowce, z których produkowane są opakowania jednorazowe najczęściej nie są biodegradowalne a to oznacza, że zalegają przez bardzo długi okres. Wprowadzono sporo przepisów, które mają pomóc uporać się z tym problemem, jednak jak się okazuje nie jest to wcale taka prosta sprawa. Mamy ustawę o:

W każdej z tych ustaw jest szereg szczegółowych informacji na temat gospodarowania odpadami i o obowiązkach przedsiębiorców w tym zakresie. Trudno jest się w tym wszystkim odnaleźć i przedsiębiorcy dość często narzekają na brak przejrzystości tych przepisów. Do tego dochodzą cykliczne zmiany ustaw, co jeszcze bardziej rozmazuje cały obraz. My jednak nie będziemy omawiali wszystkich zagadnień związanych z tym temat, zajmiemy się jedynie ostatnio wprowadzoną zmianą ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami

Kolejny raz Parlament Europejski i Rada UE wydała dyrektywę w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Jest ona skierowana do wszystkich państw członkowskich. W związku z powyższym polski ustawodawca musiał zaimplementować te dyspozycje do przepisów krajowych. Tak wygląda geneza wprowadzonej zmiany przepisów. Ustawa zmieniająca jest bardzo obszerna, jednak my poruszymy tylko niektóre kwestie najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy. Wprowadzono szereg zapisów doprecyzowujących dotychczas stosowane pojęcia, ale również są zmiany merytoryczne, które niosą określone skutki dla przedsiębiorców. Poniżej opiszemy niektóre wprowadzone zmiany.

Rozszerzono zakres przedmiotowy ustawy
  Ustawa określa środki służące ochronie środowiska i ochronie życia ludzi przez zapobieganie niekorzystnemu wpływowi niektórych produktów z tworzyw sztucznych, w szczególności na środowisko wodne i zdrowie człowieka, oraz zmniejszanie tego wpływu  
W słowniczku pojęć pojawiło się pojęcie:
oksydegradowalne tworzywo sztuczne
  Rozumie się przez to materiały z tworzyw sztucznych zawierające dodatki, które pod wpływem utleniania prowadzą do rozpadu tych materiałów na mikrofragmenty lub do ich rozkładu chemicznego  
Doprecyzowano pojęcie przedsiębiorcy
  Przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorcy rozumie się przedsiębiorcę, który importuje produkty, dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów lub wytwarza produkty i wprowadza je do obrotu, z wyłączeniem przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu narzędzia połowowe  
Rozszerzono definicję produktów o:
 
 • produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załącznikach nr 6-10 do ustawy,
 • narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne
 
Pojawiła się definicja producenta
  Rozumie się przez to osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz osobę prawną mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium:
  a. innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub państwa spoza UE, która zajmują się zawodowo sprzedażą produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne na terytorium Polski bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży, w tym za pomocą umów zawieranych na odległość,
  b. Polski, która zajmują się zawodowo w innym państwie członkowskim UE sprzedażą bezpośrednio prywatnym gospodarstwom domowym lub użytkownikom niebędącym prywatnymi gospodarstwami domowymi, za pomocą umów zawieranych na odległość produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych pustych lub napełnionych lub narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne
 
Wprowadzono definicję produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
  Rozumie się przez to produkt, który jest w całości lub części wykonany z tworzyw sztucznych i który nie został przeznaczony, zaprojektowany ani wprowadzony do obrotu, tak aby osiągnąć w ramach jego cyklu życia wielokrotne użycie przez zwrócenie go w celu powtórnego napełnienia lub ponownego użycia do tego samego celu, do którego był pierwotnie przeznaczony  
Zdefiniowano tworzywo sztuczne
  Rozumie się przez to materiał składający się z polimeru, do którego mogły zostać dodane inne substancje i który może funkcjonować jako główny składnik strukturalny produktów końcowych, z wyjątkiem polimerów naturalnych, które nie zostały chemicznie zmodyfikowane  
Doprecyzowano pojęcie wprowadzenia do obrotu
  Rozumie się przez to pierwsze dostarczenie produktu na terytorium kraju w ramach działalności gospodarczej, odpłatne lub nieodpłatne, do celów dystrybucji, konsumpcji, stosowania lub użytkowania, w tym na potrzeby własne  
Do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych podlegających zmniejszaniu stosowania zalicza się:
 
 1. Kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka.
 2. Pojemniki na żywność, w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest:
  • przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
  • zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz
  • gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

– w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność  

Nowa opłata za opakowania jednorazowe w ramach gospodarowania odpadami

Pod pojęciem przedsiębiorcy wprowadzającego do użytkowania jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych rozumie się przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają takie opakowania,
 • sprowadzają je z innych krajów UE i spoza UE,
 • zamawiają produkcję takich opakowań oznaczonych własnym znakiem towarowym.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego, jednostki gastronomiczne lub pakują i oferują napoje lub żywność za pomocą urządzenia vendingowego pobierają opłaty od użytkownika końcowego.

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne będą mieli obowiązek zapewnienia nabywcom dostępności w sprzedaży opakowań wielokrotnego użytku lub opakowań wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne można przeczytać dalej w uzasadnieniu.

Pobieranie opłat od opakowań jednorazowych ma na celu zniechęcić konsumentów do ich nabywania na rzecz opakowań alternatywnych. Opłaty będą pobierane zarówno od odpłatnej, jak i nieodpłatnej sprzedaży produktów. Przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji opakowań jednorazowych, w przypadku posiadania kilku placówek taka ewidencja jest prowadzona oddzielnie dla każdej z nich. Ewidencja może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej i znajdzie się w niej liczba nabytych i wydanych w danym roku kalendarzowym produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy.

W ustawie określone zostały maksymalne stawki opłat, jakie będą musieli regulować przedsiębiorcy w zależności od kategorii opakowania. Szczegółowe informacje na temat tych opłat znajdą się w Rozporządzeniu wydanym przez ministra do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem finansów. Stawki opłat mają być określone w takiej wysokości, żeby wpływy z tej opłaty pokryły koszty zagospodarowania odpadów powstałych z tych produktów a także utworzenie i utrzymanie publicznych systemów zbierania.

Maksymalne stawki opłat określone w ustawie za wprowadzanie do obrotu produktów jednorazowych z tworzyw sztucznych wynoszą:
0,20 zł za 1 1 kg Oddzielnie dla każdego rodzaju wprowadzonego do obrotu produktu wymienionego w sekcji I załącznika nr 9 do ustawy
0,03 zł za sztukę Oddzielnie dla każdego rodzaju wprowadzonego do obrotu produktu wymienionego w sekcjach II i III załącznika nr 9 do ustawy

Produkty jednorazowe objęte zakazem wprowadzania do obrotu

Ustawa zmieniająca zakazuje wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 7 do ustawy oraz wyrobów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych począwszy od 24 maja 2023 roku.

  Produkty jednorazowe z tworzyw sztucznych objęte zakazem wprowadzania do obrotu od 24 maja 2023 roku:
 • patyczki higieniczne, z wyjątkiem patyczków przeznaczonych do celów medycznych,
 • sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki),
 • talerze,
 • słomki, z wyjątkiem słomek przeznaczonych do celów medycznych,
 • mieszadełka do napojów,
 • patyczki mocowane do balonów, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, które to balony nie są rozprowadzane wśród konsumentów
 
  Wyżej wymienione produkty będą w obrocie aż do wyczerpania zapasów  

Gospodarowanie odpadami – podsumowanie

Kategorii odpadów mamy bardzo dużo, jednak większość z nich nie jest biodegradowalna a to oznacza zaśmiecanie środowiska. Od wielu lat prowadzona jest kampania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Jaki jest tego efekt? Tak naprawdę trudno ocenić, wiele osób na swój sposób stara się ograniczać produkcję odpadów, jednak bez rozwiązań na skalę globalną trudno będzie osiągnąć jakieś zauważalne efekty. W dzisiejszej publikacji opisaliśmy kolejną nowelizację przepisów w obszarze gospodarowania odpadami. Tym razem w dużej mierze skupiono się na opakowaniach z tworzyw sztucznych, których czas rozkładu jest jednym z najdłuższych. Trochę przewrotnie założono, że przeniesienie kosztów opłat za opakowania jednorazowe na odbiorcę końcowego przyczyni się do ograniczenia zużycia takich opakowań. Pozostaje mieć nadzieję, że tak właśnie się stanie w dłuższej perspektywie. Dochodzi natomiast dodatkowy obowiązek sprawozdawczy dla przedsiębiorców, którzy muszą założyć kolejne ewidencje i regulować płatności. Znaczącą zmianą jest wprowadzenie zakazu wprowadzania do obrotu niektórych produktów z tworzyw sztucznych takich jak np. sztućce czy talerze, co było dość powszechną praktyką. Wszystkie nowe przepisy dostępne są w ustawie zmieniającej.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie