Interpretacje podatkowe: czy zakup domen należy księgować jako zakup towarów handlowych

Interpretacja indywidualna z dnia 08.07.2009, sygn. ILPB1/415-482/09-5/AA, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Czy zakup domen powinien być traktowany jako zakup towarów i materiałów i wpisany do kolumny 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów ?
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2009 r. (data wpływu 17 kwietnia 2009 r.), uzupełnionym w dniu 16 czerwca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów jest nieprawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 17 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 12 czerwca 2009 r., znak ILPB1/415-482/09-2/AA, ILPP2/443-501/09-2/AD na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.
Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 16 czerwca 2009 r. i w tym samym dniu wniosek uzupełniono.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności jest m.in. sprzedaż domen, które są kupowane drogą elektroniczną od firmy mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Transakcje kupna domen dokonywane są przez internet w formie aukcji. W momencie, kiedy cena spada do wysokości, którą wcześniej w umowie zastrzeżono, domena trafia do koszyka Wnioskodawcy i dochodzi do transakcji kupna-sprzedaży. Firma mająca siedzibę w USA automatycznie pobiera należność za domenę z konta depozytowego, tym samym umożliwiając wydrukowanie faktury z serwera za dokonaną transakcję.
Wnioskodawca drukuje z serwera fakturę i na podstawie tego dokumentu tworzy fakturę wewnętrzną (import usług), opodatkowując stawką krajową 22% poszczególne domeny. Faktura wewnętrzna ujmowana jest w rejestrze sprzedaży oraz w rejestrze zakupu. W 2009 roku Zainteresowany zamierza kupować również domeny od unijnego podatnika. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów, zapisy dokonywane są w dacie wystawienia faktury, na podstawie faktury zakupu w kol. 10. Na dzień 31 grudnia 2008 r. Wnioskodawca sporządził spis z natury, w którym ujmuje niesprzedane domeny.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Czy zakup domen powinien być traktowany jak zakup towarów i materiałów i wpisany do kolumny 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów…
Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na brak przepisów wyłączających tego rodzaju wydatki z kosztów uzyskania przychodów, poniesione koszty na zakup domen internetowych pomniejszają przychody z działalności gospodarczej. Ponieważ Zainteresowany prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów (dalej PKPiR), kupowane domeny ujmowane są w kolumnie 10 PKPiR jako zakup towarów handlowych, materiałów. Zgodnie z pkt 10 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 10 przeznaczona jest do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych wg cen zakupu. Definicja ww. pojęcia została określona w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Wnioskodawca uważa, że w związku z charakterem prowadzonej działalności (sprzedaż domen) zakupione domeny jeżeli są kupione w celu dalszej odsprzedaży powinny być ujmowane w kolumnie 10 PKPiR.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.
Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej (księgą), z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.
Zasady i sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).
Wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów został określony w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. W księdze, kolumny od 10 do 13 służą do ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z ponoszonymi kosztami. Zgodnie z pkt 10 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 10 przeznaczona jest do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu.
Definicja ww. pojęć została określona w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z którym:
towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,
materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania – puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi,
Natomiast pkt 13 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanowi, iż kolumna 13 przeznaczona jest do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. W kolumnie tej wpisuje się w szczególności takie wydatki, jak: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, c.o., opłatę za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczące remontów, amortyzację środków trwałych, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez pracodawcę, składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, wartość zakupionego wyposażenia (…).
W świetle powyżej przytoczonych przepisów należy uznać, iż zakup domen internetowych powinien zostać ujęty w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W pkt 13 objaśnień do podatkowej księgi zawarto stwierdzenie, że kolumna 13 pozostałe wydatki służy do ujęcia wydatków, które nie podlegają ujęciu w kolumnach 10-12. Poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek spełnia przesłanki tego zapisu. Okoliczność, że taki rodzaj wydatków nie został wymieniony w tym przepisie nie jest przeszkodą w tym przypadku. W pkt 13 zawarto przykładowy katalog wydatków podlegających ujęciu w kolumnie 13, o czym świadczy zapis w szczególności takie wydatki.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa ().
Mając na uwadze powyższe należy uznać, że zakup domen internetowych, przeznaczonych do dalszej odsprzedaży nie jest zaliczany do kategorii towarów handlowych i powinien być wpisany w kolumnie 13 pozostałe wydatki podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Ponadto tut. Organ informuje, iż w dniu 8 lipca 2009 r. wydano:
interpretację indywidualną w zakresie zaistniałego stanu faktycznego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącą kosztów uzyskania przychodów nr ILPB1/415-482/09-4/AA,
interpretację indywidualną w zakresie zaistniałego stanu faktycznego w sprawie podatku od towarów i usług dotyczącą importu usług nr ILPP2/443-501/09-4/AD,
interpretację indywidualną w zakresie zdarzenia przyszłego w sprawie podatku od towarów i usług dotyczącą importu usług nr ILPP2/443-501/09-5/AD.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK