Kasa fiskalna – przepisy przejściowe w 2011 r.

Rozporządzenie MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 26 lipca 2010 roku wprowadziło wiele znaczących zmian. W związku z tym przewidziano okres przejściowy pozwalający podatnikom na  przygotowanie się do nowego obowiązku. Samo rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2011 lecz do 30 kwietnia obowiązują jeszcze zwolnienia z poprzedniego roku.

I. Zwolnienie podmiotowe w ramach limitu

Od 30 kwietnia niektóre branże korzystające do tej pory ze zwolnienia przedmiotowego (dotyczącego rodzaju sprzedawanych towarów lub usług) tracą to prawo i mogą korzystać jedynie ze zwolnienia podmiotowego, które jest limitowane wielkością sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

Do 30 kwietnia 2011 roku podlegają zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej:

1) czynności objęte zwolnieniem do 31 grudnia 2010 roku wymienione w załączniku do rozporządzenia MF z dnia 23 grudnia 2009 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas, nie wymienione w załączniku do aktualnego rozporządzenia (z dnia 26 lipca 2010)

Dotyczy to m.in. następujących usług:

 • magazynowania i przechowywania towarów
 • prawniczych
 • rachunkowo-księgowych
 • badania rynków i opinii publicznej
 • doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • rzeczoznawstwa
 • architektonicznych i inżynierskich
 • rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu
 • detektywistycznych i ochroniarskich
 • sprzątania i czyszczenia obiektów
 • sekretarskich i tłumaczenia
 • w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej
 • związanych z rekreacją, kulturą i sportem
 • pogrzebowych i pokrewnych
 • świadczonych w gospodarstwach domowych

2) podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej

Dotyczy to m.in. następujących usług:

 • ślusarskich
 • kotlarskich
 • w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych
 • krawieckich
 • czapnictwa
 • bednarstwa
 • wytwarzania mioteł
 • cholewkarstwa
 • szewstwa
 • rymarstwa
 • kominiarstwa

Limit

Oznacza to, że po 30-tym kwietnia 2011 przedsiębiorców wykonujących w/w czynności obowiązują już limity. I tak, podatnicy rozpoczynający działalność w 2011 roku nie będą musieli założyć kasy do momentu, gdy sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie przekroczy kwoty 20 000 zł.

U podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż w latach ubiegłych, patrzymy w pierwszej kolejności na obrót ze sprzedaży w/w usług w 2010 roku. Jeśli nie przekroczył on 40 000 zł, to w 2011 roku podatnik nie musi zakładać kasy dopóki nie przekroczy limitu 40 000 zł. Jeżeli kwotę tą przekroczy przed 1 maja 2011, kasę fiskalną będzie musiał założyć z dniem 1 maja 2011 roku. Gdy przed 1 maja nie przekroczy limitu 40 000 zł, na założenie kasy będzie miał 2 miesiące licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu w którym przekroczono limit.

II. Zwolnienie przedmiotowe dla całego zakresu sprzedaży na podstawie współczynnika 80%

Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług wymienionych w punktach 1-33 załącznika do rozporządzenia MF z 23 grudnia 2009 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas, jeżeli w 2010 roku udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem był wyższy niż 70%

Podmioty dokonujące sprzedaży mieszanej, w celu sprawdzenia czy mogą one skorzystać ze zwolnienia z kasy w całym zakresie, mają obowiązek obliczyć udział sprzedaży zwolnionej w sprzedaży całkowitej na rzecz osób nieprowadzących działalności. Jeżeli uzyskany wynik przekroczy 70 %, podatnicy mogli w danym roku skorzystać ze zwolnienia z obowiązku założenia kasy. Od 1 mają obowiązuje już wskaźnik 80 %. W związku z tym możemy tu przewidzieć klika sytuacji:

Przykład 1

Podmiot w ramach działalności gospodarczej świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności usługi ubezpieczeniowe oraz sprzedaje sprzęt AGD. Przychód jaki osiągnął z tego tytułu w 2010 roku wyniósł łącznie 26 000 zł, z czego 19 000 zł dotyczy usług ubezpieczeniowych, a 7 000 zł związane jest z handlem. Usługi ubezpieczeniowe korzystają ze zwolnienia (także od 1 mają 2011), natomiast sprzedaż urządzeń AGD nie jest zwolniona z obowiązku posiadania kasy. Podmiot musi zatem wyliczyć proporcję: 19 000 / 26 000 = 0,73 x 100% = 73 %. Uzyskany wynik oznacza, że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku założenia kasy tylko do 30 kwietnia 2011 roku (od 1 mają wzrósł wskaźnik do 80 %). Od 1 maja podatnik musi mieć już kasę. Nabija na niej tylko sprzedaż urządzeń AGD. Gdyby udział sprzedaży zwolnionej w sprzedaży ogółem był wyższy niż 80 %, przedsiębiorca korzystałby nadal ze zwolnienia z obowiązku założenia kasy.

Przykład 2

Podmiot w ramach działalności gospodarczej świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności usługi rachunkowo-księgowe oraz sprzedaje artykuły papiernicze. Przychód jaki osiągnął z tego tytułu w 2010 roku wyniósł łącznie 30 000 zł, z czego 25 000 zł dotyczy usług rachunkowo-księgowych, a 5 000 zł związane jest z handlem. Usługi rachunkowo-księgowe korzystają ze zwolnienia (ale tylko do 30 kwietnia 2011), natomiast sprzedaż artykułów papierniczych nie jest zwolniona z obowiązku posiadania kasy. Podmiot musi zatem wyliczyć proporcję: 25 000 / 30 000 = 0,83 x 100% = 83 %. Usługi rachunkowo-księgowe zwolnione są z kasy fiskalnej tylko do 30 kwietnia 2011. Po tym terminie zastosowanie mają już limity. W związku z tym, że w poprzednim roku podatnik otrzymał przychód w kwocie 30 000 zł, może on nadal korzystać ze zwolnienia do czasu przekroczenia w 2011 roku 40 000 zł.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI