Blog ifirma.pl

Kary stosowane przez organy podatkowe i ZUS

|
Jakie są kary stosowane przez organy podatkowe i ZUS wobec podatników? W jakich przypadkach oraz jakiej wysokości są to kary? Sprawdź
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Jakie są kary stosowane przez organy podatkowe i ZUS wobec podatników? W jakich przypadkach oraz jakiej wysokości są to kary? Sprawdź.

Obowiązki podatnika

Każdy podatnik ma obowiązki wobec budżetu państwa. Do podstawowych obowiązków należą między innymi:

 • płacenie podatków i składek określonych w odpowiednich ustawach podatkowych, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w należnych terminach i kwotach,
 • podawanie i aktualizacja danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym, oraz zgłoszeniem rejestracyjnym VAT w terminach określonych w ustawach,
 • dane zawarte w/w zgłoszeniach, deklaracjach, zeznaniach podatkowych powinny być prawidłowe, rzetelne i zgodne z rzeczywistością,
 • składanie wymaganych ustawami deklaracji, zeznań podatkowych, informacji w terminach określonych przepisami prawa podatkowego i prawa dotyczącego ubezpieczeń społecznych,
 • przechowywanie dokumentacji podatkowej przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ewidencje prowadzone dla celów rozliczeń podatku VAT oraz wszelkie dokumenty związane z rozliczeniem tego podatku należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
 • w przypadku kontroli przez ZUS, Urząd Skarbowy należy kontrolującym udostępnić posiadane dokumenty, obiekty, składniki majątkowe związane z przedmiotem kontroli oraz umożliwić dokonywanie odpisów, wyciągów i notatek z udostępnianych dokumentów,
 • dokumenty i wyjaśnienia, o które poprosi jednostka kontrolująca w ramach czynności sprawdzających należy dostarczyć lub przesłać bez zbędnej zwłoki,

Kary stosowane przez organy podatkowe i ZUS

Wszystkie powyższe obowiązki wynikają z ustaw podatkowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli podatnik nie wywiązuje się z ustawowych obowiązków należycie, wówczas grożą mu ze strony organów państwowych różnego rodzaje kary. Każda z nich ma na celu dyscyplinowanie niesolidnych podatników.

Poniżej przedstawiono najczęstsze przewinienia podatników i najczęściej stosowane do tego typu przewinienia kary:

1. odsetki za zwłokę

Podstawową karą są odsetki za zwłokę, stosowana jest ona za nieterminowe wpłacanie zobowiązań podatkowych i ZUS. Odsetki za zwłokę nalicza się od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności do dnia wpłacenia zaległości włącznie. Podatnik nalicza je sam nie czekając na wezwanie z Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie nalicza się odsetek za zwłokę od nieterminowego opłacania podatków i składek, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza 6,60 zł.

Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa

2. Grzywna

Kara grzywny stosowana jest między innymi w następujących sytuacjach:

 • nie dopełnienie obowiązku terminowego opłacania podatków i składek ZUS,
 • brak złożenia w terminie deklaracji i raportów,
 • nie zgłoszenie wymaganych ustawą danych lub zgłoszenie danych nieprawdziwych,
 • dla potrzeb składek ZUS zgłoszenie nieprawdziwych danych mających wpływ na wymiar składek,
 • udzielenie nieprawdziwych wyjaśnień albo odmówienie wyjaśnień w sprawach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego lub na wymiar składek ZUS,
 • utrudnianie kontroli przeprowadzanych w firmie,
 • nie dopełnienie obowiązku przekazania do ZUS lub urzędu Skarbowego stosownych deklaracji i raportów w przewidzianym ustawą terminie,

Kara grzywny jest najczęściej spotykaną sankcją, stosowana jest z reguły za przewinienia o mniejszym ciężarze gatunkowym. Nie ma cennika kar za określone przewinienia, których dopuszczają się podatnicy. Kara grzywny określana jest w stawkach dziennych Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720. Stawka dzienna w 2009 roku waha się od 42,53 gr do 17 013 zł.

Karę grzywny stosuje się również za wykroczenie skarbowe. Jeśli przewinienie podatnika będzie zakwalifikowane, jako wykroczenie skarbowe to grzywna może być wymierzona w granicach jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

3. Mandat karny

Kolejnym rodzajem kary jest mandat karny można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających jego podwójnej wysokości (w 2009 r. 2552 zł), a wyrokiem nakazowym w granicach nieprzekraczających jego dziesięciokrotnej wysokości (w 2009 r. 12 760 zł).

Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo

4. Opłaty dodatkowe

Opłaty dodatkowe – są to opłaty stosowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych reguluje je ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Pierwsza z tych opłat ma charakter uznaniowy, może być nałożona na płatnika za nieopłacenie przez niego składek ubezpieczeniowych lub opłacenie ich w zaniżonej wysokości. Wysokość tej opłaty nie jest sztywno określona stąd jej uznaniowy charakter maksimum to 100% nieopłaconych składek. ZUS uznaniową opłatę stosuje z reguły wobec płatników nagminnie uchylających się od opłacania składek lub ich nieterminowego przekazywania na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Drugi rodzaj opłaty dodatkowej reguluje art 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ta opłata dodatkowa stosowana jest wobec płatników, którzy przekazali do ZUS dokumenty z błędami. Dotyczy to dokumentów zgłoszeniowych lub rozliczeniowych w których błędy spowodowały, że ZUS nieterminowo przekazała składki do otwartego funduszu emerytalnego (ofe). Kara to płacona jest w wysokości odsetek od kwoty składki nieprzekazanej w terminie do otwartego funduszu emerytalnego.

W zależności od zakwalifikowania czynu zmienia się wysokość kary jaką można otrzymać. Nie ma cennika kar za poszczególne wykroczenia. Wysokość kary zawsze liczona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace w roku 2009 jest to 1276,00 złotych.

RODZAJ PRZEWINIENIA

WYSOKOŚĆ KARY W 2009 ROKU

Przestępstwanajniższa stawka dzienna (1/30 minimalnego wynagrodzenia) – 42,53 zł
najwyższa stawka dzienna (400×1/30 minimalnego wynagrodzenia) – 17012,00 zł
najniższa możliwa do orzeczenia kara grzywny – 10 x najniższa stawka dzienna) – 425,30 zł
najwyższa możliwa do orzeczenia kara grzywny (720 x najwyższa stawka dzienna) – 12248640,00 zł
Wykroczeniagranice kary grzywny – od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia – od 127,60 do 25520,00 zł
maksymalna grzywna nałożona mandatem karnym – podwójna wysokość minimalnego wynagrodzenia – 2552,00 zł
Maksymalna grzywna nałożona wyrokiem nakazowym – 10-krotna wysokość minimalnego wynagrodzenia – 12760,00 zł
Ustawowy prógKwota graniczna między wykroczeniem, a przestępstwem – 5-krotność minimalnego wynagrodzenia – 6380,00 zł
Program do faktur – Darmowe konto

Poniżej w tabeli przedstawiono kary stosowane przez organy podatkowe i ZUS, rodzaje przewinień i wysokość kar stosowanych przez organy państwowe:

RODZAJ PRZEWINIENIA

WYSOKOŚĆ KARY

-złożenie deklaracji podatkowej po terminie-od 127,60 zł
-niestawienie się na wezwanie urzędu skarbowego-do 2600,00 zł
-nie złożenie w terminie NIP-1 czy NIP-2-od 127,60 zł do 2552,00 zł
-nie zaktualizowanie danych dla potrzeb NIP-od 127,60 zł do 2552,00 zł
-nie zgłoszenie wszystkich rachunków bankowych-od 127,60 zł do 2552,00 zł
-nie zarejestrowanie się do VAT-od 127,60 do 25520,00 zł
-nie składane wcale deklaracji-do 25520,00 zł
-nie ujawnianie wszystkich przychodów-do 720 stawek dziennych
-utrudnianie kontroli-2600,00 zł
-nie prowadzenie KPiR lub nierzetelne prowadzenie-do 240 stawek dziennych
-nie wystawianie faktur / rachunków lub odmowa ich wydania-do 180 stawek dziennych
-nie przechowywanie kopii faktur wystawionych przez sprzedawcę-do 720 stawek dziennych
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie