Koszt zatrudnienia na umowę zlecenie

Zatrudniając osobę na umowę zlecenie koszt zatrudnienia będzie uzależniony od tego czy przy takiej umowie będą składki ZUS, czy nie i jakie będą to składki. Sprawdź jak to wygląda na konkretnych przykładach. Koszt przy umowie zlecenie bez składek ZUS np. umowa zlecenie ze studentem.

Koszty zatrudnienia

Przykład 1:

Z Adamem Nowakiem, który jest studentem i nie ma ukończonych 26 lat została podpisana umowa zlecenie na kwotę brutto 1000 zł. Umowa jest bez przeniesienia praw autorskich.

Kwota brutto: 1000 zł
Kwota kosztów uzyskania przychodu: 20% – 1000 x 20% = 200 zł
Kwota do opdatkowania: 1000 – 200 = 800 zł
Podatek 18% : 800 x 18% = 144 zł
Płatnik (zatrudniający) odprowadza w imieniu osoby zatrudnionej podatek do swojego Urzędu Skarbowego. Podatek jest obciążeniem po stronie pracownika i nie jest kosztem dla pracodawcy.
Kwota netto do wypłaty: 1000 – 144 = 856 zł
Całkowity koszt zatrudnienia : 1000 zł

Przykład 2:

Z Piotrem Gruszką, który również jest studentem i nie ma ukończonych 26 lat została podpisana umowa zlecenie, która jest z przekazaniem praw autorskich. Kwota brutto na umowie to 1000 zł.

Kwota brutto: 1000 zł
Kwota kosztów uzyskania przychodu: 50% – 1000 x 50%=500 zł
Kwota do popdatkowania: 1000 – 500 = 500 zł
Podatek 18% : 500 x 18 % = 90 zł
Kwota netto do wypłaty: 1000 – 90 = 910 zł
Całkowity koszt zatrudnienia : 1000 zł

Koszt przy umowie zlecenie z pełnym oskładkowaniem.

Przykład 3:

Z Anną Gąską, która nie ma innego tytułu do ubezpieczeń została podpisana umowa zlecenie na kwotę brutto 1000 zł. Pani Anna z umowy zlecenie obowiązkowo będzie podlegać do składek: emerytalnej, rentowej, wypadkowej i do składki zdrowotnej. Jako dobrowolna składka będzie opłacana składka chorobowa, ponieważ zleceniobiorca został zgłoszony do dobrowlnej składki chorobowej.

Kwota brutto: 1000zł
Składka emerytalna pracownik 9,76% – 1000 x 9,76% = 97,60 zł
Składka emerytalna pracodawca 9,76% – 1000 x 9,76% = 97,60 zł
Składka rentowa pracownik 1,5% – 1000 x 1,5% = 15 zł
Składka rentowa pracodawca 6,50% – 1000 x 6,50% = 65 zł
Składka wypadkowa (pracodawca) 1,80% – 1000 x 1,80% = 18 zł
Składka na FGŚP (pracodawca) 0,10% – 1000 x 0,10% = 1 zł
Skladka na FP (pracodawca) brak, ponieważ zleceniodawca nie zatrudnia oprócz umów zlecenie nikogo na umowę o pracę.
Składka chorobowa (pracownik) 2,45% – 1000 x 2,45% = 24,50 zł
Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej 9%: kwota brutto – składka emerytalna – rentowa – chorobowa (pracownik)
1000 – 97,60 – 15 – 24,50 = 862,90 zł
Składka zdrowotna 9% – 862,90 x 9% = 77,66 zł
Składka zdrowotna 7,75% (podlegająca odliczeniu od podatku) – 862,90 x 7,75% = 66,87 zł
Razem składki społeczne pracownik: 97,60 +15 + 24,50 =137,10 zł
Składki ZUS pracodawca: emerytalna + rentowa + wypadkowa + FGŚP
97,60 + 65 + 18 + 1 = 181,60 zł

Tabela nr.1 z zestawienim składek po stronie pracownika i pracodawcy.

składki po stronie pracownika i pracodawcy

Kwota kosztów uzyskania przychodu: 20% – 862,90 x 20% = 172,58 zł
Podstawa do popdatkowania: kwota brutto – składki razem (pracownik) – koszty 20%
1000 – 137,10 – 172,58 = 690,32 (zaokrąglamy do pełnych złotych) = 690 zł
Naliczony podatek 18% – podstawa opodatkowania x 18%
690 x 18% = 124,20 zł
Podatek do Urzędu Skarbowego: obliczony podatek – zdrowotna 7,75%
124,20 – 66,87 = 57,33 (zaokrąglamy do pełnych złotych) 57 zł
Kwota netto do wypłaty: kwota bruto – razem składki społeczne – minus składka zdrowotna 9% – podatek
1000 – 137,10 – 77,66 -57 = 728,24 zł
Całkowity koszt zatrudnienia : kwota brutto + składki ZUS płatnik
1000 + 181,60 = 1181,60 zł

Przykład 4:

Pan Adam Nowak został zatrudniony na umowę zlecenie z wynagrodzeniem brutto 1000 zł. Nie jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń dla tej osoby. Pan Adam jest jeszcze zatrudniony na umowę o pracę z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 1200 zł. Zleceniodawca zatrudnia osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie.

Zleceniobiorca został zgłoszony do ubezpieczenia:
emerytalnego, rentowego, wypadkowego i do ubezpieczenia zdrowotnego.
Składka dobrowolna chorobowa nie będzie opłacana. Składka na FP w tym przypadku jest obowiązkowa.

Kwota brutto: 1000 zł
Składka emerytalna pracownik 9,76% – 1000 x 9,76% = 97,60 zł
Składka emerytalna pracodawca 9,76% -1000 x 9,76% = 97,60 zł
Składka rentowa pracownik 1,5% – 1000 x 1,5% = 15 zł
Składka rentowa pracodawca 6,50% – 1000 x 6,50% = 65 zł
Składka wypadkowa(pracodawca) 1,80% – 1000 x 1,80% = 18 zł
Składka na FGŚP(pracodawca) 0,10% – 1000 x 0,10% = 1 zł
Skladka na FP(Pracodawca) 2,45% – 1000 x 2,45% = 24,50 zł
Składka chorobowa (pracownik) 2,45% – 1000 x 2,45% = 24,50 zł
Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej 9%: kwota brutto – składka emerytalna – rentowa – chorobowa (pracownik)
1000 – 97,60 – 15 – 24,50 = 862,90 zł
Składka zdrowotna 9% – 862,90 x 9% = 77,66 zł
Składka zdrowotna 7,75% (podlegająca odliczeniu od podatku) – 862,90 x 7,75% = 66,87 zł
Razem składki społeczne ubezpieczony: 97,60 +15+24,50=137,10 zł
Składki ZUS pracodawca: emerytalna + rentowa + wypadkowa + FGŚP + FP
97,60 + 65 + 18 + 1 + 24,50 = 206,10 zł

Tabela nr.1 z zestawienim składek po stronie pracownika i pracodawcy.

umowa zlecenie - składki

 

Kwota kosztów uzyskania przychodu: 20% – 862,90 x 20% = 172,58 zł
Podstawa do popdatkowania: kwota brutto – składki razem (pracownik) – koszty 20%
1000 – 137,10 – 172,58 = 690,32 (zaokrąglamy do pełnych złotych) = 690 zł
Naliczony podatek 18% – podstawa opodatkowania x 18%
690 x 18% = 124,20 zł
Podatek do Urzędu Skarbowego: obliczony podatek – zdrowotna 7,75%
124,20 – 66,87 = 57,33 (zaokrąglamy do pełnych złotych) 57 zł
Kwota netto do wypłaty: kwota bruto – razem składki społeczne – minus składka zdrowotna 9% – podatek
1000 – 137,10 – 77,66 -57 = 728,24 zł
Całkowity koszt zatrudnienia : kwota brutto + składki ZUS pracodawca
1000 + 206,10 = 1206,10 zł

Umowa zlecenie tylko ze składką zdrowotną

Przykład 5:

Pani Barbara Śliwka została zatrudniona na umowę zlecenie. Oprócz tej umowy ta Pani jest jeszcze zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę, gdzie osiąga minimalne wynagrodzenie (2000 zł brutto). Zleceniobiorca złożył w tym zakresie stosowne oswiadczenie. Z tytułu umowy zlecenia będzie odprowadzana tylko składka zdrowotna.

Kwota brutto: 1000 zł
Podstawa składki zdrowotnej – 1000 zł
Składka zdrowotna 9% – 1000 x 9% = 90 zł
Składka zdrowotna 7,75% – 1000 x 7,75% = 77,50 zł
Koszty uzyskania przychodu 20% – 1000 x 20% = 200 zł
Podstawa opodatkowania – 1000 – 200 = 800 zł
Naliczony podatek 18% – 800 x 18% = 144 zł
Podatek do Urzędu Skarbowego: naliczony podatek – składka zdrowotna 7,75%
144 – 77,50 = 66,50 zł (po zaokragleniu do pełnych złotych) = 67 zł
Kwota netto do wypłaty: kwota bruto – składka zdrowotna 9% – podatek do Urzędu Skarbowego
1000 – 90 – 67 = 843 zł
Całkowity koszt zatrudnienia : kwota brutto 1000 zł

 

umowa zlecenie - składki ZUS

 

Dodatkowe koszty jakie mogą być przy umowie zlecenie

1) Koszty związane z wyjazdami zleceniobiorców.

W przypadku umów zlecenie nie ma takiego pojęcia jak podróż służbowa, która jest w przypadku umowy o pracę.
Jednak zleceniodawca ma prawo do zwrotu takich kosztów, które poniósł zleceniobiorca jeśli taki zapis jest zawarty w umowie.

2) Kilometrówka.

Kilometrówka, to inaczej ewidencja przebiegu pojazdu. Prowadzą ją np. pracownicy, którzy wykorzystują własny pojazd do celów firmy dla której pracują. Ewidencja taka określa rzeczywistą liczbę kilometrów przejechanych i stawkę za jeden kilometr przejechany.

Elementy jakie powinny się znaleźć w kilometrówce:

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
 • numer rejestracyjny pojazdu
 • pojemność silnika,
 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd – dokąd),
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • stawkę za 1 km przebiegu,
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów
  i stawki za 1 km przebiegu oraz
 • podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Zwrot kosztów jazdy/podróży własnym samochodem do celów wykonania zlecenia można rozliczyć na podstawie sporządzonej kilometrówki przez zleceniobiorcę. Dodatkowo strony muszą zawrzeć umowę o wykorzystywaniu własnego pojazdu zleceniobiorcy do wykonania zlecenia. Jeśli użytkowanie pojazdu będzie w ramach podróży służbowej, to taka kilometrówka jest zwolniona z opodatkowania i składek ZUS. W przeciwnym razie kilometrówka jest przychodzem dla zleceniobiorcy i jest opodatkowana, ale tylko do wysokości limitu kilometrówki. Kilometrówka jest kosztem dla pracodawcy w kwocie brutto. Wynika ona z przeliczenia stawki razy ilość przejechanych kilometrów.

Koszt zatrudnienia przy umowie o pracę – dowiedz się więcej na ten temat.
 

Autor: Aneta Sobkowicz – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI