Konto bankowe walutowe a różnice kursowe

Ewidencjonowanie zdarzeń księgowych w przedsiębiorstwie powinno odbywać się w walucie polskiej – złotówkach. Dlatego przedsiębiorca, prowadzący firmowe konto walutowe, będzie zobowiązany do przeliczania waluty według właściwego kursu. To natomiast prowadzi do powstania różnic kursowych od środków własnych.

Rachunek walutowy – kiedy powstaną różnice kursowe?

Różnice kursowe od środków własnych, zgromadzonych na rachunku walutowym, powstaną w momencie:

  • Nabycia waluty – np. wpływ od kontrahenta, zakup z banku lub kantoru
  • Zbycia waluty – np. zapłata za zobowiązanie, sprzedaż na rzecz banku lub kantoru.

W związku z faktem, że kursy walut są płynne, często spotykamy się z sytuacją, kiedy wpływ waluty przeliczony na złotówki nie będzie wart tyle samo, co jego wypływ. Różnica pomiędzy tymi wartości będzie stanowiła właśnie różnicę kursową.

Uwaga! Przesunięcie waluty, czyli np. przelew na inne konto walutowe lub wyjęcie gotówki (w tej samej walucie) nie jest jej zbyciem lub nabyciem – nadal dysponujemy taką samą ilością danej waluty. Zatem nie będziemy mieć do czynienia z różnicami kursowymi.

Różnice kursowe na rachunku walutowym – wyliczenie

Do wyliczania kursów walut na rachunku bankowym stosuje się kurs:

  • Rzeczywiście zastosowany, lub (w przypadku jego braku)
  • średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji.

Różnicę kursową wyliczamy, odejmując od wartości wpływu przemnożonej przez właściwy kurs walut wartość wypływu, przemnożony przez właściwy kurs walut. W wyniku tego może powstać:

  • Różnica ujemna, stanowiąca koszt uzyskania przychodu – jeśli wartość wpływu będzie wyższa, niż wartość wypływu
  • Różnica dodatnia, stanowiąca przychód z działalności – jeśli wartość wpływu będzie niższa, niż wartość wypływu.

Przykład. Przedsiębiorca otrzymał zapłatę za fakturę w wysokości 100 euro – kurs walut tego dnia wynosił 4,0. Środki zostały przelane na konto złotówkowe dwa dni później – kurs walut wynosił wtedy 3,5. Zatem:

Różnica:

100 euro * 4,0 – 100 euro * 3,5

= 400 – 350

= 50

Wpływ przedsiębiorcy wyniósł po przeliczeniu 400 zł, natomiast wypływ – 350 zł. Ujemna różnica kursowa w wysokości 50 zł będzie stanowiła koszt przedsiębiorcy.

W praktyce gospodarczej często zdarza się sytuacja, że dany wypływ waluty pokrywany jest wpływami z różnych dni. Wtedy mamy do czynienia z kilkoma kursami walut – a nie tylko dwoma, jak w przykładzie powyżej. Wtedy przedsiębiorcy wypływ spłacają od:

  • FIFO – najwcześniejszymi wpływów (chronologicznie)
  • LIFO – najpóźniejszych wpływów.

Nie tylko od środków własnych – sprawdź, czym są różnice transakcyjne!
 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI