Interpretacje podatkowe: czy zakup domen należy księgować jako zakup towarów handlowych

Interpretacja podatkowa wyjaśnia w jaki sposób należy księgować w KPiR domeny internetowe zakupione w celu dalszej odsprzedaży.

Interpretacja indywidualna z dnia 08.07.2009, sygn. ILPB1/415-482/09-5/AA, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Czy zakup domen powinien być traktowany jako zakup towarów i materiałów i wpisany do kolumny 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów ? Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2009 r. (data wpływu 17 kwietnia 2009 r.), uzupełnionym w dniu 16 czerwca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 12 czerwca 2009 r., znak ILPB1/415-482/09-2/AA, ILPP2/443-501/09-2/AD na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 16 czerwca 2009 r. i w tym samym dniu wniosek uzupełniono.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności jest m.in. sprzedaż domen, które są kupowane drogą elektroniczną od firmy mającej siedzibę w Stanach

Zjednoczonych. Transakcje kupna domen dokonywane są przez internet w formie aukcji. W momencie, kiedy cena spada do wysokości, którą wcześniej w umowie zastrzeżono, domena trafia do koszyka Wnioskodawcy i dochodzi do transakcji kupna-sprzedaży. Firma mająca siedzibę w USA automatycznie pobiera należność za domenę z konta depozytowego, tym samym umożliwiając wydrukowanie faktury z serwera za dokonaną transakcję.

Wnioskodawca drukuje z serwera fakturę i na podstawie tego dokumentu tworzy fakturę wewnętrzną (import usług), opodatkowując stawką krajową 22% poszczególne domeny. Faktura wewnętrzna ujmowana jest w rejestrze sprzedaży oraz w rejestrze zakupu. W 2009 roku Zainteresowany zamierza kupować również domeny od unijnego podatnika. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów, zapisy dokonywane są w dacie wystawienia faktury, na podstawie faktury zakupu w kol. 10. Na dzień 31 grudnia 2008 r. Wnioskodawca sporządził spis z natury, w którym ujmuje niesprzedane domeny.

Czy zakup domen powinien być traktowany jak zakup towarów i materiałów i wpisany do kolumny 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów… Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na brak przepisów wyłączających tego rodzaju wydatki z kosztów uzyskania przychodów, poniesione koszty na zakup domen internetowych pomniejszają przychody z działalności gospodarczej. Ponieważ Zainteresowany prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów (dalej PKPiR), kupowane domeny ujmowane są w kolumnie 10 PKPiR jako zakup towarów handlowych, materiałów. Zgodnie z pkt 10 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 10 przeznaczona jest do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych wg cen zakupu. Definicja ww. pojęcia została określona w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca uważa, że w związku z charakterem prowadzonej działalności (sprzedaż domen) zakupione domeny jeżeli są kupione w celu dalszej odsprzedaży powinny być ujmowane w kolumnie 10 PKPiR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej (księgą), z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Zasady i sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów został określony w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. W księdze, kolumny od 10 do 13 służą do ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z ponoszonymi kosztami. Zgodnie z pkt 10 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 10 przeznaczona jest do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu.

Definicja ww. pojęć została określona w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z którym: towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania – puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi,

Natomiast pkt 13 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanowi, iż kolumna 13 przeznaczona jest do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. W kolumnie tej wpisuje się w szczególności takie wydatki, jak: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, c.o., opłatę za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczące remontów, amortyzację środków trwałych, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez pracodawcę, składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, wartość zakupionego wyposażenia (…). świetle powyżej przytoczonych przepisów należy uznać, iż zakup domen internetowych powinien zostać ujęty w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W pkt 13 objaśnień do podatkowej księgi zawarto stwierdzenie, że kolumna 13 pozostałe wydatki służy do ujęcia wydatków, które nie podlegają ujęciu w kolumnach 10-12. Poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek spełnia przesłanki tego zapisu. Okoliczność, że taki rodzaj wydatków nie został wymieniony w tym przepisie nie jest przeszkodą w tym przypadku. W pkt 13 zawarto przykładowy katalog wydatków podlegających ujęciu w kolumnie 13, o czym świadczy zapis w szczególności takie wydatki.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa ().

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że zakup domen internetowych, przeznaczonych do dalszej odsprzedaży nie jest zaliczany do kategorii towarów handlowych i powinien być wpisany w kolumnie 13 pozostałe wydatki podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, iż w dniu 8 lipca 2009 r. wydano: interpretację indywidualną w zakresie zaistniałego stanu faktycznego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącą kosztów uzyskania przychodów nr ILPB1/415-482/09-4/AA, interpretację indywidualną w zakresie zaistniałego stanu faktycznego w sprawie podatku od towarów i usług dotyczącą importu usług nr ILPP2/443-501/09-4/AD, interpretację indywidualną w zakresie zdarzenia przyszłego w sprawie podatku od towarów i usług dotyczącą importu usług nr ILPP2/443-501/09-5/AD.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość