Blog ifirma.pl

Zeznania roczne 2023 dla klientów Biura Rachunkowego

|
|
5 minut czytania
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
 1. Działalność gospodarcza
  • Jeśli dotychczas nie zostały przekazane do księgowej: wartość remanentu początkowego, zeznania roczne wskazujące stratę, którą chcą Państwo rozliczyć,
  • Potwierdzenia bankowe przelewów wykonanych do urzędu skarbowego z tytułu PIT-5/PIT-5L lub PIT-28 za rok 2023 (przelewy wykonane w okresie 01. Lutego 2023 do 31. Stycznia 2024),
  • Informacja roczna ZUS – do pobrania z pue-zus/płatnik/informacje roczne
 2. Wspólne rozliczenie z małżonkiem

  Do przekazania druku do urzędu niezbędne są dane autoryzujące: jeśli nasze biuro nie sporządzało rozliczenia za 2022 – prosimy o przekazanie kopii PIT rocznego za 2022 rok. W przypadku braku danych autoryzujących niezbędne będzie samodzielne przekazanie rozliczenia do US.

 3. Działy specjalne produkcji rolnej

  KPIR lub kwotę dochodu ustaloną przy zastosowaniu norm szacunkowych, otrzymaną decyzję PIT-7, wpłacone zaliczki.

 4. Dochody z najmu

  Informacja o wybranej formie opodatkowania i w razie potrzeby o przychodach, kosztach, rzeczywiście wpłaconych zaliczkach. Informacja małżonków o złożonym w US oświadczeniu, który z nich rozlicza najem w danym roku.

  a) Dla ryczałtu:

  • Ewidencja przychodów,
  • Wysokość należnego podatku oraz rzeczywiście zapłaconego zryczałtowanego podatku.
 5. Praca w kraju

  Otrzymane od pracodawców PIT-11.

 6. Emerytury – renty, zasiłki chorobowe/macierzyńskie z ZUS

  Otrzymane w 2023 roku z ZUS (lub innej jednostki wypłacającej świadczenie) PIT-40A i PIT-11A. PIT-11a możecie Państwo wkrótce pobrać z pue-zus/świadczeniobiorca/formularze PIT

 7. Działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenie i o dzieło)

  Otrzymane PIT-11, PIT-R, IFT-1/ IFT-1R.

 8. Prawa autorskie i pokrewne

  Otrzymane PIT-11, IFT-1/ IFT-1R.

 9. Inne niż wymienione w pkt 1-7
  • Otrzymane PIT-11, PIT-11A, PIT-8C,
  • Przychody i koszty z prywatnej sprzedaży rzeczy (używanych krócej niż pół roku).
 10. Dochody małoletnich dzieci

  Rodzaj przychodów, przychody, koszty, zaliczki należne oraz wpłacone.

 11. Zbycie nieruchomości

  Rok nabycia (lub wybudowania we własnym zakresie), przychody, koszty, dla nieruchomości nabytych po 31-12-2008 dodatkowo kwotę jaką planujemy wydać na własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie.

 12. Przychody z kapitałów pieniężnych

  PIT-8C i inne posiadane dokumenty dotyczące przychodów i kosztów.

 13. Przychody uzyskane za granicą

  Kontakt indywidualny z księgową (przykładowo niezbędne będą: paski płac, potwierdzenia przelewów, informacja o okresie przebywania za granicą do ustalenia wysokości diet).

 1. Darowizny

  Dowody przekazania darowizn:

  • W przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,
  • Darowizn rzeczowych – dokumentu identyfikującego darczyńcą, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny,
  • Krwiodawstwo – zaświadczenie o ilości bezpłatnie oddanej krwi.
 2. Ulga na dzieci

  PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia, okres sprawowania opieki – czyli okres, za który przysługuje Państwu ulga.

 3. Wydatki na cele rehabilitacyjne – kontakt indywidualny
 4. Wydatki na Internet

  Prywatne faktury z 2023 wraz z dowodami zapłaty (z ulgi korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe, czyli w 2023 z ulgi mogą skorzystać osoby które albo z niej jeszcze nie korzystały, albo korzystały tylko 2022 r. pod warunkiem, że dane wydatki na Internet nie były kosztem prowadzonej działalności gospodarczej).

 5. Wpłaty na IKZE

  Dowody wpłat wykonanych w roku 2023 na IKZE.

 6. Ulga IP Box

  Będzie przez Biuro wykazywana wyłącznie na podstawie dostarczonego, wypełnionego PIT/IP (sugerujemy skorzystanie z usług doradców podatkowych) lub ewidencji tworzonej przez księgowych BR ifirma

 7. Mieszkaniowe na zasadzie praw nabytych oraz wykazanych na PIT-2K:
  • Na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, udzielonego podatnikowi w latach 2002-2006,
  • Na spłatę (wraz z odsetkami) kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe.

  Dokumenty: PIT-2K, kwota odsetek opłaconych w bieżącym roku, deklaracja za 2016, w której wykazano kwoty ulg do rozliczenia, informację o wykorzystaniu ulgi przez małżonka.

 8. Termomodernizacja

  Faktury na towary i usługi związane z termomodernizacją.

 9. 1,5% podatku dla OPP:
  • Numer KRS lub pełna nazwa organizacji,
  • Cel szczegółowy, jeśli jest wybrany,
  • Zgoda/brak zgody na przekazanie danych osobowych dla OPP.

  1,5% podatku pobierany jest z podatku, który pozostaje w urzędzie skarbowym. Przekazanie 1,5% podatku nie pomniejsza Państwa zwrotu/nie sprawia, że konieczna jest dopłata.

  Jeśli nie posiadają Państwo wybranej organizacji – nasze BR może losowo wybrać organizację pożytku publicznego.

Cennik

Przychody z działalności gospodarczej

PIT-36, PIT-36L i PIT-28
Zeznanie roczne wyłącznie z jednoosobowej działalności gospodarczej (rozliczanej w BR ifirma.pl), w tym ulga na dziecko

115

Korekta zeznania rocznego sporządzonego samodzielnie

500

Rozliczenie straty wykazanej w zeznaniach, które nie były sporządzane przez BR ifirma

15 zł/każdy rok

Rozliczenie działalności zawieszonej w trakcie roku, dla której BR ifirma nie sporządzało ewidencji podatkowych za cały 2023
w przypadku dostarczenia kompletu ewidencji podatkowych i wyliczeń PIT

120

gdy brak ewidencji: opłata za sporządzenie ewidencji i wyliczeń PIT

59 zł/miesiąc

Pozostałe źródła dochodów

Każdy dodatkowy PIT-11 (z umowy o pracę, zlecenie czy dzieło)

35 zł/PIT

Rozliczenie wspólne z małżonkiem (opłata dodatkowa, doliczana do ceny obowiązującej dla PIT-36)
do jednego PIT-11 małżonka

20

każdy kolejny PIT-11 małżonka

35

z uwzględnieniem dochodów z działalności małżonka, rozliczanej poza BR ifirma

140

z uwzględnieniem dochodów z JDG małżonka rozliczanego w BR ifirma

50

Rozliczenie wspólne z dzieckiem (opłata dodatkowa, doliczana do ceny obowiązującej dla PIT-36)
do jednego PIT-11 dziecka

20

każdy kolejny PIT-11 dziecka

35

Ulgi
Ulga termomodernizacyjna

15 zł/faktura

Ulga na Internet

7 zł/faktura

Darowizny:

na podstawie zestawienia (WZÓR)

0

na podstawie potwierdzeń przelewów/oświadczeń o przyjęciu darowizny

10 zł/dokument

IP BOX:

na podstawie ewidencji sporządzonej poza BR ifirma

550

na podstawie dostarczonego załącznika PIT-IP

250

rozliczany w BR ifirma

0

PIT-38
dochody z kapitałów pieniężnych krajowych (udokumentowane PIT-8C)

35 zł/PIT

dochody z kapitałów pieniężnych spoza Polski (nieudokumentowane PIT-8C)

od 55

kryptowaluty (zakup/sprzedaż)

od 110

PIT-39
dochody ze sprzedaży nieruchomości

0d 110

Najem rozliczany poza działalnością

przychody z najmu prywatnego opodatkowane ryczałtem

na podstawie dostarczonej ewidencji i raportów zaliczek PIT

100

opłata za weryfikację: umowy w zakresie kwoty wymaganej do opodatkowania oraz wyliczeń miesięcznych kwot podatku

200

w przypadku najmu opodatkowanego przez oboje z małżonków – rozliczenie drugiego małżonka

50

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce