Blog ifirma.pl

Koszt zatrudnienia na umowę zlecenie

|
Zatrudniając osobę na umowę zlecenie koszt zatrudnienia będzie uzależniony od tego czy przy takiej umowie będą składki ZUS, czy nie i jakie będą to składki.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zatrudniając osobę na umowę zlecenie koszt zatrudnienia będzie uzależniony od tego czy przy takiej umowie będą składki ZUS, czy nie i jakie będą to składki. Sprawdź jak to wygląda na konkretnych przykładach. Koszt przy umowie zlecenie bez składek ZUS np. umowa zlecenie ze studentem.

Koszty zatrudnienia

Przykład 1:

Z Adamem Nowakiem, który jest studentem i nie ma ukończonych 26 lat została podpisana umowa zlecenie na kwotę brutto 1000 zł. Umowa jest bez przeniesienia praw autorskich.

Kwota brutto: 1000 zł

Kwota kosztów uzyskania przychodu: 20% – 1000 x 20% = 200 zł

Kwota do opdatkowania: 1000 – 200 = 800 zł

Podatek 18% : 800 x 18% = 144 zł

Płatnik (zatrudniający) odprowadza w imieniu osoby zatrudnionej podatek do swojego Urzędu Skarbowego. Podatek jest obciążeniem po stronie pracownika i nie jest kosztem dla pracodawcy.

Kwota netto do wypłaty: 1000 – 144 = 856 zł

Całkowity koszt zatrudnienia : 1000 zł

Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa
Przykład 2:

Z Piotrem Gruszką, który również jest studentem i nie ma ukończonych 26 lat została podpisana umowa zlecenie, która jest z przekazaniem praw autorskich. Kwota brutto na umowie to 1000 zł.

Kwota brutto: 1000 zł

Kwota kosztów uzyskania przychodu: 50% – 1000 x 50%=500 zł

Kwota do popdatkowania: 1000 – 500 = 500 zł

Podatek 18% : 500 x 18 % = 90 zł

Kwota netto do wypłaty: 1000 – 90 = 910 zł

Całkowity koszt zatrudnienia : 1000 zł

Koszt przy umowie zlecenie z pełnym oskładkowaniem.

Przykład 3:

Z Anną Gąską, która nie ma innego tytułu do ubezpieczeń została podpisana umowa zlecenie na kwotę brutto 1000 zł. Pani Anna z umowy zlecenie obowiązkowo będzie podlegać do składek: emerytalnej, rentowej, wypadkowej i do składki zdrowotnej. Jako dobrowolna składka będzie opłacana składka chorobowa, ponieważ zleceniobiorca został zgłoszony do dobrowlnej składki chorobowej.

Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo

Kwota brutto: 1000zł

Składka emerytalna pracownik 9,76% – 1000 x 9,76% = 97,60 zł

Składka emerytalna pracodawca 9,76% – 1000 x 9,76% = 97,60 zł

Składka rentowa pracownik 1,5% – 1000 x 1,5% = 15 zł

Składka rentowa pracodawca 6,50% – 1000 x 6,50% = 65 zł

Składka wypadkowa (pracodawca) 1,80% – 1000 x 1,80% = 18 zł

Składka na FGŚP (pracodawca) 0,10% – 1000 x 0,10% = 1 zł

Skladka na FP (pracodawca) brak, ponieważ zleceniodawca nie zatrudnia oprócz umów zlecenie nikogo na umowę o pracę.

Składka chorobowa (pracownik) 2,45% – 1000 x 2,45% = 24,50 zł

Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej 9%: kwota brutto – składka emerytalna – rentowa – chorobowa (pracownik)

1000 – 97,60 – 15 – 24,50 = 862,90 zł

Składka zdrowotna 9% – 862,90 x 9% = 77,66 zł

Składka zdrowotna 7,75% (podlegająca odliczeniu od podatku) – 862,90 x 7,75% = 66,87 zł

Razem składki społeczne pracownik: 97,60 +15 + 24,50 =137,10 zł

Składki ZUS pracodawca: emerytalna + rentowa + wypadkowa + FGŚP

97,60 + 65 + 18 + 1 = 181,60 zł

Tabela nr.1 z zestawieniem składek po stronie pracownika i pracodawcy.

składki po stronie pracownika i pracodawcy

Kwota kosztów uzyskania przychodu: 20% – 862,90 x 20% = 172,58 zł

Podstawa do popdatkowania: kwota brutto – składki razem (pracownik) – koszty 20%

1000 – 137,10 – 172,58 = 690,32 (zaokrąglamy do pełnych złotych) = 690 zł

Naliczony podatek 18% – podstawa opodatkowania x 18%

690 x 18% = 124,20 zł

Podatek do Urzędu Skarbowego: obliczony podatek – zdrowotna 7,75%

124,20 – 66,87 = 57,33 (zaokrąglamy do pełnych złotych) 57 zł

Kwota netto do wypłaty: kwota bruto – razem składki społeczne – minus składka zdrowotna 9% – podatek

1000 – 137,10 – 77,66 -57 = 728,24 zł

Całkowity koszt zatrudnienia : kwota brutto + składki ZUS płatnik

1000 + 181,60 = 1181,60 zł

Program do faktur – Darmowe konto
Przykład 4:

Pan Adam Nowak został zatrudniony na umowę zlecenie z wynagrodzeniem brutto 1000 zł. Nie jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń dla tej osoby. Pan Adam jest jeszcze zatrudniony na umowę o pracę z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 1200 zł. Zleceniodawca zatrudnia osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie.

Zleceniobiorca został zgłoszony do ubezpieczenia:

emerytalnego, rentowego, wypadkowego i do ubezpieczenia zdrowotnego.

Składka dobrowolna chorobowa nie będzie opłacana. Składka na FP w tym przypadku jest obowiązkowa.

Kwota brutto: 1000 zł

Składka emerytalna pracownik 9,76% – 1000 x 9,76% = 97,60 zł

Składka emerytalna pracodawca 9,76% -1000 x 9,76% = 97,60 zł

Składka rentowa pracownik 1,5% – 1000 x 1,5% = 15 zł

Składka rentowa pracodawca 6,50% – 1000 x 6,50% = 65 zł

Składka wypadkowa(pracodawca) 1,80% – 1000 x 1,80% = 18 zł

Składka na FGŚP(pracodawca) 0,10% – 1000 x 0,10% = 1 zł

Składka na FP(Pracodawca) 2,45% – 1000 x 2,45% = 24,50 zł

Składka chorobowa (pracownik) 2,45% – 1000 x 2,45% = 24,50 zł

Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej 9%: kwota brutto – składka emerytalna – rentowa – chorobowa (pracownik)

1000 – 97,60 – 15 – 24,50 = 862,90 zł

Składka zdrowotna 9% – 862,90 x 9% = 77,66 zł

Składka zdrowotna 7,75% (podlegająca odliczeniu od podatku) – 862,90 x 7,75% = 66,87 zł

Razem składki społeczne ubezpieczony: 97,60 +15+24,50=137,10 zł

Składki ZUS pracodawca: emerytalna + rentowa + wypadkowa + FGŚP + FP

97,60 + 65 + 18 + 1 + 24,50 = 206,10 zł

Tabela nr.2 z zestawieniem składek po stronie pracownika i pracodawcy.

umowa zlecenie - składki

Kwota kosztów uzyskania przychodu: 20% – 862,90 x 20% = 172,58 zł

Podstawa do popdatkowania: kwota brutto – składki razem (pracownik) – koszty 20%

1000 – 137,10 – 172,58 = 690,32 (zaokrąglamy do pełnych złotych) = 690 zł

Naliczony podatek 18% – podstawa opodatkowania x 18%

690 x 18% = 124,20 zł

Podatek do Urzędu Skarbowego: obliczony podatek – zdrowotna 7,75%

124,20 – 66,87 = 57,33 (zaokrąglamy do pełnych złotych) 57 zł

Kwota netto do wypłaty: kwota bruto – razem składki społeczne – minus składka zdrowotna 9% – podatek

1000 – 137,10 – 77,66 -57 = 728,24 zł

Całkowity koszt zatrudnienia : kwota brutto + składki ZUS pracodawca

1000 + 206,10 = 1206,10 zł

Umowa zlecenie tylko ze składką zdrowotną

Przykład 5:

Pani Barbara Śliwka została zatrudniona na umowę zlecenie. Oprócz tej umowy ta Pani jest jeszcze zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę, gdzie osiąga minimalne wynagrodzenie (2000 zł brutto). Zleceniobiorca złożył w tym zakresie stosowne oswiadczenie. Z tytułu umowy zlecenia będzie odprowadzana tylko składka zdrowotna.

Kwota brutto: 1000 zł

Podstawa składki zdrowotnej – 1000 zł

Składka zdrowotna 9% – 1000 x 9% = 90 zł

Składka zdrowotna 7,75% – 1000 x 7,75% = 77,50 zł

Koszty uzyskania przychodu 20% – 1000 x 20% = 200 zł

Podstawa opodatkowania – 1000 – 200 = 800 zł

Naliczony podatek 18% – 800 x 18% = 144 zł

Podatek do Urzędu Skarbowego: naliczony podatek – składka zdrowotna 7,75%

144 – 77,50 = 66,50 zł (po zaokragleniu do pełnych złotych) = 67 zł

Kwota netto do wypłaty: kwota bruto – składka zdrowotna 9% – podatek do Urzędu Skarbowego

1000 – 90 – 67 = 843 zł

Całkowity koszt zatrudnienia : kwota brutto 1000 zł

umowa zlecenie - składki ZUS

Dodatkowe koszty jakie mogą być przy umowie zlecenie

1) Koszty związane z wyjazdami zleceniobiorców.

W przypadku umów zlecenie nie ma takiego pojęcia jak podróż służbowa, która jest w przypadku umowy o pracę.

Jednak zleceniodawca ma prawo do zwrotu takich kosztów, które poniósł zleceniobiorca jeśli taki zapis jest zawarty w umowie.

2) Kilometrówka.

Kilometrówka, to inaczej ewidencja przebiegu pojazdu. Prowadzą ją np. pracownicy, którzy wykorzystują własny pojazd do celów firmy dla której pracują. Ewidencja taka określa rzeczywistą liczbę kilometrów przejechanych i stawkę za jeden kilometr przejechany.

Elementy jakie powinny się znaleźć w kilometrówce:

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
 • numer rejestracyjny pojazdu
 • pojemność silnika,
 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd – dokąd),
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • stawkę za 1 km przebiegu,
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz
 • podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Zwrot kosztów jazdy/podróży własnym samochodem do celów wykonania zlecenia można rozliczyć na podstawie sporządzonej kilometrówki przez zleceniobiorcę. Dodatkowo strony muszą zawrzeć umowę o wykorzystywaniu własnego pojazdu zleceniobiorcy do wykonania zlecenia. Jeśli użytkowanie pojazdu będzie w ramach podróży służbowej, to taka kilometrówka jest zwolniona z opodatkowania i składek ZUS. W przeciwnym razie kilometrówka jest przychodzem dla zleceniobiorcy i jest opodatkowana, ale tylko do wysokości limitu kilometrówki. Kilometrówka jest kosztem dla pracodawcy w kwocie brutto. Wynika ona z przeliczenia stawki razy ilość przejechanych kilometrów.

Koszt zatrudnienia przy umowie o pracę – dowiedz się więcej na ten temat.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie