Koszt zatrudnienia na umowę zlecenie

jakie dane do umowy zlecenia - podpisanie umowy zlecenie

Zatrudniając osobę na umowę zlecenie koszt zatrudnienia będzie uzależniony od tego czy przy takiej umowie będą składki ZUS, czy nie i jakie będą to składki.

Zatrudniając osobę na umowę zlecenie koszt zatrudnienia będzie uzależniony od tego czy przy takiej umowie będą składki ZUS, czy nie i jakie będą to składki. Sprawdź jak to wygląda na konkretnych przykładach. Koszt przy umowie zlecenie bez składek ZUS np. umowa zlecenie ze studentem.

Koszty zatrudnienia

Przykład 1:

Z Adamem Nowakiem, który jest studentem i nie ma ukończonych 26 lat została podpisana umowa zlecenie na kwotę brutto 1000 zł. Umowa jest bez przeniesienia praw autorskich.

Kwota brutto: 1000 zł

Kwota kosztów uzyskania przychodu: 20% – 1000 x 20% = 200 zł

Kwota do opdatkowania: 1000 – 200 = 800 zł

Podatek 18% : 800 x 18% = 144 zł

Płatnik (zatrudniający) odprowadza w imieniu osoby zatrudnionej podatek do swojego Urzędu Skarbowego. Podatek jest obciążeniem po stronie pracownika i nie jest kosztem dla pracodawcy.

Kwota netto do wypłaty: 1000 – 144 = 856 zł

Całkowity koszt zatrudnienia : 1000 zł

Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa Koszt zatrudnienia na umowę zlecenie
Przykład 2:

Z Piotrem Gruszką, który również jest studentem i nie ma ukończonych 26 lat została podpisana umowa zlecenie, która jest z przekazaniem praw autorskich. Kwota brutto na umowie to 1000 zł.

Kwota brutto: 1000 zł

Kwota kosztów uzyskania przychodu: 50% – 1000 x 50%=500 zł

Kwota do popdatkowania: 1000 – 500 = 500 zł

Podatek 18% : 500 x 18 % = 90 zł

Kwota netto do wypłaty: 1000 – 90 = 910 zł

Całkowity koszt zatrudnienia : 1000 zł

Koszt przy umowie zlecenie z pełnym oskładkowaniem.

Przykład 3:

Z Anną Gąską, która nie ma innego tytułu do ubezpieczeń została podpisana umowa zlecenie na kwotę brutto 1000 zł. Pani Anna z umowy zlecenie obowiązkowo będzie podlegać do składek: emerytalnej, rentowej, wypadkowej i do składki zdrowotnej. Jako dobrowolna składka będzie opłacana składka chorobowa, ponieważ zleceniobiorca został zgłoszony do dobrowlnej składki chorobowej.

Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo Koszt zatrudnienia na umowę zlecenie

Kwota brutto: 1000zł

Składka emerytalna pracownik 9,76% – 1000 x 9,76% = 97,60 zł

Składka emerytalna pracodawca 9,76% – 1000 x 9,76% = 97,60 zł

Składka rentowa pracownik 1,5% – 1000 x 1,5% = 15 zł

Składka rentowa pracodawca 6,50% – 1000 x 6,50% = 65 zł

Składka wypadkowa (pracodawca) 1,80% – 1000 x 1,80% = 18 zł

Składka na FGŚP (pracodawca) 0,10% – 1000 x 0,10% = 1 zł

Skladka na FP (pracodawca) brak, ponieważ zleceniodawca nie zatrudnia oprócz umów zlecenie nikogo na umowę o pracę.

Składka chorobowa (pracownik) 2,45% – 1000 x 2,45% = 24,50 zł

Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej 9%: kwota brutto – składka emerytalna – rentowa – chorobowa (pracownik)

1000 – 97,60 – 15 – 24,50 = 862,90 zł

Składka zdrowotna 9% – 862,90 x 9% = 77,66 zł

Składka zdrowotna 7,75% (podlegająca odliczeniu od podatku) – 862,90 x 7,75% = 66,87 zł

Razem składki społeczne pracownik: 97,60 +15 + 24,50 =137,10 zł

Składki ZUS pracodawca: emerytalna + rentowa + wypadkowa + FGŚP

97,60 + 65 + 18 + 1 = 181,60 zł

Tabela nr.1 z zestawieniem składek po stronie pracownika i pracodawcy.

składki po stronie pracownika i pracodawcy

Kwota kosztów uzyskania przychodu: 20% – 862,90 x 20% = 172,58 zł

Podstawa do popdatkowania: kwota brutto – składki razem (pracownik) – koszty 20%

1000 – 137,10 – 172,58 = 690,32 (zaokrąglamy do pełnych złotych) = 690 zł

Naliczony podatek 18% – podstawa opodatkowania x 18%

690 x 18% = 124,20 zł

Podatek do Urzędu Skarbowego: obliczony podatek – zdrowotna 7,75%

124,20 – 66,87 = 57,33 (zaokrąglamy do pełnych złotych) 57 zł

Kwota netto do wypłaty: kwota bruto – razem składki społeczne – minus składka zdrowotna 9% – podatek

1000 – 137,10 – 77,66 -57 = 728,24 zł

Całkowity koszt zatrudnienia : kwota brutto + składki ZUS płatnik

1000 + 181,60 = 1181,60 zł

Program do faktur – Darmowe konto Koszt zatrudnienia na umowę zlecenie
Przykład 4:

Pan Adam Nowak został zatrudniony na umowę zlecenie z wynagrodzeniem brutto 1000 zł. Nie jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń dla tej osoby. Pan Adam jest jeszcze zatrudniony na umowę o pracę z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 1200 zł. Zleceniodawca zatrudnia osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie.

Zleceniobiorca został zgłoszony do ubezpieczenia:

emerytalnego, rentowego, wypadkowego i do ubezpieczenia zdrowotnego.

Składka dobrowolna chorobowa nie będzie opłacana. Składka na FP w tym przypadku jest obowiązkowa.

Kwota brutto: 1000 zł

Składka emerytalna pracownik 9,76% – 1000 x 9,76% = 97,60 zł

Składka emerytalna pracodawca 9,76% -1000 x 9,76% = 97,60 zł

Składka rentowa pracownik 1,5% – 1000 x 1,5% = 15 zł

Składka rentowa pracodawca 6,50% – 1000 x 6,50% = 65 zł

Składka wypadkowa(pracodawca) 1,80% – 1000 x 1,80% = 18 zł

Składka na FGŚP(pracodawca) 0,10% – 1000 x 0,10% = 1 zł

Składka na FP(Pracodawca) 2,45% – 1000 x 2,45% = 24,50 zł

Składka chorobowa (pracownik) 2,45% – 1000 x 2,45% = 24,50 zł

Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej 9%: kwota brutto – składka emerytalna – rentowa – chorobowa (pracownik)

1000 – 97,60 – 15 – 24,50 = 862,90 zł

Składka zdrowotna 9% – 862,90 x 9% = 77,66 zł

Składka zdrowotna 7,75% (podlegająca odliczeniu od podatku) – 862,90 x 7,75% = 66,87 zł

Razem składki społeczne ubezpieczony: 97,60 +15+24,50=137,10 zł

Składki ZUS pracodawca: emerytalna + rentowa + wypadkowa + FGŚP + FP

97,60 + 65 + 18 + 1 + 24,50 = 206,10 zł

Tabela nr.2 z zestawieniem składek po stronie pracownika i pracodawcy.

umowa zlecenie - składki

Kwota kosztów uzyskania przychodu: 20% – 862,90 x 20% = 172,58 zł

Podstawa do popdatkowania: kwota brutto – składki razem (pracownik) – koszty 20%

1000 – 137,10 – 172,58 = 690,32 (zaokrąglamy do pełnych złotych) = 690 zł

Naliczony podatek 18% – podstawa opodatkowania x 18%

690 x 18% = 124,20 zł

Podatek do Urzędu Skarbowego: obliczony podatek – zdrowotna 7,75%

124,20 – 66,87 = 57,33 (zaokrąglamy do pełnych złotych) 57 zł

Kwota netto do wypłaty: kwota bruto – razem składki społeczne – minus składka zdrowotna 9% – podatek

1000 – 137,10 – 77,66 -57 = 728,24 zł

Całkowity koszt zatrudnienia : kwota brutto + składki ZUS pracodawca

1000 + 206,10 = 1206,10 zł

Umowa zlecenie tylko ze składką zdrowotną

Przykład 5:

Pani Barbara Śliwka została zatrudniona na umowę zlecenie. Oprócz tej umowy ta Pani jest jeszcze zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę, gdzie osiąga minimalne wynagrodzenie (2000 zł brutto). Zleceniobiorca złożył w tym zakresie stosowne oswiadczenie. Z tytułu umowy zlecenia będzie odprowadzana tylko składka zdrowotna.

Kwota brutto: 1000 zł

Podstawa składki zdrowotnej – 1000 zł

Składka zdrowotna 9% – 1000 x 9% = 90 zł

Składka zdrowotna 7,75% – 1000 x 7,75% = 77,50 zł

Koszty uzyskania przychodu 20% – 1000 x 20% = 200 zł

Podstawa opodatkowania – 1000 – 200 = 800 zł

Naliczony podatek 18% – 800 x 18% = 144 zł

Podatek do Urzędu Skarbowego: naliczony podatek – składka zdrowotna 7,75%

144 – 77,50 = 66,50 zł (po zaokragleniu do pełnych złotych) = 67 zł

Kwota netto do wypłaty: kwota bruto – składka zdrowotna 9% – podatek do Urzędu Skarbowego

1000 – 90 – 67 = 843 zł

Całkowity koszt zatrudnienia : kwota brutto 1000 zł

umowa zlecenie - składki ZUS

Dodatkowe koszty jakie mogą być przy umowie zlecenie

1) Koszty związane z wyjazdami zleceniobiorców.

W przypadku umów zlecenie nie ma takiego pojęcia jak podróż służbowa, która jest w przypadku umowy o pracę.

Jednak zleceniodawca ma prawo do zwrotu takich kosztów, które poniósł zleceniobiorca jeśli taki zapis jest zawarty w umowie.

2) Kilometrówka.

Kilometrówka, to inaczej ewidencja przebiegu pojazdu. Prowadzą ją np. pracownicy, którzy wykorzystują własny pojazd do celów firmy dla której pracują. Ewidencja taka określa rzeczywistą liczbę kilometrów przejechanych i stawkę za jeden kilometr przejechany.

Elementy jakie powinny się znaleźć w kilometrówce:

  • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
  • numer rejestracyjny pojazdu
  • pojemność silnika,
  • kolejny numer wpisu,
  • datę i cel wyjazdu,
  • opis trasy (skąd – dokąd),
  • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
  • stawkę za 1 km przebiegu,
  • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz
  • podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Zwrot kosztów jazdy/podróży własnym samochodem do celów wykonania zlecenia można rozliczyć na podstawie sporządzonej kilometrówki przez zleceniobiorcę. Dodatkowo strony muszą zawrzeć umowę o wykorzystywaniu własnego pojazdu zleceniobiorcy do wykonania zlecenia. Jeśli użytkowanie pojazdu będzie w ramach podróży służbowej, to taka kilometrówka jest zwolniona z opodatkowania i składek ZUS. W przeciwnym razie kilometrówka jest przychodzem dla zleceniobiorcy i jest opodatkowana, ale tylko do wysokości limitu kilometrówki. Kilometrówka jest kosztem dla pracodawcy w kwocie brutto. Wynika ona z przeliczenia stawki razy ilość przejechanych kilometrów.

Koszt zatrudnienia przy umowie o pracę – dowiedz się więcej na ten temat.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość